З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” icon

З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія”
Скачати 326.89 Kb.
НазваЗ навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія”
Дата16.10.2012
Розмір326.89 Kb.
ТипПрограммаР О Б О ЧА П Р О Г Р А М М А

З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “Соціологія”

Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія”
п\п

Змістовний модуль

Лекції

Семінари

Індив робо

та
Модуль 1. Вступ до соціології


1

Предмет, структура і функції соціології.

2

2
2

Основні етапи розвитку соціологічної думки.

4

2

2

3

Становлення і розвиток соціології в Україні.

2

2^ Модуль 2. Основи загальної соціологічної теорії.


4

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.

25

Соціальна структура та соціальна стратифікація.

2

2

2

6

Галузева соціологія.

4

2

2

7

Соціологічне дослідження: поняття, види, програма.

2

2
8

Методи збору інформації у соціологічному дослідженні.

4

2

2

9

Обробка і аналіз соціологічної інформації.

2

2

224

20

10^ Програма навчального курсу

Соціологія”

Модуль 1. Вступ до соціології.


Тема 1. Предмет, структура й функції соціології.


Об’єкт і предмет соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних процесів і явищ. Категорії та закони соціології. Місце соціології у системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

Система соціологічних знань та їх елементи. Цілісність соціологічного знання і різноманітність спеціальних соціологічних теорій та теоретичних напрямків. Загальні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Конкретно-соціологічні дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження.

Основні функції соціології як науки: теоретико-пізнавальна, практична, описова, прогностична, інформаційна, світосприйнятна, культурологічна, тощо. Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних проблем сучасного українського суспільства.


Теми рефератів.

 1. Роль соціології у соціальному реформуванні суспільства.

 2. Дискусія про предмет соціології.

 3. Взаємозв’язок соціології і психології.

 4. Макро- і мікросоціологічні підходи в соціології.

 5. Закони соціології як науки.


План семінарського заняття.

 1. Об’єкт і предмет соціології.

 2. Соціологія та інші науки про суспільство.

 3. Структура соціологічної системи знання.

 4. Функції соціологічної науки.


Контрольні запитання.

 1. Що слід розуміти під об’єктом і предметом дослідження будь якої науки?

 2. В чому є специфіка об’єкту дослідження соціології і чим він відрізняється від об’єкту дослідження інших наук про суспільство?

 3. Чому нелегко дати визначення предмету дослідження соціології?

 4. Яке співвідношення і взаємодія соціології і психології?

 5. Яка структура соціологічної системи знання?

 6. Які основні функції соціології?

 7. В чому значення соціології і чому збільшується її роль в сучасних умовах?


Література.

 1. Бороноев А. О., Емельянов В. Я., Орлов В. Н. О предмете социологии как общей науке об обществе \\ Социологические исследования.- 1991.-№5.- С.35-39.

 2. Ворона В., Головаха Е. Соціологія та політика в суспільстві, що трансформується \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1988. - № 1-2. – С. 9-17.

 3. Генезис и содержание предмета социологии \\ Константы.-1995.-№1(3).-С.77-90.

 4. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки \\ Философская и социологическая мысль.-1992.-№5.- С. 113-126.

 5. Ковалевский М. Социология. \\ Современное общество.-1995.-№1-2.-С.153-162.

 6. Комаров М. С. Размышление о предмете и перспективах социологии. \\ Социологические исследования.-1990.-№11.- С.33-42.

 7. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. \ Пер. со шведского.-М.: Весь МИР.-1995.- 96 с.

 8. Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Тандем, 1996.-С.7-37.

 9. Портянкин Б.А. Размышления о микро- и макросоциологии. \\ Социологические исследования.-1992.-№1.-С.116-118.

 10. Руткевич М. Н. О предмете социологической науки: три методологических вопроса. \\ Социологические исследования. - 1991.-№7.-С.25-37.

 11. Сикевич З. В. Социология и психология национальных отношений. Учебн. Пособие. – СПб, 1999. – 203 с.

 12. Смелзер Н. Социология.-М.: Наука, 1994. – С. 14-39.

 13. Сорокин П. А. Система социологии. - М., 1993.

 14. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие для студентов вузов.- Харьков, 1997.- 687 с.

 15. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. \ За редакцією В. Г. Городяненка.- К.: Видавничий центр “Академія” , 1999.-С. 5- 15.

 16. Фролов С. С. Социология. Учебник для высших учебных заведений. – М. : Издательская корпорация “Логос”, 1996.-С. 9-42.

 17. Штомпка П. Много социологий для одного мира. \\ Социологические исследования.- 1991-№ 2.- С.13-23.

 18. Ядов В. А. Размышления о предмете социологии. \\ Социологические исследования.- 1990.-№2.-С. 3-17.

 19. Якуба Е. А. Социология. – Харьков: “Константа”, 1996.- С. 6-21.Тема 2. Основні етапи розвитку соціологічної думки.


Соціально-теоретичні передумови виникнення соціології. Огюст Конт як основоположник соціології. Позитивізм О. Конта та її вплив на подальший розвиток соціології. Теорія суспільства Г. Спенсера.

Концепція психології юрби Г. Лебона і Г. Тарда. Концепція “Дзеркального Я” Ч. Х. Кулі. Соціологічні проблеми в психоаналізі З. Фрейда. Психологічні концепції російської соціології.

“Соціологізм” Е. Дюркгейма. Соціологічна теорія К. Маркса. “Розуміюча” соціологія М. Вебера. Інтегральна соціологія П. Сорокіна.

Структурно-функціональний напрямок сучасної соціології. Теорії соціального конфлікту Р. Дарендорфа і Л. Козера. Феноменологічна соціологія. Етнометодологія Г. Гарфінкеля.

Теми рефератів.

 1. Виникнення соціології як самостійної науки (О. Конт і Г. Спенсер).

 2. Психологія юрби Г. Лебона.

 3. Соціологічні проблеми психоаналізу З. Фрейда.

 4. Психологічні концепції в соціології кінця 19 – початку 20 ст.

 5. Еволюційно-психологічній напрямок у американській соціології (Е. Гіденс і Ч. Х. Кулі).

 6. Релігія у соціологічній концепції М. Вебера.

 7. П. Сорокін – визначний соціолог 20 століття.

 8. Основні напрямки розвитку західної соціології 20 століття.План семінарського заняття.

 1. О. Конт і Г. Спенсер - основоположники соціології як самостійної науки.

 2. Психологічний напрямок в соціології 19- 20 століть.

 3. Класики соціологічної думки другої половини 19 – початку 20 століть (К. Маркс, Е. Дюркгейм, М. Вебер).


Контрольні запитання.

 1. В чому схожість і розбіг у поглядах О. Гонта і Г. Спенсера на соціальну еволюцію?

 2. Особливості “соціологізму” Е. Дюркгейма.

 3. Яку роль в своїй розуміючій соціології М.Вебер відводив категорії “ідеальний тип” і як вона співвідноситься з об’єктивною реальністю?

 4. Що таке психологічна школа в російський соціології і в чому заслуга її основних представників?

 5. В чому основний сенс соціологічної концепції Н. І. Карєєва?

 6. Сутність і значення інтеракціоністської концепції Ч. Х. Кулі.

 7. В чому полягає особливість психологічного напрямку серед інших напрямків в соціології 19 століття?


Література.

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993. – Гл. 2.

2. Вебер М. Избранные произведения.- М.: Прогресс, 1990.- 804 с.

3. Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. – М.: Политиздат, 1991. – 387 с.

4. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов. – Челябинск, 1991 . – С.248-263.

 1. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. – М.: Мартис, 1995. – 205 с.

 2. Громов И., Мацкевич А., Семёнов В. Западная социология. –СПб,1997.- 372 с.

 3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. –М.: Наука, 1990. – 575 с.

 4. Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. \\ Философская и социологическая мысль.- 1992.- №5.- С.113-127.

 5. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології \ від античності до початку 20 століття \ . – Київ: Либідь, 1993. – 298 с.

 6. История социологии в Западной Европе и США. – М., 1993.- Гл. 1, 2.

 7. Копосов Н.Е. Э.Дюркгейм и кризис социальных наук. \\ Социологический журнал. – 1998. - №1-2.

 8. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. – СПб., 1992. – Гл. 1.

 9. Овчаренко В.И., Грицанов А. А. Социологический психологизм: критический анализ. – Минск: Высш. шк., 1990. – 205 с.

 10. Погорілий О. І. Соціологічна думка 20 століття. Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 222 с.

 11. Ручка А. О, Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. Посібник. – К.: Наук. думка, 1995. – 223 с.

 12. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество \ Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

 13. Социологи России и СНГ 19-20 веков. Библиографический справочник. – М., 1999. – 368 с.

 14. Социологи 20 века (библиографический словарь). Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1999 – 128 с.


Тема 3. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.

Витоки соціально-політичних учень в Україні. Соціально-політична думка в Україні в 16-17 століттях. Соціально-політичні концепції в Києво-Могилянській академії.

Соціологічні ідеї представників української суспільно-політичної думки в 19- початку 20 ст. Соціальні проблеми в творчості Г. Сковороди та Т. Шевченка. Соціологічна проблематика в творчості М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова. Ідеї Івана Франка. Концепція про державність і демократію М. Грушевського.

Розвиток вітчизняної соціології у 20 столітті. Сучасна українська соціологія: проблеми та перспективи.


Теми рефератів.

 1. Розвиток соціальної думки в Київській Русі.

 2. Соціологія Б. Кістяковського.

 3. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні в 19-початку 20 століття.

 4. Соціологічна проблематика в творчості М. Драгоманова, М. Грушевського, М. Ковалевського.

 5. Розвиток вітчизняної соціології в 20 столітті.


План семінарського заняття.

 1. Становлення і основні напрямки розвитку соціологічної думки в Україні.

 2. Соціологічні погляди українських вчених в кінці 19-початку 20 століття.

 3. Сучасні проблеми розвитку вітчизняної соціології.


Контрольні запитання.

 1. Які особливості зародження соціологічної думки в Україні?

 2. Які Ви знаєте витоки соціально-політичних вчень в Україні?

 3. Проаналізуйте соціально-політичні концепції Києво-Могилянскої академії.

 4. В чому значення ідей Г. Сковороди та Т. Шевченка для розвитку соціальної думки в Україні?

 5. Назвіть політичні концепції про державність і демократію початку 20 століття в Україні.

 1. В чому полягають особливості розвитку вітчизняної соціології у 20 столітті?

 2. Характеризуйте основні напрямки, проблеми і шляхи розвитку сучасної української соціології.


Література.

1. Біля витоків соціологічної думки в Україні \ Під ред. В. Танчера. – К., 1995. – 113 с.

2. Грушевський М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1990.

3. Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів, 1991.

 1. Драгоманов М. П. Вибране. –К.,1991.

 2. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології \ від античності до початку 20 століття \ . – Київ: Либідь, 1993. – 298 с.

 3. Кучерук С. Становлення соціологічної школи України \\ Український час. – 1994. - № 6.

 4. Погорілий О. І. Соціологічна думка 20 століття. Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 222 с.

 5. Ручка А. О, Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. Посібник. – К.: Наук. думка, 1995. – 223 с.

 6. Степаненко В. Українська соціологія в пошуках себе. \\ Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 11-12.

 7. Соціологічна думка України. Навч. посібник \ М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов, В. П. Степаненко – К.: Заповіт, 1996. – 423 с.

 8. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. \ За редакцією В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – С.39-54.

 9. Социология. Наука об обществе. \ Под общ. ред. Андрущенко В. П., Горлача Н. И. – Харьков, 1997. – 687 с.

 10. Социологи 20 века (библиографический словарь). Учебн. пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1999. – 128 с.

 11. Социология. Учебное пособие. - М.: Знание. 1995. – С.25- 141.

 12. Черниш Н. Из истории развития социологии в Украине. \\ Современное общество. – 1993. - № 1.

 13. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. Навчальний соціологічний словник для студентів. – Львів: Світ, 1999. – 160 с.


Модуль 2. Основи загальної соціологічної теорії.


Тема 4. Суспільство: сутність, типи, структура.


Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Суспільство як соціальна система.

Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему: поняття суспільства в античному світі, в соціально-філософській думці 16-18 ст., системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Ф. Тьоніс, В. Парето та ін.). Трактування суспільства в марксистській соціологічній концепції. Сучасні соціологічні трактування суспільства.

Основні методологічні підходи до аналізу суспільства. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне, постіндустріальне, інформаційне. Поняття сучасного суспільства. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур та ін. Тенденції розвитку сучасного українського суспільства.


Теми рефератів.

 1. Суспільство як соціальна реальність і як соціальна система.

 2. Суспільство і природа: проблеми взаємодії.

 3. Проблема типології суспільств в сучасній соціології.

 4. Концепція О.Конта про стадії суспільного розвитку.

 5. Інформаційне суспільство: міф чи реальність?

 6. Сучасне українське суспільство та соціальні тенденції його розвитку.


План семінарського заняття.

1.Поняття суспільства як соціальної системи.

2. Методологічні підходи до аналізу суспільства.

3. Основні типи суспільств.


Контрольні запитання.

 1. Чим суспільство відрізняється від природи?

 2. Що з себе представляє суспільство як цілісна соціальна система і які її основні структурні елементи?

 3. Як розрізнюються поняття суспільство і соціум? Соціальна система і соціетальна система?

 4. В чому сутність системного підходу? Що таке системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства?

 5. Що таке модерне суспільство?

 6. Поняття сучасного суспільства.


Література.

 1. Ахиезер А. С, Нравственная динамика общества: возможность прогнозирования \\ Социологический журнал. – 1995. - № 4. – С. 5-21.

 2. Белдикс Р. Современное общество \ Американская социология. – М., 1992. – С. 330-340.

 3. Бутенко И. А. Постмодернизм как реальность, данная нам в ощущениях \\ Социологические исследования. – 2000. - № 4. – С. 3-11.

 4. Головаха Е. И. Трансформирующееся общество: Опыт социального мониторинга в Украине. – К.: Ин-т социологии, 1996. – 142 с.

 5. Ковалёв А. М. Ещё раз о формационном и цивилизационном подходе. \\ Общественные науки и современность. – 1996. - № 1. – С. 97-104.

 6. Комаров М. С. Общество как социокультурная система \ Проблемы теоретической социологии. – СПб.: Петрополис, 1994. – С.9-23.

 7. Кравченко А. И. Социология. Учебное пособие. – Екатеринбург, 1999. – 386с.

 8. Общество и его социологическое исследование \ Социология. Учебное пособие. Под общ. ред. Э. В. Тадевосяна. –М.: Знание, 1995. – С. 141-199.

 9. Общество как система. \ Социология. Учебное пособие для высших учебных заведений. - М.,1995. – С. 79-101.

 10. Общество – целостная социокультурная система. \ Социология. Курс лекций. – М., 1996. – С. 43-74.

 11. Паніна Н. В., Головаха Е. І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998 рр.). Соціологічні показники: Таблиці, ілюстрації, коментар. – К.: ІС НАНУ, 1999. – 154 с.

 12. Смелзер Н. Социология. –М.:Феникс, 1994. – С. 40-272; 610-637.

 13. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие для студентов вузов. –Харьков, 1997.

 14. Социология - студенту в вопросах и ответах. Учебное пособие. \ Под. ред. Е. А. Ануфриева и др. – М., 1992. – С. 42-56; 82-84.

 15. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1994-1999 рр.). Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: ІС НАНУ, 1999. – 233 с.

 16. Чураков А. Н. “Информационное” общество и эмпирическая социология \\ Социологические исследования. – 1998. – № 1.

 17. Штомпка П. Социология социальних изменений \ Пер. с англ.. под ред. В. А. Ядова. – М, 1996. – 416 с.

 18. Якуба Е. А. Социология. Учебное пособие. – Харьков, 1995. – С. 14-16; 76-85.


Тема 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.


Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Соціальні інститути в системі соціальних зв’язків.

Поняття соціальної групи. Соціальна група як суб’єкт суспільного життя. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Види соціальних груп: соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні.

Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Соціологічний аналіз соціально-демографічної структури суспільства. Національно-етнічна структура суспільства. Соціально-поселенська структура суспільства.

Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціального. Поняття соціальної страти. Основні методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації: функціональний підхід (Т. Парсонс, Р. Мертон, Дж. Александер), конфліктний підхід (К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, Л. Козер), еволюційний підхід (Герхард та Джин Ленскі). Історичні типи стратифікації. Види соціальної стратифікації. Виміри стратифікації.

Поняття соціальної мобільності. Типи соціальної мобільності. Основні канали соціальної циркуляції. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної структури суспільства.


Теми рефератів.

 1. Соціальна стратифікація сучасного суспільства.

 2. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна.

 3. Основні тенденції соціальної диференціації українського суспільства.

 4. Соціальна мобільність і міграційні процеси в Україні.

 5. Проблеми формування “середнього класу” в сучасній Україні.

 6. Сільські мігранти в місті.

 7. Соціальний портрет підприємця.


План семінарського заняття.

 1. Соціальна структура суспільства: поняття, основні елементи та види.

 2. Соціальна стратифікація та її основні сфери.

 3. Соціальна мобільність та її сучасні особливості.


Контрольні запитання.

 1. Які соціальні групи і спільноти становлять соціальну структуру суспільства?

 2. Яка відмінність між поняттями “клас” і “страта”?

 3. Які причини соціального не рівноправ’я?

 4. Назвіть соціально-класові утворення, які з’явилися в умовах трансформації українського суспільства.

 5. Чим пояснити мало чисельний склад в нашому суспільстві “середнього класу”?

 6. Чи не втратила значення этничність у сучасну епоху?

 7. Які визначні особливості міського способу життя?

 8. Які чинники впливають на рівень соціальної мобільності?

 9. суб'єкта


Література.

 1. Аитов Н. А. Понятие “социальная структура” в современной социологии. \\ Социологические исследования – 1996. -№8. –С. 36-38.

 2. Аитов Н. А. Социальная структура населения стран СНГ. – Уфа:Изд. Башкирского гос. ун-та, 1995. – 184 с.

 3. Арутюнян Ю. В. О трансформации социальной структуры постсоветских наций. \\ Социологические исследования. –1998. -№4. – С. 57-67.

 4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. – М., 1999 – 783 с.

 5. Бызов Л. Г. Уровень потребления и имущественные характеристики среднего класса. \\ Социологические исследования. - 2000 - № 3. – С. 42-48.

 6. Вебер М. Основные понятия стратификации. \\ Социологические исследования. – 1994.- №5. –С. 147-156.

 7. Войтович С. Проблема соціальних інститутів у соціології. \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999 - № 2. – С. 151-165.

 8. Волович В. І. Сучасна транзитна міграція в Україні. \\ Вісник Київського університету. Серія: Соціологія, психологія, педагогіка. Вип. 1- К., 1995. – С.-3-14.

 9. Волович В. І., Погоріла Н. Б. Проблеми дослідження нової соціальної стратифікації у суспільстві. \\ Вісник Київського університету. Серія: Соціологія, психологія, педагогіка. Вип. 1 – К.,1995. – С. 39-50.

 10. Головаха Е. И. Изменение социальной структуры и формирование среднего класса в Украине. \\ Социологический журнал. – 1997. -№ 4. - С. 22-32.

 11. Заславская Т. И. Трансформация социальной структуры российского общества. \\ Куда идёт Россия? – М.,1996. – С. 11-21.

 12. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков: Основа, 1997. – 230 с.

 13. Иноземцев В. Л. “Класс интеллектуалов” в постиндустриальном обществе \\ Социологические исследования. – 2000. - № 6. – С. 67-77.

 14. Ионин Л. Г. Культура и социальная структура. \\ Социологические исследования – 1996. - № 2. – С. 3-12; С. 31-42.

 15. Комарова Н. М. Деякі єкономічні чинники стратифікації молодого покоління України. \ Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. Вип. 4.- К.,1995. – С. 125-128.

 16. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – К., 1996. – 110 с.

 17. Меренков А. В., Никитина М. Н. Социальный портрет современной проститутки \\ Социологические исследования. – 2000 - № 4. – С. 47-52.

 18. Обыденнова Т. Б. Средний класс и его работа \\ Социологические исследования. – 2000. - № 3.- С. 33-42.

 1. Паніна Н. В., Головаха Е. І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998 рр.). Соціологічні показники: Таблиці, ілюстрації, коментар. – К.: ІС НАНУ, 1999. – 154 с

 1. Попович В. В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучаснії період. \\ Вісник Київського університету. Серія: Соціологія, психологія, педагогіка. Вип. 1. – К., 1995. – С. 33-39.

 2. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету. – К.: Ин-т социологии, 1995. – 185 с.

 3. Прибиткова І. Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти досліджень. \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999 – № 1. – С. 161-172.

 4. Радаев В. В, Шкаратян О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 318 с.

 5. Социальное расслоение и социальная мобильность. – М.: Наука, 1999. – 191 с.

 6. Социальная стратификация и мобильность. \ Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М,: Политиздат, 1992. – С. 295-424.

 7. Социальные слои, страты, классы. \ Фролов С. С. Социология. Учебник для высших учебных заведений. –М.: “Логос”, 1996. –С. 238-269.

 8. Труд и старость в Харькове. \ Под ред. В. С. Бакирова. – Харьков: Восточноукраинский фонд социальных исследований, 1999. – 206 с.

 9. Якуба Е. А. Социальная структура общества, её элементы. \\ Современное общество. –1994. - № 3. – С. 104-113.

 10. Якуба Е. А. Социология. Учебное пособие. –Харьков: Константа 1995. – С. 22-75.


Тема 6. Галузева соціологія.

Місце галузевої соціології в системі соціологічного знання. Соціологія особистості як галузь соціологічного знання. Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості.

Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Внутрішньо-рольові та між рольові конфлікти, шляхи їх подолання. Соціальна ідентифікація.

Соціалізація індивідів та її основні етапи. Агенти соціалізації. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Структура процесу соціалізації: адаптація, інтеріоризація та формування особистих якостей. Десоціалізація та ресоціалізація.

Соціологія молоді як галузь соціології. Молодь як соціально-демографічна спільнота. Молодіжні об’єднання. Девіантна поведінка молоді. Розробка молодіжних проблем у вітчизняній соціології.

Соціологія сім’ї як галузь соціологічного знання. Сутність сім’ї й шлюбу. Соціальні функції сім’ї в сучасному суспільстві. Типологія сім’ї. Проблеми й чинники оптимізації шлюбно-сімейних орієнтацій молоді.


Теми рефератів.

 1. Поняття особистості в соціології й психології.

 2. Типологічний аналіз особистості.

 3. Соціальне й біологічне в людині.

 4. Проблеми соціалізації особистості в сучасному суспільстві.

 5. Студентська сім’я в дзеркалі соціології.

 6. Сучасна сім’я – криза або трансформація?

 7. Причини виникнення й можливості подолання сімейних конфліктів.


План семінарського заняття.

 1. Основні проблеми соціології особистості.

 2. Соціалізація особистості.

 3. Сутність соціології молоді.

 4. Шлюб і сім’я як об’єкт соціологічного дослідження.


Контрольні запитання.

 1. Поняття особистості в соціології та психології.

 2. Які аспекти людини відображені в категоріях “індивід”, “індивідуальність”, “особа”, “персона”?

 3. Що розуміється під структурою особистості? Яке місце займають у ній потреби, інтереси, установки, мотиви та ціннісні орієнтації?

 4. Поясніть зміст поняття диспозиції?

 5. Що таке соціалізація особистості?

 6. Як характеризуються механізми саморегуляції в вітчизняній та іноземній психології й соціології?

 7. Що таке соціальний тип особистості та як він формується?

 8. Охарактеризуйте суперечності соціальної активності особистості в сучасних умовах.

 9. Що таке “маргінальна особистість”?

 10. Визначте місце соціології молоді серед інших соціологічних напрямів, соціально-гуманітарних, природничих, психологічних наук.

 11. В чому причини існування різноманітних неформальних молодіжних об’єднань?

 12. Що характеризує соціальну зрілість молоді?

 13. Що вивчає соціологія шлюбу й сім’ї?

 14. Чи можливо вважати, що сімейні проблеми – це тільки особисті проблеми конкретних людей?

 15. Які з проблем сучасної сім’ї найбільш гострі?

 16. Чому виникають сімейні конфлікти і як їм запобігти?


Література.

 1. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. –М.,1990. – 240 с.

 2. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. – М.,1996.

 3. Бакиров В. С. Ценностное сознание. – Харьков, 1988. – 152 с.

 4. Бекешкина И. Э. Структура личности. Методологический анализ. – К.: Наукова думка, 1986. – 176 с.

 5. Гаспарян Ю. А. Семья на пороге 21 века: социологические проблемы. – СПб, 1999. – 320 с.

 6. Діти, жінки та сім’я в Україні: Стат. збірник. – К., 1998. – 344 с.

 7. Життєві кризи особистості: У 2 ч. Науково-метод. посібник – К.: Інститут змісту і методів навчання. – Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості. – 354 с.

 8. Комарова Э. И. Личность как субъект и объект социального развития. \\ Социально-политические науки. -1992. -№ 4-5. – С. 24-32.

 9. Кон И. С. В поисках себя: личность и её самосознание. – М.,1984. – 241 с.

 10. Ковалёва А. И., Луков В. А. Социология молодёжи: Теоретические вопросы. – М, 1999 – 351 с.

 11. Личность в системе социальных связей. \ Якуба Е. А. Социология. Учебное пособие. – Харьков: Константа, 1995. – С. 86-107.

 12. Личность. \ Социология. Учебник для высших учебных заведений. – М.: Наука, 1995.

 13. Личность. Культура. Общество. Научно-практический журнал. – Т. 1. Вып. 1. № 1-2 – 1999 г.

 14. Лозовой В. А. Самовоспитание личности: философско-социологический анализ. – Харьков: Основа. 1991.

 15. Молода сім’я України 90 – х. – К., 1996.

 16. Маслоу А. Самоактуализция. Психология личности. Тезисы. – М.: Высшая школа, 1982.

 17. Маслоу А. Мотивация и личность - СПб, 1999 – 478 с.

 18. Молодёжная субкультура. – Одесса: Астропринт, 1999. – 284 с.

 19. Молодёжь третьего тысячелетия

 20. Молоде покоління України про себе та про суспільство. – К., 1995.

 21. Немировский В. Г. Социология личности. Теория и опыт исследования. – Красноярск, 1989. –187 с.

 22. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. – СПб, 1999 – 592 с.

 23. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986.

 24. Социальная идентификация личности. \ Под ред. В. А. Ядова. – М.,1994.

 25. Социализация личности. \ Фролов С. С. Социология. – М.: Логос, 1996. – С 81-89.

 26. Социализация. \ Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. – С. 94-129.

 27. Социализация и жизненный цикл. \ Гидденс Э. Социология. Учебник 90-х годов. – Челябинск, 1991. – С. 37-46.

 28. Социализация. \ Современная западная социология. Словарь. –М., 1990. – С. 316-317.

 29. Тёрнер Р. Личность в обществе: вклад социальной психологии в социологию. \ Современная зарубежная социология (70-80 годы) – М., 1993. – С. 21-46.

 30. Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений. \ Сост. М. Г. Ярошевский. – М., 1989. – С. 425-440.

 31. Фром Э. Анатомия деструктивности. – М., 1994.

 32. Хмелько В. Е. Социальная направленность личности: некоторые вопосы теории и методики социологических исследований. – К.: Изд. Политической литературы, 1988. – 305 с.

 33. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – Спб: Питер Ком, 1998. – 608 с.

 34. Человек и общество: Хрестоматия \ Под. ред. С. А. Макеева. – К.: ИС НАНУ, 1999. – 272 с.

 35. Якуба Е. А. Критерии и показатели социальной активности личности. \\ Методологические и методические проблемы социологических исследований социальной активности личности. – Вестник ХГУ. –Харьков: Основа, 1991. – С. 351.


Тема 7. Соціологічне дослідження: поняття, види, програма.

Поняття і функції соціологічних досліджень. Роль соціологічних досліджень у пізнанні суспільства. Види соціологічних досліджень. Типи емпіричного дослідження.

Основні етапи й процедури соціологічного дослідження. Програма як виклад і обґрунтування основ дослідження. Структура програми соціологічного дослідження.

Формулювання проблеми дослідження. Визначення об’єкта й предмета дослідження. Визначення мети й завдань дослідження. Формулювання гіпотез у соціологічному досліджені.

Організаційно-процедурний розділ програми. Основні вимоги до проміжного та заключного звітів за результатами соціологічного дослідження.

Поняття і роль стратегічних та робочих планів в організації соціологічних досліджень. Кадрові, фінансово-економічні, інформаційні, комунікативні, матеріально-технічні та інші складові організації та управління процесами соціологічних досліджень.


Теми рефератів.

 1. Роль соціологічних досліджень у пізнанні суспільства.

 2. Особливості опитувань громадської думки.

 3. Політичні процеси і моніторингові дослідження.

 4. Основні етапи соціологічних досліджень.

 5. Пізнавальні можливості програмно-методичного забезпечення соціологічних досліджень.

 6. Основні компоненти програми соціологічних досліджень.

 7. Планування й організація соціологічних досліджень.


План семінарського заняття.

 1. Поняття, функції та види соціологічних досліджень.

 2. Основні етапи й процедури соціологічного дослідження.

 3. Програма соціологічного дослідження.


Контрольні запитання.

 1. В чому специфіка соціологічного дослідження в системі соціальних наук?

 2. Проаналізуйте основні функції соціологічних досліджень.

 3. Чому існує багато різних видів соціологічних досліджень?

 4. Що собою представляє структура програми соціологічного дослідження?

 5. Яка відмінність між методологією та методикою соціологічного дослідження?

 6. Чому визначення проблеми, предмета і мети дослідження є найбільш складною і важливою процедурою соціологічного дослідження?

 7. Що таке гіпотези в соціологічному дослідженні?

 8. Для чого потрібно визначення структури понятійного апарату?

 9. Що собою являє організаційно-процедурний розділ програми?

 10. Розкажіть про робочий план соціологічного дослідження.


Література.

 1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 286 с.

 2. Боринштейн Е. Р. Методика проведения социологического исследования в школе. Учебн. пособие. – Одесса, 2000. – 56 с.

 3. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1988. – С. 29-57.

 4. Кавалеров А. І. Соціологічні дослідження як інструмент розкриття педагогічного явища \\ Формування творчої особистості вчителя для оновленої школи – Умань, 1993. – С. 15-25.

 5. Как провести социологическое исследование. \ Под ред. М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги. –М., 1990.

 6. Капитонов Э. А. Социология 20 века. История и технология. – Ростов – на – Дону: Фенис, 1996. – 509 с.

 7. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 1995. – Т.1 – 200 с.

 8. Паниотто В. И. Программное обеспечение прикладных социологических исследований. – К.,1984.

 9. Панина Н. В. Технология социологического исследования. – К, 1998.- 278 с.

 10. Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тандем, 1996. – 271 с.

 11. Социология – студенту в вопросах и ответах. \ Под ред. В. А. Ануфриева, В. М. Минова . – М.:МГУ, 1992. – 104 с.

 12. Социология: Словарь-справочник. В. 4-х т. Т.4. \\ Социологическое исследование: методы, методика, математика и статистика. \ Отв. ред. Г. В. Осипов. – М.: Наука, 1991.

 13. Филиппова Т. В. Социология в интернете \\ Социологические исследования. – 2000 -№ 5. – С. 131-137.

 14. Шаленко В. Н. Программа социологического исследования. – М.: МГУ, 1987. – 116 с.

 15. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Самара: Самарский университет, 1995. – 328 с.

 16. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, Книжный дом “Университет”, 1998.- 596 с.Тема 8. Методи збору інформації у соціологічному дослідженні.

Загальна характеристика й класифікація методів збору первинної соціологічної інформації. Опитування як метод збору соціологічної інформації, його місце серед інших методів соціологічного дослідження.

Специфіка анкетування у соціологічному дослідженні. Типи питань і особливості їх, використання. Основні правила конструювання питань і побудови анкет. Типові помилки в анкетуванні і шляхи їх подолання.

Інтерв’ю та особливості його застосування у соціологічному дослідженні. Інтерв’ю як процес спілкування соціолога з респондентом. Вимоги до організації та проведення інтерв’ю.

Метод експертних оцінок. Соціометричне опитування. Способи підвищення якості і надійності результатів опитування.

Загальна характеристика спостереження і специфіка його використання в соціологічних дослідженнях. Види спостереження, їх переваги і недоліки. Способи використання технічних засобів у спостереженні. Шляхи підвищення надійності даних спостереження.

Місце аналізу документів у системі методів збору інформації. Поняття документа в соціології, класифікація документів. Характеристика основних видів документів. Методи аналізу документів. Традиційний аналіз, його особливості і логіка проведення. Кількісно-якісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів.

Особистість як джерело соціологічної інформації. Якісні і кількісні (статистичні) методи вивчення особистості. Якісні методи (біографічний метод, неформальне інтерв’ю, включене спостереження) дослідження особистості в соціології і психології. Можливості використання якісних методів і межі їх використання в соціології при вивченні особистості. Статистичні методи, шкалювання особистих якостей.

Теми рефератів.

 1. Опитування як процес спілкування соціолога з респондентом.

 2. Опитувальник: призначення, структура, правила побудови.

 3. Особливості організації і проведення інтерв’ю.

 4. Місце спостереження серед інших методів соціологічного дослідження.

 5. Програма соціологічного спостереження: поняття, специфіка розробки.

 6. Значення особистості спостерігача для отримання якісної первинної соціологічної інформації.

 7. Контент-аналіз: поняття, компоненти, проведення.

 8. Методи вивчення особистості в соціології та психології.

 9. Особистість як джерело соціологічної інформації.


План семінарського заняття.

 1. Анкетування та специфіка його використання в соціологічному дослідженні.

 2. Особливості інтерв’ю як методу збору інформації та вивчення особистості.

 3. Поняття, види і загальна характеристика спостереження в соціології.

 4. Методи аналізу документів в соціології.


Контрольні запитання.

 1. У чому полягає специфіка опитування як методу збору первинної соціологічної інформації?

 2. Чому анкетування є одним з найпоширеніших видів соціологічного опитування?

 3. У чому полягають переваги і недоліки соціологічного інтерв’ю?

 4. У чому суть та особливості експертного опитування?

 5. Що таке соціологічне спостереження?

 6. У чому відмінність включеного і невключеного спостереження?

 7. Які є методи аналізу документів?

 8. Що таке контент-аналіз документів?

 9. Які особливості застосування методики контент-аналіза?

 10. Чим визначаються можливості і межі використання якісних методів вивчення особистості в соціології?

 11. Про що слід помнити, звертаючись до особистості як до джерела соціологічної інформації?


Література.

 1. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. – М.:Наука, 1982. – 183 с.

 2. Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.

 3. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологическом исследовании. – М.: Статастика, 1974. – 158 с.

 4. Городяненко В. Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. – Киев, 1999. – 160 с.

 5. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: Учебн. пособие. – М.: МГУ, 1988. – С. 58-93.

 6. Дмитриева Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М., 1998. – 144 с.

 7. Как провести социологическое исследование. \ Под ред. М. К. Горшкова, Ф.Э. Шереги. – М.,1990.

 8. Ковалёв Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. – М., 1999 – 383 с.

 9. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1. – М.,1990.

 10. Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент. \ Ответств. ред. В. Г. Андреенков, О, М, Маслова. – М.,1990.

 11. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 270 с.

 12. Романович Н. А. Ситуация опроса глазами респондента \\ Социологические исследования – 1999 - № 2.

 13. Практикум по социологии. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 192 с.

 14. Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы населения. – М.: Финансы и кредит, 1984. – 208 с.

 15. Сагаенко Г. И. Надёжность результатов социологического исследования. – Л.: Наука, 1983. – 190 с.

 16. Социологический практикум по методике и технике конкретных социологических исследований. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1992. – 58 с.

 17. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Самара: Самарский университет, 1995. – 328 с.

 18. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, Книжный дом “Университет”, 1998.- 596 с.

 19. Якуба О. О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків: “Константа”, 1996. – 791 с.


Тема 9. Обробка і аналіз соціологічної інформації.

Особливості та вимоги при підготовці інформації для ручної та машинної обробки: редагування, кодування, усунення помилок, відкриті питання та ін. Програмне забеспечення процесу обробки інформації. Введення даних в ЕОМ.

Методи та процедури опису інформації. Види та форми графічного зображення соціологічних даних. Кореляційний аналіз і коефіцієнти залежності ознак. Факторний аналіз.

Інтерпретація емпіричних даних і перевірка гіпотез дослідження. Статистичний аналіз. Підсумні документи дослідження. Оформлення звіту. Основні вимоги до формування висновків і рекомендацій.


Теми рефератів.

 1. Підготовка первинної соціологічної інформації для обробки на ЕОМ.

 2. Статистичні методи в психології і соціології.

 3. Факторний аналіз в соціологічному дослідженні.

 4. Методи якісного аналізу даних.

 5. Переваги, недоліки і шляхи оптимізації ручної та машинної обробки даних соціологічних досліджень.


План семінарського заняття.

 1. Техніка та процедури підготовчого етапу обробки інформації.

 2. Статистичні методи обробки соціологічної інформації.

 3. Аналіз емпіричних даних.


Контрольні запитання.

 1. Як проходить підготовка анкети для ручної та машинної обробки?

 2. В чому полягають переваги і недоліки ручної та машинної обробки даних соціологічних досліджень?

 3. Які показники використовуються для оцінювання зв’язку між двома ознаками?

 4. Охарактеризуйте клас задач, що розв'язуються методами факторного аналізу.

 5. Охарактеризуйте особливості основних видів графічного зображення соціологічних даних.

 6. Поясніть роль дослідницької гіпотези в процесі аналізу даних.

 7. Що являє собою звіт?


Література.

 1. Андреенков В. Г., Крыштановский А. О. Процесс обработки данных анкетных опросов. – М.,1986. – 123 с.

 2. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. \ Пер с англ. – М., 1982. – 312 с.

 3. Боринштейн Е. Р. Методика проведения социологического исследования в школе. Учебн. пособие. – Одесса, 2000. – 56 с.

 4. Гуревич К. М., Акимова М. К., Козлова В. Т. Статистическая норма или психологический норматив? \\ Психологический журнал. – 1986. - № 3. – С.136-142.

 5. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М., 1987. – 255 с.

 6. Как провести социологическое исследование \ Под ред. М. К. Горшкова, Шереги Ф. Э. – М., 1990. – 410 с.

 7. Паниотто В. И. Программное обеспечение прикладных социологических исследований. – К., 1984. – 117 с.

 8. Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в социологических исследованиях. – М.: Наук. думка,1992. – 272 с.

 9. Панина Н. В. Технология социологического исследования. – Киев, 1998. – 232 с.

 10. Панина Н. В. Методика измерения жизненной удовлетворённости \\ “Lifeline” и другие новые методы психолого-биографического исследования. – М.: Прогресс, 1993. – С. 97-105.

 11. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. – М., 1979. – 246 с.

 12. Статистические методы для ЭВМ \ Пер. с англ. – М., 1986. – 378 с.

 13. Толстова Ю. Н. Существует ли проблема социологического измерения? \\ Социология. 4М. – 1995.- №№ 4-5. – С. 103-117.

 14. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Изд. Самарский университет, 1995. – 328 с.

 15. Ядов В. А. Стратегия и методы качественного анализа данных \\ Социология. 4М. – 1991. - № 1. – С. 14-31.

 16. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет», «Книжный дом «Университет». – 1998. – 596 c.Список джерел та рекомендованої літератури.


 1. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учебник для вузов. – М., 1998. – 432 с

 2. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Самыгин С. И. Социология: история и современность. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 672 с.

 3. Гидденс А. Социология: учебник 90 – х годов. – Челябинск, 1991. – 276 с.

 4. Городяненко В. Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. – Киев, 1999. – 160 с.

 5. Еникеев М. И. Общая социальная психология. – М., 1999 – 450 с.

 6. Захарченко М. В., Бурлачук В. Ф., Молчанов М. О. Соціологічна думка України. – К., 1996. – 424 с.

 7. Капитонов Э. А. Социология 20 века. История и технология. – Ростов – на – Дону. Изд. «Феникс», 1996. – 512 с.

 8. Кравченко А. И. Социология. – М, 2000.

 9. Макєєв С. О., Чорноволенко В. П.. Оссовський В. Л. Соціологія. – К., 1999. – 343 с.

 10. Панина Н. В. Технология социологического исследования. – К., 1998 – 276 с.

 11. Погорілий О. І. Соціологічна думка 20 століття. Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 222 с.

 12. Попова И. М. Социология: Введение в специальность. – К., 1998. – 286 с.

 13. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995. – 223 с.

 14. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.

 15. Социология. Наука об обществе: Учебное пособие для студентов вузов \ Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача – Харьков, 1997. – 687 с.

 1. Соціологічна думка України. Навч. посібник \ М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов, В. П. Степаненко – К.: Заповіт, 1996. – 424 с.

 2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. \ За редакцією В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – С.39-54.

 1. Фролов С. С. Социология. Учебник для вузов. – М.: Логос, 1996. – 360 с.

 2. Черниш Н. Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – 5-те вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2009. – 468 с.

 3. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет», «Книжный дом «Университет». – 1998. – 596 с.

 4. Якуба Е. А. Социология. Учебное пособие. –Харьков, 1995. – 192 с.Приблизний перелік тем соціологічних досліджень.


 1. Дослідження соціально-психологічного клімату групи.

 2. Соціально-психологічна готовність студентів ПДПУ до педагогічної діяльності.

 3. Вплив психологічного клімату колективу на успішність студентів.

 4. Професійні і культурно-духовні орієнтації молоді.

 5. Молодь і протиправна поведінка.

 6. Відношення студентів до власного здоров'я і безпечного сексу.

 7. Відношення молоді до спорту.

 8. Відношення молоді до домашніх і бездомних тварин.

 9. Мовне середовище студентів.

 10. Відношення до народження і виховання дитини в родині студента.

 11. Відношення студентів до релігії і до церкви.

 12. Цивільний шлюб серед молоді.

 13. Бюджет часу студентів.

 14. Престиж обраної професії.

 15. Рівень комп'ютерної грамотності серед молоді.

 16. Вільний час студентів.

 17. Відношення студентів до читання художньої літератури.

 18. Вплив ЗМІ на спосіб життя молоді.

 19. Музичні переваги молоді.

 20. Відношення молоді до моди.

 21. Престиж обраної професії – психолог.

 22. Прояв прагматизму у студентської молоді.

 23. Життєві цінності молоді.Структура звіту соціологічного дослідження

Структура звіту складається з таких компонентів:

 • Титульний лист;

 • Введення (у введенні обґрунтовується актуальність дослідження, визначаються проблема, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження, формулюються гіпотези та основні поняття);

 • Методика дослідження (дається опис та обґрунтування методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації, визначення та обгрунтування вибірки);

 • Організаційний графік (відображає зміст робіт, відповідальних за їх виконання, а також термін виконання);

 • Результати дослідження (описуються основні одержані дані, їх аналіз і графічна інтерпретація);

 • Висновки дослідження та рекомендацїі.

 • Додатки (анкети).Вопроси на залік з навчального курсу “Соціологія”

 1. Соціологія як наука про суспільство: предмет, об’єкт, методи. 2. Місце соціології у системі наук.

 2. Місце соціології у системі наук.

3. Структура соціологічного знання.

4. Функції соціології та її роль у житті суспільства.

5. Зростання ролі соціології в сучасних умовах, її значення у процесах державотворення в Україні.

5. О. Конт - засновник соціології.

6. Соціологічні погляди Р. Спенсера.

7. Соціологізм Е.Дюркгейма.

8. “Розуміюча” соціологія М. Вебера.

9. Соціологічна проблематика в творчості М. Грушевського.

10. Основні етапи розвитку вітчизняної соціології в XX столітті.

11. Основні напрями розвитку соціології у сучасній Україні.

12. Структурно-функціональна теорія Т. Парсонса як методологія дослідження суспільства.

12. Теорії соціального конфлікту Р. Дарендорфа і Л. Козера.

13. Визначення суспільства та його ознаки.

14. Класифікація суспільств у сучасних умовах.

14. Соціальна структура суспільства: суть, основні компоненти.

15. Соціальна стратифікація: суть, основні сфери прояву.

16. Соціальна мобільність і її сучасні особливості.

17. Специфіка соціологічного вивчення сім'ї.

18. Функції сім’ї в сучасному суспільстві.

19. Основні форми сім'ї та різновиди шлюбу.

19. Сучасна сім’я в Україні: стан, тенденції розвитку, перспективи.

20. Поняття і функції соціологічних досліджень.

21. Роль соціологічних досліджень в пізнанні суспільства.

22. Види соціологічних досліджень.

23. Опитування та його різновиди.

24. Програма соціологічного дослідження: поняття, структура, технологія підготовки.

25. Анкетування як метод збору соціальної інформації.

26. Соціологічна анкета: структура, правила складання, процес підготовки. 27. Типи і види питань в анкеті.

28. Інтерв'ю та особливості його використання в соціологічному дослідженні.

29. Соціометричне опитування як метод збору соціологічної інформації. 30. Експертне опитування і специфіка його проведення.

31. Спостереження в соціологічному дослідженні.

32. Роль і місце емпіричного дослідження в соціологічному аналізі.

33. Типи емпіричного дослідження.

34. Основні етапи емпіричного соціологічного дослідження.


Методика оцінювання

^ Оцінка за національною шкалою /

National grade

Рівень досягнень, % / Marks %

Національна диференційна шкала

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75–89

Задовільно / Satisfactory

60–74

Незадовільно / Fail

0–59

Національна диференційна шкала

Зараховано / Passed

60–100

Не зараховано / Fail

0–59

Шкала ECTS

A

90-100

BC

75-89

DE

60-74

FX

35-59

Схожі:

З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу  «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” icon«Соціологія»
Мостійної роботи та виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconСтуденти замислюються над майбутнім 17 лютого 2012 року у Києві студентка 4 курсу спеціальності «Соціологія»
Києві студентка 4 курсу спеціальності «Соціологія» Юлія Білоног, стипендіатка Верховної Ради прийняла активну участь у роботі конференції...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconТематичний план практичних занять 5 курсу ІІ медичного факультету 2010/2011 навчального року

З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconТематичний план практичних занять 5 курсу ІІ медичного факультету 2010/2011 навчального року

З навчального курсу “Соціологія” Семестровий тематичний план нормативного навчального курсу “Соціологія” iconМетодичні рекомендації з курсу «Соціологія» для студентів заочної форми навчання»
При написанні відповідей на кожне з питань слід використовувати рекомендовану літературу. Зважаючи на неможливість внесення до цього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи