Робочапрограм а Валеологія icon

Робочапрограм а Валеологія
Скачати 235.63 Kb.
НазваРобочапрограм а Валеологія
Дата15.10.2012
Розмір235.63 Kb.
ТипДокументи


Р о б о ч а п р о г р а м а
Валеологія


для студентів всіх спеціальностей

педагогічних вищих навчальних закладів

(за вимогами кредитно-модульної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ВАЛЕОЛОГІЯ"

(за вимогами ЕСТS)
Напрям підготовки,
^ Загальна характеристика

навчальної дисципліни

Освітньо-

кваліфікаційний рівень

Структура навчальної

дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Модулів

+ (навчальний

проект)

Змістових модулів

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

Тижневих годин

Вид контролю

I або II

1,5

1


2

54

36

2

залік


0101 Педагогічна освіта

бакалавр

Лекції

Практичні

Лабораторні


Самостійна робота

(паспорт здоров'я,

індивідуальна

оздоровча система)

18 год

4 год

14 год

18 год


(проект)
^ Предмет курсу: закономірності формування, збереження та зміц­нення індивідуального здоров’я людини.

Мета курсу: формування валеологічної культури майбутнього вчи­теля.

ПЕРЕДМОВА

Депопуляційні процеси, які почали проявлятися в Україні в останній чверті XX століття, особливо загострилися в умовах економічної кри­зи. Показниками демографічної кризи є не лише негативний приріст населення (щорічне зменшення на півмільйона), а й різке зниження загального рівня здоров'я, падіння середньої тривалості життя, зрос­тання кількості спадкових хвороб, інвалідизація тощо. Все це певною мірою є наслідком погіршення медичного обслуговування населення. Та, як свідчать результати наукових досліджень, стан здоров'я насе­лення, навіть у розвинених країнах Європи і Америки, лише на 10 % обумовлюється медичною допомогою. Провідним же фактором, що визначає здоров'я індивіда, є його власне ставлення до свого здоров'я.

Ще у 1981 р. Мадридська конференція міністрів охорони здоров'я євро­пейських країн визначила, що збереження і зміцнення здоров'я має бути пріоритетним освітнім напрямом. У 1988 р. Комітет міністрів держав членів Ради Європи розробив детальні рекомендації щодо впровадження курсів з охорони здоров'я у навчальний процес освітніх закладів усіх рівнів у цих державах. Україна активно сприйняла світлі тенденції щодо по­ліпшення стану здоров'я населення через освіту. Серед найважливіших стратегічних завдань національних програм "Освіта (Україна XXI сто­ліття)" і "Діти України" були визначені всебічний розвиток людини і ста­новлення її духовного, психічного та фізичного здоров'я.

Реалізація цих ідей пов'язана з удосконаленню змісту педагогічної освіти, приведенням його у відповідність до вимог сьогодення з метою підготовки нової генерації вчителів з новим гуманістичним типом мис­лення. Важливим елементом реформування змісту педагогічної освіти є впровадження в навчальний процес загальноосвітньої дисципліни "Валеологія" (лист МОН України від 25.12.2003 р. № 1/9-595).

Програма курсу розроблена у відповідності до основних положень "Концепції валеологічної освіти педагогічних працівників" і рекомен­дується для підготовки фахівців у галузі педагогічної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Програма розрахована на 36 годин аудиторного часу і складається з лекційного та практичного курсів. Зміст дисципліни "Валеологія" базується на знаннях студентів з анатомії і фізіології людини та вікових особливостей дитячого організму.

^ Основною метою загальноосвітнього курсу "Валеологія" є формуван­ня валеологічної культури вчителя як передумова його адаптації до нової педагогічної парадигми. Крім того, курс має виконувати такі функції:

гностично-дослідницьку – забезпечувати накопичення мінімуму на­укових знань, необхідних для формування студентом власного валеологічно-обґрунтованого освітнього маршруту та індивідуальної про­грами здорового способу життя;

компенсаторну – ліквідувати прогалини в базовій освіті випуск­ників загальноосвітніх шкіл щодо проблем збереження і зміцнення власного здоров'я;

прогностичну – попереджувати негативні прояви поведінки сту­дентів з урахуванням їх вікових особливостей (зокрема, вживання нар­котичних речовин, нерозбірливі статеві стосунки тощо).

Ця програма є удосконаленим варіантом програми "Валеологія", розробленої авторами у 2006 році. До­опрацьований варіант програми передбачає розкриття проблем, що значно загострились в Україні останнім часом − це причини й на­слідки епідемії ВІЛ/СНІДу, венеричних хвороб, туберкульозу, питання подолання йодної недостатності тощо.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.


^ Тематичний план курсу "Валеологія".Тема

лекції

лабораторні

практичні

самостійна робота

індивідуальна робота
^ Змістовий модуль 1. Основи здорового способу життя


8


6


2


6


3

1

Вступ

1


Розроблення

паспорта здоров’я2

Стан здоров'я населення України

1
2

1

3

Вплив на стан здоров'я людини екологічних та соціальних чинників

2

2
2

4

Науково обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я

2

2
1

5

Основи психічного здоров'я

2

2
2
^ Змістовий модуль 2. Попередження хвороб і девіантної поведінки


10


8


2


6


3

6

Соціальні та психофізіологічні причини вживання наркотичних речовин. Шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки

4

2Розроблення індивідуальної

оздоровчої системи7

Статеве виховання як основа формування здорової сім'ї та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом

4

28

Інфекційні хвороби, що набули соціального зна­чення. Всебічна поінформованість населення як провідний шлях поліпшення епідемічної ситуації

2

2

2

2

9

Індивідуальна оздоровча система як основа повноцінного довголітнього життя

24
^ Всього годин −54 (аудиторних −36)

18

14

4

12

6


^ ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи здорового способу життя

1. Вступ

Валеологія, як комплексна дисципліна про здоров'я людини. Пред­мет, завдання та методи валеології. Місце валеології серед природни­чих наук та наук про людину. Значення валеології для формування свідо­мої мотивації людини до здорового способу життя, підвищення рівня здоров'я населення і збереження генофонду нації.

Історія пізнання людиною проблем власного здоров'я в контексті розвитку суспільства, науки і культури. Внесок вітчизняних та зарубі­жних вчених у розвиток валеологічної науки.

Поняття про здоров'я, його інтегративний зміст. Складові здоро­в'я. Здоров'я як практична і культурологічна проблема. Критерії здо­ров'я. Здоров'я і хвороба. Донозологічний, або пограничний стан між здоров'ям і хворобою. Основні чинники, що впливають на здоров'я.

Валеологічна культура вчителя як невід'ємний елемент його профе­сійної компетентності та передумова його адаптації до нової педагогі­чної парадигми - гуманістичної спрямованості навчального процесу.

Законодавча та нормативно-правова база України як підстава для ре­алізації прав дитини на життя і здоров'я. Здоров'я нації через освіту один з пріоритетів державної політики України в галузі освіти.


2. Стан здоров'я населення України

Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах світу. Теоретичне обґрун­тування середньої тривалості життя людини. Психологічна готовність людини до тривалого повноцінного життя. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров'я. Макро-екологічні фактори: забруднення довкілля техногенними речовинами, руйнування озонового шару Землі, підвищення радіаційного фону тощо. їх вплив на формування стану здоров'я населення. Мікроекологічні фак­тори (зумовлені індивідуальним способом життя) та їх визначальний вплив на стан здоров'я. Гіподинамія, нераціональне харчування, емоційний стрес (зокрема, соціально обумовлений), інформаційне переван­таження, вживання наркотичних та токсичних речовин як складові спо­собу життя пересічного громадянина. Зростання генетично обумовле­них хвороб як наслідок неправильного способу життя майбутніх батьків. Проблеми дитячої інвалідності та соціального сирітства.

Знайомство з механізмами негативного впливу зазначених факторів на стан здоров'я та шляхами зменшення цього впливу − основа ко­рекції поведінки людини.

^ 3. Вплив на стан здоров'я людини соціальних та екологічних чинників

Поняття про соціальне здоров'я. Залежність соціального здоров'я від умов життя людини в суспільстві. Соціально-економічна, екологіч­на криза та криза моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Со­ціальне напруження, економічні та екологічні умови життя людини.

Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини.

Чинники техногенного забруднення довкілля. Вплив антропоген­них порушень біосфери Землі на здоров'я людини. Небезпека еколо­гічних катастроф для існування людства.

Екологічний стан України та її регіонів. Основні джерела антропо­генного забруднення навколишнього середовища в Україні та шляхи його подолання. Онкологічні захворювання, їх причини. Рання діагно­стика онкологічних захворювань як умова ефективного лікування і по­передження ускладнень.

Адаптивна, реактивна і резистентна здатність організму людини як фізіологічний механізм і умова виживання в процесі підсилення впли­ву негативних чинників довкілля.

Поняття про біологічні ритми людини. Ендогенні та екзогенні біоритми. Явище десинхронозу. Необхідність врахування біоритмів в організації навчально-виховного процесу в школі.

Екологічний світогляд людини як обов'язковий елемент валеологічного світогляду.

^ 4. Науково обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я

Рухова активність і здоров'я. Недостатній рівень рухової актив­ності − гіподинамія як фактор ризику. Латентний період розвитку змін в організмі: в опорно-руховій системі (атрофія скелетної та серцевої мускулатури, зниження рухливості суглобів, остеохондроз та дефор­муючий спондильоз), у діяльності внутрішніх органів. Попередження сколіозу і плоскостопості.

Фізична культура як профілактика розвитку гіподинамічного синд­рому. Необхідний рівень фізичного навантаження, його критерії. До­бова норма рухової активності дітей різного віку. Формування та ко­рекція осанки учнів.

Харчування і здоров'я. Критерії раціонального харчування: енергетич­ний − калорійна цінність продуктів харчування; критерій складу їжі − необхідна кількість і співвідношення компонентів їжі; критерій наявності в їжі "баластних" речовин; режим харчування. Вітаміни та мікроелемен­ти, їх значення для нормального функціонування організму людини.

Незбалансоване харчування як причина порушень обміну речовин. Проблеми йодної недостатності та шляхи її подолання.

Причини і механізми виникнення карієсу зубів та хвороб пародонту (недостатня кількість твердої їжі, надмірний вміст вуглеводів, пору­шення мінерального балансу зубної емалі, недотримання гігієни рото­вої порожнини тощо). Попередження стоматологічних захворювань.

Недостатнє харчування та його наслідки: дистрофія, зниження темпів росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни в організмі при ожирінні.

Токсичні речовини в їжі. Хімічне забруднення їжі (хімічні добрива, отрутохімікати, важкі метали). Патогенні бактерії в їжі. Радіаційне заб­руднення їжі. Поняття про кумулятивні властивості токсичних речовин.

Функціональні й патологічні порушення серцево-судинної систе­ми. Атеросклероз і причини його виникнення (роль холестерину і жир­них кислот в органічних змінах кровоносних судин). Вплив на серце­во-судинну систему гіподинамії, нераціонального харчування, стресів та шкідливих звичок. Шляхи подолання їхнього впливу.

^ 5. Основи психічного здоров'я

Поняття психічного здоров'я і проблеми його комплексного вив­чення. Фізіологічні основи психічної діяльності. Взаємовплив біоло­гічного і соціального у психічному розвитку індивіда. Відсутність пози­тивних психологічних установок на здоров'я як фактор, зумовлюючий виникнення хвороб.

Фактори ризику щодо психічних захворювань в епоху науково-тех­нічної революції: урбанізація, інтенсифікація виробництва, гіподина­мія, інформаційне перевантаження тощо. Поняття про стрес. Фізіоло­гічна основа стресу як адаптивної реакції. Види стресів. Механізми впливу емоцій людини на вегетативні процеси в організмі. Емоційні фактори захворювань. Загальна характеристика дистресів. Провідна роль психіки у подоланні дистресів та емоційних криз, їх запобіганні та відновленні функцій організму. Саморегуляція, її види та аспекти. Роль загальнозміцнюючих заходів у формуванні психічного здоров'я.

Вплив навчального процесу на здоров'я учнів. "Шкільний стрес" як один з основних чинників погіршення здоров'я учнів. Принципи навчан­ня і виховання в школі, їхня спрямованість на кінцевий результат педа­гогічної діяльності. Загальнопедагогічний принцип: "бережливе став­лення до здоров'я дітей". Професійне правило вчителя: "не нашкодь". Валеологізація навчального процесу, новітні освітні технології.

Проблема психологічної сумісності людини і соціального оточен­ня. Валеологічні аспекти конфліктології і методи подолання конфлікт­них ситуацій.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
^

Попередження хвороб і девіантної поведінки


6. Соціальні та психофізіологічні причини

вживання наркотичних речовин.

Шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки

Соціальні, психологічні та фізіологічні причини різних форм деві­антної поведінки, зокрема, вживання наркотичних та токсичних речо­вин. Поширення захворювань та смертності, пов'язаних з алкоголь­ною та наркотичною залежністю в Україні та інших країнах світу. Шляхи залучення молоді до вживання наркотиків.

Алкоголь як наркотична речовина. Механізм дії наркотичних речо­вин на організм та формування залежності. Неефективність лікування алкоголізму і наркоманії. Превентивна просвітницька робота з молод­дю як основна форма профілактики вживання наркотичних речовин.

Наркомани як група ризику щодо захворювання на СНІД. Шляхи подолання розповсюдження ВІЛ серед ін'єкційних наркоманів.

Тютюнопаління як форма токсикоманії. Влив компонентів тютю­нового диму на організм людини. Формування фізичної залежності від нікотину. Соціальні та психологічні передумови вживання тютюну. Профілактична робота з молоддю.

Проблема інвалідизації населення України. Вживання наркотичних і токсичних речовин майбутніми батьками як чинник, що зумовлює дитячу інвалідність. Інфікування плоду ВІЛ під час вагітності. Соціальні та психологічні проблеми ВІЛ-інфікованих дітей.

^ 7. Статеве виховання як основа

формування здорової сім'ї та профілактики хвороб,

що передаються статевим шляхом

Біологічні, психологічні та соціальні основи формування сім'ї.

Еволюція статевих стосунків у людському суспільстві. Фізіологіч­на та соціально-психологічна готовність до статевих стосунків. Ста­теві стосунки − біологічна основа створення сім'ї. Фізичне здоров'я чоловіка і жінки як необхідна умова повноцінних статевих стосунків у сім'ї.

Взаємне прагнення до збігу інтересів чоловіка та жінки − основа психоемоційного комфорту в сім'ї. Тендерний контекст системи стате­вого виховання дітей та підлітків. Рівноправні взаємовідносини ста­тей як основа запобігання проявам насильства в сім'ї та суспільстві.

Шлюб і закон. Функції сім'ї в суспільстві, їх характеристики: ство­рення позитивного психоемоційного фону, формування матеріальної бази сім'ї, реалізація сексуальної функції, народження, виховання та матеріальне забезпечення дітей, дотримання здорового побутового режиму тощо. Визначення готовності до створення сім'ї і прогноз сімей­ного благополуччя.

Соціально-економічні та психофізіологічні причини розлучень.

Вагітність. Умови нормального перебігу вагітності. Планування сім'ї як основа народження здорової дитини, зменшення кількості дітей-інвалідів і дітей-соціальних сиріт. Генетичне консультування. Методи контрацепції. Аборт та його наслідки.

Венеричні хвороби та СНІД як результат випадкових статевих сто­сунків. Вживання наркотичних та токсичних речовин (алкогольних на­поїв, тютюну, природних та синтетичних наркотиків) як фактор, що обумовлює виникнення спадкових хвороб та порушень статевої функції.


^ 8. Заразні хвороби, що набули соціального значення.

Всебічна поінформованість населення як провідний шлях поліпшення епідемічної ситуації

Загальна характеристика заразних хвороб. Інфекційні та інвазійні (паразитарні) хвороби.

Інфекційні хвороби в історії людства. Досягнення медицини в бо­ротьбі з інфекційними хворобами. Значення санітарного просвітницт­ва серед населення.

Особливості інфекційних хвороб. Інфекційний процес, його періо­ди. Поняття епідемії та пандемії. Групи інфекційних хвороб.

Імунітет: види імунітету та фактори, що на нього впливають. Методи підвищення імунологічної витривалості організму − загартування, фітопрофілактика, харчові добавки, що відповідають потребам населення певного регіону України. Причини виникнення імунодефіциту людини.

Захворювання органів дихання. Грип, атипова пневмонія (SARS), туберкульоз: збудники, джерела інфекції, шляхи передачі, ознаки і пе­ребіг хвороб, можливі ускладнення, надання невідкладної допомоги. Профілактика загальна і спеціальна.

Кишкові інфекції. Харчові токсикоінфекції (сальмонельоз, ботулізм), холера, дизентерія. Особливості розповсюдження кишкових інфекцій, збудники, профілактичні заходи.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом (венеричні хвороби): сифіліс, гонорея, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний мікоплазмоз, статевий герпес тощо. Вірусний гепатит В. Особливості розповсюдження венеричних хвороб, збудники, профілактичні заходи.

Інфекційні хвороби крові. СНІД і його збудник, шляхи розповсюд­ження, групи ризику, клінічні ознаки хвороби, медична допомога хво­рим на СНІД, загальна профілактика. Правовий та психосоціальний захист хворих та ВІЛ-інфікованих. Медична допомога хворим. Проти­епідемічні заходи. Поняття про висипний тиф. Малярія.

Інфекційні захворювання шкіри. Грибкові захворювання шкіри та її похідних.

Дитячі інфекції. Дифтерія, кір, скарлатина, вітряна віспа, коклюш, краснуха: збудники, шляхи передачі, характерні ознаки захворювання, ускладнення. Профілактика.

Паразитарні хвороби.

Короста, педикульоз та їх профілактика. Гельмінтози та заходи щодо обмеження їх розповсюдження.

^ 9. Індивідуальна оздоровча система як основа повноцінного довголітнього життя

Ознайомлення з науково обґрунтованими методами профілактики захворювань та зміцнення здоров'я. Важливість індивідуального підхо­ду до вибору оздоровчої методики чи системи. Значення методів само­оцінки рівня власного здоров'я і ефективності впливу на організм виб­раної методики чи системи.

Педагогічні валеотехнології. Досвід видатних педагогів щодо пи­тань збереження здоров'я учнів.

Стратегія ВООЗ "Здоров'я для всіх у XXI столітті". Нова парадиг­ма охорони здоров'я населення − активна, наступальна профілакти­ка. Міжнародні проекти: "Міста здоров'я", СІЖ)І, "Європа без тютю­ну", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", українсько-ка­надські проекти "Школи здоров'я", "Молодь за здоров'я", "Подолан­ня епідемії ВІЛ/СНІД в Україні" тощо.


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Поняття "здоров'я", "хвороба" та "донозологічний стан". Чин­ники, що формують здоров'я індивіда (лаборатор­не 2 год).

 2. Обмін речовин та енергії, основи раціонального харчування (практичне 2 год).

 3. Тренінг: "Шляхи подолання йодної недостатності" (лаборатор­не 2 год).

 4. Ознайомлення з методами функціональної діагностики (прак­тичне 2 год).

 5. Тренінг: "Формування життєво важливих навичок" (лаборатор­не2 год).

 6. Тренінг: "Формування захищеної поведінки як спосіб профілак­тики різних форм девіації" (лабораторне 2 год).

 7. Ділова гра: "Основи планування сім'ї" (лаборатор­не 2 год).

 8. Ділова гра: "Шляхи подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні (лаборатор­не 2 год).^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Ознайомитись із основними нормативними документами, в яких наголошується на необхідності введення навчальних курсів, що стимулюють молодь до здорового способу життя ("Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад сус­пільства", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1697; "Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", затверджена Указом Президента України від 26.03.00 р. № 203; "Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки", затверджена Указом Президента України від 01.11.00 р.; Указ Президента України від 07.12.00 р. № 1313 "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України"; "Комплексна програма про­філактики злочинності на 2001-2005 роки", затверджена Указом Пре­зидента України від 25.12.00 р. № 1376; "Програма "Українська роди­на", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.01 р. № 243; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. № 479 "Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння тендерній рівності у суспільстві на 2001-2005 роки"; Постанова Верховної Ради України від 19.06.03 р. № 989-ІУ "Про ре­комендації парламентських слухань на тему "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання"; доручення Президента України від 05.07.03 р. № 1-1/809 "Щодо запобігання поширенню в Україні небез­печних інфекційних захворювань"; Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 26.09.02 р. № 1418 "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки"; Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.02 р. № 14 "Про зат­вердження комплексної програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" та ін.) −1 год.−

 2. Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни "Основи екології" (чинники довкілля, що негативно впливають на організм людини, шляхи поліпшення екологічної ситуації в Україні) −2 год.

 3. ^ Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни "Вікова фізіологія з основами гігієни дітей" (роль вітамінів і мікро­елементів в організмі, наслідки їх недостатку в організмі) −1 год.

 4. Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисциплін "Вікова фізіологія з основами гігієни дітей" і "Загальна психоло­гія" (фізіологічні основи психічної діяльності, типологічні особливості вищої нервової діяльності людини, увага, пам'ять тощо) −2 год.

 1. ^ Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисциплін "Ос­нови медичних знань" (дитячі інфекційні хвороби, інфекційні захво­рювання шкіри) 2 год.

 2. Ознайомлення з традиційними і нетрадиційними оздоров­чими системами −4 год.
^

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ


(ПРОЕКТ)

 1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення функціональної діагностики на практичних заняттях і са-модіагностики, розробити і заповнити індивідуальний "Щоденник здо­ров'я" −3 год.

 2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і прак­тичних заняттях, а також результати самостійного вивчення різноман­ітних оздоровчих систем, розробити індивідуальну оздоровчу систему з урахуванням вихідного стану здоров'я −3 год.

^ Методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття із застосуванням традиційних і сучасних активних методів на­вчання (тренінги, ділові ігри тощо).

^ Методи оцінювання: поточне тестування; оцінка за проект; підсум­ковий письмовий тест.

Розподіл балів, присвоєних студентам:

Поточне тестування:
Змістовий модуль 1 −за теми 1, 2, 3, 5 −по 3 бали, за тему 4 −8

балів. Усього −20;

Змістовий модуль 2 −за всі теми −по 5 балів. Усього −20;

Підсумкове тестування −30;

Проект −30;

Загальна сума —^ 100.


Шкала оцінювання:

90-100 балів −відмінно (А);

75-89 балів −добре (ВС);

60-74 балів −задовільно (БЕ);

35-59 балів−незадовільно з можливістю повторного складання (РХ);

0-34 балів −незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Р).

Список^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

 1. Аряєв Л. Н., Загарін А. О., Котова Н. В. та ін. Перинатальні і педіатричні проблеми ВІЛ-інфекції/СНІД. −Київ, 1999. −№ 3. −С. 23-26.

 2. БеловВ. К, Михайлович Ф. Ф. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие. −М.: Недра Коммюникейшнс ЛТД, 1999. —664 с.

 3. Брехман К И. Валеология −наука о здоровье. −М.: ФИС, 1990. —207 с,

 4. Булич Е. Г., Муравов І В. Теоретичні основи валеології: Навчаль­ний посібник. −К.: ІЗМН, 1997. −224 с.

 5. Вазманова Ж. Т. Инфекционные и паразитарные болезни. −К.: Здоров'я, 2000. −342 с.

 6. Валеологія: Навчальний посібник в 2 ч. / Бобрицька В. І., Гринь-ова М. В. та ін. −Полтава: Скайтек, 2000. −306 с.

 7. Горбачев В. В., Горбачева В. Н. Витамины, микрозлементы, мак-розлементы. −Минск, 2002 −543 с.

 8. Подред.Г.И.Карпухина.—М.:Медицина, 1986.−340с.

 9. КиселевЕ. К, Титов В. В. Вирусная зпидемия 8АК5. −К.: По-липром, 2003. −158 с.

 1. Коломийцева М П, Габович Р. Д. Микрозлементы в медицине. −М.: Медицина, 1971. −288 с.

 2. Ладингтон 3., Дейль Г., Гамлешко И. Ключи к здоровью / Пер. с англ., II издание. −М.: Источник жизни, 1997. −192 с.

 3. Люди и ВИЧ −книга для неравнодушньїх / Международньш Альянс по ВИЛ/СПИД. −К.: ВПП "Техніка −ЛТД", 2004. −Изд. 2. −505 с.

 4. Мавров И. И. Половьіе болезни. Знциклопедический справоч-ник. −Киев-Москва, 1994. −480 с.

 1. Медико-біологічні основи валеології: Навчальний посібник / За ред. П. Д. Плахтія. −Кам'янець-Подільский: Вид. Кам'янець-Подільського держпедуніверситету, 2000. −408 с.

 2. Основи валеології: Навчальна програма для студентів педагогіч­них ВНЗ / Страшко С. В., Животовська Л. А., Гриньова М. В. та ін. // Інформаційний вісник (вища освіта). −К.: НМЦВО, 2001. —№6. —С. 43-47.

 3. Покровский В. В. Зпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД. −М.: Медицина, 1996. −246 с.

 4. Покровский В. К, Малеев В. В., Соминина А. А. Короновирус (8АК8) возбудитель атипичной пневмонии. Временныїе методические рекомендации. −М.: Медицина, 2003. −46 с.


Допоміжна:


 1. Профілактика йододефіцитних захворювань учнів через навчаль­но-виховний процес середніх закладів освіти: Науково-методичний посібник / За ред. В. І. Шахненка.—Харків: Центр сучасних інфор­маційних технологій та візуальних мистецтв, 2003, −202 с.

 2. Савчак В., Галникіна С Хвороби шкіри. Хвороби, що переда­ються статевим шляхом: Підручник. −Тернопіль: Укрмедкни-га, 2001. −507 с.

 3. Смоляр В. И. Гипомикрозлементозьі и гипермикрозлементо-зьі. −К.: Здоров'я, 1989. −150 с.

 4. СНІДв Україні. Аналітичний огляд. −Київ, 2003. −Вил. 1 (3). −31с.

 5. Страшко С. В., Животовська Л. А, Кривич І. П. та ін. Інструк­тивно-методичні й інформаційні матеріали щодо запобігання вживанню наркотичних речовин, поширенню в Україні небез­печних інфекційних захворювань та профілактики йодної недо­статності у населення // Інформаційний вісник (вища освіта) № 12. −К.: НМЦВО, 2003. −С. 73-97.

 6. Тимченко О. І., Сердюк А. М, Омельченко Е. М. Генофонд і здо­ров'я населення: значення шлюбних міграцій. −К.: Преса Ук­раїни, 2002. −79 с.

 7. Фещенко Ю. І., Мельник О. В., Коблянська А. В. Хіміорезистентний туберкульоз. −Київ, 2003. −134 с.

 8. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей иньекционных наркотиков и пути их решения / Международный Альянс по ВИЛ/СПИД. −Київ, 2004. −195 с.

Для нотаток

Для нотаток


Схожі:

Робочапрограм а Валеологія iconПрограма з курсу «Методика навчання валеології» Вступ до валеології
Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини І передумови виникнення валеології. Медицина І валеологія: реальні...
Робочапрограм а Валеологія iconВалеологія

Робочапрограм а Валеологія iconРобоча програма «Вікова фізіологія і валеологія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 28 с

Робочапрограм а Валеологія iconВалеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан
Чернівці : Чернівецький національного університету імені Юрія Федьковича, 2011. 343 с
Робочапрограм а Валеологія iconВалеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан
Чернівці : Чернівецький національного університету імені Юрія Федьковича, 2011. 343 с
Робочапрограм а Валеологія iconПлан лекційних занять з дисципліни «Вікова фізіологія І валеологія» для студентів І курсу напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2012 2013 навчальний рік
План лекційних занять з дисципліни «Вікова фізіологія І валеологія» для студентів І курсу напряму підготовки «Здоров’я людини» на...
Робочапрограм а Валеологія iconЛьвів – 2011 Модуль Теоретичні основи здоров’я
Скласти словник основних понять: валеологія, здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова активність, раціональне харчування тощо
Робочапрограм а Валеологія iconПрактикум з дисципліни "Валеологія" для навчання за кредитно-модульною системою
Ключове слово для тематичного покажчика. Комп’ютеризований практикум з валеології
Робочапрограм а Валеологія iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Робочапрограм а Валеологія iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи