Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\

Робоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Скачати 97.01 Kb.
НазваРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Дата16.10.2012
Розмір97.01 Kb.
ТипРобоча програмаРобоча програма дисципліни

“Релігієзнавство”
Укладач Балашенко І. В.


Зміст


 1. Мета і завдання вивчення курсу.

 2. Міждисциплінарні зв'язки.

 3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни.

 4. Зміст та структура курсу.

 5. Список рекомендованої літератури.

 6. Методичне забезпечення семінарських та самостійних занять.

 7. Тематика контрольних робіт.

 8. Список рекомендованої літератури до виконання контрольних робіт.

 9. Методичне забезпечення підсумкового контролю знань.

ВСТУП

На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, психологічних факторів національно-духовного відродження зайняв фактор релігійний. В Україні, по суті, розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Він породив безліч проблем, пов'язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулювання міжцерковних відносин, правове регулювання діяльності релігійних організацій. Правильне орієнтування навколо релігійно-церковних питань як доктринального, так і практичного характеру - необхідна умова гуманітарної освіченості фахівця будь-якого профілю. Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій. Саме у цьому полягає мета курсу "Релігієзнавство".

І. Мета і завдання дисципліни:


Мета вивчення дисципліни:

 • сформувати у слухачів усвідомленні знання про релігію як світоглядний, культурний, соціальний та історичний феномен;

 • створити передумови для вдосконалення духовної культури особистості;

 • зрозуміти місце релігії в світовому культурному поступові, закономірності релігійного процесу та вплив його на формування цивілізованого суспільства і людську особистість.


Завдання вивчення дисципліни:

- вивчити феномен релігії, її походження, відповідну конфесійну літературу: Веди, Трипітаку, Авесту, Біблію, Коран, Культову практику і свята, національний колорит церков;

- осмислити релігію в контексті суспільних, духовних і правових реалій сьогодення;

- ознайомити слухачів з основними релігієзнавчими концепціями, структурою та основною функцією релігії;

- розглянути основні положення віровчення і культу найвпливовіших релігій світу - буддизму, християнства, ісламу та їхніх основних течій;

- розкрити головні проблеми конституційного закріплення і правове регулювання свободи совісті в Україні, а також сучасний стан релігій.


II. Міждисциплінарні зв'язки

"Релігієзнавство" вивчається після вивчення курсу "Філософія".


III. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

п/п

Назва теми

1.

Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури.

2.

Національні релігії світу.

3.

Християнство: особливості віровчення та культу.

4.

Буддизм та іслам як світові релігії.

5.

Сучасний стан релігій в Україні.


IV. Зміст та структура курсу

Тема 1. Релігія як суспільне явище і складова частина духової культури.

Предмет курсу "Релігієзнавство". Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства.


Тема 2. Національний релігії світу.

Класифікація сучасних релігій. Національні релігії Індії: джайнізм, сикхізм, індуїзм. Національні релігії Китаю: конфуціанство та даосизм. Синтоїзм - національна релігія Японії. Іудаїзм: особливості віровчення та культу.


Тема 3. Християнство: особливості віровчення та культу.

Соціально-історичні умови та причини виникнення християнства. Особливості християнського віровчення та культу. Священна книга Біблія. Християнство в Україні: православ'я, католицизм, протестантизм.


Тема 4. Буддизм та іслам як світові релігії.

Буддизм: виникнення та основні етапи розвитку. Основні напрямки буддизму: Хінаяна, махаяна та ламаїзм. Особливості буддистського

віровчення.

Іслам: особливості віровчення та культу, виникнення та основні етапи розвитку. Основні напрямки ісламу: сунізм та шиїзм. Особливості мусульманського віровчення.


Тема 5. Сучасний стан релігій в Україні.

Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву. Українська греко-католицька церква. Нетрадиційна релігійність та Україна: церква уніфікації. Рух Харе Крішна. Церква сайєніології. Віра багаї.


V. Список рекомендованої літератури.

1. Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. -Українське Біблійне Товариство, 1993.

2. Брайчевський М.Ю. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

3. Буддизм: словарь.-М., 1992.

4. Ерышев А.А. Религиеведение. - К., 1999.

5. Історія релігій в Україні / за ред. А.М.Колодного та П.Л.Яроцького. - К., 1999.

6. Історія християнської церкви в Україні: релігієзнавчий довідниковий нарис.-К., 1992.

7. Ислам: словарь.-М., 1988.

8. Католицизм: словарь.-М., 1991.

9. Коран.-М., 1990.

10. Ю.Корнев В.И. Буддизм - религия Востока. - М., 1990.

11.Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. Підручник. - К., 2000.

12.Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. - К., 1992. 13.Мень А.История религии. - М., 1994.

14.Православие: словарь. - K., 1986.

15.Релігієзнавство / за ред. Бублика С.А. - К., 1998.

16.Релігієзнавство: підручник / за ред. Лубського В.І., Теремка В.І. - К., 2000.

17.Релігієзнавство / за ред. Рибачука М.Ф. - К., 1997.

18.Релігієзнавчий словник. -К., 1996.

19.Лазоренко Т.Г. Основи загальної соціології. Навч. посібник. - К., 2000.

20.Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. - К., 1996.


VI. Методичне забезпечення семінарських та самостійних занять слухачів

^

Плани семінарських занять


Семінарське заняття 1.

Релігієзнавство як наука.

 1. Предмет курсу "Релігієзнавство".

 2. Сутність і соціальна природа релігії.

 3. Історичні форми релігії.

 4. Релігія як духовна цінність.

Література

   • Єришев О.О. Релігієзнавство. - К., 2001.

   • Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. Підручник. - К., 2000.

   • Релігієзнавчийсловник.-К., 1996.

   • Історія християнської церкви в Україні: релігієзнавчий довідниковий нарис.-К., 1992.


Семінарське заняття 2.

Світові релігії.

 1. Християнство: особливості віровчення та культу.

 2. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу.

 3. Держава і церква в Україні.

Література

   • Брайчевський М.Ю. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

   • Буддизм: словарь. - М., 1992.

   • Релігієзнавчий словник. - К., 1996.

   • Лазаренко Т.Г. Основи загальної соціології. Навч. посібник. - К., 2000. Четвертий розділ.


VII. Тематика контрольних робіт.

    1. Сутність і соціальна природа релігії.

    2. Історичні форми релігії.

    3. Релігія як духовна цінність.

    4. Первісні вірування людства.

    5. Даосизм - національна релігія китайців.

    6. Релігія Стародавнього Єгипту.

    7. Релігія Стародавньої Індії.

    8. Давньогрецька релігія.

    9. Релігії Стародавнього Риму.

    10. Іудаїзм як одна з перших монотеїстичних релігій.

    11. Зороастризм.

    12. 1ндуїзм - сучасна національна релігія Індії.

    13. Легенда про Будду. Виникнення буддизму.

    14. Історія виникнення Християнства.

    15. Християнське віровчення і культ.

    16. Хрещення Русі. Сучасні Українські церкви.

    17. Католицизм - одна з гілок Християнства.

    18. Православ'я: віросповідні та культові особливості.

    19. Християнське сектанство.

    20. Основи віровчення і культу ісламу.

    21. Коран - Святе письмо мусульман як історична і культурна пам'ятка.

    22. Течії та секти в ісламі.

    23. Кришнаїзм.

    24. Біблія.

    25. Українська греко-католицька церква.

    26. Нетрадиційна релігійність та Україна.

    27. Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву.

    28. Французький атеїзм XVIII і марксистсько-правової атеїзм.

    29. Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії.

    30. Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації.VIII. Список рекомендованої літератури до виконання

контрольної роботи.

 1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. Підручник. - К., 2000.

 2. Аляєв Г.Е. та ін. Лекції з релігієзнавства: Навч. посібник. - К., 1996.

 3. Васильєв Л.С. История религий Востока. - М., 1988.

 4. Гусєва Н.Ф. Индуизм: История формирования. Культовая практика. - М., 1977.

 5. Религия Древнего Востока.-М., 1985.

 6. Релігієзнавчий словник. - К., 1996.

 7. Буддизм: словарь. - М., 1992.

 8. Религиозные традиции мира. -М., 1996.

 9. Балагушкин М.А. Православие в наши дни. - М., 1990.

 10. 10.Брайчевский М.Ю. Утверждение Христианства на Руси. - К., 1989.

 11. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышление. - М., 1990.

 12. Ислам: словарь. -М., 1988.

 13. Коран.-М., 1990.

 14. Конституцїя України. - К., 1996.

 15. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення в Україні.-К., 1996.

 16. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. - К., 1996.


IX. Методичне забезпечення підсумкового контролю знань.

9.1. Питання до заліку

1. Предмет, структура І завдання курсу Релігієзнавство .

2. Історичні форми релігії.

3. Ранні форми релігійних вірувань.

4. Характеристика національних релігій.

5. Характеристика світових релігій.

6. Сутність індуїстського віровчення.

7. Освіта і виховання в конфуціанстві.

8. Особливості даосизму.

9. Особливості синтоїзму.

10.Час та місце виникнення іудаїзму.

11 .Головні поняття іудаїзму.

12.Святе письмо іудаїзму.

13.Іудаїзм в Україні.

14.Віровчення і культ буддизму.

15.Сутність буддизму та тлумачення ним сенсу людського буття.

16.Основні напрямки буддизму.

17.Виникнення та еволюція християнства.

18.Ідейні джерела та основи християнства.

19.Християнське віровчення і культ.

20.Хрещення Русі: причини і наслідки.

21.Історія формування православ'я.

22.Головні поняття в православ'ї.

23 .Католицизм. Специфіка самовизначення та його віровчення.

24.Структура і організація католицької церкви.

25 .Католицизм в Україні.

26.Виникнення і еволюція протестантизму.

27.Особливості протестантизму.

28.Течії в протестантизмі, їх характеристика.

29.Протестантизм в Україні.

30.Виникнення та еволюція ісламу.

31. Основні віровчення і культ ісламу.

32.Коран - Святе письмо мусульман як історична і культурна пам'ятка.

33.Течії в ісламі.

34.Причини виникнення нетрадиційних релігійних культів.

35.Свобода совісті як закономірне породження суспільного процесу, її сутність.

Схожі:

Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Робоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\I. Мета і завдання вивчення курсу
Плани лекційних і практичних занять з дисципліни „Ландшафтна архітектура” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Міністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Робоча програма дисципліни \"Релігієзнавство\" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв\Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
«Правознавство» (галузевого стандарту вищої освіти України). У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи