Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року icon

Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року
Скачати 154.76 Kb.
НазваПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року
Дата10.05.2013
Розмір154.76 Kb.
ТипПояснювальна записка

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор_________Голубенко О.Л.

«___»__________________2013 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вступного випробування

з конкурсного предмету


ФІЗИКА

для вступників 2013 року


Програма вступного випробування складається з:

 • Програми вступного випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення вступного випробування.Луганськ – 2013

Пояснювальна записка


У якості програми для вступного випробування із вступниками до СНУ ім. В.Даля у 2013 році використано програму зовнішнього незалежного оцінювання , розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року, а також, на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 кл., затвердженої МОН: наказ від 23.12.2004, № 1/11-66-11 та для 10-11 кл. затвердженої МОН: наказ від 28.10.2010 № 1021


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

1. Механіка

1.1. Основи кінетики

Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

^ 1.2. Основи динаміки

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.

Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

^ 1.3. Закони збереження в механіці

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

1.4. Елементи механіки рідин та газів

Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

2. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

^ 2.2. Основи термодинаміки

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

^ 2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота

пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

3. Електродинаміка

3.1. Основи електростатики

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.

^ 3.2. Закони постійного струму

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

^ 3.3. Електричний струм у різних середовищах

Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

^ 3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

^ 4. Коливання і хвилі. Оптика

4.1. Механічні коливання і хвилі

Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

^ 4.2. Електромагнітні коливання і хвилі

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

4.3. Оптика

Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування.

Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектральний аналіз.

Поляризація світла.

^ 5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності

5.1. Елементи теорії відносності

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією.

5.2. Світлові кванти

Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва.

5.3. Атом та атомне ядро

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

ВИМОГИ

^ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧАСНИКІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ

Учасники вступного випробування повинні:

Знати:

 1. фізичні явища і процеси: ознаки явища чи процесу, за якими вони відбуваються; зв’язок явища чи процесу з іншими; їх пояснення на основі наукової теорії; приклади використання;

 2. фізичні досліди: мета досліду, схема, умови, за наявності яких здійснюється дослід; перебіг і результати досліду;

 3. поняття та терміни;

 4. фізичні величини: властивості, що характеризуються цим поняттям (величиною); зв’язок з іншими величинами (формула); означення величини; одиниці фізичної величини; способи її вимірювання;

 5. закони: формулювання та математичний вираз закону; досліди, що підтверджують його справедливість; приклади врахування і застосування його на практиці; межі та умови застосування;

 6. фізичні теорії: дослідне обґрунтування теорії; основні положення, закони і принципи цієї теорії, основні наслідки; практичні застосування, межі застосування цієї теорії;

 7. прилади чи пристрої, механізми і машини, технології: призначення, принцип дії та схема будови; застосування і правила користування, переваги та недоліки.

Вміти:

 • розпізнавати прояви механічних, теплових, електромагнітних, коливальних і хвильових (зокрема, світлових), квантових явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці;

 • застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електродинаміки, коливального руху і хвильових процесів, спеціальної теорії відносності;

 • застосовувати формули для визначення фізичних величин та їх одиниць;

 • застосовувати математичні вирази законів механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електродинаміки, коливального руху і хвильових процесів, спеціальної теорії відносності;

 • визначати межі застосування законів;

 • використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо).

література

^

Фізика. Астрономія

Навчальна програма “Фізика” для ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

2002

Експериментальна програма “Фізика (з елементами астрономії)” для ВНЗ І-ІІ р.а. техніко-технологічного профілю, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти *

2005
^

Основні підручники та навчальні посібники


Фізика (підручник), 10 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта


2002, 2004

Фізика (підручник), 10 кл.

Коршак Є.В. та ін.

Перун

2002, 2004, 2006

Фізика (підручник), 11 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта

2002, 2004

Фізика (підручник), 11 кл.

Коршак Є.В. та ін.

Перун

2004, 2005, 2006

Астрономія (підручник), 11 кл.

Пришляк М.П.

Ранок

2003

Астрономія (підручник), 11 кл.

Климишин І.А.,

Крячко І.П.

Знання

України

2002,

2004

Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики, 11 кл.

За ред.

Гельфгата І.М.

Гімназія

2007

Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії, 11 кл.

Казанцев А.М.,

Крячко І.П.

Гімназія

2007

Фізика для загальноосвітніх навчальних закла­дів суспільно-гуманітарного напрямку (підручник), 10 кл.

Генденштейн Л.Е.

Гімназія

2007
^

Додаткові підручники та навчальні посібники


Фізика (навчальний посібник),

10-11 кл.

Калита В.М.,

Стучинська Н.В.

Книга

плюс

2003

Основи теорії електричних кіл у 3-х частинах (підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів)

Гумен М.Б.,

Гуржій А.М.

та ін.

Вища


школа

2004

Збірник задач з фізики (посібник),

10 кл.

Гельфгат І.М.,

Ненашев І.Ю.

Гімназія


2001

Збірник задач з фізики (посібник),

11 кл.

Гельфгат І.М.,

Ненашев І.Ю.

Гімназія

2003

Збірник задач і запитань з фізики (посібник), 9-11 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта

2004

Фізика. Теорія. Задачі. Лабораторні роботи. Для загальноосвітніх навчальних класів фізико-математичного профілю , 10-11 кл.

Засекіна Т.М.

Навчальна книга - Богдан

2007

Збірник завдань та самостійних робіт, 10 кл.

Кирик Л.А.

Гімназія

2007

Фізика. Варіанти завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів (посібник), 10 кл.,11 кл

Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю.,

Петракова М.О.

Ранок

2004

Навчальна практика з фізики, 8-11 кл.

Шарко В.Д.

СПД

Богданова А.М

2006

Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (навчально-методичний посібник), 11 кл.

Атаманчук П.С., Пух А.М.

Абетка - НОВА

2004

Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій (навчально-методичний посібник) 7-11кл.

Калапуша Л.Р. та ін.

Вежа

2002

Розв’язуємо задачі з фізики (навчальний посібник), 10, 11 кл.

Пастушенко С.М.

Діал

2002

«Фізика. Задачі з розв’язками» Книга для вчителя (посібник), 11 кл.

Котляр С.В.,

Іллєнко О.С.

Країна мрій

2005

Комп’ютер на уроках фізики (посібник), 9-11 кл

Жалдак М.І., Набочук Ю.К., Семещук І.Л.
2005

Фізико-технічна творчість учнів,

10-11 кл.

Бойко М.П.,

Венгер Є.Ф., Мельничук О.В.

Вища школа

2007

Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень (посібник), 10, 11 кл.

Божинова Ф.Я.,

Кирюхіна О.О.

Ранок

2006

Астрономія (методичний посібник), 11

Крячко І.П.

Наше небо

2004

Уроки астрономії (навчально-методичний посібник), 11 кл.

Вербінська Г.М.

Астон

2005


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ТА КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання” з дисципліни “Фізика”, який містить Абітурієнт одержує 24 запитання практичного характеру у межах програми вступного випробування для вступників у поточному році. Відповіді повинні бути зафіксовані письмово у листку відповідей до тесту з дисципліни «Фізика», виданому приймальною комісією. На виконання тестового завдання відводиться три години.

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 0,5 бала. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті з дисципліни, – 200 балів. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів предметної комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години
^

Правила проведення співбесіди з абітурієнтами


з дисципліни “Фізика”

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.08, № 1065 від 25.11.08 співбесіда з дисципліни “Фізика” проводиться з встановленими категоріями осіб, зазначених у пп.20, 23.

Співбесіда здійснюється за питаннями програми з фізики для абітурієнтів, що складена на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №1/6611- від 23.12.2004р.).

Абітурієнту надається можливість обрати два питання з переліку програмних питань для співбесіди з фізики. Час підготовки до усної співбесіди – до 20-ти хвилин. Питання членів предметної комісії і відповіді абітурієнта особисто фіксуються ним у власному бланку відповідей.

Оцінювання відповіді абітурієнта здійснюється за 200-бальною системою згідно критеріям, затвердженим МОН України.


Голова предметної комісії Є.І. Харченко
Схожі:

Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2013 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2013 році використано програму зовнішнього незалежного...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2013 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2013 році використано програму зовнішнього незалежного...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року
Українському центрі оцінювання якості освіти того ж року, а також, на підставі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету біологія для вступників 2013 року
Сну ім В. Даля у 2013 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету географія для вступників 2012 року
У якості програми для вступного випробування із вступниками до сну ім. В. Даля у 2012 році використано програму зовнішнього незалежного...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
Пояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету фізика для вступників 2013 року iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету Історія України для вступників 2013 року
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи