Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 266.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.07.2012
Розмір266.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор СНУ ім. В.Даля _________________проф. Смирний М.Ф.

“___” ______________2003 р.


Наскрізна програма

практики

(для студентів, які навчаються за спеціальністю

9.080201 “Інформатика”

9.080204 “Соціальна інформатика”)


Робоча програма практики розглянута та затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж

(протокол № 2 від 02.09.03)


Завідувач кафедри інформатики доц. Даніч В.М.


Луганськ 2003Програму узгоджено


Завідувач кафедри охорони праці та

безпеки життєдіяльності Касьянов М.А.


Завідувач кафедри

економіки підприємства Максимов В.В.


. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика - одна з основних форм навчального процесу, спрямованих на формування висококваліфікованого спеціаліста. Практика знайомить студентів з майбутньою роботою, дає змогу вивчити головні етапи виробництва, закріпити теоретичні знання, набути навичок організаторської роботи у колективі.

Керівним матеріалом з проведення виробничої практики є наскрізна робоча програма практик, основний навчально-методичний документ, який визначає проведення практик за спеціальністю. Програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки -системність, безперервність та послідовність навчання студентів.

Діючим типовим навчальним планом спеціальності 080201 “Інформатика” та 080204“Соціальна інформатика” передбачено чотири види практик:

 • науково-виробнича практика;

 • кваліфікаційна;

 • навчально-педагогічна;

 • переддипломна.

У випадку зміни типових навчальних планів відповідно можуть змінюватися строки і тривалість окремих видів практики без зміни загальних цілей і змісту виробничих практик.

Чинна наскрізна програма практики складена з урахуванням Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р.

 1. ^ МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Сучасний спеціаліст повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку практичну і наукову підготовку, бути вправним організатором. Виробнича практика покликана сформувати у спеціаліста професійні вміння, навички прийняття самостійних рішень у реальних виробничих умовах шляхом виконання різних обов'язків, які властиві майбутній професійній діяльності.

Поставлені цілі мають бути реалізовані вивченням виробництва і виконанням кожним студентом в умовах підприємства (установи) окремих завдань відповідно до програми практики.

Учбова й виробнича практики із зазначених спеціальностей має також метою формування у спеціаліста - випускника вузу професійних практичних знань, необхідних для плідної роботи в різних галузях електронної промисловості. Спеціаліст - випускник вузу повинен бути підготовленим до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських і проектних організаціях, які спеціалізуються у різних галузях електронної техніки на посадах інженера-технолога, інженера-дослідника, інженера-конструктора, майстра.

На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

Перелік можливих робочих професій, як правило, пов'язаний з такими технологічними операціями, як монтаж і регулювання електронної апаратури, вакуумне нанесення тонких плівок, монтаж мікроелектроиних та електровакуумних приладів, відкатка та тренування ЕВП, контроль і випробування електронних приладів те пристроїв, а також з обслуговуванням комп'ютеризованих систем управління виробництвом та технологічними процесами. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Критерієм ефективної роботи вищого навчального закладу у справі підготовки спеціалістів є те, наскільки успішно випускники вузу можуть вирішувати у практичній роботі науково-технічні і соціально-економічні завдання та наскільки швидко йде їх професійне становлення. Тому призначення виробничої практики, що є однією з важливих видів навчальної роботи, максимальна підготовка майбутніх спеціалістів до практичної роботи.

3.1. Планування робіт з практики

Для більш чіткої організації проведення практики на факультеті, кафедрі необхідно скласти плани робіт, де передбачити вирішення усіх питань з організації, проведення, методичного забезпечення, керівництва, контролю й звітності, а також рівномірного проведення цих робіт на протязі усього навчального року. Одним з обов'язкових заходів у плануванні виробничої практики студентів є видання наказу по вузу, у якому відбуваються усі організаційні питання її проведення.

3.2. Бази практики

Вибір баз практики повинен допомагати встановленню й зміцненню довгострокових прямих контактів вузу з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі підготовки спеціалістів. Обновлення баз повинно грунтуватися на аналізі підсумків проведення практики й сприяти підвищенню якості та ефективності практичної підготовки студентів. Вибору баз практики повинна передувати постійна робота кафедр по вивченню виробничих та економічних можливостей підприємств з точки зору придатності їх для проведення практики студентів за спеціальністю. При цьому повинні враховуватися перспективи розвитку відповідних галузей економіки, плани прийому студентів до вузу з даної спеціальності, а також шляхи постійного удосконалення підготовки спеціалістів. Базами практик повинні бути кращі підприємства галузей, що задовольняють переліченим нижче вимогам: високий рівень техніки і технології організації та культури праці; забезпечення можливості послідовного проведення більшості видів практики при додержуванні умов відповідності їх робочим програмам; науково-технічні зв'язки з вузом; зручне розташування (поблизу вузу).

При наявності у вищих навчальних закладах державних (регіональних) замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики формують саме замовники. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами у них передбачаються бази практики. Як бази підготовки студентів з виробничих професій можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи вузів, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

У випадку, коли підготовка кадрів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів. Для студентів-іноземців вони передбачаються у відповідному контракті і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України.

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце практики і пропонувати їх для використання.

3.3. Укладання договорів з підприємствами на проведення практики

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) вуз завчасно, до І грудня поточного року, укладає договори на проведення практики за заявками профілюючої кафедри. Порядок подання заявок і укладання договорів встановлюються наказом ректора. У заявці кафедри обов'язково зазначаються: факультет, курс та кількість студентів, що направляються на дане підприємство, терміни проходження практики.

Керівник підприємства - бази практики видає наказ, в якому визначає порядок організації й проведення практики, заходи по створенню необхідних умов студентам-практикантам для виконання про-грами практики: забезпечення охорони праці, контролю за виконанням правил внутрішнього розпорядку та інші заходи, необхідні для якісного проведення практики згідно з Положенням про проведення виробничої практики студентів; призначає керівників від підприємства.

3.4. Розробка робочих програм практики

Робоча програма практики розробляється на основі наскрізної програми стосовно до конкретної бази практики, підписується особою, що її розробила, та завідувачем профілюючої кафедри та узгоджується з завідувачем кафедри ОП та БЖД. За місяць до початку практики програма узгоджується з підприємством. Це і є документ, виконання якого обов'язкове для вузу (кафедри), підприємства, викладача, студента-практиканта. Робоча програма повинна щорічно коректуватися і один раз за 5 років поновлюватися.

3.5. Розподіл студентів за місцями практики й призначення керівників від вузу

Розподіл студентів й керівників за місцями практик проводиться відповідним наказом по вузу, у якому повинно бути точно зазначене місце перебування, керівники від кафедри та на базі практики.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у викладанні дисциплін, з яких проводиться практика.

Керівник практики від кафедри перед початком контролює:

 • підготовленість бази практики;

 • забезпечує проведення усіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику;

 • проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надає студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тему курсового або дипломного проекту (роботи),методичний матеріал;

 • повідомляє студентів про систему звітності з практики;

 • контролює якість проходження практики згідно з програмою, умови праці та побуту студентів; організує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

 • у складі комісії приймає заліки з практики;

 • подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики
  із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

3.6. Проведення виробничої практики

Практика проводиться згідно з робочою програмою, яка узгоджена з підприємством за місяць до початку практики.

До робочої програми входить календарний графік, що передбачає:

 • оформлення й отримання перепусток на підприємство;

 • вивчення правил техніки безпеки;

 • проведення учбових занять та екскурсій;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • виконання самостійних завдань на конкретному робочому місці;

 • оформлення звіту;

 • здачу заліку з практики.

Студенти зобов'язані суворо дотримуватись правил внутрішнього. .розпорядку підприємства та правил охорони праці.

При наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.


3.7. Контроль проведення та підведення підсумків практики

Контроль з боку вузу повинні здійснювати: керівники практики від кафедри; завідуючий профілюючою кафедрою; працівники деканату та ректорату.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання у письмовому виді. Звіт оцінює й підписує безпосередньо керівник від бази практики. Письмовий звіт разом а щоденником подається на рецензування керівнику практики від кафедри.

Звіт має містити відомості про виконання студентом всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, розділи з питань охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюєть профілююча кафедра з обов'язковим врахуванням єдиних стандартів конструкторської та технологічної документації.

Звіт з практики захищається студентами (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До її складу входять керівники практики від кафедри і, по можливості, від бази практики, викладачі спеціальних дисциплін кафедри. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомісті і до залікової книжки студента за підписами членів комісії. Оцінка з практики враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин. може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вузом. Студент, який і в такому випадку отримав негативну оцінку з практики відраховується з вузу. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки - на вчених радах факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

 1. ^ ОХОРОНА ПРАЦІ

Вимоги до виробничого персоналу:

1. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковому медичному огляду— попередньому під час оформлення на роботу та періодичному протягом трудової діяльності — в порядку, з періодичністю та медичними протипоказаннями відповідно до Положення про медичний.огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року №45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за№ 136/345, та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

2. Посадові особи та спеціалісти, інші працівники підприємств, які організують та виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань з охорони праці, даних Правил та питань пожежної безпеки, а також інструктажі в порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 17.02.99 № 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/ 3541, Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України і Переліком посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядком її організації, затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за №307/517.

3. До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються особи, які не мають медичних протипоказань та які пройшли перед допуском на роботу вводний та первинний інструктажі згідно з “Типовим положенням про навчання з питань охорони праці”, передбаченим наказом комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 17.02.1999 № 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 під № 248/3541. Під час усіх видів практики на студентів розповсюджується дія Закону України “Про загальнообов’язковке державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, який було введено в дію з 01.01.2001. Згідно з розділом 2 цього закону студенти навчальних закладів у період проходження виробничої практики або виконання робіт на підприємствах підлягають обов’язковому соціальному страхуванню від нещасного випадку.

4. Працівники, що виконують роботи з профілактичного обслуговування, налагодження і ремонту ЕОМ при включеному живленні та при інших роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196, зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання та один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.

5. Допускати до роботи осіб, що в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, забороняється.

6. Забороняється допускати осіб, молодших 18 років, до самостійних робіт в електроустановках та на електрообладнанні під час профілактичного обслуговування, налагодження, ремонту ЕОМ та при інших роботах, передбачених Переліком важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.94 за № 176/385.

 1. До робіт з обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ допускаються особи, що мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

 2. Працівники, які виконують роботи з експлуатації, обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ, згідно зі статтею 10 Закону України "Про охорону праці" забезпечуються належними засобами індивідуального захисту відповідно до чинних норм (витяг з НАКАЗу від 10.02.99 № 21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за № 3 82/ 3675). Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин).

 1. ^ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Згідно з робочими планами спеціальностей “Інформатика” та “Соціальна інформатика” науково-виробнича практика проводиться в шостому семестрі, термін практики - три тижня.

5.1. Мета і завдання практики

Метою практики є придбання студентом практичного досвіду, зв'язаного з технологією розробки програмного забезпечення, з виконанням функцій системного програміста й адміністратора програмних систем; придбання досвіду організаторської роботи в колективі.

Завдання практики:

 • застосування системного аналізу до обраного об'єкта чи процесу комп'ютеризації, аналіз предметної області, концептуальне проектування програмної системи;

 • ознайомлення з технологією розробки складних програмних систем,освоєння принципу розподілу функцій виконавців у творчому колективі при розробці складного програмного забезпечення;

 • ознайомлення з номенклатурою і змістом нормативно-технічної документації на розробку, іспит і супровід програмних інтелектуальних систем обробки інформації й ухвалення рішення;

 • придбання навичок в інсталяції програмних продуктів, оптимізації розподілу ресурсів на окремій ЕОМ і конфігурування системи;

 • придбання практичних навичок роботи з мережними операційними системами, системними утилітами, виконання функцій адміністратора локальної мережі;

 • подальше удосконалювання практичних навичок використання технічних і програмних засобів обчислювальної техніки;

 • вивчення питань економіки й організації виробництва в умовах ринку, стандартизації документів, наукової організації і передових методів праці;

 • вивчення правил техніки безпеки і заходів щодо охорони праці на конкретних робочих місцях;

 • практичне навчання основам організаційно- управлінської роботи на підприємстві.

5.2. Порядок проходження практики

Практика проводиться на підприємствах, чи в установах, організаціях, що спеціалізуються в розробці програмного забезпечення різних типів.

Незалежно від напрямку робіт бази практики студенти в початковий період практики повинні ознайомитися з організаційною структурою підприємства, вивчити роль і взаємодію різних відділів і підрозділів підприємства в організації виробництва продукції. Потім студенти знайомляться з запропонованим об'єктом чи процесом комп'ютеризації, виконують його аналіз і розробляють концептуальну схему рішення поставленого завдання. На етапі проектування необхідно виконати розподіл функціональних обов'язків між студентами, які беруть участь у розробці. Варто прагнути до виконання всіх етапів, зв'язаних з технологією розробки програмного забезпечення: від розробки технічного завдання до здачі, іспиту програмного продукту і випуску відповідної документації. У зв'язку з цим варто уважно ставитися до вибору розв'язуваного завдання з погляду виконання його силами студентів у період практики.

У студента повинне сформуватися повне і ясне уявлення про

організацію, координацію і технологічний ланцюг розробки програмних виробів, про виробничі зв'язки фахівців профілю і форми представлення результатів їхньої роботи.

Календарний план проходження практики і послідовність виконуваних робіт складаються, виходячи з робочої програми практики, можливостей конкретного підприємства, з метою придбання студентами навичок роботи інженерів-програмістів і системного програміста.

5.3. Зміст практики

Організаційна структура підприємства, роль і взаємодія різних підрозділів підприємства.

Структура і функції відділу адміністрування комп’ютерних мереж, організація і планування роботи мережи, проектування та монтаж, нормативно-технічна документація і стандарти ЕСПД і ЕСКД.

Основні етапи, склад і зміст робіт із проектування комп’ютерних мереж. Номенклатура документів, розроблювальних при проектуванні.

Загальна мережева технологія комп'ютеризації різних об'єктів і процесів. Основні підсистеми: інформаційна, моделювання, пошуку рішень, інженерного аналізу, ведення і виготовлення документації.

Моделі, використовувані для вибору параметрів чи об'єкта мережи: аналітичні, імітаційні, евристичні, т.і..

Критерії ефективності роботи мережи чи її об'єкта.

Ціль, призначення, техніко-економічна й організаційно-технічна сутність комп'ютеризації чи об'єкта процесу. Опис вхідної і вихідної інформації. Математичні методи, моделі й алгоритми. Складання й оформлення програмної документації (розробка, узгодження і твердження технічного завдання; загальні вимоги до програмного забезпечення; види і комплектність документів) відповідно до існуючого стандарту, інших керівних і нормативних матеріалів.

Програмні засоби системного програміста. Особливості розробки системного програмного забезпечення. Інсталяція програмних продуктів і конфігурування операційних систем. Оптимізація використання обчислювальних ресурсів.

Мережні операційні системи. Функції адміністратора ЛОМ.

Техніка безпеки і заходу щодо охорони праці на конкретних робочих місцях.

Основні завдання служби стандартизації і служби головного метролога.

Організація і нормування праці. Питання собівартості продукції і рентабельності виробництва. Системи економічного стимулювання. Упровадження технічних і наукових досягнень.

У процесі проходження технологічної практики рекомендується наступна зразкова тематика занять:

1. Організаційна структура підприємства - роль, значення і взаємозв'язок відділів і підрозділів підприємства;

2. Раціональна побудова мережи відповідно до організаційної структури підприємства

2. Організації й етапи розробки складних мережених систем;

3. Організація взаємодії в людино-машинних системах;

4. Винахідницька і раціоналізаторська діяльність на підприємстві;

5. Розвиток підприємства в ринкових умовах.


5.4. Вимога до звіту

Звіт з практики складається на підставі щоденника, конспекту лекцій, семінарів й інших матеріалів.

Звіт повинен містити: аналіз досліджуваної предметної області об'єкта чи процесу комп'ютеризації; призначення, мети створення і критерії ефективності мережи; опис етапів розробки програмного забезпечення; перелік виконуваних функцій; опис загальної структури програмного забезпечення; опис використаних математичних моделей і алгоритмів; опис опанованих засобів системного програміста і функціональних обов'язків адміністратора ЛОМ; результати виконання індивідуального завдання; висновки і пропозиції; список використовуваної літератури.

 1. ^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРАКТИКА

Згідно з робочими планами спеціальностей “Інформатика” та “Соціальна інформатика” кваліфікаційна практика проводиться у восьмому семестрі, термін практики - три тижня.

6.1. Мета і завдання практики

Метою практики є закріплення і розширення знань з методичного, програмного, технічного, інформаційного й організаційного забезпечення комп'ютерної техніки; придбання навичок дій персоналу по забезпеченню функціонування комп'ютерної техніки; нагромадження досвіду проведення організаційно-управлінської роботи на підприємстві. Задачі практики:

 • ознайомлення з організаційною структурою підрозділу розробки програмного забезпечення, зв'язками з іншими підрозділами організації, окремими посадовими особами і їхньої співпідпорядкованості;

 • придбання практичних навичок роботи в умовах функціонування комп'ютерної техніки з робочими інструкціями і документами, що регламентують послідовність виконання окремих завдань і особливості їхнього використання;

 • вироблення навичок перевірки правильності функціонування програмних засобів комп'ютерної техніки, умов і прийомів правильної експлуатації;

 • одержання навичок виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт зі створення програмного забезпечення комп'ютерної техніки й окремих підсистем; закріплення знань з проектування окремих функціональних підсистем програмного
  забезпечення ЕОМ, складу і методах рішення задач у кожної них їх;

 • закріплення знань з розробки банків даних, користувальницького інтерфейсу, імітаційних моделей, систем підтримки прийняття рішень, програмного забезпечення інтелектуальних систем, системного програмного забезпечення;

 • подальше поглиблення навичок застосування технічних і програмних засобів сучасних ЕОМ;

 • підготовка до вивчення дисциплін "Методологія розробки програмних продуктів і великих програмних систем", "Математичні основи представлення знань" і виконання курсових проектів і робіт;

 • придбання досвіду раціоналізаторської і винахідницької роботи;

 • поглиблення знань з техніки безпеки, охорони праці й охороні навколишнього середовища;

 • вироблення уміння і навичок проведення організаційно-управлінської роботи.

6.2. Порядок проходження практики

Практика проводиться на підприємствах чи установах, організаціях, оснащених комп'ютерною технікою, призначеної для експлуатації будь-яких об'єктів, що спеціалізуються в розробці програмного забезпечення комп'ютерної техніки різного типу.

Експлуатаційна практика складається з двох основних етапів.

На першому етапі практики студенти повинні ознайомитися з організаційною структурою підприємства; інструкціями про порядок і послідовність виконання проектно-конструкторських робіт; вивчити правила експлуатації програмних і технічних засобів, порядок перевірки правильності їхнього функціонування і вказівки з техніки безпеки. Після цього студенти здобувають виробничі навички роботи персоналу в підрозділах, що забезпечують функціонування й обслуговування програмного забезпечення комп'ютерної техніки і її складових частин.

На другому етапі практики студенти беруть безпосередню участь у розробці елементів програмних інтелектуальних систем.

Календарний план проходження практики і розподіл студентів по робочих місцях складається, виходячи з робочої програми практики, можливостей конкретної бази практики, з метою одержання студентами навичок роботи як інженерів і техніків по розробці, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем.

6.3. Зміст практики

Загальні зведення про комп'ютерну техніку - призначення, функції системи, комплекс розв'язуваних задач. Організаційне забезпечення підприємства. Схема організаційної структури, функції і співпідпорядкованість структурних підрозділів, служб і окремих посадових осіб, що реалізують задачі проектування. Інформаційні зв'язки між підрозділами, зайнятими розробкою, експлуатацією і супроводом інтелектуальних систем.

Регламент і режими роботи комп'ютерної техніки, порядок роботи персоналу, порядок перевірки правильності функціонування технічних засобів, правила технічної експлуатації. Робота дублером посадової особи по забезпеченню функціонування комп'ютерної техніки і технологічних процесів обробки даних Загальні зведення про ЕОМ і обчислювальні системи. Апаратні засоби і системи ЕОМ. Периферійні пристрої ЕОМ. Мережі ЕОМ і засобу телекомунікаційного методу доступу. Спеціалізовані ЕОМ.

Операційні системи (ОС) ЕОМ. Організація ОС різного призначення.

Методи захисту даних. Захист із використанням апаратних і програмних засобів.

Виконання індивідуального завдання, що охоплює питання за фахом, організації і керуванню виробництвом.

Організаторська і виховна робота в трудовому колективі. Підготовка і проведення бесід і лекцій х економічних, філософських і науково-технічних проблем.

У процесі проходження експлуатаційної практики рекомендується наступна зразкова тематика лекцій:

структура, функції і задачі комп'ютерної техніки;

основні види програмної і конструкторської документації;

ЛОМ і засобу телекомунікаційного доступу;

основи техніко-економічного аналізу й обґрунтування науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих і експлуатаційних витрат на комп'ютерну техніку;

організація винахідницької і патентно-ліцензійної роботи на підприємстві.

Можуть бути проведені заняття і на інші теми, що враховують профіль бази практики.

 1. ^ Навчально-педагогічна практика

Згідно з робочими планами спеціальностей “Інформатика” та “Соціальна інформатика” навчально-педагогічна практика проводиться в дев'ятому семестрі, термін практики - три тижня.

7.1.Мета та завдання практики

Формування практичних організаторських умінь та навичок викладацької роботи; закріплення та поглиблення спеціалістом теоретичних знань та практичних навичок роботи в області інформатики, одержаних під час навчання в університеті.

^ Завдання практики:

 • знайомство з науковою та педагогічною діяльністю кафедри інформатики;

 • знайомство з конкретними проблемами та задачами інформатики, над вирішенням яких працює конкретний творчий колектив;

 • знайомство з учбовими планами по викладаємим дисциплінам;

 • знайомство з методичними матеріалами по викладаємим дисциплінам;

 • розробка і проведення практичних занять для студентів різних факультетів;

 • організація і проведення консультацій для студентів молодших курсів спеціальності “Інформатика” та “Соціальна інформатика”

 • участь практиканта у виховній роботі ; збір та обробка даних для написання звіту.

В результаті виконання поставленого завдання по науково-педагогічній практиці студенти повинні: засвоїти навички практичної роботи викладача школи; володіти інформацією про наукову діяльність творчого колективу; мати уявлення про шляхи розв'язання конкретної прикладної проблеми, над розв’язанням якої і працює творчий колектив; освоїти навички виховної роботи зі студентами та студентським колективом; підготувати матеріали для написання звіту про практику.

7.2.Порядок проходження практики

Студенти проходять навчально-педагогічну практику на кафедрі інформатики. Перед початком практики проводиться виробниче засідання студентів, на якому вони знайомляться з розподілом по базах практики, керівниками практики та методикою її виконання.

При направленні на практику спеціалісти одержують наступні документи: щоденник практики, в якому включенно завдання з практики та календарний графік її виконання.

По закінченні практики студенти здають звіт з практики, який складається у відповідності з завданням та підписується двома керівниками практики (від кафедри і підприємства).

7.3. Зміст практики

Знайомство з організацією навчального процесу на кафедрі інформатики, з методичним забезпеченням дисциплін, викладаємих на кафедрі студентам різних спеціальностей.

Розробка і підготовка і проведення практичних занять під керівництвом викладача кафедри, аналіз проведених занять.

Організація і проведення лекцій по методиці викладання інформатики

Вивчення методів навчання, індивідуалізації навчання, критерії оцінювання знань.

Участь у виховній роботі студентів

Проведення консультацій для студентів молодших курсів спеціальності “Інформатика”.

7.4. Вимоги до звіту

Звіт повинен містити загальну характеристику кафедри інформатики, аналіз навчальних планів і програм, відвідування і аналіз відкритої лекції одного із ведучих викладачів, конспект залікового практичного заняття, проведеного в групі студентів, на тему, призначену викладачем, який проводить заняття з відповідної дисципліни, наказом ректора призначений керівником навчально-педагогічної практики.

 1. ^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Згідно з робочими планами спеціальностей “Інформатика” та “Соціальна інформатика” переддипломна практика проводиться в десятому семестрі, термін практики - шість тижнів.

8.1. Мета і завдання практики

Метою практики є розширення технічного світогляду студентів і підготовка їх до самостійної інженерної діяльності на основі знань, отриманих протягом усього періоду навчання в університеті; вивчення теми, по якій буде виконаний дипломний проект; збір матеріалів і даних для розробки й обгрунтування рішень дипломного проекту; придбання досвіду професійної, організаційно-управлінської роботи.

Завдання практики:

 • вивчення організаційної і функціональної структури, складу і характеристик підсистем і видів забезпечення комп'ютерної техніки, на якій буде виконуватися дипломний проект;

 • вивчення організації проектно-конструкторської роботи, порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і програмної документації на інтелектуальну систему;

 • вироблення навичок творчого підходу до рішення теоретичних і практичних задач, що виникають при проектуванні, розробці, іспиті, експлуатації і супроводі програмних інтелектуальних систем;

 • збір матеріалів, необхідних для виконання дипломного проекту, вивчення новітніх досягнень з тематики спеціальної частини дипломного проекту, вироблення методично правильної системи виконання досліджень і впровадження отриманих результатів;

 • вироблення уміння правильної оцінки головних техніко-економічних показників;

 • узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення знань;

 • вивчення заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, охорони навколишнього середовища і цивільній обороні;

 • закріплення навичок організаційно-управлінської роботи.

8.2. Порядок проходження практики

Переддипломна практика проводиться по місцях розподілу студентів на підприємствах, установах і організаціях, що спеціалізуються в розробці та експлуатації інтелектуальних систем.

У період практики студент може працювати на інженерно-технічній посаді. Користуючись методологією системного аналізу, студент аналізує характеристик проектованого об'єкта, визначає завдання, рішення яких підвищує ефективність функціонування системи, визначає питання, що стають об'єктом спеціального дослідження.

Методика проведення досліджень містить визначення суті поставленого завдання, масштабу майбутньої роботи і її змісту, вибір оптимального способу її виконання, розробку плану виконання робіт, обгрунтування обраного методу рішення поставленого завдання.

Результати досліджень є основою спеціальної частини дипломного проекту.

8.3. Зміст практики

Зміст переддипломної практики визначається темою дипломного проекту і характером індивідуального завдання. Збір матеріалів для його спеціальної частини проводиться за наступним планом.

Загальні зведення про програмну інтелектуальну систему, розроблювальну в дипломному проекті. Склад, принципи роботи й організація взаємодії програмних і технічних засобів. Математичне забезпечення інтелектуальної системи, що поєднує в собі математичні моделі проектованих об'єктів, методи й алгоритми виконання проектних процедур. Лінгвістичне, загальносистемне, базове і прикладне програмне забезпечення комп'ютерної техніки. Положення, інструкції, накази, штатний розклад, кваліфікаційні вимоги й інші документи, що регламентують організаційну структуру організації-розроблювача програмного забезпечення, забезпечення вимог ЕСКД і ЕСПД при проектуванні. Методика оцінки науково-технічного рівня розробки.

Для організаційно-економічної частини дипломного проекту підбор матеріалів здійснюється з урахуванням відбиття наступних питань. Аналіз організаційної структури підрозділів, що розробляють чи експлуатують ОТ і АС. Виявлення недоліків в організації і керуванні підрозділів, що погіршують техніко-економічні і соціальні показники підприємства. Організація робіт з розробки програмного забезпечення, порядок проходження і затвердження програмної документації. Виявлення основних джерел економічної ефективності, одержуваних у результаті створення чи використання програмного забезпечення ОТ і АС, розвитку методичного, програмного, технічного, інформаційного й організаційного забезпечення ОТ і АС. Основні джерела економічної ефективності, у тому числі економія виробничих ресурсів; поліпшення якості продукції; підвищення продуктивності праці; зниження чисельності управлінського й обслуговуючого персоналу. Оцінка очікуваних змін основних техніко-економічних і соціальних показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

Для розділу дипломного проекту, що відбиває питання охорони праці, варто підібрати матеріали з наступної тематики. Система інструктажу з техніки безпеки і контроль за охороною праці в умовах конкретного виробництва. Якісна оцінка й обґрунтування необхідності кондиціонування повітря, штучного висвітлення приміщення, робочих місць, приладів. Характеристики шуму і вібрації у виробничому приміщенні (джерела, ізоляція, нормативи). Пожежонебезпека, вибухонебезпечність конкретного виробництва, міри профілактики пожеж і вибухів. Облік екологічних факторів виробництва.

8.4. Вимоги до звіту

Звіт повинен містити аналіз стану існуючої системи і розуміння студента щодо можливості підвищення її ефективності за рахунок розробки програмного, інформаційного й організаційного забезпечення ОТ і АС. Найбільше докладно повинні бути викладені власні дослідження студента в частині індивідуального завдання за фахом і обгрунтована їхня практична цінність. Крім того, звіт повинен містити результати виконання завдання з економіки, зведення про виконання завдання з охорони праці, питання стандартизації, список використаної літератури.

Матеріал звіту є джерелом необхідних зведень при виконанні дипломного проекту. Тому після здачі заліку з практики студент може під розписку одержати звіт на кафедрі для дипломного проектування.


ЗМІСТ


^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

2.МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 1

3.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 2

3.1. Планування робіт з практики 2

3.2. Бази практики 2

3.3. Укладання договорів з підприємствами на проведення практики 2

3.4. Розробка робочих програм практики 3

3.5. Розподіл студентів за місцями практики й призначення керівників від вузу 3

3.6. Проведення виробничої практики 3

3.7. Контроль проведення та підведення підсумків практики 4

^ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ 4

5.НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 5

5.1. Мета і завдання практики 5

5.2. Порядок проходження практики 6

5.3. Зміст практики 6

5.4. Вимога до звіту 7

6.КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРАКТИКА 7

6.1. Мета і завдання практики 7

6.2. Порядок проходження практики 8

6.3. Зміст практики 8

7.Навчально-педагогічна практика 9

7.1.Мета та завдання практики 9

7.2.Порядок проходження практики 9

7.3. Зміст практики 9

7.4. Вимоги до звіту 10

8.ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 10

8.1. Мета і завдання практики 10

8.2. Порядок проходження практики 10

8.3. Зміст практики 10

8.4. Вимоги до звіту 11

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи