Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни icon

Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Скачати 328.02 Kb.
НазваСписо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Дата16.10.2012
Розмір328.02 Kb.
ТипДокументи


С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

ГЛАДКОВОЇ ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИз/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Обсяг


(с.)

Спів-автори

1

2

3

4

5

6
^

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації


1.

Формирование коммуникативных свойств личности специалиста

друкована

Тез. докл. междунар. научно-практ. конф. «Профессионализм педагога». – Ижевск, 1992.

2


Кузьміна  Н. В.

Тіхоміров  С. О.

2.

Расчет ременной передачи с полукруглым профилем зубьев

друкована

Станки и инструмент. – 1993. – № 3.

2

Овчинников А. А.

Рудышин В. Д.

3.

Формування професійних конструкторських вмінь та навичок у курсовому проектуванні

друкована

Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Техноло-гічного університету Поділля “Наукові основи сучасних прогресивних технологій”. – Хмельницький, 1994.


1

Ковальчук С. С.

4.

Педагогічні технології формування комунікативних властивостей особистості

друкована

Тез. доп. наук.-практ. конф.

З нагоди презентації Технологічного університету Поділля „Наукові основи сучасних прогресивних технологій”. – Хмельницький, 1994.


2


Овчинніков О. О.

5.

Особенности организации учебно-воспитательного процесса для формирования профессиональных качеств специалиста

друкована

Сборник наук.-метод. работ. – Хмельницкий: ИПВУ, 1994. – № 1, ч. 2. – С. 25–29.


4

Овчинніков О. О.

6.

Акмеологія як наука про закономірності розвитку дорослих людей

друкована

Тез. доп. Наук.-практ. конф. „Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону”. – Ч. І–ІІ. – Хмельницький, 1995.


3

Кузьміна  Н. В.


7.

Особливості формування професійних якостей майбутнього менеджера

друкована

Тез. доп. Наук.-практ. конф. „Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону”. – Ч. І–ІІ. – Хмельницький, 1995.

1


Первушина А. В.

1

2

3

4

5

6

8.

Особливості загальноін-женерної підготовки в університеті спеціалістів машинобудівного профілю

друкована

Проблеми сучасного машинобудування / Збірник наукових праць. – Хмельницький, 1996.

1

-

9.

Авторські системи діяльності: акмеологічні закономірності

друкована

Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 3. Соціально-гуманітарні і природничі науки. – 1997. – № 1. – С. 135 – 139.

5-

10.

Акмеологічний підхід у менеджменті

друкована

Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития: Сборник докладов международной научно-практической конференции. Ч. 2. – Хмельницкий: ТУП, 1997. – С. 518 – 521.

4

2


Сафін 

О. О.

11.

Акмеологические основы становления начинающего офицера-преподавателя

друкована

Збірник наук.-метод. робіт. – № 4. – Ч. ІІ. – Хмельниць-кий: Вид-во АПВУ, 1997. – С. 159 – 162.

4

2

Королев О. П.

12.

Формування та розвиток майбутнього активного суб’єкта професійної діяльності

друкована

Збірник наук.-метод. робіт. – № 5. – Ч. ІІ. – Хмельниць-кий: Вид-во АПВУ, 1997. – С. 99 – 101.

3

2


Овчинніков О. О.

13.

Соціальна адаптація молодого спеціалісті: акмеологічні аспекти

друкована

Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення / Збір-ник наукових статей. – Київ: НВФ „Студцентр” / НІКА-Центр, 1998. – С. 98 – 100.

2

-

14.

Проектування авторських систем діяльності

друкована

Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави: Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 23 – 24 жовтня 1997 р.). – Хмельницький: ТУП, 1998. – С. 31 – 33.

3


-


15.

Формування відповідальної професійної поведінки майбутнього фахівця

друкована

Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 1. – С. 140 – 144.

5

3


Тіхоміров С. О.

16.

Саморозвиток особистості як складова формування високого рівня професіоналізму

друкована

Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 4. – С. 140 – 144.

5

3


Парфенюк В. А.

1

2

3

4

5

6
17.

Акмеологічні аспекти саморозвитку зрілої людини


друкована

Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 11. – К., 2000. – С. 3 – 9.

7

4


Парфенюк В. А.
18.

Авторська система професійної діяльності як засіб формування творчої особистості соціального педагога-психолога

друкована

Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 12. – К., 2001. – С. 280 – 287.

8

4


Парфенюк В. А.
19.

Самореалізація творчого потенціалу соціального педагога-психолога на шляху до вершин професіоналізму

друкована

Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячо-літь: саморозвиток особи-стості : Збірник наукових праць (за результатами між-народної науково-практичної конференції, м. Хмельниць-кий, 22 – 24 листопада 2001 р.). – Хмельницький: ТУП, 2001. – С. 12 – 14.

3

2

Парфенюк В. А.
20.Дослідження креативності, як професійної риси педагогів-психологівдрукована

Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячо-літь: саморозвиток особисто-сті : Збірник наукових праць (за результатами між народ-ної науково-практичної конференції, м. Хмельниць-кий, 22 – 24 листопада 2001 р.). – Хмельницький: ТУП, 2001. – С. 18 – 21.

4

2

Подкорито-ва Л. О.
21.

Акмеологічні аспекти саморегуляції соціального педагога-психолога

друкована

Проблеми адаптації студен-тів до навчання за умов фа-хової ступеневої підготовки: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4–5 квітня 2002 р.). – Хмельницький: Вид-во Хмельницького гум-пед. Інституту. – С. 39 – 41.

3

2

Парфенюк В. А.
22.Психолого-акмеологические аспекты формирования профессиональных качеств личности специалиста социально-психологической сферы

друкована

Акмеология-2002. Мето-дические и методологи-ческие проблемы. Вып. 7. – Санкт-Петербург: Изд-во «Санкт-Петербургская Акмеологическая Акаде-мия», 2002. – С. 83 – 88.

6

-

23.Акмеологічні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього фахівця

друкована

Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2002. – № 6. – С. 95 – 102.

8


-

1

2

3

4

5

6

24.

Особливості формування професійних якостей майбутнього фахівця соціально-психологічної сфери

друкована

Збірник наукових праць № 23. Частина ІІ. – Хмель-ницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – С. 25 –30.

6


-

25.

Формування творчої особистості майбутнього фахівця соціально-психологічної сфери

друкована

Теоретико-методологічні проблеми генетичної пси-хології: Матеріали Міжна-родної наукової конферен-ції. – Т. 4. – К.: Міленіум, 2002. – С. 66 – 70.

5

-

26.

Акмеологические технологии формирования творческой личности профессионала

друкована

Акмеология-2003. Методические и методо-логические проблемы. Вып. 8. – Санкт-Петер-бург: Изд-во «Санкт-Петербургская Акмеоло-гическая Академия», 2003. – С. 100 – 105.

6

-

27.

Мотивация развития творческой личности профессионала социально-психологической сферы

друкована

Акмеология-2004. Методические и методологические проблемы. Вып. 9. – Санкт-Петербург: Изд-во «Санкт-Петербургская Акмеологическая Акаде-мия», 2004. – С. 92 – 96.

5

Парфенюк В. А.

28.

Методологічні принципи розвитку творчої особистості майбутнього фахівця

друкована

Збірник наукових праць № 26. Частина ІІ. – Хмель-ницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2003. – С. 36 –38.

3

-

29.Акмеологічні засади розвитку креативності майбутнього фахівця


друкована

Збірник наукових праць № 30. Частина ІІ. – Хмель-ницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2004. – С. 58 – 60.

3

-

30.Технології психолого-педагогічного конструювання

друкована

Науково-методичний бюлетень № 5. – Хмель-ницький: Вид-во НА ДПС України, 2004. – С. 13 – 17.


5

-

31.

Базовий акмеологічний тренінг як основна складова САТР

друкована

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : Матеріали третіх Ірпінських міжнародних науко-во-педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – С. 439 – 443.


5

-

1

2

3

4

5

6

32.

Система акмеологических тренингов развития личности

друкована

Акмеология-2005. Методические и методо-логические проблемы. Вып. 10. – Санкт-Петербург: Изд-во ЦСИ, 2005. – С. 65 – 74.

10

-

33.Психолого-акмеологічне проектування особистісно-професійного розвитку фахівця

друкована

Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 154 – 160.

5


-

34.

Акмеологічні технології особистісного та професійного розвитку майбутнього фахівця соціально-психологічної сфери

друкована

Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики: Международный межвузовский сборник научных работ. Выпуск 28. – Киев–Москва–Одесса–Запорожье, 2005. – С. 65 – 71.

7

-

35.

Теоретичні аспекти формування творчої особистості майбутнього фахівця

друкована

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч. І. – С. 46 – 54.

9

-

36.

Акмеологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів професійної школи

друкована

Дидактика професійної школи. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Київ–Хмельницький, 2005. – С. 12 – 15.


4

-

37.

Розвиток творчої особистості фахівця в ході аутопсихологічної діяльності

друкована

Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”. – Київ – Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 12 – 13.


2

1

Парфенюк В. А.

38.

Акмеологічні технології особистісного та професійного розвитку суб’єкта професійної діяльності

друкована

Міжнародна науково-практична конференція „Акмеологія – наука ХХІ століття”. – К.: КМПУ ім. Б.Грінченка, 2005. – С. 96 – 98.


3


-

1

2

3

4

5

6

39.

Психологічна структура службової діяльності інспектора Державної прикордонної служби України

друкована

Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць інституту психології

ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. VІІ, вип. 2. – К., 2005. – С. 222 – 228.

7

4

Самохвалов О. Б.

40.

Аутопсихологічна діяльність майбутнього фахівця соціально-психологічної сфери

друкована

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 60 – 62.

3

1

Парфенюк В. А.


41.

Методологічні та методичні основи розробки опорних конспектів с курсу „Матеріалознавство” за системою В.Ф.Шаталова

друкована

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 113 – 123.

11

5


Кустова О. Г.

42.

Самореалізація педагога як суб’єкта навчального процесу

друкована

Сучасні тенденції та перс-пективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України: Мате-ріали Всеукр. наук.-практ. конф. (12 травня 2006 р.). – Хмельницький: Вид-во Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 92 – 93.

2


-

43.

Акмеологические основы формирования профессионализма

друкована

Акмеология развития: Сб. текстов докладов и сообщений сессии ААН / Под общ. ред. В.Н.Глад-ковой, С.Д.Пожарского. – СПб., 2006. – С. 80 – 87.

8

4

Парфенюк В. А.

44.

Акмеологічні аспекти розвитку особистості майбутнього фахівця

друкована

Дні Науки: Зб. тез доповідей: В 4 т. / Гумані-тарний університет „ЗІДМУ”, 5–6 жовтня 2006. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2006. – Т. 4. – С. 103 – 104.

2

-

45.

Акмеологические аспекты профессиональной подготовки будущих преподавателей


друкована

Акмеология деятельности: Сб. текстов докладов и сообщений сессии ААН / Под общ. ред. В.Н.Глад-ковой, С.Д.Пожарского. – СПб., 2007. – С. 38 – 46.

9

5

Каньков-ский И. Е.

1

2

3

4

5

6

46.

Особистісний потенціал майбутнього фахівця та методи його оцінки

друкована

Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. – Хмельницький: Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2007. – С. 134–135.

2

-

47.

Розв’язання практичних задач по удосконалюванню особистісного та професійного розвитку

друкована

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: Авіст, 2007. – С. 135–138.

4

-

48.

Акмесинергетичні засади удосконалювання особистісного та професійного саморозвитку

друкована

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання» (1 – 4 липня 2008р.). – Одеса: ОРІДУ НПДУ, 2008. – С. 14 – 22.

9

-

49.

Психолого-акмеологічні аспекти ефективного розвитку акмеологічної культури особистості майбутнього фахівця

друкована

Збірник наукових праць № 44. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – С. 157 – 160.

4

-

50.

Психологічні аспекти організаторської діяльності керівника в особливих умовах

друкована

Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України: Всеукраїнська науково-практична конфе-ренція. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – С.52-53.

3

-

51.

Акмеологічні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців-психологів

друкована

Науково-методичні засади вдосконалення підготовки фахівців-психологів: Матеріали Міжвузівського круглого столу (12березня 2009 року). – Хмельниць-кий, 2009. – С. 51-54.

4

-

1

2

3

4

5

6

52.

Акмеологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців

друкована

Виховання і культура: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – № 1-2 (17-18). – С. 28-32.

5

3

Ісмаїл Ерсьозоглу

53.

Особливості формування професійної готовності майбутнього вчителя технології 

друкована

Виховання і культура: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2009. – № 1-2 (17-18). – С. 56-58.

3

2

Лівшун О.В. 

54.

Акмесинергетичне проектування особистісно-професійного розвитку фахівця

друкована

Акмеологія – наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму : Мате-ріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – С. 92-95.

4

-

55.

Оцінювання якості професійної підготовки майбутніх фахівців

друкована

Наука і освіта : Науково-практичний журнал. – 2009. – № 7. – С. 42-45.


4

-

56.

Творча готовність майбутнього фахівця як критерій якості його професійної підготовки

друкована

Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 – 23 жовтня 2009 року, м. Одеса). – Одеса: Букаєв В. В., 2009. –

С. 29-30.


2

-

57.

Авторская система проектирования карьерного роста менеджера образования

друкована

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти : збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 року, м. Одеса). – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – С. 43-44.


2

1

Эрсьозоглу Исмаил

58.

Модель развития организаторских качеств руководителя ученого заведения

друкована

Сучасні проблеми розвитку регіональної освіти : збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р., м. Одеса). – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2009. – С. 46-48.

3

2

Кинан Шараф Алдин

59.

Директор школи як лідер змін

друкована

Витоки педагогічної майстерності: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Полтава, 2009. – С. 227-231.

5

2

Лапшина М.І. 

60.

Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи

друкована

Витоки педагогічної майстерності: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Полтава, 2009. – С. 263-266.

4

2

Федотова Ю.В. 

61.

Акмеологічні аспекти проектування кар’єри сучасного менеджера

друкована

Акмеологія в Україні: Наукове видання. – 2010. – № 1. – С. 40-49.

10

Горчакова О.А. 

62.

Акмеологічні аспекти формування й розвитку організаторських якостей менеджера освіти

друкована

Науковий вісник Півден-ноукраїнського національ-ного педагогічного універси-тету ім. К.Д. Ушинського (Збірник наукових праць). – 2010. – № 3-4. – С. 3-10.

8

-

63.

Акмесинергетичні засади професійного та особистісного самовдосконалення менеджера освіти

друкована

Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст,форми та методи підготовки: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – С. 18-19.

2

-

64.

Акмеологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців

друкована

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – С. 144-147.

4

-

65.

Цілісний професійний саморозвиток як один із шляхів професіоналізації тренера дитячо-юнацької спортивної школи

друкована

Управління освітніми закла-дами: стан проблеми, страте-гії розвитку: збірник матеріа-лів ІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С. 19-21.

3

1

Холостенко Т.В. 

66.

Модель обеспечения эффективности управленческой деятельности директора общеобразовательной школы

друкована

Управління освітніми закла-дами: стан проблеми, страте-гії розвитку: збірник матеріа-лів ІІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції. – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010. – С. 88-90.

3

2

Загоруйко М.А. 

1

2

3

4

5

6

67.

Продуктивна Я-концепція як акмеологічна умова самовдосконалення менеджера освіти

друкована

Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – С. 52-56.

6

-

68.

Менеджер освіти як головний суб’єкт управлінської діяльності

друкована

Вища освіта України – Додаток 4, том VІ (24). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 294-300.

7

-

69.

Професійне відповідальне поводження менеджера освіти та особливості його вдосконалення

друкована

Збірник наукових праць № 54. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національ-на академія Державної при-кордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 18-22.

5

-

70.

Методи акмесинергетичного професійного самовдосконалення менеджера освіти

друкована

Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 180-183.

5

-

71.

Методологічні підходи акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера як суб’єкта освітнього менеджменту

друкована

Управління в освіті: Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 квітня 2011 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 78-79.

2

-

72.

Професійна самореалізація особистості менеджера освіти

друкована

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький 22-23 квітня 2011 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 121–123.

3

2

Лю Пен

73.

Загальнометодологічні підходи акмеологічного дослідження управлінсь-кої діяльності менеджера освітнього закладу

друкована

Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С. 57-64.

8

-

1

2

3

4

5

6

74.

Акмеологічна кар’єра як шлях ефективної самореалізації менеджера освіти

друкована

Шості педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського : професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти : сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 31 березня 2011 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2011. – С. 46-50.

5

-

75.

Акмесинергетичний підхід як методологія забезпечення якісної підготовки майбутніх менеджерів освіти

друкована

Наука і освіта. – 2011. - № 6 -СП. – С. 45-47.

3

-

76.

Формування та подальший розвиток акмеологічної компетентності працівника вищого навчального закладу

друкована

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2011. – С. 51-54.

4

-

77.

Служба акмесинергетичного забезпечення професійного розвитку керівних кадрів у галузі освіти

друкована

Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з між-нар. участю (м. Хмельницький, 19-20 квітня 2012 року). – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 103-105.

4

-

78.

Удосконалення виховної роботи у дитячому спеціалізованому закладі санаторного типу

друкована

Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 23-24 березня 2012 року). – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 130-132.

3

1

Башкатова П.Б. 
1

2

3

4

5

6

79.

Професіоналізм і компетентність менеджера освітнього закладу

друкована

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сьомі педа-гогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: Професійна компетентність педагогів в умовах реформування сучасної освіти» (м. Хмельниць-кий, 29 березня 2012 року). – Хмельницький: ХГПА, 2012. – С. 58-63.

5

-

80.

Аналітична компетентність керівника дошкільного навчального закладу
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сьомі педа-гогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: Професійна компетентність педагогів в умовах реформування сучасної освіти» (м. Хмельницький, 29 березня 2012 року). – Хмельницький: ХГПА, 2012. – С. 65-69.

4

2

Артеменко М.О.

81.

Синергетичний професій-ний акмеф’ючеринг як підстава для розробки авторської програми професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу

друкована

Витоки педагогічної майстерності. Збірник науко-вих праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 9. – Полтава, 2012. – С. 49-54.

6

-

82.

Технологічний підхід до особистісно-професійного самовдосконалення керівника навчального закладу

друкована

Вища освіта України – Додаток 3 до № 3, Том І. – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 264-269.

6

-
^

Навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації


1.

Вибір двигунів приводів машин

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ХТІ, 1992. – 96 с.

96

32

Рудишин В. Д.

Овчинніков О. О.

2.

Механізми пристроїв ЕОС

друкована

Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи. – Хмельницький: ХТІ, 1992. – 82 с.

82

26

Рудишин В. Д.

Овчинніков О. О.
1

2

3

4

5

6

3.

Загальний розрахунок приводу

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ХТІ, 1992. – 45 с.

45

30

Каплун В. г.

4.

Передачі гнучким зв’язком

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ХТІ, 1992. – 80 с.

80

40

Рудишин В. Д.

Овчинніков О. О.

5.

Методичні вказівки до курсового проекту з прикладної механіки. Ч. 1.

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ХТІ, 1993. – 106 с.

106

42

Сіліна Л. А.

Білецький О. О.

6.

Методичні вказівки до курсового проекту з прикладної механіки. Ч. 2.

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ХТІ, 1993. – 52 с.

52

25

Сіліна Л. А.

Білецький О. О.

7.

Загальна психологія

друкована

Методичні вказівки. – Хмельницький: ТУП, 1997. – 96 с.

96

50

Кулешова О. В.

8.

Основи акмеології

друкована

Конспект лекцій у 2-х ч. – Хмельницький: ТУП, 1998. – У 2-х ч. – Ч. 1. – 50 с.; Ч. 2. – 55 с.

105

-

9.

Основи педагогіки та психології

друкована

Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 39 с.

39

-

10.

Загальна психологія

друкована

Методичні вказівки до практичних занять. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 223 с.

223

125

Парфенюк В. А.

11.

Діяльність менеджера в екстремальних умовах

друкована

Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів та студентів з дисциплін «Організація праці менеджера», «Соціальна та екологічна безпека діяльності». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 112 с.

112

35

Горчакова О.А., Красноста-нова Н.Е., Кривогуз Г.І. 

в тому числі з грифом МОН України

12.

Профорієнтація

друкована

Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 160 с.

Рекомендовано до друку МОН України –

№ 1.4/18-Г-658

від 26.04.07 р.

160

-
1

2

3

4

5

6

13.

Основи акмеології

друкована

Підручник. – Львів: Новий Світ–2000, 2007. – 324 с.

Рекомендовано до друку МОН України –

№ 1.4/18-Г-659

від 26.04.07 р.

324

200

Пожарсь-кий С. Д.


20.06.12 р.


Схожі:

Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Спектральная зависимость фарадеевского вращения в кристалах Cd Наукова стаття
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Основні проблеми автоматизації контролю технічного стану світлосигнальної системи аеродрому
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Апрокимація неперервних сигналів у середовищах інтегрованих систем «Mathematica» та «Matlab/Simulink»
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Надійність світлосигнальної системи аеродрому та безпека польотів на етапі візуального пілотування у складних метеоумовах
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни
Всеукраїнська конферен-ція у зб.: “Методологічні проблеми перекладо-знавства на сучасному етапі”. Суми, СумДУ, 1999. C. 84-86
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconНаукових та навчально-методичних праць черненко наталії миколаївни
Деякі аспекти організації самостійної роботи при формуванні професійно-мовленнєвої компетентності державних службовців в умовах вищих...
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни
Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов (матеріали 6 Міжнародної наукової конференції германістів)....
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Списо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи