Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 174.55 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір174.55 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ О.Л. Голубенко


«–––––­­­­­»–––––––––––– 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки МАГІСТРІВ зі спеціальності
Міжнародна економіка

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання знань;

 • порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


 1. Програма фахових вступних випробувань


Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програм. Програми іспитів спираються на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалавра з міжнародної економіки та одночасно відбивають вимоги до вступників магістерського рівня підготовки, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Програма іспиту зі спеціальності має між предметний синтетичний характер, що досягається побудовою за модульним принципом.

Модулі програми – відносно цілісні утворення, в яких відображаються окремі сторони міжнародної економічної діяльності та об’єднуються знання з кількох дисциплін. Модулі, характеризуючи основні функції бакалавра на певних ділянках його професійної роботи відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, утворюють окремі розділи програми й у своїй єдності відображають спеціальність «Міжнародна економіка» в цілому.

Модулі відбивають тематику, необхідну бакалавру з міжнародної економіки у його професійній діяльності. Порядок проведення іспитів визначається Положенням про приймальну комісію СНУ ім. В.Даля.


^ Національні економіки в сучасному світі


Національні економіки та їх систематизація. Сутність і структура економічної системи капіталізму вільної конкуренції та оцін­ка причин її еволюції. Країни-лідери світової економіки та їх сучасна роль. Країни, що розвиваються у світовій економіці, та особливості моделей розвитку окремих країн. Сутність і моделі економічної системи соціалізму та якісна оцінка передумов її трансформації. Характеристика країн з перехідною економікою. Сутність ринкової економіки та особливості ринкового реформування східноєвропейських країн. Етапи перехідного періоду та особливості ринкової трансформації економіки України. Змішана економіка: сутність, структура та моделі. Міжнародний поділ праці та його форми. Передумови участі України у МПП. Система факторів розвитку міжнародного поділу праці, їх вплив на сучасну зовнішньоекономічну політику України. Питання міжнародної економіки у теоріях економічного розвитку. Наукове значення економічної теорії марксизму. Суть та еволюція маржиналізму. Економічна сутність кейнсіанства та його значення для сучасної економічної науки. Загальна характеристика, еволюція та рекомендації монетаризму. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму, їх взаємозв’язок з сучасністю. Інституціоналізм, його сутність та еволюція. Нова інституціональна економічна теорія (методологічні особливості та напрями). Сутність, критерії та параметри відкритої економіки. Світова економіка та характеристика ключових тенденцій її розвитку. Критерії структуризації світової економіки та їх сучасна пріоритетність. Ресурси розвитку світової економіки, їх покраїновий розподіл та глобальний характер використання.


Міжнародна економічна діяльність і середовище її розвиткуМіжнародна економічна діяльність та порівняльна характеристика розвитку її форм. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності та визначення їх статусу в міжнародному та національному законодавствах. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і структуризація. Політичне середовище, політична стабільність та міжнародні конфлікти. Дискримінаційні та преференційні режими міжкраїнових взаємовідносин. Правове середовище та міжнародне економічне право. Характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права. Міжнародно-правове регулювання різних форм співробітництва. Міжнародні організації та їх типізація. Міжнародні економічні організації, їх правовий статус та порядок прийняття рішень. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Економічне середовище, сутність та основні суб’єкти ринку. Економічні інтереси і потреби: сутність та їхня роль у міжнародному співробітництві. Валовий внутрішній продукт і валовий національний дохід: їх кількісна визначеність та зв’язок з платіжним балансом. Інфляція: сутність і кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки. Монополія та олігополія на міжнародних ринках. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності. Складові сучасної інфраструктури міжнародної економічної діяльності та їх загальна характеристика. Міжнародні економічні відносини, їх принципи та рівні розвитку. Інтернаціоналізація як об’єктивний процес економічного розвитку. Рівень інтернаціоналізації економіки України в ключових макропоказниках.


Міжнародний маркетингФорми міжнародного маркетингу. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу. Основні умови та причини виникнення глобального маркетингу. Правило Тріади у міжнародному маркетингу та його застосування в практичній діяльності. Міжнародне маркетингове середовище: види, структура, вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу. Методи визначення та стратегії зменшення політичного ризику в міжнародному маркетингу. Підходи до вибору цільового зарубіжного ринку та обґрунтування рішення щодо виходу на нього. Сегментація світового ринку: цілі, умови. Методологічні підходи та вплив на маркетингові стратегії. Міжнародні маркетингові дослідження: типи, особливості, стадії проведення. Стратегії (моделі) виходу фірми на зовнішній ринок: порівняльна характеристика, чинники вибору. Міжнародний маркетинговий комплекс: склад, типи, емпірична послідовність стандартизації, основні рішення. Товарна політика та товарна стратегія фірми на зарубіжних ринках. Міжнародні маркетингові комунікації: сутність, цілі, методи та інструменти. Міжнародна цінова політика фірми. Міжнародні канали розподілу: типові конфігурації, критерії вибору.


Транснаціональні корпорації


Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії належності та оцінка економічного потенціалу в міжнародній економіці. Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації: дуалістична концепція інтернаціоналізації, модель EPRG. Особливості внутрішньо економічного механізму ТНК та моделі вибору форми транснаціональної діяльності. Формування і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні стадії та особливості. Стратегії ТНК, що функціонують на ринку України. Середовище і специфіка фінансової діяльності ТНК: джерела фінансування, управління грошовими потоками та взаємодія ТНК зі світовими фінансовими інститутами. Особливості управління виробничою діяльністю і персоналом ТНК. Проблема взаємодії ТНК і національних економік. Роль ООН та інших міжнародних і національних організацій у процесі регулювання діяльності ТНК. Специфіка обліку, фінансової звітності, аналізу діяльності ТНК та їх відділень, що функціонують в Україні. Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. Міжнародні спільні підприємства, їх сутність, механізм функціонування, стан та перспективи розвитку в Україні.


Міжнародні організаціїМіжнародний інвестиційний ринок, його суть, структура, особливості розвитку. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному й міжнародному рівнях. Основні вимоги і правове забезпечення діяльності іноземних інвесторів в Україні. Інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційний імідж країни. Оцінка параметрів інвестиційного клімату України. Масштаби, структура, динаміка прямих та портфельних іноземних інвестицій в економіку України. Спеціальні (вільні) економічні зони в Україні: визначення, класифікація, механізм фун­кціонування та перспективи розвитку. Масштаби й особливості залучення портфельних інвестицій в економіку України. Офіційна допомога розвитку: суть, основні донори, реципієнти технічної допомоги та ефективність її використання в Україні. Пряме і портфельне інвестування підприємств України за кордон.

Міжнародний фінансовий ринокСтруктура та ключові тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку. Міжнародний кредитний ринок. Сутність, функції і різновиди міжнародного кредиту. Фінансові умови міжнародних кредитних умов. Міжнародний лізинг, факторинг та форфейтинг. Міжнародне кредитування української економіки та наслідки співробітництва України та МВФ. Міжнародний фондовий ринок та розвиток його структури. Страхування міжнародних операцій та його особливості в Україні. Сучасні особливості фун­кціонування світового ринку золота. Глобалізація міжнародних фінансових потоків, сучасні фінансові інструменти і технології. Міжнародні фінансові центри, передумови формування та порівняльна оцінка розвитку. Офшорні зони (центри), механізми і наслідки здійснення офшорних операцій. Шляхи і проблеми інтеграції України у світову фінансову систему.


Міжнародні розрахунки і платіжний балансТипи, види та форми міжнародних розрахунків. Міжнародний акредитив та його різновиди. Валютні кліринги та їх форми. Платіжний баланс та фактори, що впливають на його стан. Класифікація платіжного балансу України за методикою МВФ. Сальдо платіжного балансу та основні способи його регулювання в Україні. Джерела зовнішнього фінансування національних економік. Зовнішня заборгованість країни та її показники. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу. Роль Паризького та Лондонського клубів у вирішенні проблем зовнішньої заборгованості. Проблема зовнішньої заборгованості України та можливі способи її розв’язання. Світові боргові та фінансові кризи: аналіз їх причин і наслідків.

Міжнародний облікМіжнародні й національні стандарти бухгалтерського обліку. Фінансова звітність зарубіжних фірм, її склад і зміст. Облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами в зарубіжних корпораціях. Облік та оцінка товарно-матеріальних запасів та довгострокових активів зарубіжних фірм. Специфіка обліку коротко та довгострокових зобов’язань зарубіжних фірм. Облік власного капіталу і розподілу прибутку зарубіжних товариств і корпорацій. Характеристика систем контролю і звітності у міжнародному бізнесі. Стан і проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності в Україні.Міжнародна економічна інтеграція


Передумови і сутність міжнародної економічної інтеграції. Політичні, економічні, науково-технологічні, соціокультурні і глобальні фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції. Вертикальна, горизонтальна та змішана міжнародна мікро інтеграція. Способи формування й ефективність створення та розвитку міжнародних регіональних інтеграційних угруповань. Етапи і перспективи розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці. Особливості латиноамериканської регіональної і субрегіональної інтеграції. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Специфіка регіональної інтеграції арабських і африканських країн. Європейський Союз, етапи формування та перспективи розвитку. Інститути і механізми наднаціонального регулювання в ЄС. Стан і проблеми інтеграції в межах СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва. Передумови, шляхи й особливості інтеграції України в сучасну світогосподарську систему. Євроінтеграційна політика України. Участь України в інтеграційних проектах СНД. Дезінтеграційні та реінтеграційні процеси в сучасному світі.


Глобалізація економічного розвиткуГлобальні проблеми розвитку та їх типізація. Проблема народонаселення та міжнародна трудова міграція. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, визначеність безробіття та його види, втрати економіки від циклічного безробіття. Сутність і причини міжнародної трудової міграції. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-експортера. «Відплив інтелекту» в міжнародних міграційних процесах. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях. Міжнародна організація праці, її завдання і напрямки діяльності. Світовий ринок праці, його структура і сучасні особливості розвитку. Україна в процесах міжнародної трудової міграції. Сучасна сутність глобалізації, її позитивні та негативні вияви. Технологічні, інформаційні, соціокультурні, геоекономічні, геополітичні та цивілізаційні суперечності та вик лики глобалізації. Економічна глобалізація та її сучасні виміри. Глобалізація кризових явищ і процесів. Регулятивні механізми глобальної економіки.


^ 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКОВ

Учасник іспиту повинен:

1. Знати:

 • закономірності й особливості сучасного стану розвитку міжнародної економіки;

 • сутність і основні категорії міжнародної економіки;

 • методологію аналізу і вивчення сучасної міжнародної економіки;

 • сучасний економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності;

 • фінансові важелі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

 • види торгових посередників;

 • види зовнішньоекономічних операцій, види вільних економічних зон;

 • порядок економічного обґрунтування деяких форм зовнішньо - економічної діяльності;

 • схему ціноутворення на експертну імпортну продукцію;

 • різні моделі національного економічного розвитку;

 • детермінанти економічного розвитку країн-лідерів;

 • варіативність моделей розвитку держав світу;

 • особливості економіки США та Канади;

 • особливості економіки країн ЄС;

 • особливості економічного розвитку нових індустріальних країн;

 • особливості економіки країн, що розвиваються;

 • особливості економіки країн з перехідною економікою.


2. Уміти:


 • аналізувати загальні і специфічні принципи міжнародної економіки,

чинники взаємозалежності країн, аналізувати і оцінювати економічне,

політико-правове, соціально-культурне середовище інфраструктуру . міжнародних економічних відносин;

 • вміти використовувати отриманні знання щодо умов зовнішньоекономічної. діяльності України, з одного боку, виходячи з цілей і задач її інтеграції в сучасну систему світових господарських зв’язків, а іншого боку – з огляду на тенденції і перспективи розвитку міжнародної економіки;

 • проводити аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності;

 • визначати ефект експорту та імпорту товарів та товарообмінних операцій;

 • розраховувати коефіцієнти купівельної цінності валюти;

 • розраховувати економічну ефектність зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів;

 • проводити аналіз основних показників економічної діяльності різних країн;

 • визначати ефектність експорту та імпорту країн;

 • оцінювати ефектність моделей економічного розвитку окремих країн.

^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструмен­тів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.:
  КНЕУ, 2003. – 660 с.

 3. Дубчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.

 4. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. для самост. вивч. – К.: КНЕУ, 2005. – 290 с.

 5. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 672 с.

 6. Міжнародна економіка: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Поручника. – К: КНЕУ, 2005. – 156 с.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 8. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / За ред. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 600 с.

 9. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 10. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

 11. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 290 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 13. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

 14. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.

 15. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. –
  256 с.4. Критерії оцінювання знань
Кафедрою міжнародної економіки здійснюється оцінювання успішності вступників за шкалами оцінювання, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Кафедра міжнародної економіки використовує модифіковану 12-бальну шкалу, що має 10 поділок, дев’ять з яких (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) – позитивні оцінки.

Таблиця 1.Рівень

Критерій рівня компетенції

Відповід - ність компетенції

^ Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

Високий

Виставляється вступнику, який вірно виділяє головне в поставленому запитанні, вміє логічно міркувати та знаходить найбільш правильне визначення теоретичних завдань. Швидко та правильно проводить розрахунки; глибоко у повному обсязі відповідає на тестові завдання. При цьому вступник виявляє творчій підхід, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних ситуацій; самостійно робить висновки і відповідні прогнози.

вище
середнього

12

на рівні
вимог

11

нижче
рівня, але достатня

10Продовження таблиці 1


1

2

3

4

Середній

Виставляється вступнику, який знає програмний матеріал, грамотно його викладає. При цьому вступник, володіє необхідним уміннями та навичками при виконанні теоретичних і тестових завдань. Вміє проводити аналіз економічних показників, робить розрахунки, але допускає незначні неточності при формуванні таблиць, висновків та наданні пропозицій.

вище
середнього9

на рівні
вимог8

нижче

рівня, але достатня


7

Достатній

Виставляється вступнику, який допускає значні неточності при відповіді на теоретичне завдання, знає тільки основний програмний матеріал, припускається помилок у висновках; має непослідовні, нелогічні відповіді, зазнає складнощі під час проведення аналізу економічних показників.

вище
середнього6

на рівні
вимог5

нижче

рівня, але достатня


4

Низький

Виставляється вступнику при його невірної відповіді на питання, незнанні значної частини програмного матеріалу. При цьому вступник припускає принципових помилок у обґрунтуванні доказів, не розуміє економічної суті розрахованих показників, не вміє складати таблиці, виявляє низький рівень оволодіння основними уміннями та навичками при виконанні теоретичних та практичних задач, розв’язані творчих ситуацій, не вміє складати висновки.

Компетентність

недостатня2


^ 5. Порядок проведення фахового випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри міжнародної економіки.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.


Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії доц. Мельнік М.А.


Завідуюча кафедрою

міжнародної економіки проф. Бузько І.Р.


Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи