Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка icon

Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Скачати 65.56 Kb.
НазваТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Т.Г. Шевченка<><><><>Програма вступного випробування з хімії дл
Дата14.10.2012
Розмір65.56 Kb.
ТипПояснювальна запискаЧернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

вступного випробування з хімії

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"


Пояснювальна записка

Вступник повинен показати знання основних теоретичних положень хімії як однієї з найважливіших природничих наук, що становлять основу наукового розуміння природи. Абітурієнт повинен уміти застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їх будови, розв'язувати типові задачі; знати властивості найважливіших речовин, що застосовуються в народному господарстві та в побуті; розуміти наукові принципи найважливіших виробництв (не заглиблюючись в деталі будови різної хімічної апаратури).

При розв'язуванні розрахункових задач дозволяється користуватись мікрокалькулятором.

^ Перелік тем:

 1. Предмет і задачі хімії. Явища фізичні та хімічні. Місце хімії серед природничих наук. Основні класи неорганічних сполук: оксиди, основи, кислоти, солі.

 2. Атомно-молекулярне вчення. Молекули. Атоми. Постійність складу речовин. Відносна атомна та відносна молекулярна маса. Закон збереження маси, його значення в хімії. Моль – одиниця кількості речовини. Молярна маса. Закон Авогадро та молярний об'єм газу.

 3. Будова ядер атомів хімічних елементів і електронних оболонок атомів на прикладі елементів 1-го, 2-го та 3-го періодів пе­ріодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. Ізотопи.

 4. Відкриття Д.І.Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної системи. Сучасне формулювання періодичного закону. Значення періодичного закону. Великі та малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей елементів від положення в періодичній системі.

 5. Типи хімічних зв'язків: ковалентний (полярний і неполярний), іонний, водневий, металевий. Приклади сполук із зв'язками різних типів. Валентність і ступені окиснення.

 6. Хімічний елемент, проста речовина, складна речовина. Знаки хімічних елементів та хімічні формули. Розрахунок масової частки хімічного елементу в речовині за його формулою.

 7. Класифікація хімічних реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисник, відновник. Теплові ефекти хімічних реакцій.

 8. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості від природи реагуючих речовин, концентрації, температури. Каталіз і каталізатори. Зворотність хімічних реакцій. Хімічна рівновага та умови її зміщення.

 9. Розчини. Розчинність речовин. Залежність розчинності речовин від їх природи, температури і тиску. Теплові ефекти при розчиненні. Значення розчинів у техніці, сільському господарстві, побуті.

 10. Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Іонні рівняння реакцій. Властивості кислот, основ та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.

 11. Оксиди основні, кислотні та амфотерні. Способи одержання та властивості оксидів.

 12. Основи, способи їх одержання та властивості. Луги, їх одержання, властивості та застосування.

 13. Кислоти, їх загальні властивості та способи одержання. Реакція нейтралізації. Солі, їх склад, номенклатура, хімічні властивості. Поняття про гідроліз солей.

 14. Гідроген, його фізичні та хімічні властивості: взаємодія з неметалами, оксидами металів, з органічними речовинами. Одержання водню в лабораторії та в техніці, його застосування.

 15. Оксиген, його фізичні та хімічні властивості. Алотропія. Одержання кисню в лабораторії та в промисловості. Роль кисню в природі та застосування в техніці.

 16. Вода, її фізичні та хімічні властивості: реакції з металами, оксидами. Кристалогідрати.

 17. Хлор, його фізичні та хімічні властивості, реакції з неорганічними та органічними речовинами. Одержання хлору в промисловості електролізом. Гідрогенхлорид, його одержання, властивості. Соляна (гідрогенхлоридна) кислота та її солі. Застосування хлору і його сполук.

 18. Загальна характеристика елементів головної підгрупи VІ групи періодичної системи. Сульфур, його фізичні та хімічні властивості. Властивості дигідроген сульфіду, сульфур оксидів. Сульфатна кислота, її властивості та хімічні основи виробництва Н2SO4 контактним способом.

 19. Нітроген, його фізичні та хімічні властивості. Амоніак, його промисловий синтез, фізичні та хімічні властивості. Солі амонію.

 20. Нітроген оксиди азоту та нітратна кислота. Хімічні особливості нітратної кислоти. Солі нітратної кислоти. Азотні добрива.

 21. Загальна характеристика елементів головної підгрупи V групи періодичної системи. Фосфор, його алотропні форми, фізичні та хімічні властивості. Фосфор (V) оксид, фосфатна кислота та її солі. Фосфорні добрива.

 22. Карбон, його алотропні видозміни. Хімічні властивості вуглецю. Карбон (ІІ) і (ІV) оксиди, їх хімічні властивості. Карбонатна кислота та її солі.

 23. Загальна характеристика елементів головної підгрупи ІV групи періодичної системи. Силіцій, його фізичні та хімічні властивості. Силіцій оксид і силікатна кислота. Сполуки кремнію в природі, їх використання в техніці.

 24. Метали, їх положення в періодичній системі, фізичні та хімічні властивості.

 25. Лужні метали, їх характеристика за положенням в періодичній системі та за будовою атомів. Сполуки натрію та калію в природі. Їх застосування. Калійні добрива.

 26. Загальна характеристика елементів головної підгрупи ІІ групи періодичної системи. Кальцій, його сполуки у природі.

 27. Алюміній, характеристика елементна та його сполук за положенням у періодичній системі та за будовою атома. Амфотерність алюміній оксиду і гідроксиду. Сполуки алюмінію в природі, його роль в техніці.

 28. Ферум, його оксиди і гідроксиди, залежність їх властивостей від ступеня окиснення феруму. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну і сталі. Роль заліза та його сплавів у техніці.

 29. Метали і сплави в техніці. Основні способи одержання металів.

 30. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія. Електронна природа хімічних зв'язків у молекулах органічних сполук, способи розриву зв'язків, поняття про вільні радикали.

 31. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів), їх електронна і просторова будова (sр3-гібридизація). Метан. Номенклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Застосування в техніці. Насичені вуглеводні в природі.

 32. Етиленові вуглеводні (алкени), sр2-гібридизація, -зв'язки. Етилен. Номенклатура, хімічні властивості. Одержання та застосування у промисловості.

 33. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук: мономер, полімер, елементарний ланцюг, ступінь полімеризації. Поліетилен. Природний каучук, його будова і властивості. Синтетичний каучук.

 34. Ацетилен, особливості його будови (sр-гібридизація, потрійний зв'язок). Одержання ацетилену карбідним способом, а також із метану, хімічні властивості, застосування.

 35. Бензен, його електронна будова, хімічні властивості. Промислове одержання і застосування бензену. Поняття про взаємний вплив атомів на прикладі толуену.

 36. Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний і супутній гази, вугілля. Перегонка нафти. Крекінг нафтопродуктів.

 37. Спирти, їх будова, хімічні властивості. Промисловий синтез етанолу та його застосування. Особливості будови і властивостей гліцерину.

 38. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі. Хімічні властивості фенолу в порівнянні з властивостями спиртів Застосування фенолу.

 39. Альдегіди, їх будова, хімічні властивості. Одержання та застосування мурашиного альдегіду та оцтового альдегіду.

 40. Естери. Їх будова, одержання за реакцією естерифікації, хімічні властивості. Жири як представники естерів, їх роль у природі, хімічна переробка.

 41. Карбонові кислоти: будова карбоксильної групи, фізичні і хімічні властивості карбонових кислот. Головні представники одноосновних кислот: мурашина (її особливості), оцтова, стеаринова, олеїнова.

 42. Глюкоза, її будова, хімічні властивості, роль у природі. Сахароза, її гідроліз.

 43. Крохмаль і целюлоза, їх будова, хімічні властивості, роль у природі та технічне застосування. Поняття про штучні волокна.

 44. Аміни як органічні основи, їх реакції з водою та кислотами. Анілін, його одержання з нітробензену.

 45. Амінокислоти, їх будова, хімічні особливості. Синтетичне волокно капрон. Альфа-амінокислоти як структурні одиниці білків. Будова та біологічна роль білків.


Схожі:

Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Вступні випробування з англійської мови для абітурієнтів проводяться у формі письмового тесту
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" пояснювальна записка
Міністерства освіти І науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001р.) І чинних програм з української літератури для 5—11 класів: за...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» розроблена
Метою фахового вступного випробування є з`ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування ними програм освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи