Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
Скачати 119.56 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір119.56 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


кафедра гідрометеорології


Затверджую


Ректор_____________О.Л.Голубенко

„______”_______________2012 р.


Пояснювальна записка


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Гідрологія"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступника;

 • Порядку проведення фахового вступного випробування;

 • Крітерії оцінювання;

 • Рекомендованої літератури для підготовки до вступних випробувань.Луганськ 2012

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

"гідрологія та гідрохімія"


Необхідний обсяг знань студента, що навчається за напрямом „Гідрометеорологія”, нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом


^ Методи гідрометеорологічних вимірювань. Дає можливість для засвоєння сучасних методів і засобів здобуття і використання гідрометеорологічної інформації. Основні поняття метрології, терміни та визначення. Одиниці фізичних величин. Види вимірювань. Похибки вимірювань. Загальні відомості про електричні вимірювання неелектричних величин. Перетворювачі неелектричних величин в електричні. Вимірювання електричних величин аналоговими і цифровими приладами. Методи вимірювання температури середовища при метеорологічних спостереженнях. Особливості вимірювання температури при аерологічних спостереженнях. Методи вимірювання атмосферного тиску при метеорологічних спостереженнях. Методи вимірювання вологості повітря при метеорологічних спостереженнях. . Методи вимірювання елементів повітряних потоків при метеорологічних спостереженнях. Методи вимірювання опадів при метеорологічних спостереженнях. Методи вимірювання метеорологічної дальності видимості. Методи вимірювання променевої енергії при метеорологічних спостереженнях. Методи вимірювання радіаційного балансу. Методи вимірювання вмісту озону в атмосфері при метеорологічних спостереженнях

Методи вимірювання радіоактивності навколишнього середовища при метеорологічних спостереженнях. Методи вимірювання забруднення навколишнього середовища при метеорологічних спостереженнях. Методи автоматичних дистанційних вимірювань метеорологічних елементів.


^ Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації. Випадкові події та ймовірність. Особливості застосування статистичних методів у гідрології і гідрохімії. Ряд спостережень, вибірка з генеральної сукупності. Емпірична і теоретична ймовірність. Торетичні криві розподілу ймовірностей, їх типи. Основні закони розподілу ймовірностей. Визначення законів розподілу випадкових величин на основі дослідних даних та їх статистична оцінка. Клітчатка ймовірностей. Статистичні зв`язки між випадковими величинами. Коефіцієнт кореляції та його числові значення. Рівняння лінійної регресії для двох нормально розподілених змінних. Метод найменших квадратів. Множинна лінійна регресія для багатьох змінних. Алгоритм її розрахунку та особливості застосування. Аналіз часових гідрологічних і гідрохімічних рядів. Поняття про моделювання. Побудова простої моделі, етапи її створення. Моделювання випадкових величин за методом Монте-Карло і його застосування в гідролого-гідрохімічних дослідженнях. Основи багатомірного аналізу.

^ Фізика атмосфери. Склад та будова атмосфери. Метеорологічні величини та явища. Рівняння стану сухого та вологого повітря. Сили, що діють в атмосфері. Основи статики атмосфери. Основи динаміки атмосфери. Основи термодинаміки атмосфери. Перший принцип термодинаміки пристосований до атмосфери. Умови вертикальної термічної стійкості атмосфери. Промениста енергія в атмосфері. Поглинання сонячної радіації в атмосфері, основні поглинувачі. Розсіювання сонячної радіації в атмосфері. Потоки короткохвильової радіації в атмосфері. Короткохвильовий радіаційний баланс . Потоки довгохвильової (інфрачервоної) радіації в атмосфері. Тепловий стан діяльної поверхні Землі та атмосфери. Тепловий баланс земної поверхні. Турбулентний стан атмосфери. Вода в атмосфері. Хмари. Опади. Тумани. Атмосферна оптика. Атмосферна електрика. Атмосферна акустика. Фізика верхніх шарів атмосфери. Іоносфера.


^ Фізична гідрологія. Предмет, задачі фізичної гідрології.

Розподіл та кругообіг води на земної кулі. Основні фізичні властивості води. Водний баланс. Основні фактори формування поверхневих вод суші. Кліматичні та фактори підстилаючої поверхні. Утворення атмосферних опадів. Випаровування. Закономірності процесу взаємодії поверхневих та підземних вод. Поняття про інфільтрацію атмосферних опадів з поверхні суші у ґрунт. Підземні води, які беруть участь у живленні річок та їх характеристика. Річкова мережа. Гідрологічна мережа. Річкова мережа. Річковий басейн. Річкові долини. Річкове русло. Живлення річок. Визначення поняття водний режим. Регулювання стоку водосховищами. Тепловий режим річок. Льодовий режим річок. Озера та водосховища. Болота. Льодовики.

Гідрометрія. Організація гідрологічних спостережень. Спостереження за рівнями води. Гідрологічні спостереження на річках, озерах та водосховищах. Принципи побудови водомірних постів. Вимірювання глибин. Руслові зйомки. Обробка матеріалів промірних робот. Виміри швидкості течії води. Гідрометричні млинки. Гідрометричні поплавки. Виміри витрат води. Облiк стоку наносiв та розчинених речовин. Прилади для вiдбору проб води з зважуваними наносами. Виміри витрат рухомих наносiв. Вiдбор проб донних вiдкладин. Спецiальнi види спостережень.


^ Гідрологічні розрахунки і прогнози. Методи вивчення водних об’єктів. Моделювання процесів стоку як кінцева задача досліджень. Статистичні методи в гідророзрахунках. Емпіричні криві забезпеченості стокових величин. Характеристики теоретичних кривих розподілу. Дослідження статистичної однорідності рядів стоку. Річний стік та його фактори. Норма річного стоку. Внутрирядні зв’язки у рядах річного стоку. Фактори формування річного стоку. Обчислення норми річного стоку. Генетичний підхід до розрахунків норми річного стоку за теорією А.М.Бефані. Мінливість в часових рядах річного стоку. Внутрирічний розподіл стоку. Мінімальний стік річок. Максимальний стік річок. Теорія формування поверхневого схилового стоку. Загальна теорія формування стоку малих водозборів. Максимальний стік водопілля. Максимальний стік паводків.

^ Гідрохімія і методи гідрохімічних досліджень Загальна характеристика хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів аналізу. Методи і методика досліджень хімічного складу атмосферних опадів. Методи досліджень хімічного складу поверхневих вод суходолу. Основні проблеми, положення і підходи при гідрохімічних дослідженнях річок, озер, водосховищ. Організація робіт, обладнання. Особливості гідрохімічних спостережень на річках. Форми вираження результатів хімічного аналізу вод. Методи узагальнення та інтерпретації результатів гідрохімічних спостережень. Графічні, розрахункові, ймовірнісні методи. Методика досліджень хімічного складу підземних вод. Особливості хімічного складу мінеральних вод. Види морських гідрохімічних робіт. Методика гідрохімічних досліджень в умовах гідромеліорацій. Методи і методика досліджень хімічного склату та інших властивостей стічних вод.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Вступник повинен знати:

 • основні поняття, визначення, терміни загальної гідрології;

 • теоретичних основ методів гідрометеорологічних вимірювань;

 • основ ефективного використання сучасних і перспективних засобів для одержання гідрометеорологічної інформації;

 • способів обробки, інтерпретації та практичного використання результатів гідрометеорологічних спостережень, які забезпечують необхідну точність і єдність вимірювань;

 • склад і загальні властивості атмосфери,

 • методику вимірювання та дослідження основних параметрів атмосфери,

 • основні фізичні закони, що описують фізичні процеси в атмосфері, розподіл метеорологічних величин у просторі і часі,

 • сучасну організаційну структуру гідрометеорологічної діяльності в України

 • фізичні основи процесів у гідросфері, основні фізичні та хімічні властивості води;

 • водний режим річок та водний баланс річкових басейнів;

 • основні фактори стоку; генетичні складові живлення річок;

 • морфометричні характеристики; водний і тепловий баланс водоймищ.


уміти:

 • отримувати стандартну гідрометеорологічну інформацію;

 • отримувати загальні характеристики гідрометеорологічних явищ, процесів та інше;

 • забезпечувати безперебійну і безпечну роботу приладів;

 • спостерігати та розраховувати основні метеорологічні величини, використовуючи стандартні метеорологічні прилади,

 • кваліфіковано оцінювати та аналізувати метеорологічну інформацію, отримувати метеорологічну інформацію за допомогою мережі INTERNET

 • визначати морфометричні характеристики річок та водозборів;

 • складати типові гідрографи за генетичними ознаками живлення;

 • оцінювати вплив кліматичних умов регіону на водність річок;

 • складати алгоритми гідрологічного нарису;

 • робити узагальнення гідрохімічної інформації графічними, розрахунковими та математико-статистичними методами


ЛІТЕРАТУРА


1. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. – Л.: ГМИ, 1985. – 368 с.

2. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения. – Л.: ГМИ, 1978. – 392 с.

3. Ауров В.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Одеса, 2002.

4. Школьный С.П., Лосєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації .-Одеса,1999.-С.600.

5. Школьний С.П., Гончарова Л.Д., Миротворська Н.К. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ).-Одеса, 2000.-С.419.

6. Назаров И.М. и др. Основы дистанционных методов мониторинга загрязнения природной среды. – Л.: ГМИ, 1983, - 279 с.

7. Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия, изд-е 4-е.- Л.: ГМИ, 1977 – 448 с.

8. Карасев И.В., Шумков И.Г. Гидрометрия. – Л.: ГМИ, 1985 – 384 с.

9. Колодєєв Є.І., Чернов М.І. Основи річкової гідрометрії. Навчальний посібник. – Одеса, 2002.

10. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. – Л.: МГИ, 1983.

11. Коровин Е.И., Чверткин В.Н. Морская гидрометрия. – Л.: ГМИ, 1988.

12. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып.9, ч. 1. – Л.: ГМИ, 1984.

13. Метеорология и климатология. Конспект лекций.- Луганск, Изд-во ВНУ, 2000.- 59 с.

14. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине “Метеорология и климатология” для студентов специальности “Экология".  Луганск: Изд-во ВНУ, 2001.  19

15. Школьний Є.П. Фізика атмосфери.-К.: Міносвіти України, 1997.

Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: Гидроиетеоиздат, 1984

16. Богословський Б.Б. и др. Общая гидрология. М., Изд.МГУ, 1986.

Гопченко Є.Д., Гушля О.В. Гідрологія суші з основами водних меліорацій. Київ, 1994.

17. Чеботарев А.И. Общая гидрология. Л.Гидрометеоиздат, 1975.

18. Лучшева А.А. Практическая гидрология. Л., Гидрометеоиздат, 1976.

19. Самокин А.А. и др. Практикум по гидрологии. Л., Гидрометеоиздат, 1986.

20. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. -К.: Либідь, 1997. -384 с.

21. Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Ю.Ю.Лурье. - М.: Химия, 1973. -376 с.

22. Шишкина Л.А. Гидрохимия. -Л.: Гидрометеоздат, 1974. - 287 с.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Методика гидрохимических исследований.- К.: Вища шк., 1985. -215с.

23. Колодєєв Є.І., Чернов М.І. Основи річкової гідрометрії. – Одеса: 2002.-159 с.

24. Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия., изд. 4-е. -Л.:ГМИ, 1977. - 448с.


Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії доц. Кривоносов С.Д.


Завідувач кафедри гідрометеорології проф. Зубов О.Р.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161280
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161279
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161278
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161275
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161271
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161270
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161266
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161263
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи