Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» icon

Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
Скачати 116.46 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
Дата14.10.2012
Розмір116.46 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма

комплексного фахового екзамену з інформатики

для вступу на навчання для здобуття ОКР «Спеціаліст»


Спеціальність «Інформатика»


Чернігів 2010

Пояснювальна записка


Програма призначена для вступників, які бажають здобути кваліфікацію вчителя інформатики за кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за цією ж спеціальністю на фізико-математичному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання, описується його структура і розкривається його зміст. Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури.

Програма фахового вступного випробування затверджена на засіданні кафедри інформатки і ОТ (протокол №6 від 25 лютого 2010 р.).

^

Мета фахового вступного випробуванняФаховий вступний іспит має на меті комплексну перевірку рівня інформатичної та методичної компетентності вступників, що мають кваліфікацію вчителя інформатики середньої школи освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
^

Структура та зміст фахового вступного випробуванняСтруктура фахового вступного іспиту відповідає поставленим завданням і включає два блоки питань, а саме: з інформатики та методики навчання інформатики.

Зміст кожного блоку питань визначається ключовими проблемами, які має вміти розв’язувати фахівець під час виконання своїх виробничих функцій.


Інформатика

Поняття інформації. Способи i засоби подання, передавання, зберігання, опрацювання інформації. Поняття інформаційної технології. Сучаснi засоби збирання, зберігання, опрацювання, передавання та подання iнформацiї. Знаковi системи. Природні i штучні мови. Поняття повідомлення. Зв’язок повідомлення i інформації. Поняття інформаційної системи (ІС). Апаратна та програмна складовi ІС, їх взаємодiя. Короткий нарис розвитку обчислювальної техніки.

Структура апаратної складової інформаційної системи. Основні характеристики сучасних ЕОМ. Основні пристрої комп’ютера, їх призначення та характеристики. Магістрально-модульний принцип побудови комп’ютера.

Структура, функції та типи операційних систем. Склад операційної системи. Управління процесами. Алгоритми планування процесів. Система переривань. Управління пам'яттю. Методи розподілу пам'яті. Управління введенням-виведенням даних. Драйвери пристроїв. Технології, що покладені в основу фукнціонування сучасних ОС.

Поняття про графічний та командний інтерфейс операційної системи. Інсталяція і початкове налагодження ОС та прикладних програм. Системні утіліти. Адміністрування операційних систем..

Файлові менеджери. Віруси та антивірусні програми. Поняття про архiвацiю даних. Програми-архiватори. Алгоритми стиснення.

Призначення, функції і основні характеристики сучасних текстових процесорів. Операції з документами текстового процесора. Перегляд, введення і форматування тексту. Створення простих і комплексних документів. Підготовка документів до друку.

Поняття про електроннi таблицi та табличні процесори. Поняття клітинки, діапазону, адресації. Призначення, функції і основні характеристики сучасних табличних процесорів. Типи даних табличного процесора. Введення і редагування даних. Адресація клітинок. Виконання обчислень. Формули. Графічне подання даних.

Системи автоматичного перекладу тексту та перевірки правопису. Електронні словники. Програмні засоби моделювання фізичних процесів
Автоматизація фізичного експерименту. Програми автоматизації математичних обчислень. Функціональні можливості ПЗ GRAN-1, GRAN-2D, GRAN-3D, DERIVE, MathCad, Maple. Символьні та аналітичні перетворення. Розв’язування типових задач математичного аналізу, планіметрії, стереометрії. Побудова графіків функцій та поверхонь.

Сучасні системи управління базами даних: призначення, основні характеристики. Розробка багатотабличних баз даних. Поняття цілісності та несуперечливості даних. Запити, форми і звіти у СУБД.

Основнi етапи розв'язування прикладної задачi на ЕОМ. Алгоритмiчнi мови. Мови програмування. Iнтерпретацiя та компiляцiя. Класифікація мов програмування. Декларативні мови програмування. Порівняння з процедурними мовами. Мова програмування Паскаль. Основнi поняття мови. Паскаль-програми. Основнi типи даних. Вирази. Оператори мови.

Мова програмування Паскаль. Структуризація даних. Складенi типи даних. Робота з файлами у мові Паскаль.

Мова програмування Паскаль. Концепція підпрограми. Процедури і функції у мові Паскаль. Поняття рекурсії. Правила локалізації. Бібліотеки підпрограм, призначення, включення до основної програми, використання. Поняття структурованого програмування.

Об'єктно-орієнтовані мови програмування. Об'єктно-орієнтовний підхід програмування. Порівняння функціонування об’єктно-орієнтовних мов (Java, C++, Object Pascal). Основні принципи (Концепції) ООП: Інкапсуляція на класах та модулях. Зони видимості атрибутів об'єкту, специфікатори доступу. Модуль даних та його структура. Властивості. Наслідування і сумісність типів. Дерево класів. Пізнє зв'язування і поліморфізм. Об'єкти і класи, атрибути об'єктів. Конструктор, деструктор. Присвоєння об'єкту. Одноразове знищення об'єкту. Підміна, перевизначення і перезавантаження методів. Абстрактні методи. Віртуальні та динамічні методи.

Поняття обчислювальної та комп'ютерної мережі. Інформаційна система. Основні види архітектури мережі. Основні види топологій мереж. Модель OSI. Призначення рівнів еталонної моделі. Поняття стеку протоколів. Основні стеки протоколів, їх характеристики. Сімейство протоколів TCP/IP, IPX/SPX, NetBios. Структура та функціонування основних протоколів. Поняття порту процеса, інтерфейсу, протоколу. Структура IP-адреси та IP-адресація.

Mережа Internet. Структура і сервіси Internet. Сервіси та протоколи мережі Інтернет. WWW всесвітня павутина. Електронна пошта E-mail. Служби FTP, ІМ, WAP та інші. Протоколи FTP, Telnet, SMTP, РОР3, IMAP, DHCP, NFS та ін. Призначення та структура доменної служби імен DNS. Типи доменів. DNS-сервери. Браузери. Поняття веб-серверу. Принципи роботи веб-серверу. Налаштування сервера Apache. Скрипти CGI. Поняття гіпертекстового документу. Теги, атрибути. Форми. Принципи створення та організації веб-сторінок. CSS таблиці. Скрипти JavaScript. Java аплети. Предпроцесор PHP.

Комп'ютерна графіка. Фізичні та логічні основи комп’ютерної графіки. Поняття про растрову, векторну та фрактальну графіку. Двовимірна та тривимірна графіка. Алгоритми стиснення та формати збереження графічних даних.

Поняття про комп’ютерну анімацію, її основні види та характеристики. Фізичні та логічні основи цифрового звуку. Основи цифрового запису та відтворення відео. Алгоритми стиснення аудіо- та відео- даних. Кодеки. Формати збереження даних.

Структура інтелектуальної системи. Знання, їх подання, маніпулювання. Дані та знання, різні моделі подання знань. Поняття про експертні системи та штучний інтелект. Будова експертної системи Поняття про мову програмування Пролог. Основні конструкції мови Пролог. Поняття правила виведення. Приклади. Створення бази знань мовою Пролог.

Поняття моделі і моделювання. Моделювання як метод пізнання. Натурні і абстрактні моделі. Види моделювання в природничих і технічних науках. Абстрактні моделі та їх класифікація. Вербальні моделі. Інформаційні моделі. Математичні моделі. Комп’ютерне моделювання. Моделювання стохастичних систем. Імітаційне моделювання.

Парадигми програмування: імперативна, функціональна, логічна. Потік керування й структури даних. Технологія програмування: структурна, модульна, об'єктно-орієнтована. Формалізація синтаксису й семантики мов програмування. Дидактичні основи створення і використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Педагогіко-ергономічні вимоги до створення і використання електронних засобів навчального призначення, оцінка їх якості. Класифікації ППЗ. Особливості ООП та їх використання при створенні ППЗ, типові дерева класів для ППЗ з підтримки алгебри і планіметрії. Реалізація окремих класів для ППЗ з підтримки алгебри та планіметрії.


^ Методика навчання інформатики


Методика вивчення архіваторів та антивірусного програмного забезпечення.

Методика ознайомлення учнів з графічним редактором.

Урок інформатики. Класифікація уроків, структура, специфіка уроку інформатики. Методи проведення окремих етапів уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків (фронтальних практичних робіт, практикумів, проектів, демонстрацій, екскурсій). Методика організації і проведення уроку-практикуму з інформатики. Інтерактивні уроки з інформатики.

Зміст і методика викладання інформатики в школах і класах з поглибленим теоретичним і практичним вивченням інформатики. Зміст і методика викладання інформатики в школах і класах з гуманітарним і технічним ухилом. Особливості організації і проведення уроків з інформатики в цих класах.

Планування роботи вчителя інформатики (календарні та тематичні плани). Підготовка вчителя до уроку. Складання конспектів.

Методичне, дидактичне і програмне забезпечення шкільного курсу інформатики, його оцінка і методика використання. Класифікація педагогічних програмних засобів. Наближений склад програмного забезпечення..

Форми додаткового, поглибленого вивчення основ інформатики та її додатків у середніх навчальних закладах різних типів (факультативи, спецкурси). Позакласна робота (гуртки, вікторини, олімпіади, конкурси, турнір юних інформатиків, МАН тощо). Комп’ютерне забезпечення позакласних заходів.

Форми, методи і прийоми контролю знань і вмінь учнів з інформатики (в тому числі за допомогою комп’ютера). Оцінка знань і вмінь учнів. Норми оцінок. Обов’язкові результати навчання..

Клас навчальної обчислювальної техніки. Типовий шкільний КНОТ, його призначення. Вимоги до КНОТ, обладнання, санітарно-гігієнічні норми. Техніка безпеки при роботі з ПК.

Методика вивчення операційної системи. Сучасні графічні ОС. Конфігурування ОС. Програми-утіліти. Методика навчання учнів роботі з файловою системою. Робота з дисками.

Методика вивчення текстових редакторів та текстових процесорів.

Методика навчання учнів роботі з електронними таблицями.

Методика вивчення баз даних. Навчання учнів роботі з системами управління базами даних.

Методика навчання учнів роботі з комп’ютерними мережами. Конфігурування. Глобальна мережа Інтернет. Основні сервіси Інтернету. Використання електронної пошти на уроках інформатики.

Програми та навчальні посібники з інформатики. Аналіз програм з інформатики (зміст навчання, вимоги до знань і вмінь, зміст практичних робіт, внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки). Методичні особливості різних варіантів викладання курсу інформатики за різними навчальними посібниками. Проблема послідовності в навчанні інформатики.

Методика використання наявних пакетів прикладного програмного забезпечення в КНОТ при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки. Прикладне програмне забезпечення уроків математики, фізики, хімії, мови тощо.

Методика вивчення основ алгоритмізації. Основи алгоритмізації. Алгоритм та його властивості. Форми опису алгоритмів. Типи алгоритмів. Способи розв’язування задач на основі алгоритмізації. Формування в учнів поняття про основні етапи розв’язування задач на ЕОМ. Навчання учнів аналізу правильності алгоритмів.

Методика вивчення мови програмування. Основні конструкції мови програмування..

Мета навчання інформатики в середніх навчальних закладах, загальноосвітнє і загальнокультурне значення шкільного курсу інформатики. Зміст термінів “комп’ютерна грамотність”, “інформаційна культура”. Інформаційна культура вчителя. Зміст, мета, задачі предмета методики викладання інформатики.

Інформатика як наука і як шкільний предмет у середній школі. Мета викладання інформатики в середній школі. Вплив інформатизації суспільства на його наyково-технічний та соціально-економічний розвиток. Про концепцію інформатизації освіти в Україні.


Фаховий вступний іспит за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” проводяться у формі письмового тесту множинного вибору.

Всі питання, які виносяться на тестовий іспит, розподілені на 2 варіанти, кожний з яких включає по 40 питань: 5 – з методики навчання інформатики, та 35 – з інформатики.

Максимальна кількість балів, набраних при виконанні всіх чотирьох блоків питань, становить 100 балів. Кожна правильна відповідь студента оцінюється в 2,5 бали.

Час, що надається студенту для виконання тесту, становить 1 год. 20 хвилин.

Користуватися довідниками та технічними засобами під час вступного іспиту не дозволяється.

Результатом вступного випробування є рекомендація або не рекомендація до продовження навчання на спеціальність 7.010103 “Педагогіка та методика середньої освіти. Інформатика” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.


Література

 1. Microsoft Offise 95. Энциклопедия пользователя. Пер. с англ./ Чарлзуорт Сью, МакФедриз Пол и др. –К: НИПФ «ДиаСофтЛтд.», 1996.–656с.

 2. Turbo Pascal: алгоритми і програми: Чисельні, методи в фізиці та математиці: Навч. посібник для студ. фізико–математичних. ф–тів пед. ін–тів / А.Б.Бартків, Я.І.Гринчкшин, А.МЛомакович, Ю.С.Рамський. – К: Вища шк., 1992. – 248 с.

 3. Айламазян А.К, Стась Е.С. Информатика и теория развития. М. Наука. 1989. 175с.

 4. Андреева Е., Фалина И. Информатика: Системы счисления и компьютерная арифметика: Учебное пособие. – МЛаборатория базовых Знаний, 1999. – 256с.

 5. Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание. Киев. Наукова думка. 1988. 184с.

 6. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. – М.: Мир. 1979. 536 с.

 7. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы / Пер. сангл. М.А.Болдырева и др.; Под. ред. В.В.Василькова. – М.:Мир, 1990. – 510 с.

 8. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М. Мир. 1990.560 с.

 9. Браун П.Дж. Введение в операционную систему UNIX / Пер. сангл. Ю.В.Ступина; Под ред. Ю.М.Баяковского, Н.Б.Дерябина. –М.: Мир, 1987. – 287 с.

 10. Буров Є. Комп'ютерні мережі / За ред. ВЛасічника. – Львів: БаК, 1999. – 468 с.

 11. Вагин В.Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений. – М. Наука. 1988.384 с.

 12. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Пер. сангл. Д.Б. Подшивалова. – М.:Мир, 1989.– 360 с.

 13. Гетманов а А.Д. Логика. Для педагогических учебных заведений. – М.: Новая школа, 1995. 416 с.

 14. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики.– М.: Наука, 1987.

 15. Дейт К Введение в системы баз данных / Пер. сангл. В.С. Минаева, И.А.Маслаковой. М.:Наука, 1980. – 463 с.

 16. Дидактика средней школы. Под редакцией Скаткина м.н.– М. Просвещение 1982. 320 с.

 17. Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Берлінська С.Ю. Теорія ймовірностей і математична статистика з , елементами інформаційної технології. – К:Вища школа, 1995. – 352 с.

 18. Жалдак М.І. Комп'ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. – К: Техніка, 1997. 304 с.

 19. Жалдак М.І., Рамський Ю.с. Інформатика: Навч. посібник для студ. пед. ін–тів / За ред. М.І.Шкіля. – К.Вища шк.,1991.–320 с.

 20. Использование Corel Draw 5. : Специальное издание / Паульсон Эд и др. – К:Диалектика, 1996. – 544 с.

 21. Кнут Д. Искусство программирования на ЭВМ – т.2 – М.: Мир, 1977.

 22. Кокорева Г.В. и др. Диалоговые системы и представление знаний: Справочное пособие / Л.В.Кокорева, ОЛЛеревозчикова, ЕЛ.Ющенко.–К:Наук. думка, 1993. – 448 с.

 23. Комп'ютер в школі та сім'ї. Журнал.

 24. Компьютер в школе. Журнал.

 25. Крутецкий В.А Психология. М. Просвещение, 1975. 1986. 176 с.

 26. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Программирование для математиков.– М. Наука. 1988.385 с.

 27. Лиман Ф.М. Математична логика і теорія алгоритмів. – Суми: Слобожанщина, 1998. – 151 с.

 28. Машбиц Е.И. Психолого–педагогические проблемы компьютеризации обучения.– М. Педагогика. 1988. 192 с.

 29. Морозов К.Е. Математическое моделирование в научном познании. – М.: Изд–во "Мысль", – 1969.

 30. Нейбаузр А Моя первая программа на С/С++ / Пер. с англ. –СПб: Питер, 1995. – 368 с.

 31. Нейлор К Как построить свою экспертную систему / Пер сангл. Н.Н.Слепова. М.:Энергоатомиздат, 1991. – 286 с.

 32. Николь Н., Альбрехт Р. Ехсе15.0: Электронные таблицы.–М.: Изд–во "Эком"–, 1996. – 352 с.

 33. 0суга С. Обработка знаний.– М. Мир. 293 с.

 34. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Наука, 1975.

 35. Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 1970.

 36. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии.– М. Наука. 1988.280 с.

 37. Праг КН., Ирвин М.Р. Библия пользователя ACCESS 97 І Пер. сангл. – К:Диалектика, 1997.768 с.

 38. Представление и использование знаний. Под ред. Уэно Х., Исидзука М. – М. Мир. 1989. 220с.

 39. Програми з інформатики для середньої і вищої школи.

 40. Російсько–український словник з інформатики та обчислювальної техніки: 3 покажчиком українських термінів: Близько 15000 термінів І Укладачі B–Я.Карачун та ін. КК:Рось, 1994.–363 с.

 41. Руденко В.Д., Макарчук О.М.,Патланжоглу М.О. Практический курс информатики. – К: Фенікс, 1997. – 304 с.

 42. Сердюченко ВЯ. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pasca1: Навч. посібник ~ для студ. спец. "Автоматизовані системи обробки інформації і управління". – Харків; Паритет, 1995.–352 с.

 43. Столл Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории, 1968.

 44. Страуструп Б. Язык программирования Си++ / Пер. сангл. –М.: Радио и связь, 1991. – 325 с.

 45. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

 46. Шеннон К Работы по теории информации и кибернетике. М. Изд–во иностранной литературы. 1963. 830с.

Схожі:

Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з вищої математики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр», за напрямом: 04020101 «Математика»
Особи, які успішно завершили бакалаврську підготовку, мають право брати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» Напрям: 04020301, 04020301 «Фізика»
«спеціаліст» та «магістр». Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з технологічної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр» за напрямом: 01010301 «Технологічна освіта»
До складу тестів включено 25 комплексних питань, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра за...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма комплексного фахового екзамену з української мови та літератури для абітурієнтів філологічного факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
«спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового тесту. Абітурієнти, що вступають на навчання для здобуття окр «спеціаліст»,...
Програма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи