Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Скачати 192.92 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Дата10.05.2013
Розмір192.92 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА «БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

« ____ » ________ 2013 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності 7.03050802 «Банківська справа»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ - 2013

  1. Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підстава програми державної атестації студентів СНУ ім. В. Даля за напрямом «Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом:

^ Гроші та кредит. Сутність і функції грошей. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту. Грошовий ринок. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиінфляційна політика . Грошові реформи в Україні. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. “Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій. Кредит у ринковій економіці. Сутність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі кредиту. Банківські проценти. Валютний ринок та валютні системи. Сутність валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валютна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків.

^ Банківські операції. Стан сучасної банківської системи України, типи банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх операцій, організація діяльності. Економічна характеристика ресурсів банка, їх склад та структура. Формування власного капіталу банку, його структура, характеристика джерел його формування. Залучені та запозичені ресурси банка, їх структура, порядок формування. Готівкові та безготівкові розрахунки. Система розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація находження готівкових коштів до кас банків. Поточні рахунки. Види міжбанківських розрахунків. Створення національної платіжної системи. Сучасний стан банківського кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування. Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника. Зарубіжний досвід забезпечення позик. Організація і порядок короткострокового та довгострокового кредитування юридичних осіб. Нарахування та стягнення процентів за користування кредитом. Погашення кредиту. Загальна характеристика операцій банка з цінними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Фактори ризику від інвестиційних операцій. Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику виникнення збитків і витрачання ліквідності. Економічні основи здійснення валютних операцій в Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Особливості посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Прибутковість банку. Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують прибутковість банку і методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на процентну ставку. Регулювання діяльності банків, його основні завдання, суть, проблеми і шляхи їх вирішення.

^ Аналіз банківської діяльності. Організація аналізу банківської діяльності, предмет, метод і завдання курсу. Роль, місце і значення аналізу в системі банківських та економічних дисциплін, зв’язок його з іншими дисциплінами. Класифікація видів аналізу, технічних прийомів. Аналіз показників, які характеризують стан капіталу банку, аналіз факторів, що впливають на рівень капіталу банку. Статутний капітал банку, аналіз порядку його формування. Аналіз зобов’язань банку. Загальна схема аналізу зобов’язань банку. Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Визначення взаємозв’язку касових і емісійних операцій банку, аналіз готівкового обігу. Аналіз безготівкових операцій банку. Аналіз ефективності використання кредитів, аналіз кредитних процентних ставок. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку. Основні види групування, що застосовуються для визначення забезпеченості кредитів банку. Аналіз механізму погашення кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків. Аналіз інвестиційного портфелю банку. Принципи портфельного управління. Аналіз операцій банку з цінними паперами. Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база. Аналіз дохідності операцій з цінними паперами. Аналіз валютних операцій банку та їх ефективності. Механізм хеджування валютних ризиків. Аналіз лізингових, факторингових операцій та овердрафту. Визначення економічної суті нетрадиційних операцій банку. Аналіз ефективності надання агентських послуг. Особливості аналізу форфейтингових операцій та овердрафту. Поняття ліквідності та управління ліквідністю банку. Аналіз доходів та витрат банку. Напрямки, завдання та інформаційна база аналізу, класифікація доходів банку. Аналіз динаміки, структури доходів та витрат банку. Визначення резервів збільшення доходів банку та зменшення витрат. Аналіз результативності банківської діяльності. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану банку. Поняття та види рейтингової оцінки.

^ Облік та аудит у банку. Зміст і призначення бухгалтерського обліку в банках. Значення міжнародних стандартів для банків України. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. Балансові рахунки їх групування у розділи, групи, нумерація рахунків. Забалансові рахунки і їх розділи. Аналітичний і синтетичний облік операцій в банках. Складання бухгалтерського балансу за балансовими та позабалансовими рахунками, звіряння аналітичного і синтетичного обліку, порядок виправлення помилкових записів. Документація, документообіг і контроль банківських операцій. Облік капіталу банку. Методика обліку витрат, пов’язаних з випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій. Облік і контроль розрахункових операцій. Санкції за порушення правил проведення розрахункових операцій. Облік розрахунків між банками. Організація міжбанківських розрахунків. Механізм прямих кореспондентських відносин між банками. Облік і контроль касових операцій. Ревізія каси і сховища, облік та відображення надлишків, нестач грошей й цінностей і відповідне оформлення таких результатів. Інкасація виручки, її перелічення. Облік депозитних операцій. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій. Облік кредитних операцій. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій. Облік операцій зі списання безнадійних заборгованостей за операціями з цінними паперами. Облік валютних операцій. Оформлення, облік і контроль операцій по переводу валюти за кордон і з-за кордону. Облік і документальне оформлення внутрішньобанківських операцій. Облік операційних доходів і витрат банку. Склад кошторису витрат на утримання апарату управління банку. Облік результатів діяльності банку. Облік операцій по формуванню і розподілу фондів. Оподаткування банків. Форми податкової звітності та строки її подання. Управлінський облік. Потреби банків у наданні управлінської інформації, рівні управлінської інформації, управлінська звітність і необхідність її складання. Характеристика фінансових звітів банка, їх організація, підготовка та надання. Методика складання бухгалтерського балансу банку, звіту про фінансові результати, про рух грошових коштів та іншу. Особливості обліку операцій НБУ. Банківський аудит. Методики аудиторської перевірки і складання звіту. Аудит окремих банківських операцій. Внутрішній аудит і його функції, організація служби внутрішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту, методи його проведення, оцінка ефективності.

^ Центральний банк та грошово-кредитна політика. Причини і шляхи створення центральних емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу. Особливості становлення Національного банку України як центрального банку. Основні принципи, економічна самостійність, функції та операції НБУ. Органи управління і структура НБУ. Національний банк — емісійний банк України. Організація виробництва грошей. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Переваги обігу депозитних грошей порівняно з обігом готівки. Розвиток обігу електронних грошей. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Кредитні аукціони НБУ. Перспективи розвитку платіжної системи України. Створення національної системи й масових електронних платежів. Система створення резервів на покриття банківських ризиків. Система страхування (гарантування) депозитів у банках. Економічна сутність, необхідність банківського нагляду. Режим фінансового оздоровлення банків. Робота з проблемними банками. Реорганізація та ліквідація банків. Організація аудиту комерційних банків. Центральний банк – фінансовий агент уряду з обслуговування внутрішнього державного боргу. Роль НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу країни. Роль НБУ в здійсненні касового виконання державного бюджету. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання. Становлення системи валютного регулювання в Україні. Основні повноваження НБУ як головного органу валютного регулювання. Курсова політика Національного банку. Повноваження НБУ у сфері валютного контролю. Зміст грошово-кредитної політики центрального банку, її місце і роль у системі державного регулювання економіки. Характеристика та класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Політика обов'язкових резервних вимог. Політика рефінансування комерційних банків. Політика операцій на відкритому ринку. Валютна політика: зміст і цілі.

^ Науково-дослідницька робота студента. Предмет та завдання курсу. Загальна характеристика методів наукового дослідження. Роль та значення наукових досліджень в банківській сфері. Поняття методології наукового дослідження, об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. Структура методології наукових досліджень з банківської діяльності. Докази в наукових дослідженнях. Характеристика основних напрямків досліджень в банківській сфері. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Основи наукової організації дослідницької роботи. Особливості творчої праці в дослідницькій діяльності. Раціональний режим дослідницької діяльності. Проблеми прийняття рішень в банківській діяльності. Критичне та догматичне мислення в інтелектуальній діяльності. Значення наукових досліджень для економіки України.

^ Організаційний менеджмент у банку. Області організаційного управління. Зміст організаційного менеджменту. Організаційний менеджмент як процес управління. Рівні організаційного управління. Види організаційного менеджменту; теорії і концепції організаційного менеджменту. Особливості організаційного менеджменту в банківський сфері. Механізм організаційного банківського менеджменту. Стилі і методи управління у банку. Основні типи організаційних структур у банках. Короткі характеристики основних груп організаційних структур. Класифікація організаційних структур. Основні види адаптивних структур. Особливості реорганізацій в структурі банку. Організація управління регіональною мережею банку. Сутність бізнес-планування. Основні задачі, які розв'язуються за допомогою бізнес-плана. Основні функції бізнес-плана. Структура бізнес-плану комерційного банку. Елементи, які оцінюються при розробці фінансовій части бізнес-плану. Елементи, які оцінюються при розробці організаційної частини бізнес-плану. Основні показники бізнес-плану. Основні принципи побудови системи моніторингу. Етапи моніторингу. Контроль і управління процесами бізнес-планування. Особливості роботи з персоналом комерційного банку. Основні вимоги к персоналу. Основні причини опору нововведенням. Прийоми, що зменшують опір. Особливості змісту праці в комерційному банку. Фактори, що впливають безпосередно на мотивацію. Фактори, що впливають посередньо на мотивацію праці. Стратегія роботи з персоналом і кадрова політика банку. П'ять основних задач які виконує управління персоналом в банку. Кадрова політика організації. Кадрова концепція організації. Блок-схема формування кадрової політики. Особливості трудової діяльності персоналу банку і застосовувані методи кадрової роботи. Сутність кадрового планування. Проблеми банківських установ в галузі управління кадрами. Планування персоналу виходячи з результатів планування інших сфер. Планування персоналу як інтегроване планування. Передумови кадрового планування. Планування персоналу. Взаємозв'язок діяльності організації з кадровим плануванням. Цілі, задачі і методи кадрового планування. Кількісні методи аналізу. Перспективне планування персоналу. Визначення і вирішення проблем банком при мінливих потребах у людських ресурсах. Структура управління комерційного банку. Дії, спрямовані на підвищення ефективності організації. Фактори зовнішнього середовища. Визначення відповідальності. Структурування посад (аналіз і конструювання робочего місця). Основні методи аналізу роботи. Зміст посадової інструкції. Кваліфікаційна карта співробітника. Карта компетенції. Навички, що мають найвищий пріоритет для працівників банку. Процедура аналізу змісту роботи. Управління конфліктом у банку. Сутність поняття організаційна культура. Вплив організаційної культури на поведінку в організації. Вплив організаційної культури на поведінку в організації. Змістовні ознаки організаційної культури. Основні заходи спрямовані на формування правильних навичок. Розвиток організаційної культури. Основні параметри організаційної культури. Аналіз існуючої і розробка нової культури роботи. Важелі, які можуть допомогти упровадженню і розвитку організаційної культури. Класифікація видів оцінки персоналу. Система цілей оцінки діяльності працівника в комерційному банку. Система індивідуальних оцінок. Структурна схема застосування різних видів оцінки персоналу. Організація процесу індивідуальної атестації. Методика оцінки персоналу банку. Планування і оцінка діяльності персоналу. Метод «управління за допомогою цілей». Схема процедури оцінки діяльності персоналу банку. Склад службової оцінки персоналу. Проблеми систем оцінки і методи подолання недоліків. Організація роботи служби безпеки банку з персоналом.  1. Вимоги до рівня підготовки вступників

Учасник іспиту повинен:

Знати:

  • Закони України, що регулюють банківську діяльність;

  • сутність грошей, банківської справи та кредиту в умовах ринкової економіки та фінансової кризи.

  • функції центрального банку та його грошово-кредитну політику

  • взаємовідносини НБУ і комерційних банків.

  • облік банківських операцій.

  • складання фінансової звітності в банківських установах

  • етапи кредитування інвестиційних проектів.

  • поняття «інформаційні технології»;

  • цілі автоматизації банку;

  • види банківських електронних послуг;

  • основні компоненти банківської електронної системи.


Уміти:

  • володіти поняттями фахового напрямку;

  • прогнозувати фінансовий стан банку;

  • проводити аналіз діяльності банку

  • володіти комп’ютером, як мінімум на рівні користувача;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення в банківській сфері;
  1. Перелік рекомендованої література

 1. Закон України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-ІІІ)

 2. Конституція України від 28.06.1996р.

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами, внес. згідно із Законом №2740 від 20.09.01. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2002. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 №679-Х1У. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1999. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-Х1У//Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 40.

 6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 № 475/96-ВР

 7. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 №249-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 1. – С. 3-13.

 8. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХП//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1998. - № 2. - зі змінами и доповненнями

 9. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” //Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2005. - № 8. – С. 3-6.

 10. Закон України “Про іпотеку” № 898-1У від 05.06.03//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 8.

 11. Закон України “Про іпотечне кредитування, операціях з консолідованим іпотечним боргом і іпотечних сертифікатах” №979-1У від 19.06.03 // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - №.10 - С.,3-24

 12. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.03 № 851-1У. – законодавство про електронний документообіг та коментар до нього див. Інвестиційна газета (нормативна база). – 2004. - № 50

 13. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 г. № 2374-III. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ».- 2001. - № 5. – С.13-15.

 14. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 г. № 2346-III//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 6.

 15. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 16.03.00 № 1559-Ш

 16. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03 №978-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 12.

 17. Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.01 №2740-Ш//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 11.

 18. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17 - ст. 184. - із змін. і доп.

 19. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1У //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 18-22.

 20. Цивільний кодекс України: Офіційний текст /Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с

 21. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. утв. пост. Правління НБУ № 492 від 12.11.03//з врахуванням змін.

 22. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затв. пост. Правління НБУ № 516 від 03.12.03 // Законодавчі та нормативні акти

 23. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України, затв. пост. правління НБУ № 172 від 21.04..04// зі змінами та доповненнями

 24. Адамик Б.П., Литвин І.С., Ткачук В.О. Інформаційні технології в банківській сфері. Навч. посіб.-К.: Знання, 2008.-351с.

 25. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 253 с.

 26. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф.Ф.Бутинця та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2008. – 527 с.

 27. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М.Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

 28. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник.-Львів: Новий світ – 2000, 2008.-560с.

 29. Воркут Т. А. Проектний аналіз. - Навч. пос. – Киів: Український Центр духовної культури, 2006, - 440 с.

 30. Єлейно Я.І., Єлейно О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів. Банк. Ін-т НБУ, 2000. – 176 с.

 31. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. –Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

 32. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

 33. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник.-К.: Знання України, 2006.-332с.

 34. Коренєва О.Г., Слав’янська Н.Г., Євченко Н.Г. та ін.. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко: За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.-49с.

 35. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції. Навч. пос.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-372с.

 36. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлинського. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 251 с.

 37. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. Посібник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2005. – 215 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 38. Масленчиков Ю.С. Робота банку з корпоративними клієнтами: Учеб. посібник для вузів/Ю.С. Масленчиков, Ю.Н. Тронин. - М.:ЮНИТИ, 2003. - 358 с.

 39. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.-608с.

 40. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов′яз і ін.; Під ред. проф. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

 41. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник:-К.: АТІКА, 2005.-480 с.

 42. Рябинина Л.Н. Деньги и кредит: учеб. Пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 602 с.

 43. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник.-К.: Знання, 2005.-309с.

 44. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.-К.: АТІКА, 2004.-328с.

 45. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник.-К.: Кондор, 2008.-410с.

 46. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2007. – 311с.

 47. Щукін В. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128с.
  1. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100-бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
100- бальною системою


Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

97-100

На середньому рівні вимог

94-96

Нижче середнього рівня вимог

90-93

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

82-89

На середньому рівні вимог

78-81

Нижче середнього рівня вимог

74-77

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

69-73

На середньому рівні вимог

64-68

Нижче середнього рівня вимог

60-63

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

47-59

На середньому рівні вимог

34-46

Нижче середнього рівня вимог

11-33

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0-10

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


  1. ^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить питання з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі випробувань, і відповідає на них впродовж 60 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 100-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії

інституту економіки і фінансів Свірідова Н.Д.


Зав. кафедрою «Банківська справа» Житний П.Є.Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
move to 213-161311
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом "Історія"
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. Володимира Даля за напрямом «Безпека інформаційних...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб
move to 213-161243
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи