Appf snu icon

Appf snu
Скачати 86.85 Kb.
НазваAppf snu
Дата29.07.2012
Розмір86.85 Kb.
ТипДокументи

Автор статті несе професійну відповідальність за відповідність статті вимогам ВАКу.

5. Комп’ютерний варіант статті подається електронною поштою на адресу конференції appf.snu.edu@gmail.com архівним файлом *.rar або *.zip, або разом із заявкою прикріпленим файлом, назвою якого є прізвище та ініціали першого автора, наприклад, Ivanov_P_F.rar.

6. Матеріали, які були оформлені з порушенням вимог, особливо п. 2, а також які надійшли до оргкомітету з запізненням, не будуть опубліковані.


Документи які необхідно надсилати

до участі у конференції (окремими файлами)

 1. Заявка на участь.

 2. Матеріали тез.

 3. Стаття (якщо автори бажають її публікувати у Віснику СНУ ім. В.Даля)

 4. Анотації російською, українською та англійською мовами (у разі публікації статті).

 5. Документ (копія) про оплату оргвнеску.^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Організаційний внесок за участь у конференції з кожного учасника складатиме 300 грн. (надсилати до 1 жовтня). Оргвнесок включає: видання матеріалів конференції, оренду конференц-залу, культурну програму і та ін.

Оплата публікації статті (до 1 жовтня) за отримання матеріалів конференції (1 примірник журналу) складатиме 70 грн. + 20 грн. за кожну сторінку статті.


^ Банківські реквізити для надсилання оргнвнеску

дивіться на сайті конференції за адресою


www.appf2011.org.ua


Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися через сайт конференції www.appf2011.org.ua


Форма заявки на участь у конференції розміщена на сайті конференції: www.appf2011.org.ua


Останній термін для реєстрації – 15 вересня 2011 р.


^ Телефони оргкомітету:


(0692) 71-30-30

кафедра прикладної фізики та нанофізики Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості;


(0642) 50-08-29

кафедра прикладної фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;


(097) 55-6789-7

Петраш Олексій Миколайович,

старший науковий співробітник

НДЛ Прикладної фізики та нанофізики в енергетиці Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості


E-mail: appf2011@appf2011.org.ua


Адреса сайту: www.appf2011.org.ua


Контрольні дати


Прийом заявок та тез

до 15 вересня 2011 р.

Прийом матеріалів для

публікацій


до 15 вересня 2011 р.

Надання квитанцій про оплату оргвнеску


до 1 жовтня 2011 р.

Формування програми та списку учасників


до 10 жовтня 2011 р.

Робота конференції

18–22 жовтня 2011 р.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
^ Севастопольський національний університет

ядерної енергії та промисловості

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


^ IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ

18-22 жовтня 2011


Друге інформаційне повідомлення


Севастополь

2011

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Смірнов

Сергій

Борисович

к.т.н., проф., ректор Севастопольського національного

університету ядерної енергії та промисловості

Заступники голови:

Сапожніков Микола

Євгенович

д.т.н., проф. проректор з учбової роботи

Севастопольського національного університету

ядерної енергії та промисловості

Осенін

Юрій

Іванович

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Члени програмного комітету:

Азаренков

Микола Олексійович

чл.-корр. НАН України, д.ф.-м.н., проф.,

проректор з науково-педагогічної роботи

Харківського національного університету ім. Каразіна

Анісімов

Ігор

Олексійович

д.ф.-м.н., проф., декан радіофізичного факультету

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

Воєводін

Віктор Миколайович

д.ф.-м.н., проф., директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ ХФТІ НАН України

Гірка

Ігор Олександрович

д.ф.-м.н., проф., декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна

Моісеєнко

Василій Миколайович

д.ф-м.н., проф., завідувач кафедри прикладної фізики Дніпропетровського національного університету

Жихарєв

Ігор

Васильович

к.ф-м.н., доц., завідувач кафедри фізики

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

Лучін

Володимир Леонідович

к.т.н., доц., завідувач кафедри фізики

Севастопольського національного технічного університету^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Бранспіз

Юрій

Адольфович

д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Маловік Костянтин Миколайович

к.т.н., проф., директор Інституту Нанотехнологій,

Інформаційно-вимірювальних систем та Спеціальних комп’ютеризованих Систем в енергетиці

Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості


^ Науковий секретар конференціїМарончук

Ігор

Ігоревич

к.т.н., завідуючий НДЛ Прикладної фізики

та Нанотехнологій в енергетиці Севастопольського

національного університету ядерної енергії

та промисловості


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля запрошують Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної фізики», яка відбудеться з 18 по 22 жовтня 2011 р. у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості.

^ Мета конференції:

Обмін науково-технічною інформацією, узагальнення та систематизація результатів та досвіду впровадження наукових досягнень в галузі прикладної фізики.

Планується робота таких секцій:

 1. Прикладна ядерна фізика.

 2. Фізика радіаційних пошкоджень та явищ в твердих тілах.

 3. Фізика радіаційних та іоно-плазмених технологій

 4. Нанотехнології, наноматеріали та квантово-розмірні структури.

 5. Проблеми та питання моделювання фізичних процесів в техніці та технологіях.

 6. Проблеми зв’язку і взаємодії фізики та технічних наук.

 7. Фізика конденсованого стану та міжфазні явища.

 8. Проблеми вузівської підготовки фахівців з прикладної фізики в контексті Болонського процесу.

^ Робочі мови конференції: українська, російська,

англійська.

Програма та список учасників формуються до
10 жовтня 2011 року.


Збірник тез конференції буде видано до відкриття конференції. Тези потрібно надсилати до 15 вересня 2011 р. Вимоги до тез розташовані на сайті www.appf2011.org.ua

Крім тез передбачається опублікування статей учасників конференції у Віснику СНУ ім. В.Даля. Статті відсилати до 1 жовтня.

Вимоги до оформлення статті

Обсяг статті – до 8-ми сторінок разом із рисунками. Формат – А4. Поля дзеркальні (см): верхнє – 2; нижнє – 5,7; всередині – 2; зовні – 5.

Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті аркуша, текст статті повинен будуватися за загально прийнятою структурною схемою (обов’язкова): ініціали та прізвище автора (авторів), на наступному рядку – місце роботи, посада, автора (авторів), назва статті, ключові слова, анотація мовою оригіналу обсягом не більш 300 знаків, текст статті, який становить вступну, основну частину, висновок (висновки), список літератури.

Фізичні величини подаються в системі СІ.

2. Стаття повинна мати всі необхідні елементи, згідно з постановою ВАК № 97-05/1 від 15.01.2003 р.:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Окремим файлом додаються тексти анотацій, відомості про авторів (як в заяві), назва статті, ключові слова українською, російською, англійською мовами.

Анотація мовою оригіналу статті шрифтом Arial Cyr №8 розміщується також безпосередньо перед текстом, і весь її текст виділяється окремим абзацом з відступом 2 см.

4. Оформлення статті повинне бути витримане в одному стилі (текст, функція, змінна, матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а грецькі букви та символи – Symbol).

Текст статті повинен бути набраний стилем Обычный (допускається стиль Список на частках тексту, які містять нумерований або маркірований список).

Весь текст повинен бути набраний кеглем 10 шрифтом Times New Roman з вирівнюванням по ширині та абзацом такого вигляду: лівий та правий відступи – 0 см, відступ першого рядку 1 см.

Формули та символи, які до них входять, повинні бути набрані тільки в редакторі формул Microsoft Equation 3.0 (та наступних версіях). Кожний новий рядок повинен бути окремим об’єктом, за виключенням систем рівнянь, які об’єднані фігурною дужкою, або матриць і т.д. Розміри шрифту: звичайний - № 10, крупний індекс - № 7, дрібний індекс - № 5, крупний символ - № 12, дрібний символ - № 8. Написання символів як в основному тексті.

Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в округлих дужках, по правому краю межі тексту.

Рисунки, які надаються в статтях, повинні бути згруповані та розміщені в кадрі разом з підписом під рисунком. Рисунки повинні бути розміщені безпосередньо після абзацу з їх згадуванням або декілька нижче.

Схожі:

Appf snu iconAppf snu
Автор статті несе професійну відповідальність за відповідність статті вимогам ваку
Appf snu iconAppf snu
Автор статті несе професійну відповідальність за відповідність статті вимогам ваку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи