Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Скачати 136.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Дата02.08.2012
Розмір136.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

« ____ » ________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ та МАГІСТРІВ зі спеціальності

"Металорізальні верстати та системи"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ - 2012

Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

за напрямом «Інженерна механіка»


Різання металів та інструменти

Теорія різання. Геометрія різального леза, елементи режиму різання і шару, який зрізується. Інструментальні матеріали. Стружкоутворення при різанні. Контактні явища і тертя при різанні. Сили, робота, потужність і питання динаміки різання. Теплові явища при різанні. Спрацювання, стійкість, міцність і діагностика різальних інструментів. Формування геометрії і фізико-механічних властивостей оброблювальної поверхні. Оптимізація функціонування системи різання.

^ Ріжучий інструмент. Визначення, призначення і класифікація різального інструменту. Відомості про інструментальні матеріали. Різці загального призначення. Фасоні різці. Протяжки внутрішні і зовнішні. Прошивки. Інструменти для обробки отворів. Фрезі загального призначення. Фасонні фрези. Зуборізальні інструменти. Інструменти для нарізування різьб.


Металорізальні системи

Металорізальні верстати та системи. Класифікація верстатів та їх позначення. Методи утворення поверхонь при обробці на верстатах. Кінематичні та структурні схеми верстатів. Типові вузли верстатів. Верстати токарної та свердлильно-розточувальної груп. Верстати для абразивної обробки. Верстати для обробки зубчастих коліс. Верстати фрезерної групи. Агрегатні верстати. Автоматичні лінії. Транспорт автоматичних ліній. Багатоцільові верстати та гнучкі виробничі модулі. Промислові роботи. Роботизовані технологічні комплекси. Автоматичні роторні та роторно-конвейєрні лінії.

^ Обладнання ГВС. Гнучкі виробничі системи. Структура та класифікація ГВС. Технологічне обладнання ГВС різного рівня. Верстати з ЧПК токарної, свердлильно-розточувальної, фрезерної груп. Багатоцільові верстати. Гнучкі виробничі модулі та верстатні системи. Маніпулятори для зміни заготовок та інструменту. Гнучкі автоматизовані лінії та дільниці. Автоматизована транспортно-складська система.

^ Гідропривід та ГПА верстатів. Загальні відомості про ГП та ГПА. Принцип дії і параметри ГП. Робоча рідина. Властивості, режими руху, гідроочисники і трубопроводи. Джерела живлення і гідроакумулятори. Виконуючі механізми і засоби ущільнення. Апаратура розподілу і управління. Принципові схеми гідроприводів і регулювання швидкості руху робочого органу. Гідравлічні пильнуючі приводи. Гідропідсилювачі. Гідросистеми верстатів різних груп. Пневмоавтоматика і пневмогідравлічні системи.


Технологічне оснащення машинобудівних виробництв

Оснащення та спеціальні пристосування до верстатів. Базування заготовок. Настановні елементи пристосувань. Затискні пристрої пристосувань. Закріплення заготовок та розрахунок сил затиску. Елементарні затискні пристрої. Силові вузли та пристрої гристосу-вань. Пневматичні силові вузли. Гідравлічні силові вузли. Силові приводи пристосувань. Напрямні елементи пристосувань. Корпуси та допоміжні пристрої пристосувань. Пристосування для металорізальних верстатів різних груп. Методика конструювання верстатних пристосувань. Точність верстатних пристосувань. Контрольні пристосування.


Програмне управління металорізальними верстатами

Програмування обробки на верстатах з ЧПУ. Особливості обробки на верстатах з програмним управлінням. Підготовка інформації для управляючих програм. Система координат верстатів з ЧПУ. Інформаційна структура систем ЧПУ верстатів. Пульти управління верстатами з ЧПУ. Маршрутні та операційні технологічні процеси обробки на верстатах з ЧПУ. Підготовка управляючих програм для верстатів токарної групи. Підготовка управляючих програм для верстатів, оснащених пристроями ЧПУ класу NС (SNC) і класу СNС. Підготовка управляючих програм для верстатів свердлильно-розточувальної та фрезерної груп. Програмування свердлильно-розточувальних операцій. Підготовка управляючих програм для фрезерних верстатів, оснащених пристроями ЧПУ класу NС (SNC) Програмування обробки на багатоцільових верстатах з ЧПУ. Системи автоматизації програмування (САП). Технічні засоби підготовки програм. Нові типи ЧПУ.

^ Системи управління верстатами та верстатними комплексами. Класифікація систем управління. Системи автоматизованого управління механічного типу. Системи ЧПУ. Класифікація систем ЧПУ. Функціонування основних вузлів контурних та позиційних апаратних систем ЧПУ. Мікропроцесорні системи ЧПУ. Класифікація систем. Структура устрою ЧПУ у разі застосування мікроЕОМ. Апаратна основа мікропроцесорних устроїв ЧПУ. Функціональні можливості мікропроцесорних устроїв ЧПУ різних класів структур. Основні напрямки розвитку У ЧПУ.


Інженерне моделювання у верстатобудуванні

Методи інженерного моделювання у верстатобудуванні. Вступ в проблематику інженерного моделювання. Класифікація моделей за різними ознаками. Методи скалярної оп-тимізації. Лінійне та нелінійне програмування. Метод ЛП- пошуку як метод векторної опти-мізації. Структурні схеми динаміки верстатів. Статичні та динамічні характеристики верстатних комплексів. Побудова частотних параметрів пружних ланок верстатів. Критерії та оцінка вібростійкості верстатів. Напрямки розвитку досліджень у галузі інженерного моделювання.

^ САПР верстатів. Аналіз проблематики автоматизованого проектування. Основні напрямки розвитку верстатів та верстатних комплексів. Різноманітні варіанти комплексу технічних засобів САПР верстатів. Сучасні чипмережі, процесори та їх характеристики. Засоби інтерактивної взаємодії людини та ПЕОМ. Локальні обчислювальні мережі та Інтернет. Інформаційне забезпечення САПР верстатів. Файлові структури. Бази даних та СКБД. Сучасні системи автоматизованого проектування. Перспективи розвитку робіт в галузі САПР верстатів.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Учасник іспиту повинен:

знати:

 • методи основні фізичні явища при різанні, особливості пружно-пластичної деформації;

 • конструкцію і геометрію основних типів сучасного різального інструмента;

 • склад і принцип роботи верстатів і найважливіших їх вузлів, основи експлуатації, обслуговування і конструювання верстатів;

 • структуру та обладнання ГВС;

загальні закономірності і кінематику формоутворення типових складних фасонних поверхонь деталей; конструкцію і геометрію різних типів спеціального складно ріжучого інструменту;

 • методику розрахунку і порядок проектування верстатних пристосувань;

 • методику підготовки, відладки і редагування програм для верстатів

 • різних груп і оснащених різними системами ЧПУ;

 • методи оптимізації конструкторсько-технологічних рішень; апарат

 • динаміки інструментальних систем;

 • основні принципи автоматизованого проектування, конфігурацію;

 • технічних засобів ЕОМ і периферії; інформаційний базис САПР;

уміти:

 • розробити моделі залежностей сил різання, температури, коефіцієнта усадки стружки від елементів режимів різання, геометрії ріжучого інструмента та інших параметрів процесу різання;

 • проводити елементарні розрахунки параметрів профільного і фасонного різального інструмента;

 • застосовувати технологічне устаткування для реалізації технологічних процесів. Аналізувати умови роботи і режими експлуатації верстатів і механізмів;

 • аналізувати технологічні операції, для яких проектується технологічне оснащення; визначати способи наладки технологічного (оснащення, правильно вибирати елементи верстатних пристосувань;

 • аналізувати технологічні операції, для яких складаються управляючі програми; розробляти і читати управляючі програми, і при необхідності їх коректувати;

 • володіти прийомами наладки верстатів по розроблених програмах;

 • проводити вибір типу, розробку конструкції, розрахунки розмірів і оптимальної форми профілю ріжучої частини спеціального інструменту;

 • розробляти моделі статичного і динамічного варіантів пружних ланок інструментальних систем; здійснювати постановку завдання оптимального пошуку конструкції інструментальних систем;

 • вибирати оптимальний склад локальної мережі ПЕВМ і периферії для вирішення конструкторських завдань; використовувати засоби

 • машинної графіки; роботи в Інтернеті і локальній обчислювальній мережі.

Перелік рекомендованої літератури


 1. Ящерицын П. И. Теория резания. Физические и тепловые процессы в технологических системах: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1990. - 512 с.

 2. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов.- М.: Машиностроение, 1975 - 344 с.

 3. ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. -М.: Изд. стандартов, 1983. -41с.

 4. Грановский Г. И., Грановский В. Г. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец, вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 304 с.

 5. Подураев В. Н. Резание труднообрабатываемых материалов: Учебное пособие для

 6. вузов. - М.: Высшая школа, 1974. - 587 с.

 7. Теория резания металлов в примерах и задачах: Учебное пособие / О. С. Кроль и др. - К.:УМКВО, 1992.-124 с.

 8. Металлорежущие инструменты: Учеб. пособие / Г.Н. Сахаров, О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др.- М.: Машиностроение, 1989. - 328 с.

 9. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты: изд. III перераб. И дополи.- М: Высшая школа, 1986.-456 с.

 10. Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов. - М.: Машиностроение, 1984. -270 с.

 11. Справочник инструментальщика / И.А.Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др. -Л: Машиностроение, 1987. -846 с.

 12. Металлорежущие станки: Учеб. пособие / Под ред. В.З. Пуша. - М.: Машиностроение, 1986.-575 с.

 13. Кудряшов А.А. Металлорежущие станки для инструментального производства . Изд-во Маш-е. М.: 1968.-379 с.

 14. Технология обработки конструкционных материалов: Учебник для машиностр. спец, вузов / Под ред. П.Г.Петрухи. -М.: Высшая школа, 1991. -512 с.

 15. Ратмиров В.А. Управление станками гибких производственных систем. -М.: Машиностроение, 1987.-272 с.

 16. Петренко А.И., Семенков О.И. Основы построения САПР. - К.:Вища шк., 1985.

 17. Васильєв Г.Н. Автоматизация проектирования металлорежущих станков. - М.: Машиностроение, 1987.

 18. Основы автоматизации технологического проектирования: Учебн. пособие / Г.Л. Хмеловский, О.С. Кроль, Ю.М. Сурнин. - К.: УМК ВО, 1989.

 19. Справочник по САПР / Под ред. В.И. Скурихина. - К.: Техника, 1988.

 20. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем: Учебное пособие для втузов. - М.: Высш. Шк, 1980.

 21. Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование на станках с ЧПУ. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990.- 588 с.

 22. Сосонкин В.Л. Программное управление станками. - М.:Машиностроение,1981. -398 с.

 23. Локтева СЕ. Станки с программным управлением и промышленные роботы. - М.: Машиностроение, 1986. -320 с.

 24. Стискин Г.М., Гаевский В.Д. Токарные станки с оперативным программным

 25. управлением. -К.: Техника, 1989. -176 с.

 26. Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ: Справочн ик/Под ред. Р.З. Сафрагана. -К.: Техника, 1986. -191 с.

 27. Гусев И.Т., Елисеев В.Г., Маслов А.А. Устройства числового программного управления. -М.: Высшая школа, 1986. -296 с.

 28. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. - М.: Машиностроение, 1983. -277 с.

 1. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. - Справочник. - М: Машиностроение, 1979.-303 с.

 2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. - М.: Машиностроение, 1975. -656 с.

 3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. - М.: Высшая школа, 1980. -240 с.

 4. Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник. -М.: Машиностроение, 1990.-512 с.

 5. Станочные приспособления. Справочник в 2-х т. / Под ред. Б.Н. Вардашкина и А.А. Шатилова. - М.: Машиностроение. 1984. -Т.1. -591 с. Т.2. -655 с.

 6. Богуслаев В.А., Леховицер В.А., Смирнов А.С. Станочные приспособления. -Запорожье: изд-во ОАО "Мотор Сич", 2000.-461 с.

 7. Болотин Х.Д., Костромин Ф.Н. Станочные приспособления. М.: Машиностроение, 1973.-344 с.

 8. Технологическая оснастка многократного применения / В.Д.Бирюков, В.М. Цьяконов, А.И.Егоров и др.: Под. ред. Д.И.Полякова. - М.: Машиностроение, 1981.-404 с.

 9. Микитянский В.В. Точность приспособлений в машиностроении. - М.: Маш. иностроение, 1984.-128 с.

 10. Станочное оборудование ГПС: Справочное пособие / Е.С. Пуховский и др - К.: Техника, 1990.-175 с.

 11. Модульное оборудование ГПС механической обработки: Справочник / Р. 3. Сафраган и др. -К.: Техника, 1989. -175 с.

 12. Металлорежущие станки и автоматы: Учеб. пособие / Под ред. А.С. Пронникова.- Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 1982. - 479 с.

 13. Металлорежущие системы машиностроительных производств: Учебное пособие/ О.В. Тартьшов и др. - М.: Высшая школа, 1988. -464 с.

 14. Тарзиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков. - М.: Машиностроение, 1980. -253 с.

 15. Металлорежущие станки. Учеб. Пособие для ВУЗов / Н.С.Колев и др. - М.: Машиностроение, 1980.-500 с.

 16. Остафьев В.А. и др. Роторные и роторно-конвеернные линии в металлообработке, К.: Техніка, 1988. -135 с.

Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова атестаційної комісії проф. Соколов В.І.


Зав. кафедри «Процеси обробки матеріалів, проф. Соколов В.І.

верстати та інструменти»

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
move to 213-161293
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
move to 213-161326
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки україни молоді та спорту східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
move to 0-3206491
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи