Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 84.66 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір84.66 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Затверджую

Ректор____________ О.Л. Голубенко

“___”___________________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність 8.18010018 "Адміністративний менеджмент"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

ПРОГРАМА

^ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Управління та менеджмент. Сутність та поняття управління і менеджменту. Поняття організації. Формальні і неформальні організації. Ролі менеджера. Основні функції менеджменту. Поняття організаційних структур управління. Трактуванні поняття “комунікація”. Комунікативний процес та його складові. Управлінські рішення, зміст та види управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Сутність контролю. Відмінності між керівниками і фахівцями. Групи в організаціях. Визначення конфлікту, природа конфліктів. Влада, вплив і лідерство. Мотивація, мотиваційна структура, потреби, стимули. Корпоративна культура.


^ Основи маркетингу. Сутність та значення маркетингу. Функції маркетингу. Маркетингове середовище організації. Інформаційна діяльність підприємств та організацій.


Інформація та інформаційні потоки на підприємстві. Види інформації, вимоги до інформації. Внутрішня та зовнішня інформація. Первинна і вторинна інформація переваги та недоліки первинної і вторинної інформації. Мотивація споживачів та клієнтів підприємства. Реклама та види реклами. Сутність стратегії підприємства.


^ Економіка та економічні процеси. Сутність економіки та економічних процесів. Організація планування на підприємстві. Види планів. Поняття “фінанси та “інвестиції. Витрати підприємства. Вимірювачі об’ємів виробництва, товарної продукції, реалізованої продукції. Управління запасами і матеріальними потоками. Логістика: внутрішня та зовнішня. Прибуток та рентабельність.

Для більш об'єктивного оцінювання рівня знань з менеджменту, економіки, маркетингу та виявлення мотивації обрання спеціальності, а також можливості оволодіння освітньо-професійною програмою зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» з абітурієнтами за вказаними питанням проводиться співбесіда у формі тестування.


^ ВИМОГИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен – знати:


- умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, роль насильства та ненасильства в історії та людський поведінці, моральних зобов'язань людини по відношенню до інших, а також до себе;

- елементи мікро- та макроекономіки, сутність фіскальної та грошово-кредитної, соціальної та інвестиційної політики;

- права та свободи людини і громадянина;

- основи української правової системи та законодавства

- форми, засоби та методи педагогічної діяльності;

- елементи аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та вирішення педагогічних завдань;

- феномен людини, її роль в людській життєдіяльності, способи надбання, зберігання та передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури;

- сучасні комп'ютерні технології;


уміти:


- вільно володіти Державною мовою України;

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію і ставлення до історичного минулого;

- аналізувати у загальних рисах основні економічні події в своїй країні та за її межами, знаходити і використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних проблемах економіки;

- дати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану, володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції;

- використовувати й укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності, вживати необхідних заходів до відновлення порушених прав;

- оцінювати досягнення культури на підставі знання її історичного контексту, опановувати досягнення культури;

- досліджувати моделі з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінкою меж придатності отриманих результатів;


Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України. Офіційний текст. – К.: Право, 2003.

 2. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента: Учебно-практическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 288 с.

 3. Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2002. – 250 с.

 4. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2002. - 416 с.

 5. Веснин В.В. Основы менеджмента. – М.: Институт международного прав и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. – 480 с.

 6. Громкова М.Т. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 1999. – 207 с.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. Екон. Спец. Вищ. Навч. Закл.:У 2т. Т. 2. – К.: Вид-во Європ. уМолл Е.н-ту,2002. – 640 с.

 8. Дейнеко О.А. Технология управленческих работ в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1987. – 192 с.

 9. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

 10. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. – М.: Дело,1996. – 272 с.

 11. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.с. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 367 с.

 12. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов по специальности „Менеджмент”. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА –М, 1999. – 528 с.

 13. Кравченко А.И. История менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Академический проект,2000. – 352 с.

 14. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 256 с.

 15. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник дл ВУЗов. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 708 с.

 16. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. Доп. І перероб. – Львів: Національний університет „Львівска політехніка”(Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інститут післядипломної освіти),”Інтелект – Захід”, 2003. – 352 с.

 17. Курочкин О.С. Управление предприятием (процессный аспект): Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 144 с.

 18. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент: Учеб. Пособие для вузов / Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

 19. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

 20. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: Инфра-М, 1998. – 336 с.

 21. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации /Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

 22. Михалева Е.П. Менеджмент: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Юрайт – Издат, 2003. – 176 с.

 23. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.

 24. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Системы управления. Учебное пособие. – М.: «Экономика и финансы», 2002. – 384 с.

 25. Мухин В.И. Основы теории управления. Учебник. – М.: Экзамен, 2002. – 256 с.

 26. Организационное управление: Учеб. Пособие для вузов / Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко и др.; под ред. Н.И. Архиповой. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 448 с.

 27. О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1979. - 420 с.

 28. Практикум по теории управления: Учеб. Пособие/ Под ред. В.Н. Парахиной, Л.И., Ушвицкого. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

 29. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

 30. Сетков В.И. Основы общего менеджмента (краткий курс). – М.: ИНФРА-М, 2003.- 169 с.

 31. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 2-е изд., доп. – К.: МАУП, 2002. – 152 с.

 32. Советский энциклопедический словарь /Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров (пред.). – М.: Издательство «Советская энциклопедия»,1981. – 1600 с.

 33. Современные теории управления: Теория менеджмента на пороге XXI века: Учеб. пособие / Под ред. к.э.н., доц. В.Ю. Пашкуса. – СПб.: Изд. Дом «Сентябрь», 2002. – 272 с.

 34. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 216 с.

 35. Теория системного менеджмента: Учебник. /Под общ. ред. П.В. Журавлева, Р.С. Седегова, В.Г. Янчевского. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 512 с.

 36. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособие для менеджера. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 350 с.

 37. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 669 с.

 38. Федотов В.И. Организация управления машиностроительным предприятием. – Л.: «Наука». Ленингрд. отд., 1979. – 160 с.

 39. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 312 с.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 40 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Критерії

оцінювання професійної спрямованості абітурієнтів

Загальна кількість питань – 40

12 балів – всі відповіді вірні

11 балів – вірних відповідей на 37 питань

10 балів - вірних відповідей на 35 питань

9 балів - вірних відповідей на 32 питань

^ 8 балів - вірних відповідей на 29 питань

7 балів - вірних відповідей на 26 питань

6 балів - вірних відповідей на 23 питань

5 балів - вірних відповідей на 20 питань

4 бали - вірних відповідей на 17 питань

Якщо вірних відповідей на тести менш ніж 16 – ставиться оцінка «незадовільно».


Розроблена кафедрою адміністрування Програму склала к.е.н., доц. Держак Н.О.


Розглянута та затверджена на засіданні кафедри адміністрування Протокол № 7 від «31» січня 2012р.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Надьон Г.О.

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи