Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення icon

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Скачати 83.72 Kb.
НазваПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Дата15.10.2012
Розмір83.72 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Південноукраїнського

національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського

О.Я. Чебикін

_____________

“__” _________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію наукової, науково-технічної діяльності

у Південноукраїнському національному педагогічному університеті

імені К. Д. Ушинського


 1. Загальні положення

Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ННТД) Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, що є у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України (далі - університет).

  1. ННТД є невід’ємною складовою діяльності університету, що забезпечує інтеграцію освіти і науки.

  2. При організації та проведенні ННТД університет керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, статутом, цим Положенням.
 1. ^ Мета, основні завдання та принципи організації

  1. Основною метою ННТД університету є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей освіти, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку; упровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

  2. Основними завданнями університету у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:

   1. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для всебічного розвитку університету.

   2. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

   3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

   4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл.
   1. Забезпечення підготовки в університеті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

   2. Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

   3. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок університету у промисловості.

   4. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентноспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.

   5. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.

   6. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази університету та ефективне її використання.

   7. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень учених університету через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

   8. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.

   9. Сприяння наповненню змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.
 1. Науково-організаційні структури та керівництво

3.1 Для організації та координації ННТД в університеті згідно зі статутом можуть створюватись науково-дослідні частини, науково-дослідні сектори, науково-дослідні інститути, наукові відділи.

3.2. До складу зазначених структурних одиниць можуть входити наукові підрозділи факультетів і кафедр, навчально-науково-виробничі центри, проектні та конструкторські бюро, проблемні лабораторії, наукові та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення ННТД та інші структурні підрозділи, спрямовані на здійснення ННТД; науково-дослідні інститути.

3.3. Структурні наукові підрозділи діють на основі статуту університету, створюються за наказом ректора і знаходяться в підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

3.4. Структурні наукові підрозділи університету здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

  1. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок в університеті здійснюються колективами (тематичними групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

  2. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або проекту досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.

  3. Організацію ННТД в університеті та її безпосереднє керівництво, планування, поточне управління здійснює проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень.

Функції управління та організації наукової діяльності проректор з наукової роботи здійснює через створені в університеті наукові підрозділи та дорадчі наукові структури (науково-технічні ради, наукові секції за пріоритетними напрямами, експертні комісії тощо).


 1. Фінансування

4.1. Для здійснення ННТД запроваджується принцип багатоканального фінансування, у тому числі з використанням можливостей, які надає входження України в міжнародний науковий простір.

4.2. Джерелами фінансування ННТД в університеті є кошти державного бюджету та кошти, одержані на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, інші джерела відповідно до чинного законодавства.

4.3. Наукові дослідження і розробки університету, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки України за відповідною бюджетною програмою. 1. Планування, організація і облік

5.1 Управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює Міністерство освіти і науки України в межах його повноважень. Поточне та перспективне планування наукової та науково-технічної діяльності здійснює університет.

5.2. Планування наукових досліджень і розробок здійснюється відповідно до основних науково-технічних напрямів діяльності університету. Основою планування досліджень має бути тематичний план науково-дослідних робіт.

5.3. Університет самостійно здійснює поточне та перспективне планування ННТД відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством освіти і науки України тематичного плану.

Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що сприяють розвитку інноваційної діяльності університету та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, включаються до тематичного плану на підставі проходження конкурсного відбору.

5.4. Фінансово-господарська діяльність у сфері ННТД здійснюється на підставі затверджених Міністерством освіти і науки України кошторисів університету за відповідними бюджетними програмами.

  1. Кошторис є основним плановим документом університету, який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання університетом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

  2. Планування витрат на проведення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт (далі - НДДКР) здійснюється університетом самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році.

  3. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з виконанням НДДКР або наданням платних послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами), та інших нормативно-правових актів.

  4. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”.

  5. За підсумками виконаних наукових досліджень університет складає відповідні звіти, видає збірки наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових конференціях, анотацій завершених НДДКР.

 1. Виконавці науково-дослідних,

дослідно-конструкторських робіт та оплата їх праці

6.1. Суб’єктами наукової, науково-технічної діяльності в університеті є штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад університету, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців.

6.2. До виконання наукових, науково-технічних робіт в університеті можуть залучатися фахівці наукових установ, підприємств та організацій Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну кваліфікацію.

6.3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, завдань (технічних завдань), індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових та науково-практичних результатів.

6.4. Складовою науково-технічного потенціалу університету є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: науково-дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру) та роботу, що індивідуально виконується поза графіком трудового процесу.

 1. Міжнародне наукове

та науково-технічне співробітництво

7.1. Університет здійснює науково-технічне співробітництво з навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.

  1. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво університету спрямовано на:

 • залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладення та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і розробок;

 • залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТД в університеті;

 • одержання конкурентноспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної продукції;

 • трансфер на світовий ринок наукової та науково-технічної продукції, здійснення маркетингу, участь у міжнародних виставках та ярмарках;

 • забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням;

 • публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною інформацією;

 • організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах;

 • висування провідних учених університету на здобуття міжнародних премій.Проректор з наукової роботи І. Г. Захарченко

Начальник НДС Т. І. Койчева

Схожі:

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про організацію виховної роботи в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Одеса 2012 Загальні положення
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про проведення конкурсного відбору в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Конкурс проводиться в лну імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення icon1. загальні положення
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи