Список наукових праць icon

Список наукових праць
Скачати 281.71 Kb.
НазваСписок наукових праць
Н.И.Пирогов
Дата16.10.2012
Розмір281.71 Kb.
ТипДокументи


Список наукових праць

канд.пед.наук Горчакової Ольги Анатоліївни
Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні дані

Об’єм у друк.арк.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.

Н.И.Пирогов о педагогическом мастерстве учителя

Друк.

Педагогическая культура учителя. Сб.науч.трудов. – Вып.3. – Одесса, 1995. – с.28-29

0,08

Кавалерова Н.А.

2.

Концепция гражданского воспитания в педагогических взглядах Н.И.Пирогова

Друк.

Філософія.Менталітет.Освіта. Матеріали міжнародної наук.-теоретич.конференції 12-14 жовтня 1994р. – Одеса, 1995. – с.21

0,05
3.

Н.И.Пирогов о преемственности образования

Друк.

Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми. Матеріали міжнародної наук.-практич. конференції у 6 кн., 28-31 жовтня 1996р. – Кн..2 Історико-педагогічні аспекти неперервної освіти. – Чернівці, 1996. – с. 167-173

0,48
4.

Человек. Гражданин. Мыслитель.

Друк.

Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 1997. - №1-2. – с.8-10

0,34
5.

Народна, православна та гуманістична традиції у вітчизняній педагогіці.

Друк.

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 1997. - № 3. – с.145-151

0,35
6.

Об использовании системного подхода в историко-педагогическом исследовании

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 1997. - №1. – с.6-9

0,4
7.

М.І.Пирогов про віру та релігійне виховання

Друк.

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – Одеса, 1998. – Вип. 2-3. – с.93-97

0,3
8.

Гуманистические традиции в педагогическом наследии Н.И.Пирогова

Друк.

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – Одеса, 1998. – Вип. 4-5. – с.60-63

0,31

2

3

4

5

6

9.

Грани гуманизма педагогической системы Н.И.Пирогова

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 1998. - №3. – с.21-25

0,4
10.

Документы о деятельности Н.И.Пирогова в Одесском учебном округе в Государственном Архиве Одесской области

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 1998. - №4-5. – с.3-6

0,4
11.

Гуманистический поход Н.И.Пирогова к профессиональным качествам наставников

Друк.

Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000.- Вип. 5-6. – с.103-108

0,4
12.

Н.И.Пирогов и Одеський Ришельевский лицей

Друк.

Наша школа. Науково-методичний журнал. – Одеса, 2000. - №2-3. – с.248-250

0,34
13.

Современные задачи педагогической этики

Друк.

Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2002.- Вип. 10. – с.94-98

0,2
14.

Вища професійна школа в системі „загальнолюдської освіти” М.І.Пирогова

Друк.

Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Частина 1. Сучасні тенденції розвитку професійної педагогіки. – Одеса, 2002.- сс.30-33

0,2
15.

Новые информационные технологии обучения в деятельности учебных центров АЭС Украины

Друк.

Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. Тези доповідей Дев’ятої всеукраїнської науково-методичної конференції, 9-11 вересня 2003р. – Одеса: ОНМУ, 2003. – сс.126-128

0,05

Кучерський А.Ю.

16.

Проблема етичних взаємін педагогів та учнів в історії вітчизняної педагогіки

Друк.

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип.19, ч.2. –Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – с.199-206

0,4
17.

Технологія формування основ педагогічної етики у студентів університету як засіб підвищення якості їх педагогічної підготовки.

Друк.

Психолого-педагогічні проблеми підвищення якості підготовки педагогічних кадрів у вузі: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2003. – с.26-34.

0,4
18.

Ідеї К.Д.Ушинського щодо виховного потенціалу народної педагогіки.

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичні читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського та В.О.Сухомлинського, 18-19 травня 2004р. – Одеса: ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського, 2004. – 105-108.

0,2

Цуркан І.С.

19.

Технологічний аспект формування у студентів університету основ педагогічної етики.

Друк.

Теорія і практика особистісно орієнтованої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 8-10 квітня 2003 р. (І частина). – Київ-Запоріжжя: Просвіта, 2003. – с.223-226.

0,3
20.

Основи педагогічної етики: Навчально-методичний посібник.

Друк.

Одеса: Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, 2004. – 79с.

3,3
21.

Особливості формування особистості майбутнього педагога в системі моральних відносин вищої школи.

Друк.

К.Д.Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2004р. – Т.1. - Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2004. – с.186-190.

0,3
23.

Педагогическая этика в работе с детьми-инвалидами

Друк.

Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2004. – Спец. Випуск „Проблеми соціалізації майбутних фахівців в контексті вимог Болонського процесу”. – с.10-13.

0,3
24.

Акмеологический потенциал истории украинской педагогики

Друк.

Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка, 2005.

4 стр.

0,2
25.

Етика сучасного науковця

Друк.

Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Одеса: ОНУ ім.І.І.Мечникова, 2005. – с.39-41.

0,2
26.

Морально-етичні цінності вітчизняної вищої освіти: історичний розвиток та сучасність

Друк.

Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України. Зб.наукових праць.– Харків, 2005. – с.69-74

0,3
27.

Традиційна весільна обрядовість українців як фактор підготовки студентської молоді до подружнього життя

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичні читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, 17-18 травня 2005р. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – 4-7.

4 стр.

Цуркан І.С.

28.

Артистизм учителя истории

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичні читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, 17-18 травня 2005р. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – 216-218

3 стр.

Мазюкас О.

29.

Газета „Одеський Вісник” як історичне джерело вивчення розвитку освіти на Півдні України

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичні читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, 17-18 травня 2005р. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – 218-221.

4 стр.

Купчинова О., Христюк Г.

30.

Развитие народного образования болгар во второй половине ХІХ века

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичні читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, 17-18 травня 2005р. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – 223-225.

4 стр.

Доломанжи Н.І.

31.

Виховний потенціал етнопедагогічного досвіду у формуванні морально-етичних цінностей сучасної молоді: гендерний аспект

Друк.

Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського (зб. наук. праць). Спеціальний випуск „Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи”. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – с.229-233.

0,4

Кушнір В.Г.

Петрова Н.О.

32.

Морально-етичний аспект професіоналізму педагога вищої школи

Друк.

Дидактика професійної школи: Зб. наук. Праць. – Вип.3. – Хмельницький, 2005. – с.42-45

0,4
33.

Особливості розвитку національних шкіл на півдні України в ХІХ ст.

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2005. - №7-8. – с.148-151

0,4
34.

Традиційна обрядовість українців як засіб формування національної самосвідомості у студентів університету

Друк.

Сім’я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі. Зб.наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, ПЦ «Ризо графіка», 2005. – с.347-351

0,3

Цуркан І.С.

34.

Методичні рекомендації до педагогічної практики (для студентів ІІІ курсу історичного факультету

Друк.

Одеса: «Астропринт», 2006. – 36с.

1,5
35.

Акмеологічний підхід до вивчення морально-етичної культури педагога вищої школи

Друк.

Акмеология развития . – СПб., 2006. – с.87-94, 278-284.

8 стр.
36.

Морально-етична культура педагога вищого навчального закладу: акмеологічні характеристики

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції „Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України” (12 травня 2006р.). – Хмельницький: Вид. Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – с.95-96

2 стр.
37.

Виховання етнопедагогічної культури майбутних вчителів історії

Друк.

Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 24025 травня 2006р. – Одеса: Астропринт, 2006. - С.56-58.

3 стр.
38.

Особливості вивчення розвитку школи Півдня України в ХІХ ст.

Друк.

Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – вип. 41. – Херсон: Вид.ХДУ, 2006. – с.35 -40

10 стр
39.

Развитие системы болгарского воспитания и образования в поликультурном образовательном пространстве Юга Украины в ХІХ в.

Друк.

Поликультурное образовательное пространство: пути и формы интеграции: Сб. Материалов Международного научно-практического конгресса У Славянские педагогические чтения 1-2 ноября 2006г. – М.:МГУ им. М.В.Ломоносова, 2006. – с.103-109.

9 стр.
40.

Критерії продуктивності педагогічної системи університету в контексті вимог Болонського процесу

Друк.

Вища освіта України – Додаток 3(т.1). – 2006 р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К., 2006. – с.81-86 – фах.

9 стр.
41.

Особенности образования евреев на Юге Украины в ХІХ в.

Друк.

Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.. Т.Шевченка. Педагогічні науки. Ч.1. – 2006 листопад №19 (114). – с. 114-120. – фах.

9 стр.
42.

Продуктивна діяльність викладача університету: сутність поняття та критерії визначення

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса, 2007. - №1-2. – с.122-125. – фах.

9 стр.
43.

Розвиток педагогічної науки в Одеському (Новоросійському) університеті

Друк.

Внесок Одеського национального університету ім. І.І.Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки: Матеріали наукової конференції 16-18 травня 2007 р. Вип.1. – Одеса: Астропринт, 2007. – с.16-29

14 с.

М.А.Байдан

О.І.Вавілова

44.

Етнопедагогічна культура як фактор продуктивної діяльності викладача ВНЗ у поліетнічному регіоні


Друк.

Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХІІІ – ХІУ. – Івано-Франківськ, 2007. – с. 142-146. – фах.

8 с.
45.

Сучасні етичні основи науково-педагогічної діяльності викладача вузу

Друк.

Виховання і культура. Міжн. науково-практичний журнал. – 2007р. - №1-2. – с.61-63

9 с.

15 759
46.

Продуктивна діяльність викладача як ціннісний орієнтир вищої освіти у ХХІ столітті

Друк.

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції 24-26 жовтня 2007р. – Хмельницький: Авіст, 2007. – 424с. – с.148-153

14 с.

20 645
47.

Продуктивность как современная характеристика деятельности преподавателя университета

Друк.

Акмеология деятельности /Под ред. Н.В.Кузьминой, В.Н.Гладковой, С.Д.Пожарского. – Санкт-Петербург, 2007. – 267с. – с.73-80.

10 с.

17 853
48.

Етичні засади науково-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу

Друк.

Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХУ – ХУІ.- Ч.1. – Івано-Франківськ, 2007. – с. 129-136. – фах.49.

Характеристики науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах євро інтеграції

Друк.

Вища освіта України – Додаток 3(т.5). – 2007 р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти”. – К., 2007. – с.47-53. – фах.

0,5 др.арк.
50.

Продуктивна науково-педагогічна діяльність викладача ВНЗ як характеристика його професіоналізму

Друк.

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. – Вип. 7 (17). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – с.13 - 17. – фахова.

0,5 др.арк.
51.

Зародження та розвиток науково-педагогічної діяльності в античний період

Друк.

Наука і освіта. Науково-практичний журнал ПНЦ АПН України. - № 1 – 2. – Одеса, 2008. – с. 35-39. – фахова.


0,5 др.арк.
52.

Розвиток психолого-педагогічних наук на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету

Друк.

Записки історичного факультету. – Вип. 16. – Одеса: Астропринт, 2005. – с. 351-357. – фахова з історичних наук.

0,5 др.арк.
53.

Науково-педагогічна діяльність як соціокультурний феномен

Друк.

Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Частина І. – Харків: ХНПУ, 2008. – с. 37-39.


0,25 др.арк.
54.

Професійно-комунікативна компетентність наукового керівника та шляхи підвищення її продуктивності

Друк.

Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Вип.137. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, 2008. – с.173-177.

11 стр.
55.

Педагогіка: історія та теорія. Модульний курс. Навчальний посібник.

Друк.

Одеса: Вид-во «Optimum», 2009. – 450с.

Модулі 1, 2 – стр. 5-171

6,9 др.арк.

І.П.Аннєнкова

М.А.Байдан

56

Особливості підготовки майбутніх викладачів ВНЗ до реалізації компетентнісного підходу в процесі їх професійної освіти

Національна стаття

Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10 квітня 2009р. – Одеса: ОДУВС, 2009. – с. 353-354.

0,3

4 стор.
57

Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів як напрям науково-педагогічної діяльності (гностичний компонент)

Фахова стаття

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2009. – Вип.25, част. 3. – с. 87-95.

0,5 д.а.

12 стор.
58

Формування готовності до професійно-комунікативної діяльності майбутнього фахівця в умовах ВНЗ (на прикладі підготовки викладача ВНЗ)

Національна стаття

Виховання і культура. Міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2009. - № 1-2. – с.41-44.

0,5 д.а. 11 стр.
59

Продуктивність науково-педагогічної діяльності викладача університету: особливості цільового компоненту

Національна стаття

Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КМПУ імені Б.Д.Гринченка, 2008. – с.98-101

0,4 д.а.

10 стор.
60

Особливості управління інноваційною системою викладання іноземних мов в школі

Тези

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти: зб. матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса:ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – с. 4-7

0,2 д.а.

4 стор.

Гуслякова О.Ю.

61

Модернизация учебно-воспитательного процесса в современном Китае

Тези

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти: зб. матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса:ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – с. 29-31

0,2 д.а., 3 стор.

Тянь Сы Сы

62

Роль руководителя учебного заведения в разрешении межличностных педагогических конфликтов

Тези

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти: зб. матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса:ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – с. 40-43

0,2 д.а. 4 стор.

Ерсёзоглу Рукие

63

Особливості проектування та створення дитячого центру художньо-естетичного розвитку

Тези

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти: зб. матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса:ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – с. 54-56

0,2 д.а. 4 стор.

Мамонова Л.В.

64

Особенности деятельности руководителя учебного заведения с многонациональным составом учащихся

Тези

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти: зб. матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса:ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – с. 56-58

0,2 д.а.

3 стор

Сун Юнтао

65

Підготовка фахівців іноземних країн в ВНЗ України як складова процесу інтернаціоналізації освіти

Фахова стаття

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2009. – с.

12 с.
66

Інноваційна система викладання іноземних мов в школі та її розвивальний потенціал

Національна стаття

Проблеми емпіричних досліджень у психології: Матеріали ІІІ Міжнародной науково-практичної конференції. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2009.

13 с.

Гуслякова О.Ю.

67

Роль керівника навчального закладу в управлінні педагогічними конфліктами

Національна стаття

Проблеми емпіричних досліджень у психології: Матеріали ІІІ Міжнародной науково-практичної конференції. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2009.

9 с.

Ерсьозоглу Рукіе

68

Особливості діяльності керівника в навчальному закладі з поліетнічним складом учнів

Фахова стаття

Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Вип.179. – Черкаси: ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2010. – с.29-34.

0,5 д.а.
69

Полікультурне освітнє середовище як об’єкт управління

Фахова стаття

Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип.ХХХІ. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника, 2010. – с.12-19.

0,5 д.а.
70

Підготовка фахівців для іноземних держав в Україні: можливості та загрози

Національна стаття

Виховання і культура. – липень-вересень – Одеса, 2010. - № 3(23). – с.75-79.

0,5 д.а.
71

Педагогіка: модульний курс. Навчальний посібник / І.П.Аненкова, М.А.Байдан, О.А.Горчакова, В.М.Руссол

Навчальний посібник з грифом МОН (Лист № 1/11-246 від 26.01.2010р.)

Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 567с.

24 д.а. (авторські – 10 д.а.)

І.П.Аненкова, М.А.Байдан, В.М.Руссол

72

Формування культури міжнаціонального спілкування у студентів педагогічного університету

Тези

Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: Матеріали Міжнародного науково-педагогічного конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання / за ред. Л.М.Голубенко, О.С.Цокур. – Одеса: Вид. Букаєв В.В., 2010. – с.117-120.

0,3 д.а.
73

Роль английского языка в образовательных системах арабских стран

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.96-97.

0,2 д.а.

Ахмед Гулала Нури

74

Мережна організація комунікативного простору менеджера освіти

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.26-28.

0,2 д.а.

Ясінська О.В.

75

Виховна система навчального закладу як об’єкт управління

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.64-66.

0,2 д.а.

Біла Н.О.

76

Дидактические условия совершенствования управления учебной деятельностью иностранных студентов

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.118-121.

0,2 д.а.

Чжан Цзюйцзя

77

Возможности медиации в разрешении конфликтов в учебном заведении

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.16-19.

0,2 д.а.

Фесенко А.С.

78

Розвиток практичної підготовки фахівців готельно-ресторанного бізнесу в Україні

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практич. конференції. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2010. – С. 33-37.

0,2 д.а.

Бібко Я.М.

79

Сучасні вимоги щодо організації виховної діяльності у внз І-ІІ рівня акредитації (на прикладі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу)

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.104-107.

0,2 д.а.

Резниченко А.А.

80

Организационная культура как инструмент управления учебным заведением

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.86-88.

0,2 д.а.

Енер Екши Бюлянт


81

Аналітичний компонент діяльності керівника факультету сучасного вищого навчального закладу

Тези

Управління освітніми закладами: стан проблем, стратегії розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С.12-14.

0,2 д.а.

Соловей С.П.

82

Акмеологічні аспекти проектування кар’єри сучасного менеджера

Національна стаття

Акмеологія в Україні: Наукове видання. – 2010. – № 1. – С. 40-49.

0,6 д.а.

Гладкова В.М.

83

Поликультурная образовательная среда: сущностные характеристики

Національна стаття

Культурная интеграция и иммиграция в современном обществе: междисциплинарная перспектива – 2010: Сборник докладов международной научной заочной конференции (Одесса, 9-10 августа 2010 г.) / Отв. за вып. Л.С.Смокова. – Одесса: Изд. центр «ВМВ», ОНУ им. И.И.Мечникова, 2010. – с. 42-47.

0,3 д.а.
84

Діяльність менеджера в екстремальних умовах

Метод.рекомендації

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 112с.


7,2 д.а.

Н.Е.Красноста-нова, Г.І.Кривогуз, В.М.Гладкова

85

Підготовка викладачів до роботи з іноземними студентами як фактор участі України в процесах інтеграції в освіті

Фахова стаття

Вища освіта України. – Додаток 4, том І (19). – 2010р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – с. 97-103.

0,5 д.а.
86

Компетентность преподавателя высшего учебного заведения в области руководства научной работой студентов

Тези

Науково-дослідна робота студентів у системі професійної підготовки фахівців: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2010р. – Харків: ХГПІ, 2010. – 66-67.

0,2 д.а.
87

Особливості розвитку міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів освіти

Фахова стаття

Педагогічний дискурс. Зб. наук. праць. – Вип.8. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – с.59-63

0,5 д.а.
88

Коммуникативный компонент поликультурной образовательной среды высшего учебного заведения

тези

Лінгвістика. Комунікація. Освіта: Матеріали ІУ Всеукраїнської наук.-практ. Конференції (Луганськ, 17-18 березня 2011 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – с. 161-163.89

Методы саморегуляции менеджера образования в экстремальных условиях

тези

Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 квітня 2011 р., Львів / відп.ред. Л.Д.Кизименко. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2011. – с. 87-88.
Ван Вей

90

Соціально-психологічні механізми управління полікультурним освітнім середовищем вищого навчального закладу

Фахова стаття

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. ХХХУІІІ. – с. 41-45.91

Адаптація іноземних студентів у полікультурному освітньому просторі вишів

Фахова стаття

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. ХХХУІІ. – с. 62-65.
Чжан Цюйцзя

92


Схожі:

Список наукових праць iconСписок наукових праць блакберна А. А
Список наукових праць, які були опубліковані до захисту Блакберном А. А. кандидатської дисертації
Список наукових праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових праць iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Список наукових праць iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Список наукових праць iconВступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Список наукових праць iconСписок наукових І методичних праць
Измерение электрического сопротивления массивных и тонкопленочных образцов металлов
Список наукових праць iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача кафедри економічної теорії та підприємництва Аксьонової Т. К

Список наукових праць iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Список наукових праць iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи