Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» icon

Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Скачати 345.92 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Дата15.10.2012
Розмір345.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїІсторія української культури


Передмова


Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання. Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників і довідкової літератури, варіанти тестових контрольних завдань, критерії

оцінювання навчальних досягнень студентів.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« ^ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Історія української культури.^ Курс:

Підготовка Бакалаврів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,5

0101

Педагогічна освіта

Обов’язковий

Кількість

модулів: 3
Рік підготовки: 1, 2

Семестр: 1, 2, 3, 4

Змістових модулів: 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Лекції : 36 годин

Семінірські заняття: 18 години

Загальна кількість годин: 81
Самостійна робота: 17 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1
ІНДЗ: 10 годин

Тижневих годин: 3
Вид контролю: іспитМ Е Т А


Мета курсу – ознайомлення слухачів з історичними досягненнями

української культури, формування в них готовності та здібностей до

самостійного освоєння духовних цінностей українського народу.

П Р О Г Р А М А


Дисципліна вирішує такі завдання, як:

- вивчення закономірностей розвитку культури українського народу у контексті соціально - історичних обставин, опанування панорами вітчизняного та світового культурних процесів, їх головних етапів та тенденцій,

оволодіння знаннями закономірностей розвитку культури в історичному

аспекті;

- вивчення специфічних національних феноменів культури, уявлення типів

культури, розуміння їх єдності, бачення значення кожного суб`єкту культури - вченого, письменника, художника, музиканта, архітектора, виконавця, вчителя в розвитку культури…

Програма дисципліни побудована за історико-хронологічним принципом, охоплює найважливіші періоди розвитку світової та української культури, враховує місцеві особливості. Передбачено знайомство з експозиціями музеїв, виставами театрів.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Програма побудована за вимогами кредитно - модульної системи організації навчального процесу в вищих навчальних закладах.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Історія стародавньої культури.


ТЕМА 1. Культура як соціальне явище.

Поняття культури, її структура і функції. Історичні типи культур. Поняття нації. Риси національної культури.

ТЕМА 2. Культура первісного суспільства.

Генезис культури. Особливості первісної культури. Ритуал та його функції у первісному суспільстві. Міфологія, магія, релігія. Походження мистецтва та його функції.


ТЕМА 3. Антична культура як колиска культур європейських народів.

Характерні риси давньогрецької культури. Релігія, міфологія. Феномен давньогрецького чуда: філософія, наука, література і мистецтво.

Самобутність давньоримської культури. Від громадянина до підданого. Від релігії общини до світової релігії. Особливості давньоримської науки. Римське право. Латинська мова. Образотворче мистецтво. Архітектура.

Сім чудес світу.

Античність і українська культура.


ТЕМА 4. Вплив християнства на культуру середньовічної Європи.

Соціокультурна ситуація в середньовічній Західній Європі. Християнська теологія і церква, їх роль в феодальному суспільстві. Фома Аквінський.

Західноєвропейська наука і освіта. Героїчний епос. Образотворче мистецтво і архітектура.


ТЕМА 5. Культура Київської Русі.

Соціальний і політичний лад Давньоруської держави. «Руська правда» як зведення законів. Хрещення Русі. Фольклор. Писемність. Давньоруська література. Літописи. Освіта. Розвиток мистецтва. Архітектура.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Історія української культури.


ТЕМА 6. Українська культура XIV – початку XVII століть.

Фольклор. Літописи. Книгодрукування. Релігійні братства. Освіта. Образотворче мистецтво. Архітектура.


ТЕМА 7. Розвиток української культури у XVII – XVIII століттях.

Розвиток освіти на Україні. Києво-Могилянська академія і її вплив на розвиток російської освіти і науки. Відкриття Львівського університету. Друкарська і бібліотечні справи. Розвиток філософської думки, поширення наукових знань. Українська література. Музична культура. Образотворче мистецтво. Архітектура.


ТЕМА 8. Особливості розвитку української культури у 1 половині

ХІХ століття.

Структура освіти на Україні. Відкриття університетів. Наукова думка. Розвиток українознавства. Українська література 1 половини 19 століття. Образотворче мистецтво. Утвердження в архітектурі стиля класицизму.

ТЕМА 9. Культурні процеси на Україні у 2 половині ХІХ століття.

Загальна та професійна освіта. Досягнення в науці. Успіхи в розвитку української літератури та її вплив на підйом українського театру та музичної культури. Образотворче мистецтво. Пошуки нового стилю в архітектурі.


ТЕМА 10. Українська культура ХХ століття.

Особливості української культури початку ХХ століття. Політика українізації. Освіта. Досягнення науки. Видавницька справа. Особливості розвитку української радянської літератури. Дисидентський рух. Досягнення українського театру і кіно. Музична культура. Естрада. Образотворче мистецтво. Архітектура. Національно-культурна політика незалежної України.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.

Українська культура і культура народів світу.


ТЕМА 11. Вплив європейської культури XVI – XІХ століть на

українську культуру.

Гуманістичне вчення про людину епохи Відродження. Наукові пошуки. Особливості розвитку літератури. Театр. Ренесанс в образотворчому мистецтві. Стиль бароко в архітектурі.

Просвітництво як ідеологія буржуазії. Літературні течії XVIII століття . Класицизм в музичному мистецтві. Класицизм в образотворчому мистецтві і архітектурі, їх вплив на розвиток українських міст.

Національно-визвольний рух і романтизм як художній метод. Обновлення літературних жанрів. Перетворення в театральному мистецтві. Формування національних музичних шкіл. Романтична школа в образотворчому мистецтві.


ТЕМА 12. Взаємозв`язок української і російської культури ХІХ

століття.

Суспільні досягнення в галузі науки. Внесок українців у розвиток російської літератури. Українська драматургія і російський театр ХІХ століття. Російський вплив на розвиток української музичної культури, образотворчого мистецтва. Українська тема у творчості російських художників.


ТЕМА 13. Особливості взаємодії української культури з культурами

народів СРСР і країн СНД.

Література. Театр. Кіномистецтво. Музична культура. Естрада. Образотворче мистецтво. Архітектура. Наука. Спорт.

ТЕМА 14. Одеса і вітчизняна культура.

Заснування Одеси. Будівництво і архітектура. Внесок одеських вчених в розвиток науки, освіти. Культурно-просвітницькі заклади. Одеські традиції в образотворчому мистецтві. Вплив Одеси і одеситів на розвиток світової літератури, світової музичної культури. Одеська кіностудія. Театральне мистецтво. Спортивні досягнення.


ТЕМА 15. Структура та зміст експозицій археологічного, художнього, літературного, краєзнавчого музеїв.

Вивчення теми передбачає екскурсії до вказаних музеїв.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Кількість годин, відведених на:

____________________________________________

Лекції Семінарські Самостійну Індивідуаль

Тема та практич- роботу ну роботу

ні заняття

Змістовий модуль 1.

^ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Тема 1.

Культура як соціальне 2 1

явище.

Тема 2.

Культура первісного 2 1

суспільства.

Тема 3.

Антична культура як ко- 2 1

лиска культури європей-

ських народів.

Тема 4.

Вплив християнства на 2 2

культуру середньовічної

Європи.

Тема 5.

Культура Київської Русі. 2 2

Змістовий модуль 2.

^ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Тема 6.

Українська культура XIV- 2 2 1

початку XVII століть.

Тема 7.

Розвиток української 2 2 1

культури у XVII-XVIII

століттях.

Тема 8.

Особливості розвитку 2 2 1

української культури

1 половини ХІХ століття.

Тема 9.

Культурні процеси на 2 2 1

Україні у 2 половині

ХІХ століття.


__________________________________________________________________

Тема 10.

Українська культура ХХ 4 4 1 2

століття.

Змістовий модуль 3.

^ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА І КУЛЬТУРИ НАРОДІВ СВІТУ

Тема 11.

Вплив європейської куль- 4 1

тури XVI-XIX століть на

українську культуру.

Тема 12.

Взаємозв`язок української 2 2 1

і російської культур ХІХ

століття.

Тема 13.

Особливості взаємодії 4 1

української культури з

культурами народів СРСР

і країн СНД.

Тема 14.

Одеса і вітчизняна 4 2 4

культура.

Тема 15.

Структура і зміст експози- 6 2

цій археологічного, худож-

нього, літературного

музеїв м. Одеси.

Усього годин : 36 18 17 10


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Контрольні питання до 1 змістовного модулю.

1. Культура як соціальне явище.

2. Типи культур.

3. Риси національної культури.

4. Елементи первісної культури.

5. Характерні риси давньогрецької культури.

6. Давньогрецька наука.

7. Наука у стародавньому Римі.

8. Антична міфологія.

9. Антична література.

10. Сім чудес світу.

11. Вплив християнства на розвиток культури середньовічної Європи.

12. Романський і готичний архітектурні стилі.

13. Особливості середньовічної Західноєвропейської науки і освіти.

14. Релігія в Давньоруській державі.

15. Пам`ятки писемності і літератури.

16. Літописи ХІІ-ХІІІ століть.

17. Давньоруські архітектура і образотворче мистецтво.

18. Давньоруський фольклор.

Контрольні питання до 2 змістовного модулю.

19. Релігійні братства на Україні. Їх вплив на стан освіти.

20. Розвиток книговидання на Україні у 16 столітті.

21. Розвиток освіти в 17-18 століттях. Києво-Могилянська академія.

22. Філософська думка на Україні у 18 столітті.

23. Українська література 18 століття.

24. Українська музична культура 17-18 століть.

25. Українська архітектура 18 століття.

26. Структура освіти на Україні у 1 половині 19 століття.

27. Українська наука 19 століття.

28. Українська література 1 половини 19 століття.

29. Українська література 2 половини 19 століття.

30. Стиль класицизму і еклектики в архітектурі.

31. Українське образотворче мистецтво 19 століття.

32. Українська музична культура 19 століття.

33. Загальна і професійна освіта на Україні у 2 половині 19 століття.

34. Українська література початку 20 століття.

35. Особливості розвитку української радянської літератури.

36. Політика українізації 1920-1930-х років.

37. Українська наука 20 століття.

38. Український театр.

39. Українське кіномистецтво.

40. Українська естрада.

41. Українська музична культура 20 століття.

42. Українське образотворче мистецтво 20 століття.


Контрольні питання до 3 змістовного модулю.

43. Ренесанс в образотворчому мистецтві.

44. Особливості європейської літератури епохи Відродження.

45. Стиль бароко в архітектурі.

46. Головні риси гуманістичного вчення про людину і особливості ідеології

Просвітництва.

47. Літературні течії 18 століття.

48. Європейські музичні школи 17-18 століття.

49. Європейське образотворче мистецтво 17-18 століть.

50. Класицизм в архітектурі.

51. Романтизм як художній метод.

52. Література Романтизму.

53. Розвиток національних музичних шкіл європейських народів.

54. Романтична школа в образотворчому мистецтві.

55. Українсько-російські наукові досягнення в ХІХ столітті.

56. Українці в російській літературі ХІХ століття.

57. Російський вплив на українську музичну культуру і образотворче

мистецтво ХІХ століття.

58. Українська драматургія і російський театр.

59. Українська тема в російському образотворчому мистецтві ХІХ століття.

60. Особливості взаємодії літератур народів СРСР.

61. Радянське кіномистецтво.

62. Радянське музичне мистецтво.

63. Радянське образотворче мистецтво.

64. Радянська естрада.

65. Наукові школи народів СРСР і країн СНД.

66. Одеса і вітчизняна література.

67. Південноукраїнська школа живопису.

68. Одеські театри.

69. Одеські музеї.

70. Наука і освіта в Одесі.

71. Одеська кіностудія.

72. Архітектурна Одеса.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (ІНДЗ)


1. Оцінити вплив християнства на розвиток сучасної культури.

2. Прослідити ознаки впливу зарубіжжя на сучасну українську

культуру.

3. Охарактеризувати внесок Одеси у розвиток вітчизняної літератури.

4. Розкрити роль Одеси у формуванні вітчизняної музичної культури.

5. Визначити роль одеських музеїв у збереженні культурних надбань

людства.


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальна література

________________________________________________________________

№ Повна назва Скорочена назва

_________________________________________________________________

1. Букач В.М. Одесса и отечественная Букач В.М. Одесса и

культура. – Одесса, 2002. – 24 с. отечественная культура


2. Лекції з історії світової та вітчизня- Яртись А.В…Лекції…

ної культури: Навч. вид./ За заг. ред.

Яртися А.В., Фендрика С.М.,Черепа-

Нової С.О. – Львів,1994. – 496 с.


3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світо- Полікарпов В.С. Лекції…

вої культури: Навч. посіб. – Харків,

1995. – 336 с.


4. Українська та зарубіжна культура: Під- Українська та зарубіжна

ручник./ За ред. В.О.Лозового. – Харків, культура…

2006. – 376 с.

__________________________________________________________________


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

=============================


Тема 1. Культура Київської Русі.

1. Особливості соціального і політичного ладу Давньоруської держави.

2. Еволюція релігії. Хрещення Русі.

3. Писемність. Освіта.

4. Фольклор.

5. Давньоруська література. Літописи.

6. Розвиток мистецтва.

7. Архітектура.


Література.

1.Українська та зарубіжна культура…,с.272 – 291.

2.Яртись А.В…Лекції…, с.270 – 289.


Тема 2. Українська культура XIVпочатку XVII століть.

1. Фольклор.

2. Започаткування книгодрукування на Україні.

3. Релігійні братства.

4. Особливості освіти.

5. Образотворче мистецтво.

6. Архітектура.


Література.

1. Полікарпов В.С.Лекції.., с.223 – 236.

2. Українська та зарубіжна культура…,с. 292 – 310.

3. Яртись А.В…Лекції…, с.290 – 321.


Тема 3. Розвиток української культури у XVIIXVIII століттях.

1. Соціально – політичні умови розвитку української культури у 17 –

18 століттях. Формування нації.

2. Розвиток освіти.

3. Друкарська і бібліотечна справи.

4. Розвиток філософської думки і історіографії.

5. Література.

6. Музична культура.

7. Образотворче мистецтво.

8. Архітектура.


Література.

1. Українська та зарубіжна культура…, с.311 – 332.

2. Яртись А.В…Лекції…, с 322 – 350.


Тема 4. Особливості розвитку української культури 1 половини

ХІХ століття.

1. Типи навчальних закладів.

2. Особливості розвитку наукової думки.

3. Становлення українського мовознавства та літератури.

4. Образотворче мистецтво.

5. Класицизм в архітектурі.


Література.

1. Українська та зарубіжна культура…, с.333 – 346.

2. Яртись А.В…Лекції…, с.351 – 389.


Тема 5. Культурні процеси на Україні у 2 половині ХІХ століття.

1. Структура загальної та професійної освіти.

2. Досягнення в науковому пошуку.

3. Успіхи в літературному процесі.

4. Вплив літератури на розвиток українського національного театру.

5. Розквіт національної музичної культури.

6. Еклектизм в архітектурі.


Література.

1. Українська та зарубіжна культура…, с. 333 – 346.

2. Яртись А.В….Лекції…, с.351 – 389.


Тема 6. Українська культура ХХ століття.

1. Пошуки в літературі початку ХХ століття.

2. Політика українізації в галузі національно-культурного будівництва.

3. Українська радянська література.

4. Дисидентський рух.

5. Успіхи в розвитку національного театру.

6. Досягнення українського кінематографу.

7. Музична культура.

8. Естрада.

9. Система освіти.

10. Досягнення в науці.

11. Особливості національно-культурної політики незалежної України.


Література.

1. Українська та зарубіжна культура…, с.347 – 372.

2. Яртись А.В….Лекції…, с.390 – 409.


Тема 7. Взаємозв`язок української і російської культур

ХІХ століття.

1. Взаємодія в наукових пошуках.

2. Внесок українців в розвиток російської літератури.

3. Українська драматургія і російський театр.

4. Російський вплив на розвиток української національної музичної

школи.

5. Російський вплив на розвиток українського образотворчого

мистецтва.

6. Українська тема у творчості російських художників.


Література.

1. Полікарпов В.С. Лекції…, с. 278 – 290.

2. Українська та зарубіжна культура…, с. 212 – 222.


Тема 8. Одеса і вітчизняна культура.

1. Особливості планування і будівництва міста Одеси.

2. Внесок одеських вчених в розвиток науки і освіти.

3. Музеї міста.

4. Театральне життя.

5. Кіномистецтво.

6. Одеські традиції в образотворчому мистецтві.

7. Літературна Одеса.

8. Музична культура в Одесі.


Література.

1. Букач В.М. Одесса и отечественная культура…, с.3 – 21.


^ ВАРІАНТИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ


Варіант № 1


1. Типами культури є :

а) історичні ; б) загальнолюдські.

2. Головною рисою релігії стародавніх греків був:

а) політеїзм; б) монотеїзм.

3. Яка з пам`яток архітектури належала до 7 чудес світу?

а) Колізей в Римі; б) Єгипетські піраміди; в) Велика Китайська стіна.

4. В якому році було прийнято християнство на Русі?

а) 944 ; б) 988; в) 1037.

5. Хто заснував першу на Україні книгодрукарню у Львові в 1574 році?

а) Ш. Фіоль ; б) Ф. Скорина; в) І. Федоров.

6. З доходів якого київського князя була побудована десятина церква?

а) Володимира Мономаха; б) Ярослава Мудрого;

в) Володимира Великого.

7. Ідеологія Просвітництва вперше з`явилася :

а) в Італії ; б) в Англії; в) у Франції.

8. Прогресивний (революційний ) романтизм представлений у творчості

письменників :

а) В. Жуковського; б) Ш. Петефі; в) В. Скотта; г) Т. Шевченка;

д) Г. Гейне.

9. Якій поет є автором слів романсу « Очі чорні»?

а) Б. Грінченко; б) Є. Гребінка; в) О. Пушкін.

10. Який український скульптор є автором пам`ятника О. Суворову

в Очакові ?

а) П. Забіла; б) Л. Позен; в) Б. Едуардс.

11. В яких роках проводилася політика українізації ?

а) 1920 -1930 рр.; б) 1940 -1950 рр.; в) 1960- 1970 рр.

12. Ім`я якого видатного українського театрального діяча носить Одеський

український музично-драматичний театр?

а) Ю. Шумського; б) В. Василька; в) І. Твердо хліба .

13. Який український кінорежисер зняв фільм «Земля», що був визнаний у

1958 році на всесвітній виставці у Брюсселі одним з 12 кращих фільмів

всіх часів і народів.

а) І. Кавалерідзе;. б) О. Довженко; в) І. Савченко.

14. Який відомий український письменник-сатирик народився на Одещині?

а) Ф. Маківчук; б) П. Глазовий;. В) С. Олійник.


Варіант № 2

1. Типом культури є:

а) національний; б) регіональний.

2. Розвитку яких наук стародавні римляни приділяли першочергову

увагу?

а) теоретичним; б) практичним ( прикладним).

3. Яка з пам`яток архітектури належала до 7 чудес світу?

а) Храм Соломона; б) Храм богині Афіни на Акрополі;

в) Храм богині Артеміди в Ефесі.

4. Як звали билинного героя – орача (хлібороба):

а) Добриня Микитович ; б) Мікула Селянинович.

5. Який середньовічний історик є автором твору « Государ»?

а) А. Моджевський; б) Ф. Бьондо; в) Н. Макіавеллі.

6. Ідеї Просвітництва знайшли відображення у творчості українських

письменників:

а) М. Коцюбинського; б) Г. Сковороди; в) М. Вовчка;

г) І. Котляревського.

7. Творчість яких видатних письменників проникнута романтизмом?

а) Д. Байрона; б) Д. Світа; в) А. Міцкевича; г) О. де Бальзака;

д) М. Лермонтова.

8. Який російський художник –пейзажист є автором картини

«Чумацький шлях»?

а) І. Левітан; б) І. Айвазовський; в) О. Саврасов.

9. Який український скульптор є автором пам`ятників І. Котляревсько-

му і М. Гоголю у Полтаві?

а) П. Забіла ; б) Л. Позен; в) Б. Едуардс.

10. В якому місті в 1908 році було відкрито перший на Україні і в

Російській імперії аероклуб?

а) Київ; б) Одеса; в) Харків.

11. В якому році в Києві почав працювати телевізійний передавач?

а) 1938; б) 1948; в) 1958.

12. Хто з акторів Одеського театру музичної комедії першим в Радянському Союзі серед акторів оперети здобув звання народного артиста

СРСР?

а) С. Крупнік ; б) М. Водяний; в) Л. Сатосова.

13. Ім.`ям якого видатного українського вченого-медика було названо

Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб і тканевої

терапії?

а) Л. Громашевського; б) В. Філатова; в) М. Ясиновського.

14. На якій кіностудії кінорежисер Дз. Вєртов здійснив постановку

Першого в СРСР звукового документального фільму?

а) Мосфільм; б) Київська кіностудія; в) Ленфільм.


Варіант № 3


1. Типом культури є:

а) етнічний ; б) загальнолюдський.

2. Хто з давньогрецьких філософів вважається основоположником

матеріалізму?

а) Демокрит; б) Платон.

3. Яка з пам`яток архітектури належала до 7 чудес світу?

а) Вавілонські стіни; б) Висячі сади Семіраміди; в) Стоунхендж.

4. Для якої кількості дітей відкрив школу у Новгороді Ярослав Мудрий?

а) 100; б) 200; в) 300.

5. Хто є автором концепції про геліоцентричну систему світу?

а) І. Кеплер; б) Дж. Бруно; в) М. Копернік.

6. В якому році Києво- Могилянська колегія набула статусу академії?

а) 1615; б) 1632; в) 1701.

7. Хто з художників епохи Відродження є автором картини «Джоконда»?

а) С. Ботічеллі; б) Мікеланджело; в) Леонардо да Вінчі.

8. Консервативний романтизм представлений у творчості письменників:

а) В. Жуковського; б) К. Рилєєва; в) В. Скотта; г) Т. Шевченка.

9. Хто був автором першої граматики української мови, виданої в 1818

році у С.-Петербурзі?

а) М. Максимович; б) О. Павловський; в) П. Куліш.

10. Який видатний російський художник написав картину «Запорожці

пишуть листа турецькому султану»?

а) І. Крамськой; б) В. Васнєцов; в) І. Рєпін.

11. Який видатний український хореограф заснував в 1937 році академіч-

ний ансамбль танцю України?

а) Л. Герасимчук; б) П. Вірський; в) А. Соболь.

12. Яка відома українська оперна співачка була видатним педагогом

Одеської консерваторії?

а) Б. Руденко; б) О. Благовидова; в) Р. Сергієнко.

13. Який відомий російський архітектор збудував у стилі бароко

Андріївську церкву у Києві?

а) В. Баженов; б) Ф. Аргунов; в) В. Растреллі.

14. Який видатний український вчений-біолог, президент Академії

Наук України закінчив Новоросійський університет в Одесі і

працював ректором Одеського медичного інституту?

а) М. Гамалія; б) В. Хавкін; в) Д. Заболотний.


Варіант № 4


1.Типом культури є:

а) національний; б) континентальний.

2.Який давньогрецький філософ вважається основоположником ідеалізму?

а) Демокрит; б) Платон.

3. Закони ХІІ таблиць лягли в основу правової системи:

а) стародавніх греків; б) стародавніх римлян.

4. При якому соборі заснував бібліотеку Ярослав Мудрий?

а) при Софійському у Новгороді; б) при Софійському у Києві.

5. Хто в ХV столітті винайшов книгодрукування?

а) Ф. Скорина; б) І. Гутенберг.

6. В якому році було засновано Львівський університет?

а) 1631; б) 1661; в) 1701.

7. Романтизм в європейському образотворчому мистецтві представлений

творчістю художників:

а) Ф. Гойї; б) У. Хогарта; в) Е. Делакруа; г) О. Ренуара.

8. Хто з видатних викладачів Києво-Могилянської академії став керів-

ником священого синоду Російської православної церкви за часів

царювання Петра І?

а) І. Галятовський; б) С. Яворський; в) Ф. Прокопович.

9. В якому місті в 1830 році була відкрита перша публічна бібліотека в

Україні?

а) Київ; б) Одеса; в) Харків.

10. Які українські письменники ХІХ ст.. були двомовними?

а) Г. Квітка-Основ`яненко; б) Є. Гребінка; в) П. Мирний;

г) С. Руданський; д) Т. Шевченко.

11. Який видатний музичний діяч заснував академічний народний хор

України?

а) Л. Ревуцький; б) Г. Верьовка; в) Б. Лятошинський.

12. Ім`я якого видатного українського композитора присвоєно Одеському

музичному училищу?

а) С. Людкевича; б) К. Данькевича; в) П. Майборода.

13. Який видатний радянський оперний співак (тенор), соліст Великого

театру у Москві походив з України?

а) С. Лемєшев; б) І. Козловський; в) Л. Собінов.

14. Який режисер здійснив на Одеській кіностудії постановку фільму

«Весна на Зарічній вулиці»?

а) Є. Машков; б) М. Хуциєв; в) П. Тодоровський.


Варіант №5


1. Що є елементом національної культури?

а) національні риси; б) регіональні риси.

2. Який з давньогрецьких вчених був філософом-ідеалістом?

а) Аристотель; б) Архімед.

3. Хто є автором пам`ятки давньоруської літератури «Повчання дітям»?

а) Ярослав Мудрий ; б) Володимир Мономах.

4. Епоха Відродження охоплює період:

а) ХІ – ХІІІ ст..; б) ХІV – ХVІ ст..; в) XVII – XVIII ст.

5. Який середньовічний вчений є автором закону про рух небесних тіл?

а) М. Копернік; б) Дж. Бруно; в) І. Кеплер.

6. Хто з видатних російських письменників 18 ст. був випускником

Києво-Могилянської академії?

а) Д. Фонвізін; б) М. Ломоносов; в) Г. Державін.

7. Творчості яких українських письменників були притаманні романтичні

тенденції?

а) П. Гулака -Артемовського; б) П. Мирного; в) Л. Українки;

г) І. Нечуй –Левицького.

8. В якому році було відкрито Харківський університет?

а) 1805; б) 1834; в) 1965.

9. Який видатний російський композитор є автором опери «Князь Ігор»?

а) О. Глазунов; б) О. Бородін; в) М. Мусоргський.

10. Хто з українських художників навчався в Одеський малювальній школі,

яка згодом була перетворена в художнє училище?

а) С. Васильковський; б) К. Костанді; в) О. Шовкуненко;

г) М. Пимоненко.

11. Який український письменник є автором п`єси « В степах України»?

а) І. Микитенко; б) О. Корнійчук; в) О. Довженко.

12. Який всесвітньо відомий піаніст, народний артист СРСР народився

і здобув музичну освіту в Одесі?

а) С. Ріхтер; б) Е. Гілєльс; в) Г. Нейгауз.

13. Який видатний український поет написав слова «Пісні про рушник»?

а) П. Тичина; б) О. Малишко; в) М. Рильський.

14. Який видатний архітектор є автором ансамблю Приморського

бульвару в Одесі?

а) Ж. Тома де Томон; б) Ф. Боффо; в) Ф. Гонсіоровський.


Варіант № 6

1. Що є елементом національної культури?

а) етнічні риси; б) інтернаціональні риси.

2. Який з давньогрецьких вчених був фізиком?

а) Аристотель; б) Архімед.

3. Яка з пам`яток архітектури належала до 7 чудес світу?

а) Вавілонська башта; б) Пізанська башта; в) Фороський маяк.

4. Яка з давньоруських пам`яток писемності є збіркою законів?

а) «Слово про закон і благодать»; б) « Руська правда».

5. Хто з середньовічних християнських теологів є автором енцикло-

педії католицького богослів`я «Сума теологій»?

а) Альберт Великий; б) Фома Аквінський.

6. Ідеологією епохи Відродження був:

а) аскетизм; б) гуманізм.

7. Хто є автором романа «Робінзон Крузо», в якому в повному обсязі

відображена суть ідеї просвітництва?

а) Ж.Ж. Руссо; б) Вольтер; в) Д. Дефо.

8. Романтичні риси були притаманні творчості видатних російських

художників:

а) К. Брюлова; б) В. Сурікова; в) І. Айвазовського;

г) А. Венеціанова; д) О. Кіпренського.

9. В якому році був відкритий Володимирський університет в Києві?

а) 1805; б) 1834; в) 1865.

10. Який видатний український драматург є автором п`єс «Хазяїн»,

«Сто тисяч», «Мартин Боруля»?

а) М. Кропивницький; б) І. Карпенко- Карий; в) М. Старицький.

11. Який український вчений-історик очолював Центральну Раду?

а) Д. Багалєй; б) М. Грушевський; в) Д. Яворницький.

12. Хто з видатних українських кінорежисерів є автором кіноповісті

«Повість полум`яних літ»?

а) І. Савченко; б) О. Довженко; в) І. Кавалерідзе.

13. Який всесвітньо відомий скрипач, народний артист СРСР народився і

здобув музичну освіту в Одесі?

а) Л. Коган; б) Д. Ойстрах; в) В. Співаков.

14. Який відомий російський скульптор, що походив з України, був

автором пам`ятника герцогу (дюку) А. Е Рішел`є в Одесі?

а) П. Клодт; б) І. Мартос; в) С. Піменов.


Варіант № 7


1. Що є елементом національної культури?

а) історичні риси; б) загальнолюдські цінності.

2. Який з давньогрецьких вчених був математиком?

а) Гіппократ: б) Піфагор.

3. Яка з пам`яток архітектури належала до 7 чудес світу?

а) Пантеон в Римі; б) Мавзолей в Галікарнасі;

в) Мечеть Омейядів в Дамаску.

4. Хто є автором пам`ятки давньоруської літератури «Слово про закон

і благодать» ?

а) Феодосій Печерський; б) митрополит Іларіон.

5. Хто з письменників епохи Відродження є автором трагедії «Король

Лір»?

а) М. Сервантес; б) Ф. Петрарка; в) В. Шекспір.

6. Хто з видатних європейських письменників представляв просвітниць-

кий класицизм ?

а) Ж. Ж, Руссо; б) Д. Дефо; в) Вольтер; г) Ж. Б. Мольєр.

7. Які архітектурні стилі панували у Європі протягом 18 століття?

а) романський; б) бароко; в) класицизм ; г) еклектика.

8. Творчості яких українських художників були притаманні романтичні

тенденції?

а) І. Сошенко; б) М. Пимоненко; в) М. Сажина; г) К. Костанді.

9. В якому році було відкрито Новоросійський університет в Одесі?

а) 1805; б) 1834; в) 1865; г) 1875.

10. Який український письменник є автором п`єси «Украдене щастя»?

а) І. Карпенко-Карий; б) М. Кропивницький; в) І. Франко.

11. Який український співак першим серед естрадних виконавців здобув

почесне звання народного артиста СРСР ?

а) К. Огнєвой ; б) М. Гнатюк ; в) Ю. Богатиков.

12. Ім`я якої видатної оперної співачки, яка народилася в Одесі, носить

Одеська музична академія (консерваторія)?

а) Н Обухової; б) А. Нежданової ; в) В. Барсової.

13. В якому році заснована Національна Академія Наук України?

а) 1918; б) 1919; в) 1922.

14. Яка видатна російська поетеса народилася в Одесі?

а) Г. Ахматова; б) Ю. Друніна; в) М. Цвєтаєва.


Варіант № 8


1. Що є елементом національної культури?

а) регіональні риси; б) класові риси.

2. Хто з давньогрецьких вчених займався медициною?

а) Гіппократ ; б) Піфагор.

3. Автором літопису «Повість минулих літ» є:

а) Феодосій Печерський; б) Нестор.

4. Хто з письменників епохи Відродження є автором роману

«Дон Кіхот» ?

а) В. Шекспір; б) Ф. Петрарка ; в) М. Сервантес.

5. Творчістю яких відомих письменників 18 століття був представлений

сентименталізм?

а) Вольтера; б) Ж.Ж. Руссо; в) Д. Дідро; г) М. Карамзіна.

6. У творчості яких видатних українських композиторів яскраво

проявилися риси романтизму?

а) С. Гулака –Артемовського; б) М. Леонтовича;

в) М. Лисенка ; г) М. Аркаса.

7. Скільки гімназій нараховувалося на Лівобережній Україні

в середині ХІХ століття?

а) 13 ; б) 19; в) 129.

8. В якому місті була відкрита перша публічна бібліотека в Україні?

а) Київ; б) Одеса; в) Харків.

9. Хто з українських художників навчався в Одеській малювальній

школі (потім художньому училищі)?

а) С. Васильківський; б) К. Костанді; в) О. Шовкуненко;

г) М. Пимоненко.

10. Який український композитор є автором опери «Мазепа»?

а) М. Лисенко; б) П. Ніщинський; в) П. Сокальський.

11. Який український письменник є автором повісті «Кайдашева сім`я»?

а) Л. Мартович; б) І. Нечуй – Левицький; в) А. Тесленко.

12. Ім`я якого видатного українського педагога носить педагогічний

університет в Одесі?

а) А. Макаренка; б) В. Сухомлинського; в) К. Ушинського.

13. Який український радянський письменник є автором п`єси

«В степах України»?

а) І. Микитенко; б) О. Корнійчук; в) А. Головко.

14. Який всесвітньо відомий піаніст, народний артист Радянського

Союзу народився і здобув музичну освіту в Одесі?

а) С. Ріхтер; б) Е. Гілєльс; в) Г. Нейгауз.


Варіант № 9


1. Яка форма релігії є притаманною для первісного суспільства?

а) політеїзм ; б) тотемізм ; в) монотеїзм.

2. Хто з давньогрецьких вчених вважається основоположником

історії?

а) Геродот; б) Сократ.

3. «Слово о полку Ігоревім» як пам`ятка давньоруської літератури є:

а) літописом; б) художнім твором.

4. В якому році Києво-Могилянська колегія набула статусу академії?

а) 1615; б) 1632; в) 1701.

5. Який великий російський поет є автором роману «Євгеній Онєгін»?

а) М. Лермонтов; б) О. Некрасов; в) О. Пушкін.

6. Хто з відомих письменників 18 століття представляв просвітниць-

кий реалізм ?

а) Д. Дефо; б) Д. Дидро; в) М. Ломоносов; г) Ж. Ж. Руссо.

7. Романтизм яскраво проявився у творчості видатних європейських

композиторів:

а) Р. Шумана; б) В.А. Моцарта; в) Ф. Шопена;

г) І. Штрауса ; д) І.С. Баха.

8. Який російський художник – пейзажист є автором картини

«Чумацький шлях»?

а) І. Айвазовський; б) І. Левітан; в) О. Саврасов.

9. В якому році було відкрито університет у Чернівцях?

а) 1834; б) 1865 ; в) 1875.

10. Який український драматург є автором історичного роману-трилогії

«Богдан Хмельницький»?

а) М. Кропивницький; б) М. Старицький; в) І. Франко.

11. Який видатний український письменник є автором повісті «Тіні

забутих предків»?

а) В. Стефаник; б) П. Мирний; в) М. Коцюбинський.

12. Яка видатна актриса німого кіно знімалася на Одеській кінофабриці

і померла в Одесі?

а) Л. Орлова; б) В. Холодна; в) Н. Ужвій.

13. В Одесі народився видатний організатор радянської космічної

галузі, двічі Герой Соціалістичної Праці, академік:

а) В. П. Глушко; б) С. П. Корольов.

14. Який всесвітньо відомий скрипаль, народний артист Радянського

Союзу народився і здобув музичну освіту в Одесі?

а) Д. Ойстрах; б) Л. Коган: в) В. Співаков.


Варіант № 10


1. Який бог в давньогрецькій міфології був головним?

а) Посейдон; б) Зевс; в) Юпітер.

2. Хто з давньогрецьких вчених переймався питаннями етики ?

а) Геродот; б) Сократ.

3. В якому творі давньоруської літератури висловлюється ідея

єднання роздроблених Руських земель?

а) «Слово про закон і благодать» ; б) «Моління Даниїла Заточника».

4. Хто з письменників епохи Відродження є автором «Декамерона»?

а) Ф. Раблє; б) Д. Боккаччо; в) Ф. Петрарка.

5. Сатирична комедія доби Просвітництва була представлена творами

письменників:

а) П. Бомарше; б) Корнеля; в) Ж. Расіна; г) Р.Б. Шерідана.

6. Романтизм яскраво проявився у творчості видатних російських

композиторів:

а) М. Глінки; б) О. Даргомижського; в) П. Чайковського;

г) М. Римського-Корсакова; д) О. Глазунова.

7. В якому році була заснована технічна академія у Львові?

а) 1661; б) 1844.

8. В якому архітектурному стилі будували архітектори Л. Влодек,

Г. Гельмер, Ф. Фельнер, О. Бернардацці?

а) бароко; б) класицизм; в) еклектика.

9. Який російський письменник є автором роману «Війна і мир»?

а) О. К. Толстой; б) Л. М. Толстой; в) О. М. Толстой.

10. Який український композитор є автором опери «Запорожець за

Дунаєм»?

а) М. Аркас; б) С. Гулак – Артемовський; в) М. Лисенко.

11. В яких роках проводилася політика українізації :

а) 1920 -1930 рр.; б) 1940 -1950 рр.; в) 1960 -1970 рр.

12. Який видатний український кінорежисер є автором пам`ятників

Г. Сковороді, Т. Шевченко?

а) О. Довженко; б) І. Кавалеридзе; в) І. Савченко.

13. Ім`я якого відомого художника носило Товариство художників

в Одесі у 1922- 1929 рр.?

а) П. Нільса; б) К. Костанді; в) Й. Бродського.

14. В опереті «Біла акація» звучить пісня про Одесу, яка стала гімном

міста-героя. Який композитор її написав?

а) Т. Хренніков; б) І. Дунаєвський; в) М. Богословський.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Букач В. М. Украинская и зарубежная культура : Материалы лекционного

курса. – Одесса, 1999. – 67 с.

2. Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник. – К., 2006. – 328 с.

3. Історія світової та української культури: Підручник / В. Гречанко, І Чор –

ний, В. Кушнерук, В. Режко. – К.,2002. – 464 с.

4. Кордон М.В. Українська і зарубіжна культура: Підручник. – К.,2005.- 584с.

5. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (Історія і теорія світової куль –

тури ХХ століття): Навч. Посібник. – Харків, 2004. – 384 с.

6. Короткий енциклопедичний словник з культури / Авт.: Коріний М.М.,

Шевченко В.Ф. – К.,2003. – 384 с.

7. Культурология. ХХ век.: Энциклопедия./ Гл. ред.-сост. С.Я. Левит. – Т. 1 –

С-Пб., 1998. – 448 с.

8. Культурология. ХХ век.: Энциклопедия./ Гл. ред.-сост. С.Я. Левит. – Т. 2-

С.-Пб., 1998. – 447 с.

9. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник./ За ред.

І.І. Тюрменко. – 2 –ге вид. – К .,2005. – 368 с.

10. Культурне відродження в Україні. – Львів, 1993. – 221 с.

11. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. вид./ За загальн.

ред. Яртися А.В., Фендрика С.М., Черепанової С.О. – Львів, 1994. – 496 с. 12. Литературный энциклопедический словарь. / Под общ. ред. В.М. Кожев-

никова, П.А. Николаева . – М., 1987. – 752 с.

13. Мечнікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. по –

сібник. – К.,2002. – 214 с.

14. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник. – 2 –ге

вид. – Харків,1995. – 336 с.

15. Поліщук Е.П. Історія культури: Короткий довідник. – К.,2000. – 196 с.

16. Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / Л.Є. Дещинський,

Я.Я. Денісов, Л.В. Цубов та ін. – Львів, 2005. – 304 с.

17. Украинская советская энциклопедия. – Т. 11, книга вторая (Украинская

Советская Социалистическая республика). – К., 1985. – 515 с.

18. Українська та зарубіжна культура: Підручник / За ред.. В.О. Лозового. –

Харків, 2006. – 376 с.

19. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.,

1996. – 416 с.

20. Художественная культура: понятия и термины. – М., 1978. – 208 с.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Визначення рейтингу навчальної діяльності студентів з

дисципліни «Історія української культури»


________________________________________________________________

Модуль 1 Модуль 2 Поточний Сума

Зміст. Мод.1 Зміст. Мод.2 Зміст. Мод 3 ІНДЗ контроль

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 100

__________________________________________________________________


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Історія української культури»


За шкалою

ECTS

^ За національною шкалою

За шкалою університету

A

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1-34^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Певний рівень навчальних досягнень студента передбачає, що усі вказані для попередніх (нижчих) рівнів знання, уміння і навички з навчальної дисципліни опановані студентом повністю.


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Національна шкала

Шкала ECTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

5…2

100…75

А…ВС

СтудентВисокий5відмінно100

90А

Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

Вміє вільно використовувати отримані методологічні принципи для поповнення нових знань.

Вміє вільно використовувати знання для розв'язання поставлених перед ним завдань;

Має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.

Володіє узагальненими знаннями з предмета;

Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації та використовувати її.

Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.

Володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.Достатній4добре89

75ВС

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

Вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію


Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

Має стійкі навички виконання завдання.

Вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці;

Самостійно виправляє вказані викладачем помилки.

Самостійно виконує завдання.

Вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

Може пояснити основні процеси, що відбуваються в філософії історії та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

Вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.Середній3задовільно


74

60DE

Має рівень знань вищий, ніж початковий;

На рівні запам’ятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків.

Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання.

Знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

Може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

Має елементарні навички виконання завдання.Початковий2незадовільно59

35FX

Має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити.

При виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити.

Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок;

Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

Планує та виконує частину завдання з допомогою викладача.

34
1F

Розпізнає окремі об’єкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них;

Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

Виконує фрагментарні завдання з постійною допомогою викладача.

Розпізнає окремі об'єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача;

Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

Виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.

Схожі:

Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconПерелік практичних навичок Вивчаючи курс „Історія української культури”
Вивчаючи курс „Історія української культури”, студент повинен оволодіти такими практичними навичками
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconТема Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Феномен та витоки української культури

Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства м. С. Лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030601...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 050702...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочно форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 020107...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю. А. Бєліков Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030504...
Методичні рекомендації з предмету «Історія української культури» iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи