Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Скачати 84.36 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Дата11.05.2013
Розмір84.36 Kb.
ТипПояснювальна записка

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Затверджую

Ректор ________________О. Л. Голубенко

«___» ____________2013 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки

СПЕЦІАЛІСТІВ АБО МАГІСТРІВ зі спеціальності

«Ливарне виробництво чорних і кольрових металів і сплавів»


Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої літератури», «Критеріїв оцінювання», «Порядку проведення фахового випробування».


Луганськ -2013


Програма фахових випробувань

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за напрямком

«Ливарне виробництво»


Ливарні процеси й особливості переходу металу з рідкого стану у твердий.

Виникнення й завдання теорії ливарних процесів. Основні особливості переходу металу з рідкого стану у тверде.


^ Гідравлічні процеси.

Класифікація способів заливання форм і типів ливникових систем. Властивості розплавлених металів як рідин. Структура потоків рідких металів. Розрахунок витікання металу з ковша й заповнення форми. Рух неметалічних часток у потоці сплаву і їхня затримка. Охолодження металу при заливанні. Жидкоплівність сплавів. Заповнюваність форм. Проектування й розрахунок ливникових систем.


^ Кристалізаційний процес.

Передкристалізаційний стан розплавлених металів і сплавів. Термодинамічна теорія кристалізації. Формування структури металу. Типи кристалічних структур сплавів у виливках. Розрахунок розподілу домішки в структурі; дендритна ліквація. Неметалічні включення. Гази. Зональна ліквація у виливках. Регулювання кристалізаційних процесів.


^ Теплові процеси.

Методи дослідження затвердіння виливків і класифікація ливарних форм. Теплові властивості ливарних сплавів і матеріалів форм. Будова області затвердіння. Розрахунок затвердіння півпростору. Вплив конфігурації виливка й технологічних факторів на затвердіння. Інженерні методи розрахунку затвердіння виливків. Охолодження виливка у формі. Взаємодія виливка з формою. Регулювання теплових процесів.

^ Усадочні процеси.

Фізична природа усадки. Усадочна пористість. Розрахунок усадочних раковин у циліндричних виливках. Вплив технологічних факторів і сполуки сплаву на формування усадочних раковин. Прибутку і їхня класифікація. Інженерні методи розрахунку усадочних раковин і прибутків. Регулювання роботи прибутків і організація харчування. Усадочні деформації. Тріщини. Тимчасові й залишкові напруги.


Якість виливка й вибір сполуки сплаву.

Якість і надійність виливка. Вибір сполуки ливарного сплаву.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в об’ємі що необхідні для вирішення технологічних проектних та експлуатаційних задач;

 • загально-інженерні дисципліни та дисципліни загально-технічного циклу.

 • Спеціальні дисципліни

 • Сутність фізичних процесів формування виливок та виготовлення ливарних форм, теорія та практика одержання виливок у разових піщано-глинистих формах та спеціальними видами литва, властивості основних видів формувальних та стержньових сумішей, види ливарного та модельного оснащення,

 • Основи теорії ливарних сплавів, групи ливарних сплавів та їх властивості технологію приготування сплавів та необхідне обладнання.

 • Методи проектування технологічної оснастки.

 • Основи використання електронно-обчислювальної техніки в технічних розрахунках САПР.

Уміти:

 • розробляти, планувати та організувати технологічні процеси ливарного виробництва

 • визначити технологію одержання виливок

 • проектувати технологію одержання виливок з використання елементів САПР.Література

1.А.Н. Голофаев, В.И. Лагута, Г.В. Хинчагов «Технология литейной формы» /Луганск: Изд-во ВНУ, 2001.-264с.

2. Металлургические печи. Кривандин В.А., Марков Б.Л. Изд-е 2-е, доп и пере раб. М., Металлургия, 1977-464с.

3. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов. Учебник длдя машиностроительных вузов. Изд-е 2-е. М.Машиностроение, 1977.

4. Металловедение -. Самоходский А.И., Кунявский М.Н., М., Металлургия, 1990-464с.

5. Емельянова А.П. «Технология литейной формы», М.Машиностроение, 1979 – 240с.

6. Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. Л. Машиностроение, 1976 – 216с.

7. АПбрамов Г.Г., Панченко Б.С. Справочник молодого литейщика М.: Высшая школа 1991-319с.

8. Голофаев А.Н., Гутько Ю.И. Криволапчук Ю.В. Проетирование литейной технологии.

9. Голофаєв А.Н., Гутько Ю.І. Траненко Н.О. Технологічна оснастка ливарного виробництва: навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2006.-304 с.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалом;

 3. Вміння користуватись засвоєним матерілом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахуванням вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знань вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньоому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньоому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньоому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньоому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатнім для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди (виходячи з форми та порядку проведення).

 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційиої комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готується перелік питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри “Промислове та художнє литво».

Співбеседа проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

 • На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує завдання. Завдання містить питання з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

• Результати випробування оцінюються за 12-бальною за правилами вказаними в розділі «Крітерії оцінювання» данної пояснювальної записки і відмічаються у протоколі, який передається до приймальної комісії. Рівень знань вступника за результатами співбеседи заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з завданням вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.Завідувач кафедри

«Промислове та художнє литво» Гутько Ю.І.

Голова фахової атестаційної комісії Соколов В.І.

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами
Програма розроблена на основі навчальної програми з дисциплін: «Програмування», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Системне...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань складена на підставі навчальної програми з дисциплін “Документознавство”, “Теоретичні засади...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Механіка суцільних середовищ»
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Механіка», забезпечують...
Пояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою
Взаємозв’язок політики й економіки з педагогічною теорією й педагогічною практикою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи