Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» icon

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід»
Скачати 85.98 Kb.
НазваШановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід»
Дата30.07.2012
Розмір85.98 Kb.
ТипДокументи

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід »

яка відбудеться 21-22 квітня 2010 року на юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету

Робота проводиться у секціях:

 • Трудове право та право соціального забезпечення;

 • Конституційне та міжнародне право; історія держави та права;

 • Цивільне та сімейне право;

 • Кримінальне право та процес; криміналістика; кримінологія;судова експертиза;

 • Адміністративне право та процес ;

 • Господарче та корпоративне право; господарчий процес;

 • Розвиток захисту прав людини в історії України та всемірній історії.

Робочі мови: українська, російська, англійська

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти. Для цього Вам необхідно до ^ 15 березня 2010 рок надіслати заявку на участь разом із матеріалами в електронному вигляді, а також відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь(підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів або деканату) на ел.адресу: klinika-lugansk@yandex.ru

^ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • назва файлу повинна містити прізвище та ім’я учасника конференції латиницею (наприклад, Kaplina_Galina.doc.).

 • текст виконаний в Microsoft Word 2003 для Windows.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані і акуратно оформлені;

 • Обсяг тез – до 3-х сторінок;

 • Формат сторінки - А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

 • Поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, ліве – 10мм;

 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

 • Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);

 • Другий рядок – посада, місце роботи,навчальний заклад (шрифт курсив, вирівняний по правому боку);

 • Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванова М.А.,

К.ю.н., доцент

каф.правознавства Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля


^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ


Література


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Загальна тривалість

2 дні

1 день – 21 квітня

900-1030 – Реєстрація
1030-1230 - Пленарне засідання
1230-1330 – Перерва
1330-1800 - Секційні засідання

2 день – 22 квітня :

1000-1300 - Секційні засідання
1300-1400 - Перерва
Підведення підсумків.За публікацію матеріалів конференції учасники сплачують внесок -100 грн. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Учасники можуть брати участь у конференції заочно. У випадку особистого приїзду необхідно заздалегідь повідомити оргкомітет.


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід »


Прізвище ____________________________________

Ім'я _________________________________________

По батькові _________________________________

Місце роботи, посада або місце навчання ______________________________

Тема доповіді _______________________________

Секція ______________________________________


Відомості про наукового керівника(для учасників, які не мають наукового ступеня ):

Прізвище ____________________________________

Ім'я _________________________________________

По батькові _________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання ___________________________________________


Відомості про приїзд:

Особиста участь /Не зможу взяти особисту участь (необхідне підкреслити)


Ваші координати для контакту:

Адреса ______________________________________

Тел.: ________________ Факс: _________________

Ел. адреса __________________________________


У разі потреби офіційного запрошення:

Особа, на ім’я якої слід відправити офіційне запрошення, та її посада: ______________________ ___________________________________________

Електронна адреса або номер факсу, на яку(-ий) слід відправити запрошення:__________________


^ Дата заповнення заявки та підпис заявника


Контактні особи:


Капліна Галина Анатоліївна, тел.: (+38)0642 500952


^ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Юридичний факультет

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід »


21 – 22 квітня 2010 р.

м. Луганськ

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас принять участие в работе

Всеукраинской научно-практической конференции

«Правовые способы обеспечения и защиты прав человека : отечественный и зарубежный опыт»,

которая состоится ^ 21-22 апреля 2010 года на юридическом факультете Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля

Работа проводится в секциях:

 • Трудовое право и право социального обеспечения;

 • Конституционное и международное право;история государства и права;

 • Гражданское и семейное право;

 • Уголовное право и процесс; криминология ; криминалистика; судебная экспертиза;

 • Административное право и процесс;

 • Хозяйственное и корпоративное право; хозяйственный процесс;

 • История развития прав человека.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

К участию в конференции приглашаются учёные, преподаватели, аспиранты, студенты, Для этого Вам необходимо до ^ 15 марта 2010 года прислать заявку на участие вместе с материалами в электронном виде, а также отсканированную рецензию научного руководителя или другого лица, имеющего научную степень(подпись должна быть удостоверена печатью отдела кадров или деканата) по ел. адресу: klinika-lugansk@yandex.ru

^ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ВАРИАНТУ ДОКЛАДА И ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

 • название файла должно содержать фамилию и имя участника конференции латиницей (например, Kaplina_Galina.doc).

 • текст выполнен в формате Microsoft Word 2003 для Windows.


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

 • Доклад должен быть выполнен в рамках актуальной темы, содержать результаты глубокого самостоятельного исследования, его тезисы – грамотно написаны и аккуратно оформлены;

 • Объем тезисов – до 3 страниц;

 • Формат страницы - А4 (297х210 мм), ориентация – книжная;

 • Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 10 мм;

 • Шрифт – Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5, стиль – Normal;

 • Первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный курсив, выравнивание по правой стороне);

 • Вторая строка – место работы, должность, учебное заведение (шрифт курсив, выравнивание по правой стороне);

 • Следующий абзац – название доклада (шрифт полужирный все прописные, выравнивание по центру);

 • Далее следует текст тезисов (выравнивание по ширине с отступом слева 10 мм.


Редакционная коллегия оставляет за собой право чистового редактирования или отклонения материала, который выполнен и оформлен с нарушением перечисленных выше требований!


^ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Иванова М.А.,

Доц. каф.правознавства СНУ ім.В.Даля


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В УКРАИНЕ


Литература


1. Конституция Украины //Ведомости Верховной Рады Украины. — 1996. — № 30. — Ст. 141.


^ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ


Общая продолжительность – 2 дня;

1 день – 21 апреля :

Регистрация: 900-1030;

Пленарное заседание: 1030-1230;

Перерыв : 1230-1330;

Секционные заседания: 1330-1800.

2 день – 22 апреля:

Секционные заседания - 1000-1300;

Перерыв: 1300-1400;

Подведение итогов конференции: 1400-1500.


За публикацию материалов конференции учасники оплачивают взнос -100 грн. Все расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, питание и т.д.) оплачиваются участниками за собственный счет, или за сет стороны, которая их отправляет.


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Во Всеукраинской научно-практической конференции


«Правовые способы обеспечения и защиты прав человека : отечественный и зарубежный опыт»


Фамилия ____________________________________

Имя_________________________________________

Отчество____________________________________

Место работы(обучения)______________________________

Курс (Год обучения в аспирантуре)______________

Тема доклада _______________________________

Секция ______________________________________

Ведомости о научном руководителе(для участников, не имеющих научной степени):

Фамилия ____________________________________

Имя_________________________________________

Отчество____________________________________

Должность, научная степень, ученое звание ___________________________________________

Информация о приезде:

Непосредственное участие / Не смогу принять непосредственное участие (необходимое подчеркнуть).

Прошу забронировать место в отеле с______________по_____________.

Ваши координаты для контакта:

Адрес_______________________________________

Тел.: ________________ Факс: _________________

Эл. Адрес____________________________________

В случае необходимости официального пригласительного:

Лицо, на имя которого следует отправить официальное приглашение, и его должность: ____________________________________________

Электронный адрес или номер факса, на который следует отправить приглашение:______


Дата заполнения заявки и подпись заявителя


Дополнительную информацию предоставит:


Каплина Галина Анатольевна, тел.: (+38)0642 500952

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля


Юридический факультет


Всеукраинская научно-практическая конференция

«Правовые способы обеспечения и защиты прав человека : отечественный и зарубежный опыт»


21 – 22 апреля 2010 г.

г. Луганск

Схожі:

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconЯка відбудеться 21-22 квітня 2010 року
...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconПрізвище Ім'я
...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід» iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи