О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка icon

О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 133.87 Kb.
НазваО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір133.87 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Затверджую

Ректор ____________ О.Л.Голубенко

__” ____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Метрологія та вимірювальна техніка"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”, „ Порядку проведення і критеріїв фахового випробування”.


Луганськ 2012

Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом „Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”.


^ Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології


Основи метрологiї та вимiрювальної технiки. Експериментальна iнформатика та метрологiя; основнi поняття, рiвняння та принципи вимiрювання (В); основи теорiї засобiв вимiрювальної технiки (ЗВТ), структурний аналiз ЗВТ, класифiкацiя похибок ЗВ, оцiнювання сумарної похибки ЗВТ за складовими; основи теорiї пiдвищення точностi В, класифiкацiя та аналiз методiв кореляцiї похибок В. Види В: одноразовi, багаторазовi, прямi, опосередкованi, сукупнi, сумiснi та випадкових величин. Методики виконання В. Основи теорiї В. залежностей та сигналiв, дискретизацiя сигналiв, похибки В. залежностей. Похибки вiдновлення сигналiв. Метрологiчне забезпечення. Система державних випробувань та сертифiкацiї. Еталони фiзичних величин. Методи передавання розмiрiв фiзичних величин. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки.


^ Основи електронiки. Пасивнi та активнi елементи електронiки; аналогова електронiка на дискретних елементах; iмпульсна технiка; мiкроелектронiка; аналоговi схеми мiкроелектронiки; цифрова мiкроелектронiка; елементи на нових фiзичних явищах.


^ Основи стандартизацiї Роль i значення стандартизацiї в виробництвi продукцiї. Виробничi, галузевi, державнi та мiжнароднi стандарти. Класифiкацiя стандартiв. Законодавчi акти про дотримання стандартiв. Стандарти на вимiрювальну технiку. Державні органи стандартизації. Методологiя створення стандартiв.


^ Основи метрологiчного забезпечення. Органiзацiя метрологiчного забезпечення. Еталонна база фiзичних величин. Державнi еталони. Мiсце знаходження еталонiв фiзичних величин. Державнi та вiдомчi метрологiчнi служби. Системи передачi розмiру фiзичної величини. Схеми перевiрки. Метрологiчна експертиза. Метрологiчне забезпечення виробництва продукцiї. Метрологiчне забезпечення експлуатацiї приладiв та систем. Стандарти на метрологiчне забезпечення.


^ Основи сертифiкацiї. Принципи сертифiкацiї. Державнi та мiжнароднi акти про сертифiкацiю. Методи проведення випробувань. Системи контролю якостi. Державнi сертифiкацiйнi органи. Лабораторiї та центри сертифiкацiї. Органiзацiя сертифiкацiйної служби.


^ Аналоговi вимiрювальнi прилади. Загальна характеристика аналогових методiв i засобiв вимiрювань; електромеханiчнi перетворювачi i прилади; методи i засоби вимiрювань напруг i струмiв; методи i засоби вимiрювань параметрiв електричних кiл iз зосередженими i розподiленими постiйними; методи i засоби вимiрювань потужностi i енергiї; методи i засоби вимiрювань часових iнтервалiв, частоти, фазових зсувiв, форми сигналiв, їх спектрiв; вимiрювання параметрiв модульованих сигналiв, частотних характеристик i затухання чотириполюсникiв; методи вимiрювань характеристик випадкових сигналiв; прилади для вимiрювання напруженостi поля i завад; магнiтнi вимiрювання.


^ Цифровi вимiрювальнi прилади. Основи цифрової вимiрювальної технiки; цифровi методи вимiрювання часових iнтервалiв, частоти, фазових зсувiв, напруги, струму, потужностi, характеристик форми кривої електричних сигналiв, зосереджених параметрiв електрорадiокiл; цифровi генератори; цифровi мультиметри; методи вимiрювання характеристик випадкових сигналiв, неелектричних величин.


^ Засоби вимiрювання неелектричних величин. Вимiрювальнi перетворювачi неелектричних величин; методи та засоби вимiрювання геометричних величин, механiчних величин, часу та параметрiв руху, теплотехнiчних величин, i властивостей речовин.


^ Метрологiчне забезпечення виробництва. Основи метрологiчного забезпечення систем; оцiнка похибки та якостi систем i комплексiв в реальних умовах експлуатацiї; метрологiчна експертиза технiчної документацiї; випробування i атестацiя бортових вимiрювальних систем i комплексiв.


^ Теорiя точностi вимiрювальних засобiв. Випадковi сигнали та їх статистичнi характеристики; методи оцiнки статичних i динамiчних похибок вимiрювальних приладiв (ВП); науковi основи зменшення похибок ВП на стадiї проектування (методи аналiзу динамiчних похибок ВП, якi з'являються при цифровiй обробцi сигналiв); синтез оптимальних по точностi пристроїв за допомогою оптимальних фiльтрiв Калмана; основи теорiї iнформацiї та зв'язок мiж точнiстю та iнформативнiстю приладiв.


^ Методи та засоби вимiрювань. Загальнi науково-технiчнi проблеми розвитку вимiрювальної технiки. Мiри електричних величин; вимiрювальнi перетворювачi електричних величин; аналоговi електромеханiчнi вимiрювальнi прилади. Вимiрювання сили струму, напруги та е.д.с., потужностi та енергiї; вимiрювання величин, що характеризують електричнi ланцюги (R,C,L,M), кута зсуву фаз; частоти i iнтервалiв часу. Вимiрювання величин, що характеризують магнитне поле. Визначення статичних i динамiчних характеристик ферромагнiтних матерiалiв.


^ Вимiрювальнi перетворювачi. Систематизацiя вимiрювальних перетворювачiв; пасивнi та активнi перетворювачi; основнi фiзичнi явища у фiзичних перетворювачах; принципи побудови; технiчнi характеристики, схемно-технiчнi рiшення; вимiрювальнi перетворювачi опору; методи та засоби вимiрювання неелектричних величин: теплових, механiчних, свiтлових, акустичних, хiмiчних.


^ Основи контролю i технiчної дiагностики. Моделi об'іктiв та процесiв контролю i дiагностування; побудова дiагностичних моделей; методи дiагностування; методи контролю; вiрогiднiсть контролю i дiагностування; вплив похибок вимiрювання на показники вiрогiдностi.


^ Вимiрювання електричних величин. Основнi поняття та визначення; засоби електричних вимiрювань; види та методи вимiрювань; статичнi та динамiчнi характеристики засобiв вимiрювання; електромеханiчнi прилади прямого перетворення; осцилографи; цифровi вимiрювальнi прилади; вимiрювання напруги, струму, частоти, потужностi, енергiї; вимiрювання електричного опору, параметрiв електричних кiл змiнного струму, параметрiв магнiтного поля.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:


знати:

-основнi поняття метрологiї, принципи та методи вимiрювань;

-принципи графiчного уявлення просторових образiв, систему проектно-конструкторської документацiї;

-основи програмування;

-основи побудови вимiрювальних систем та авiацiйних вимiрювально-обчислювальних комплексiв;

-принципи побудови та функцiювання технiчних засобiв автоматизваних систем;

-основи електронiки та мiкропроцесорної технiки;

-характеристики напiвпровiдникових, електротехнiчних та iзоляцiйних матерiалiв;

-методи розрахунку електричних та електронних кiл та схем;

-принципи побудови та розрахунку електронних пристроїв, аналогових та цифрових вимiрювальних приладiв;

-основи теорiї автоматичного управлiння;

-способи та методи планування та органiзацiї експерименту;

-методи пiдвищення точностi вимiрювальних пристроїв;

-принципи органiзацiї метрологiчного забезпечення автоматизованих систем, та їх компонентiв;

-основи сертифiкацiї, стандартизацiї та метрологiчного забезпечення.


уміти:

-використовувати комплекси вимiрювальних приладiв, систем та автоматизованих систем експериментальних дослiджень та їх окремих компонентiв;

-працювати з обчислювальною та мiкропроцесорною технiкою, складати та налагоджувати програмне забезпечення;

-розраховувати метрологiчнi характеристики вимiрювальних приладiв, пристроїв та каналiв;

-використовувати апарат детермiнованого та стохастичного моделювання при дослiдженi процесiв та явищ;

-застосовувати технiчнi та програмнi засоби автоматичного проектування.


Література

 1. Антонов Г.А. Основы стандартизации и управления качеством продукции. Части 1,2,3 - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

 2. Аоки М. Фирма в японской экономике. - СПб.: Лениздат, 1995.

 3. Артемьев Б.Г., Голубев СМ. Справочное пособие для работников метрологических служб (в двух книгах) М.: Изд-во стандартов, 1990. - 200 с.

 4. Белобрагин В.Я. Современные проблемы теории управления эффективностью производства и качеством продукции в условиях становления рынка. - М.: Изд-во стандартов, 1994.

 5. Бичивський Р.В.Дзорій B.I., Столярчук П.Г. Основи метролопчного забезпечення, Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999. -180 с. :

 6. Бичювський Р. В. Управління якістю. - Львів, ДУ "Львівська політехніка, 2000. - 328 с.

 7. Бичювський Р.В., Друзюк В.М., Соптьник Л.1., Столярчук П.Г. Сертифікація. Львів, ДУ "Львівська політехніка", 2001. - 264 с.

 8. Бычковский Р.В. Контактные датчики температуры. - М.: Металлургия, 1978. - 238 с.

 9. Бычковский Р.В., Вигдорович В.Н., Колесник Е.А. и др. Приборы для измерения температуры контактным способом. Справочник под ред. Р.В.Бычковского. - Львов: Вища школа, 1978.-208с.

 10. Бычковский Р.В., Дорожовец М.М., Столярчук П.Г., Стадник Б.И. Методы измерения

 11. Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

 12. Богданов Г.П, Кузнецов В.А., Лотонов М.А. и др. Метрологическое обеспечение производства М.: Изд-во стандартов, 1987.

 13. Богданов Г.П., Кузнецов В.А., Лотонов М.А. и др. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники, М.: Изд-во "Радио и связь", 1990. 239с.

 14. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. - М.: Изд-во стандартов, 1991.-80 с.

 15. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. М. :Изд-во стандартов, 1985, - 256 с.

 16. Версан В. Г. Интеграционное управление качеством, сертификация. Новые возможности и пути развития. - М.: Изд-во Акад. Информац., 1994.

 17. Войтоловский В.Н., Окрепилов В.В. Управление качеством и сертификация в промышленном производстве. Учебное пособие. - СПб., Изд-во СПбУЭФ, 1992.

 18. Володарський О.T., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологiчне забезпечення вимiрювань i контролю. Навч. пociб. - Вiнниця: ВДТУ, 2001. - 219 с.

 19. Геращенко О.А., Гордое А.Н., Лах В.И., Стадник Б.И., Луцик Я.Т. и др. Температурные измерения: Справочник под ред. О.А.Геращенко. Киев 1989.

 20. Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994.

 21. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. - Київ - Львів: 1995.

 22. ДСТУ1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положения.

 23. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації України. Стандартизація та види діяльноси. Терміни та визначення основних понять.

 24. ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

 25. ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

 26. ДСТУ 3146-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕА№ Вимоги до побудови.

 27. ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАМ на тарі та пакуванні товарної продукції.

 28. ДСТУ ІSО 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

 29. ДСТУ ІSО 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

 30. ДСТУ ІSО 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.

 31. ДСТУ ІSО 9000-3:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору і Застосування.

 32. ДСТУ ІSО 9000-2:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ІSО 9001, ІSО 9002 та ІSО 9003.

 33. ДСТУ ІSО 9000-3:1991. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 3. Настанови щодо застосування ІЗО 9001 до розроблення, поставлення та супроводження програмного забезпечення.

 34. ДСТУ ІSО 9000-4:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 4. Настанови щодо управління програмою надійності.

 35. ДСТУ ІSО 9001:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.

 36. ДСТУ ІSО 9002:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування.

 37. ДСТУ ІSО 9003:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування.

 38. ДСТУ ІSО 10011 -1:1990. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка.

 39. ДСТУ ІSО 10011-2:1991. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до експертів-аудиторів з перевірки систем якості.

 40. ДСТУ ІSО 10011-3:1991. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Керування програмами перевірок.

 41. ДСТУ ІSО 9004-1 -95 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови.

 42. ДСТУ ІSО 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг.

 43. ДСТУ ІSО 9004-3-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів.

 44. ДСТУ ІSО 9004-4-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості.

 45. ЕМ 45001 Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій.

 46. ЕІМ 45002 Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробувальних лабораторій.

 47. ЕИ 45003 Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій.

 48. ЕМ 45011 Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції.

 49. ЕN45012 Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.

 50. ЕN 45013 Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.

 51. EN45014 Загальні вимоги до Заяви постачальника про відповідність.Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії І.О.Кириченко

Схожі:

О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161337
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161294
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161341
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161295
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161238
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161325
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи