Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 122.78 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата10.05.2013
Розмір122.78 Kb.
ТипПояснювальна записка

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______проф. О.Л. Голубенко


“——“——————2013 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

за напрямом

“Міжнародна економіка”


Пояснювальна записка складається з:

 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання знань;

 • порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2013

 1. ^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬМета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавр абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничонаукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програм. Програми іспитів спираються на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалавра з міжнародної економіки та одночасно відбивають вимоги до студентів до рівня підготовки спеціаліста, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Програми – відносно цілісні утворення, в яких відображаються окремі сторони міжнародної економічної діяльності та об’єднуються знання з кількох дисциплін. Програма, характеризуючи основні функції бакалавра на певних ділянках його професійної роботи відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, утворюють окремі розділи програми й у своїй єдності відображають спеціальність «Міжнародна економіка» в цілому.

Програма відбиває тематику, необхідну бакалавру з міжнародної економіки у його професійній діяльності. Порядок проведення співбесіди визначається Положенням про приймальну комісію СНУ ім. В.Даля.


^Національні економіки в сучасному світіНаціональні економіки та їх систематизація. Сутність і структура економічної системи капіталізму вільної конкуренції та оцінка причин її еволюції. Країни-лідери світової економіки та їх сучасна роль. Країни, що розвиваються у світовій економіці, та особливості моделей розвитку окремих країн. Сутність і моделі економічної системи соціалізму та якісна оцінка передумов її трансформації. Характеристика країн з перехідною економікою. Сутність ринкової економіки та особливості ринкового реформування східноєвропейських країн. Етапи перехідного періоду та особливості ринкової трансформації економіки України. Змішана економіка: сутність, структура та моделі. Міжнародний поділ праці та його форми. Передумови участі України у МПП. Система факторів розвитку міжнародного поділу праці, їх вплив на сучасну зовнішньоекономічну політику України. Питання міжнародної економіки у теоріях економічного розвитку. Наукове значення економічної теорії марксизму. Суть та еволюція маржиналізму. Економічна сутність кейнсіанства та його значення для сучасної економічної науки. Загальна характеристика, еволюція та рекомендації монетаризму. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму, їх взаємозв’язок з сучасністю. Інституціоналізм, його сутність та еволюція. Нова інституціональна економічна теорія (методологічні особливості та напрями). Сутність, критерії та параметри відкритої економіки. Світова економіка та характеристика ключових тенденцій її розвитку. Критерії структуризації світової економіки та їх сучасна пріоритетність. Ресурси розвитку світової економіки, їх покраїновий розподіл та глобальний характер використання.


^

Міжнародна економічна діяльність і середовище її розвиткуМіжнародна економічна діяльність та порівняльна характеристика розвитку її форм. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності та визначення їх статусу в міжнародному та національному законодавствах. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і структуризація. Політичне середовище, політична стабільність та міжнародні конфлікти. Дискримінаційні та преференційні режими міжкраїнових взаємовідносин. Правове середовище та міжнародне економічне право. Характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права. Міжнародно-правове регулювання різних форм співробітництва. Міжнародні організації та їх типізація. Міжнародні економічні організації, їх правовий статус та порядок прийняття рішень. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Економічне середовище, сутність та основні суб’єкти ринку. Економічні інтереси і потреби: сутність та їхня роль у міжнародному співробітництві. Валовий внутрішній продукт і валовий національний дохід: їх кількісна визначеність та зв’язок з платіжним балансом. Інфляція: сутність і кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки. Монополія та олігополія на міжнародних ринках. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності. Складові сучасної інфраструктури міжнародної економічної діяльності та їх загальна характеристика. Міжнародні економічні відносини, їх принципи та рівні розвитку. Інтернаціоналізація як об’єктивний процес економічного розвитку. Рівень інтернаціоналізації економіки України в ключових макропоказниках.


^


Міжнародний фінансовий ринокСтруктура та ключові тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку. Міжнародний кредитний ринок. Сутність, функції і різновиди міжнародного кредиту. Фінансові умови міжнародних кредитних умов. Міжнародний лізинг, факторинг та форфейтинг. Міжнародне кредитування української економіки та наслідки співробітництва України та МВФ. Міжнародний фондовий ринок та розвиток його структури. Страхування міжнародних операцій та його особливості в Україні. Сучасні особливості фун­кціонування світового ринку золота. Глобалізація міжнародних фінансових потоків, сучасні фінансові інструменти і технології. Міжнародні фінансові центри, передумови формування та порівняльна оцінка розвитку. Офшорні зони (центри), механізми і наслідки здійснення офшорних операцій. Шляхи і проблеми інтеграції України у світову фінансову систему.
^


Міжнародний облікМіжнародні й національні стандарти бухгалтерського обліку. Фінансова звітність зарубіжних фірм, її склад і зміст. Облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами в зарубіжних корпораціях. Облік та оцінка товарно-матеріальних запасів та довгострокових активів зарубіжних фірм. Специфіка обліку коротко та довгострокових зобов’язань зарубіжних фірм. Облік власного капіталу і розподілу прибутку зарубіжних товариств і корпорацій. Характеристика систем контролю і звітності у міжнародному бізнесі. Стан і проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності в Україні. 1. ^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Учасник іспиту повинен:

Знати:

- закономірності й особливості сучасного стану розвитку міжнародної економіки;

- методологію аналізу і вивчення сучасної міжнародної економіки;

- сучасний економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності;

- фінансові важелі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- види торгових посередників;

- види зовнішньоекономічних операцій, види вільних економічних зон;

- різні моделі національного економічного розвитку;

- детермінанти економічного розвитку країн-лідерів;

- особливості економічного розвитку нових індустріальних країн;

- особливості економіки країн, що розвиваються;

- особливості економіки країн з перехідною економікою.


Уміти:


- аналізувати загальні і специфічні принципи міжнародної економіки, чинники взаємозалежності країн, аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище, інфраструктуру міжнародних економічних відносин;

- вміти використовувати отриманні знання щодо умов зовнішньоекономічної діяльності України, з одного боку, виходячи з цілей і задач її інтеграції в сучасну систему світових господарських зв’язків, а іншого боку – з огляду та тенденції і перспективи розвитку міжнародної економіки;

- проводити аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності;

- проводити аналіз основних показників економічної діяльності різних країн.


^

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструмен­тів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол і наук. ред. Т. М. Циганкова. — К.:
  КНЕУ, 2003. — 660 с.

 3. Дубчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 310 с.

 4. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. для самост. вивч. — К.: КНЕУ, 2005. — 290 с.

 5. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2004. — 672 с.

 6. Міжнародна економіка: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Поручника. — К: КНЕУ, 2005. — 156 с.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

 8. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / За ред. О. М. Мозгового. — К.: КНЕУ, 2005. — 600 с.

 9. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

 10. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.

 11. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 290 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

 13. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 400 с.

 14. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 183 с.

 15. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. —
  256 с.Голова фахової атестаційної

комісії проф. Свірідова Н.Д.


^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Кафедрою міжнародної економіки здійснюється оцінювання успішності вступників за шкалами оцінювання, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Кафедра міжнародної економіки використовує модифіковану 12-бальну шкалу, що має 10 поділок, дев’ять з яких (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) – позитивні оцінки.Рівень


Критерій рівня компетенції

Відповідність компетенції

^ Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Виставляється вступнику, який вірно виділяє головне в поставленому запитанні, вміє логічно міркувати та знаходить найбільш правильне визначення теоретичних завдань. Швидко та правильно проводить розрахунки; глибоко у повному обсязі відповідає на тестові завдання. При цьому вступник виявляє творчий підхід, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних ситуацій; самостійно робить висновки і відповідні прогнози.вище середнього12
на рівні вимог11нижче рівня, але достатня


10
Таблиця 1.1

2

3

4

Середній

Виставляється вступнику, який знає програмний матеріал, грамотно його викладає. При цьому вступник, володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні теоретичних і тестових завдань. Вміє проводити аналіз економічних показників, робить розрахунки, але допускає незначні неточності при формуванні таблиць, висновків та наданні пропозицій.


вище середнього


9


на рівні вимог


8


нижче рівня, але достатня


7

Достатній

Виставляється вступнику, який допускає значні неточності при відповіді на теоретичне завдання, знає тільки основний програмний матеріал, припускається помилок у висновках; має непослідовні, нелогічні відповіді, зазнає складнощі під час проведення аналізу економічних показників.

вище середнього


6


на рівні вимог


5

нижче рівня, але достатня


4

Низький

Виставляється вступнику при його невірній відповіді на питання, незнанні значної частини програмного матеріалу. При цьому вступник припускає принципових помилок у обґрунтуванні доказів, не розуміє економічної суті розрахованих показників, не вміє складати таблиці, виявляє низький рівень оволодіння основними уміннями та навичками при виконанні теоретичних та практичних задач, розв’язанні творчих ситуацій, не вміє складати висновки.


Компетентність

недостатня2
Продовження табл. 1


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web сайті СНУ ім. Даля (http:/www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри міжнародної економіки.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує «Лист тестового завдання», який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі «Критерії оцінювання» даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.


Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 годин.


Завідуюча кафедрою

міжнародної економіки проф. Бузько І.Р.


Голова фахової атестаційної

комісії проф. Свірідова Н.Д.

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи