Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка icon

Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Скачати 64.16 Kb.
НазваТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Т.Г. Шевченка<><><><>Програма вступного випробування з англійсь
Дата14.10.2012
Розмір64.16 Kb.
ТипПояснювальна записка


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

вступного випробування з англійської мови

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"


Пояснювальна записка

Вступні випробування з англійської мови для абітурієнтів проводяться у формі письмового тесту.

Метою вступного тестування є визначення рівня розвитку мовленнєвих умінь аудіювання, читання та письма, а також ступінь сформованості репродуктивних лексичних і граматичних навичок абітурієнтів. За результатами тестування здійснюється відбір абітурієнтів, які продемонстрували рівень володіння мовою, визначений у стандартах середньої освіти, що співвідноситься з рівнем В1+ за шкалою Ради Європи.

Програма вступного іспиту з англійської мови та зміст вступного тесту співвідносяться з вимогами та змістом діючих програм навчання англійської мови для середніх навчальних закладів (див.:

 • Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. К.: Перун, 1996. – 32 с.

 • Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 1-11 класи. К.: Перун, 1996. – 38 с.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи // English. – № 29-30 (77-78). – 2001. – 37 с.)

та складені з урахуванням вимог та рекомендацій Програми з англійської мови для університетів та інститутів (див.: Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / колектив авт.: С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін., Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К.: The British Council, 2001. – 245 с.).

^ Письмовий тест оцінюється в балах. Максимально можлива кількість балів – 100. Час виконання тесту – три години.

Тест включає чотири частини: завдання на перевірку вмінь аудіювання, читання та писемного мовлення, а також – на перевірку володіння лексико-граматичними навичками. Результати їх виконання оцінюються відповідно до заздалегідь розроблених методик та критеріїв.


^ Частина 1. Аудіювання

Очікується, що абітурієнти здатні розуміти усне мовлення, яке здійснюється англійською мовою в нормальному темпі. Головним об’єктом контролю виступають уміння вилучати деталі фактологічного характеру (час, дати тощо), основну інформацію та розуміти загальний зміст аудіотексту.

Тест з аудіювання містить аудіотекст монологічного або діалогічного характеру, посильний у мовному та змістовому плані. З метою перевірки розвитку вмінь аудіювання використовуються тексти різних жанрів (уривки з художніх творів, науково-популярні або суспільно-політичні тексти). Тест з аудіювання включає не більше 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися з контексту; довжина фраз не перевищує 10 слів, час звучання аудіотексту – 2 хв. Аудіотексти читаються екзаменатором або презентуються в аудіозапису.

Для контролю розуміння абітурієнтами аудіотексту використовуються наступні типи завдань:

 • заповнення логіко-семантичної схеми шляхом дописування своїми словами запропонованих речень так, щоб вони відтворили зміст прослуханого аудіотексту;

 • „правильно / неправильно”: визначення тверджень, які відповідають / не відповідають змістові тексту;

 • множинний вибір;

 • відповіді на запитання до тексту.

Аудіотекст пред’являється двічі. Повторне прослуховування передбачає виконання абітурієнтами завдання іншого типу, ніж попереднє. Загальний час виконання першої частини вступного тесту – 30 хвилин.

Оцінювання відповідей проводиться за узгодженою схемою з переведенням отриманих результатів у бали. Не враховуються незначні помилки з граматики, орфографії та пунктуації за умови, що головне завдання з аудіювання виконане успішно. За грубі граматичні помилки, які перешкоджають або утруднюють розуміння відповіді, чи велику кількість орфографічних помилок оцінка знижується на 0,5 бала за кожний пункт.

^ Частина 2. Читання

Від абітурієнтів очікується, що вони здатні читати короткі тексти монологічного та діалогічного характеру різних жанрів (уривки з творів художньої літератури, науково-популярні або суспільно-політичні тексти), які добираються як з художньої літератури, так із інших джерел (газетні та журнальні статті, інструкції тощо). Головними об’єктами контролю виступають уміння вивчаючого та ознайомлювального читання. Відповідно тест складається із двох текстів різного характеру. Обсяг тексту 350-500 слів кожен.

Рівень розвитку вмінь повного розуміння нескладного автентичного тексту (вивчаюче читання) перевіряється за допомогою письмового перекладу тексту.

Контроль вмінь ознайомлювального читання спрямований на визначення рівня розвитку умінь розуміти загальний зміст тексту, вилучати основну інформацію, знаходити специфічну інформацію, випускаючи другорядні деталі, розуміти структуру тексту.

Для перевірки вмінь ознайомлювального читання використовуються такі типи завдань:

 • закінчення абзаців тексту шляхом вибору відповідного речення із списку вилучених;

 • множинний вибір;

 • „правильно / неправильно”: визначення відповідності / невідповідності тверджень змістові тексту;

Відповіді оцінюються за узгодженою схемою.

Частина 3. Володіння мовним матеріалом

Завдання 3-го розділу спрямовані на перевірку рівня сформованості граматичних та лексичних навичок. Перевіряється володіння абітурієнтами основними граматичними структурами шкільного репродуктивного граматичного мінімуму. До нього входять:

 1. Іменник (множина, присвійний відмінок).

 2. Прикметник та прислівник (ступені порівняння).

 3. Займенники (особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, питальні, заперечні, означальні, кількісні).

 4. Числівники (кількісні, порядкові).

 5. Зворот “there is / there are”.

 6. Безособові речення типу “It is warm”, “It snows”.

 7. Дієслово (вживання Present, Past та Future Indefinite; Present та Past Continuous; Present та Past Perfect; Future-in-the Past; Present та Past Indefinite Passive; модальних дієслів “can”, “may”, “must”, “need”, “should”, дієслово “to have” у модальному значенні у різних часових формах; узгодження часів, а також Complex Object з інфінітивом).

В цьому розділі також перевіряється знання правил словотворення та деяких активних лексичних одиниць.

Рівень володіння мовним матеріалом визначається за допомогою серії завдань, які передбачають:

 • вибір правильної граматичної форми;

 • вибір лексичної одиниці за контекстом;

 • визначення правильної часової форми;

 • утворення необхідної за контекстом форми слова за допомогою афіксів;

 • переклад речень.

При оцінюванні враховуються граматичні, лексичні та орфографічні помилки.

Частина 4. Письмо

Вступник повинен уміти описувати події, людей, місця, логічно і послідовно викласти свої думки англійською мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбачених програмою середньої загальноосвітньої школи з англійської мови.

Головним об’єктом контролю виступають уміння створювати писемний дискурс соціального та публіцистичного характеру. Монологічне писемне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, бути логічним та послідовним, відповідати ситуації спілкування. Обсяг висловлювання 120-200 слів. Включаються три блоки тем, зумовлених сферами спілкування та пов’язаних з особистими інтересами:

 1. Учень та його оточення.

 2. Україна: географічне положення, політичний устрій, клімат, побут, традиції.

 3. Країна, мова якої вивчається.

Приблизна тематика письмових повідомлень:

 1. Про себе, свою школу, місто, країну.

 2. Про свою майбутню професію, про улюбленого вчителя, улюблений предмет.

 3. Про улюблені справи, розваги, подорожі, спорт, дозвілля, канікули.

 4. Про знаменні дати, видатних діячів, письменників України.

 5. Національні свята українців, англійців, американців.

 6. Загальні відомості про англомовні країни (Велику Британію, Сполучені Штати Америки).

 7. Видатні діячі науки та культури англомовних країн.

 8. Життя молоді в Україні (молодіжна мода, музика, сучасні проблеми молоді).

 9. Здоровий спосіб життя (харчування, дозвілля, спорт тощо).

 10. Захист навколишнього середовища (проблеми та шляхи їх вирішення).

Абітурієнту пропонуються такі завдання:

 • написання твору;

 • написання повідомлення;

 • складання нотаток для усного повідомлення;

 • написання приватного листа.

Наприклад:

1) “Уявіть собі, що Ви берете участь у конкурсі, оголошеному британським молодіжним журналом для українських школярів, на кращий твір на тему “Моє рідне місто (мій улюблений вид спорту тощо).”

2) “Ви збираєтесь провести канікули у Вашого закордонного друга. Декілька років Ви листувалися, але ніколи не бачилися. Він запросив Вас до себе та пообіцяв зустріти на вокзалі. Напишіть листа обсягом 120-200 слів у відповідному стилі. Поділіться своїми планами на відпочинок. Опишіть себе так, щоб Ваш друг зміг Вас впізнати. ”


Користуватися словниками під час іспиту не дозволяється.


Схожі:

Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з хімії для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
При розв'язуванні розрахункових задач дозволяється користуватись мікрокалькулятором
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" пояснювальна записка
Міністерства освіти І науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001р.) І чинних програм з української літератури для 5—11 класів: за...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Назва дисципліни: ”Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Т. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" Пояснювальна записка iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи