Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) icon

Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Скачати 351.97 Kb.
НазваІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Дата15.10.2012
Розмір351.97 Kb.
ТипДокументи


Програма навчального курсу


Історія держави та права зарубіжних країн”

(для студентів спеціальності “історія”)


(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

Історія держави та права зарубіжних країн”


ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ


Курс:

Підготовка магістрів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1

0203

Гуманітарні наукиОбов’язковий

Кількість

модулів: 1


Напрям: 6.010100 Педагогіка

і методика середньої освіти. Історія

Рік підготовки: 3


Семестр: 6


Змістових модулів: 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Лекції : 20 годин


Практичні заняття: 16 години

Загальна кількість годин: 54

Самостійна робота: 6 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1

ІНДЗ: 12 годин


Тижневих годин: 2

Вид контролю: залік

ПЕРЕДМОВА


Актуальні засади курсу «Історія держави та права зарубіжних країн» обумовлені характером сучасної освітньої системи, насамперед у сфері гуманітарних дисциплін. Даний навчальний предмет є обовязковим для історичного та правового відділень, оскільки надає змогу студентам ознайомитися з генезою правових відносин в країнах Європи та Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення, розвитку та падіння історичних типів держави та права; їх форми, різновиди, причини та наслідки організаційних та структурних змін в державному апараті і системах права.

Мета курсу - надати студентам уявлення про історію розвитку держави та права зарубіжних країн, сформувати їх історико-юридичну свідомість у питаннях еволюції світової системи влади, засвоїти величезну спадщину світового знання щодо правових систем та видів політичного устрою, сформувати їх загальнокультурний та історичний світогляд на процес народження та розвитку державних ідей.

Об'єктом вивчення даного курсу є правова площина еволюції держави та суспільно-політичних відносин, специфіка західної та східної юридичної системи, їх взаємовплив.

Предметом курсу є історія політичних та правових ідей – у Месопотамії, Єгипті, Давній Греції та Римі, у Європі в часи середньовіччя, у добу Просвітництва й у XIX-XX ст. – в країнах Старого та Нового Світу. Предметом курсу є також поняття про державу та державний устрій; поняття про правовий устрій, як регулятор взаємовідносин людини в середині соціуму.

Концептуальною та методологічною основою курсу є культурно-антропологічна та синергетична концепція, яка розглядає питання політично-правової історії зарубіжних краін з точки зору теорії «культурних вибухів» та ідеї «маятника міграцій». Це дозволяє виділити в історіі країн окремі типи політично-правового розвитку у тісному зв’язку з традицією, на якій базується культура, а також держава.

Завдання вивчення курсу “Історія держави та права зарубіжних країн” обумовлені методичним процесом “сприйняття – усвідомлення – застосування” знань:

 • знати основні етапи розвитку державних та політичних вчень країн Нового та Старого Світу, починаючи з часів перших держав, та основні джерела права на різних історичних етапах;

 • самостійно аналізувати політико-правові джерела та розкривати їх взаємостосунки із соціальними умовами розвитку права і держави в різні епохи;

 • надати студентам уявлення про зміну загальних форм права і державного устрою різних країн в історичній ретроспективі, та їх вплив на сучасну політико-правову картину світу.

 • мати навички пристосування порівняльно-історичних знань в ході законотворчої діяльності та експертної оцінки законів;

 • усвідомлювати сутність політичних і соціокультурних подій з точки зору історичного досвіду;

 • застосовувати придбані знання в навчальному процесі та втілювати їх в подальшу викладацьку діяльність.


^ По закінченні вивчення курсу студент повинен:

 • знати теоретичні основи та характер еволюції юридично-правових засад в світовій культурі, основні етапи ґенези держави та права від давньосхідного суспільства до сьогодення, методологічний базис вивчення правових відносин, термінологічний апарат курсу та програмний фактичний матеріал в його послідовності;

 • вміти використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для аналізу правових норм на сучасному етапі буття людської цивілізації; застосовувати вивчені концептуальні підходи для розгляду того чи іншого історичного факту; самостійно поповнювати свої знання новими надбаннями реалій політико-правової думки стосовно проблеми.

Для ефективного засвоєння студентами матеріалу, придбання ними практичних навичок, робоча програма розроблена з урахуванням методики викладання навчального матеріалу й організації навчального процесу.

Контролюючі заходи в процесі вивчення дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» здійснюються у рамках рейтингової системи – проведення письмових модулів з тем програми.

По закінченню дисципліни передбачено проведення підсумкового контролю (залік) за рівнем теоретичної підготовки студентів.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль I.

Історія держави та права Давнього світу та

епохи середніх віків

Тема 1.

Виникнення держави та права давніх східних цивілізацій (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай)

2

2Тема 2.

Держава та право Еллади

2
2

Тема 3.

Особливості давньоримської системи права

2

2

2

Тема 4.

Становлення і розвиток феодальної державності та права в середньовічній Європі

2

2
^ Змістовий модуль IІ.

Правове регулювання соціально-політичних відносин у країнах світу Нового та Новітнього часів

Тема 5.

Англія: держава та право

2

2Тема 6.

Франція: держава і право

2

2Тема 7.

Основні риси державно-правого устрою у Німеччині

2

2Тема 8.

США: становлення державно-правової системи

2


2
Тема 9.

Держава та право у Японії

2
2

Тема 10.

Особливості держави та права у сучасних країнах Західної Європи та Сходу

2

2
МОДУЛЬ 2

Навчальний проект (ІНДЗ)


12

^ Всього годин:

20

16

6

12

ЗМІСТОВИЙ модуль I.

Історія держави та права Давнього світу та

епохи середніх віків


ТЕМА 1. Виникнення держави та права давніх східних цивілізацій (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай)

Утворення протодержав на Сході і Середземноморському басейні. Соціальне регулювання (звичаї, обряди, жрецькі культи). Співвідношення норм права, моралі, релігії. Організація правосуддя. Присяги, ордалії, двобої, кревна помста. Відшкодування збитку. Особливості соціально-економічного розвитку давніх східних держав. Формування станових груп. Специфічні риси політичної організації давніх східних суспільств. Домінування економічної функції давньої східної держави. Військова і фінансова (податкова) функції. Форма держави. Розмаїтість форм правління. Східна деспотія і давня східна (рабовласницька) монархія. Положення і прерогативи правителя давньої східної держави — імператор, деспот тощо. Царський двір — центр управління державою. Органи місцевого управління: намісники, органи місцевого общинного самоврядування. Військова організація, фінансова організація, судові органи в країнах Давнього Сходу. Специфічний характер правових систем і джерел права в країнах Давнього Сходу. Правове положення окремих соціальних груп.


^ Тема 2. Держава та право Еллади

Особливості суспільного ладу Спарти. Спартіати, ілоти, періеки. Закони Лікурга. “Товариство наметів”. “Громада рівних”. Еволюція державного ладу. Народні збори. Базілевс. Ефорат. Герусія. Форма правління: сполучення монархічного, олігархічного і демократичного. Звичайне право спартіатів. Синойкізм в Афінах і становий розподіл населення. Евпатріди, деміурги, геомори. Реформи Солона (594 р. до н.е.), їхній компромісний характер і історичне значення, тиранія Піссістрата (560 р. до н.е.). Докімассія (перевірка). Остракізм. Способи голосування: відкрите, підняттям руки (хейротонія), таємне (камінчиками, черепками тощо). Основні принципи афінської магістратури. Основні риси афінського права. Звичай. Речове, шлюбно-сімейне. Спадкоємне карне право. Судовий процес.

^ Тема 3. Особливості давньоримської системи права

Еволюція суспільного ладу Давнього Рима: патриції, плебеї, клієнти, раби. Родова організація: роди, курії, племена (триби), союз племен. Народні збори. Основні статуси римського громадянина. Латини, перегріни, відпущеники. Організація влади і управління в архаїчний період. Народні збори, Сенат. Державний лад періоду ранньої республіки. Принципи магістратури. (Консули, претори, цензори, диктатори, начальник кінноти, плебейські трибуни, еділи, 26 магістратів тощо) Розквіт і занепад республіканської форми правління. Еволюція народних зборів. Диктатури Сули, Цезаря. Перехід до імперії. Реформи Діоклетіана і Костянтина. Поділ Римської імперії. Поширення християнства: прийняття єдиного для всіх християн символу віри на Нікейському Соборі (325 р.). Падіння західної Римської імперії.


^ ТЕМА 4. Становлення і розвиток феодальної державності та права в середньовічній Європі

Романо-германська, феодально-католицька цивілізація: загальна характеристика джерел, розвиток. Синтез двох культур - римської і германської (варварської) як домінуючий фактор виникнення держави в Західній Європі. Соціальна, станова і васально-ленна ієрархічні структури феодального суспільства. З'єднання економічної (власність на землю) і політичної влади. Римська католицька церква і середньовічне місто в політичній системі західного європейського феодального суспільства. Виникнення “варварських” королівств, історично закономірна зміна державних форм у Західній Європі (ранньофеодальна монархія — Y - XII ст., сеньоріальна децентралізація X - XIII ст., централізована станово-представницька монархія XIV - XV ст., абсолютна монархія XVI - XIX ст.). Зародження міських республік. Міста-комуни. Основні риси феодального права. Його партикуляризм, становість, правова нерівність суб'єктів. Роль канонічного і міського права. Рецепція римського права і формування відмітних (національних) рис французької, німецької, англо-саксонської правових систем. Особливості розвитку держави і права в Східній Європі. Вплив візантійської політико-правової культури на розвиток державності і права в країнах Східної Європи. Своєрідність розвитку держави і права в країнах середньовічного Сходу.


ЗМІСТОВИЙ модуль П.

Правове регулювання соціально-політичних відносин у країнах світу Нового та Новітнього часів


^ ТЕМА 5. Англія: держава та право

Зміна в соціальній структурі. Політика обгородження. Поява нових станів: джентрі, буржуа, найманих робітників, селян-орендарів. Протиборство релігійних конфесій: англіканської і пресвітеріанський (пуританської). Політичні плини. Протистояння короля і парламенту. Англійська революція XYII ст. і її основні етапи. Законодавство англійської революції (Петиція про право 1628 р., трирічний акт і Велика Ремонстрація 1641 р.), їх роль у становленні конституційної монархії в Англії. Протекторат Кромвеля. “Знаряддя управління” 1653 р. (лорд-проректор, парламент, Державна Рада). Реставрація монархії (1660 р.). Конституційне законодавство й оформлення конституційної монархії (Хабеас Корпус Акт 1679 р., Білль про права 1689 р., Акт про улаштування 1701 р.). Становлення “відповідального уряду”. Виборчі реформи і подальша еволюція політичної системи. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму в XYIII - XIX ст. Реформи місцевого управління. Управління колоніями. Особливості судової системи Англії. Ліквідація “дуалізму” у праві.


^ ТЕМА 6. Франція: держава і право

Велика французька революція і законодавство її основних етапів. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р. — перша конституція, що позбавила короля “влади і слави”. Жірондистський конвент, проголошення республіки. Якобінська диктатура: режим правління, організація влади (1793 - 1794 рр.). Термідоріанський переворот. Конституція 1795 р. Переворот Наполеона Бонапарта (1799 р.), його конституційне оформлення. Консульство й імперія. Установлення префектур, створення апарата централізованого бюрократичного управління. Реставрація Бурбонів. Липнева монархія 1830 р. Революція 1848 р. і встановлення Другої імперії. Конституція 1848 р. Паризька комуна. Третя французька республіка. Конституційні закони 1875 р. Розвиток французької правової системи. Судова система Франції. Цивільний кодекс 1804 р.
^ ТЕМА 7. Основні риси державно-правого устрою у Німеччині

Падіння Священної Римської імперії німецької нації. Створення Німецької імперії. Розвиток німецького конституціоналізму. Конституція Пруссії 1850 р. і Імперська конституція 1871 р. Форма правління і форма державної єдності по Конституції 1871 р. Політичний режим. Мілітаризація. Німецьке Цивільне Укладення 1896 (1900) року. Його джерела. Проблеми права і моралі. “Каучуковий” характер норм. Основні інститути права.


^ ТЕМА 8. США: становлення державно-правової системи

Організація правління в Північно-Американських колоніях. Американська революція. Декларація незалежності 1776 р. Конституції незалежних штатів. Організація державної єдності і статті конфедерації 1776 р. Конституція США 1787 р. Поділ влади по Конституції. Статус конгресу, Палати представників і Сенату, Президента, Верховного суду. Система “тримання” і “противаг”. Білль про права 1791 р. Федеральний державний апарат. Громадянська війна XIX ст. і 13-я, 14-я, 15-я поправки американської Конституції. Оформлення двопартійної системи (республіканська демократична партії). Створення державної служби на конкурсній екзаменаційній основі.


^ ТЕМА 9. Держава та право у Японії

Державний лад Японії до середини 60-х років ХІХ століття. Відновлення імператорської влади. Буржуазні реформи 70-80-х років. Боротьба за демократизацію політичної системи. Виникнення політичних партій Японії: «Рух за свободу та народні права», ліберальна (Дзіюто), партія конституційних реформ (Кайсінто), конституційно-імператорська партія (Мейсейто). Конституція 1889 року. Держава Японії після прийняття конституції. Судова справа та кримінальне право.


^ Тема 10. Особливості держави та права у сучасних країнах Західної Європи та Сходу


Еволюція сучасних правових норм. Джерела та система сучасного права. Суб'єкти права. Акціонерне законодавство. Антитрестовські закони. Внутрішнє договірне право. Розвиток трудового і соціального законодавства. Основні зміни в карному праві і процесі. Еволюція норм сімейного законодавства.


^ Теми семінарських занять

п/п

Теми семінарських занять

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1.

Історія держави та права Давнього світу та

епохи середніх віків

Тема 1.

Правові пам’ятки давнього Міжріччя та система державних відносин

11

Джерела по історії правових та політичних відносин країн Давнього Межиріччя.2

22

Судебник Хаммурапі. Історія створення, загальна характеристика статтей.

33

Соціальна структура і правове положення груп населення Давнього Вавилона.

44

Власність та зобов'язання за Судебником Хаммурапі. Земельні відносини.

55

Шлюб і родина в Давньому Вавилоні. Правове становище жінки.

6

Судові норми.

ТЕМА 2.

Держава та право Давнього Риму

1

Джерела давньоримського права.2

2

Історія складання і джерела Законів ХП таблиць та Інституцій Гая як двох найвідоміших правових збірок давнього Риму.

3

Соціальна диференціація давньоримського суспільства. Правове положення основних груп населення.

4

Речове право.

5

Право власності. Квіритська та бонітарна власність

6

Зобов'язання з договорів та деліктів

7

Сімейне право. Правовий статус жінки. Характеристика шлюбів: «sine manu» та «cum manu».

8

Система позовів. Віндикаційний та легісакційний процеси.

ТЕМА 3.

«Салічна Правда» як приклад ранньосередньовічного

західноєвропейського права

1

Загальна характеристика Салічної Правди. Відображення в Салічній Правді процесів зміцнення королівської влади.2

2

Соціальна структура населення. Їх правове положення

3

Відображення в Салічній Правді відносин власності на землю.

4

Шлюб і родина у франків.

5

Система покарань за злочини

6

Види судових справ.

^ Змістовий модуль ІІ.

Правове регулювання соціально-політичних відносин у країнах світу Нового та Новітнього часів

ТЕМА 4.

^ Конституційні акти Англії XVII-XVIII ст.

1

Основні політичні течії за часів англійської буржуазної революції.2

2

Протекторат О. Кромвеля та його законотворча діяльність.

3

Основні конституційні акти: Habeas Corpus Amendment Act 1679 р.; "Білль про права" 1689 р., Акт "Про улаштування"1701 р.

4

Дуалістична монархія в Англії у XVІІІ столітті та її особливості.

5

Виборча реформа 1832 року.

6

Утворення політичних партій у ХІХ столітті

ТЕМА 5.

Американська війна за незалежність та її

законодавчі підвалини

1

Політичні течії під час американської війни за незалежність.2

2

Декларація Незалежності 1776р. Виникнення конфедеративного союзу американських штатів.

3

Статті конфедерації 1781р. та їх характеристика

4

Конституції США 1787р. та її основні принципи

5

Державний лад США по Конституції 1787р. Функції конгресу.

6

Перший цикл поправок до Конституції 1787 р.

7

Громадянська війна (причини) та другий цикл поправок.

8

Акти про реконструкцію

ТЕМА 6.

^ Держава та право за часів Великої французької революції

1

Основні політичні течії.2

2

Характеристика декларації прав людини та громадянина 1789 р.

3

Конституція 1791 року та проголошення республіки.

4

Конституція 1793 р. та прихід до влади якобінців. Особливості якобінської диктатури.

5

Право за часів правління Наполеона Бонапарта.
6

Друга республіка 1848 р. та її законотворча діяльність.

7

Правове регулювання соціально-економічних відносин під час Паризької комуни.

8

Третя республіка та її законодавчий характер


ТЕМА 7.

^ Держава та право в Німеччині у XVІІІ – ХІХ ст.ст.

1

Падіння «Священної римської імперії германської нації». Форми послідуючих об’єднань німецьких держав у ХІХ столітті.2

2

Перші конституції німецьких держав 1816 – 1847 рр.

3

Пруська конституція 1850 року та її характеристика.

4

Франкфуртська конституція 1849 р. та її основні положення.

5

Утворення німецької імперії 1871 р.

6

Конституція німецької імперії 1871 р. Політичний режим кайзерівської Німеччини.

ТЕМА 8.

Основні тенденції правового регулювання відносин у сучасних країнах світу

1

Зміни у джерелах права.2

2

Головні риси еволюції системи сучасного права.

3

Повноваження органу законодавчої влади у країнах західної Європи

4

Особливості законодавчої діяльності органів влади у США.

5

Характеристика трудового та соціального законодавства.

6

Основні риси кримінального права в середовищі сучасних країн.

7

Сімейне законодавство та його риси.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ознайомитися з основними теоретичними принципами і практикою аналізу державотворення.


2

2

Вивчити основні фактори держави и правової системи.


2

3

Розібрати проблему формування правових відносин.


2


Всього годин:


6

МОДУЛЬ 2.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти.

ЗАВДАННЯ: зробити історичний нарис з наступних тем:п/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ознайомитися з головними державно-правовими пам’ятками античної та середньовічної цивілізації.

2

2

Дослідити основні ідеї законів Хамураппі, Салічної Правди, перших конституцій Нового часу .

2

3

Вивчити методологічні принципи розвитку політичних та правових вчень.

2

4

Ознайомитися з головними концепціями державництва.

2

5

Розібрати поняття про основні форми державного правління.

2

6

Уяснити поняття про сутність правових відносин в соціумі.

2


^ Всього годин:12


Визначення рейтингу навчальної діяльності магістрів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»


МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

(ІНДЗ)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль I

Змістовий модуль IІ


Історія держави та права Давнього світу та

епохи середніх віків

Правове регулювання соціально-політичних відносин у країнах світу Нового та Новітнього часів

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т 7

Т8

Т9

Т 10


25


15


100

5

8

7

5

7


5

5

5

5

8

^ Методи навчання: лекції із застосуванням наочного матеріалу, теоретичне і методологічне диспутивні та діалогічні методи проведення семінарських занять.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточні опитування на семінарських заняттях, підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.


Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Історія держави та права зарубіжних країн»


^ За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету

A

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1-34^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Певний рівень навчальних досягнень студента передбачає, що усі вказані для попередніх (нижчих) рівнів знання, уміння і навички з навчальної дисципліни опановані студентом повністю.


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Національна шкала

Шкала ECTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

5…2

100…75

А…ВС

СтудентВисокий5відмінно100

90А

 1. - Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

 2. - Вміє вільно використовувати отримані методологічні принципи для поповнення нових знань.

 1. Вміє вільно використовувати знання для розв'язання поставлених перед ним завдань;

 2. Має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.

 1. Володіє узагальненими знаннями з предмета;

 2. Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації та використовувати її.

 1. Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.

 1. Володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

 2. Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.

 1. Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.Достатній4добре89

75ВС

 1. Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 2. Вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію
 1. Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

 2. Має стійкі навички виконання завдання.

 1. Вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці;

 2. Самостійно виправляє вказані викладачем помилки.

 1. Самостійно виконує завдання.

 1. Вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 2. Може пояснити основні процеси, що відбуваються в філософії історії та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

 1. Вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.Середній3задовільно


74

60DE

 1. Має рівень знань вищий, ніж початковий;

 2. На рівні запамятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків.

 1. Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання.

 1. Знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 2. Може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

 1. Має елементарні навички виконання завдання.Початковий2незадовільно59

35FX

 1. Має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 2. Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити.

 1. При виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити.

 1. Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок;

 2. Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 1. Планує та виконує частину завдання з допомогою викладача.

34
1F

 1. Розпізнає окремі обєкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них;

 2. Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 1. Виконує фрагментарні завдання з постійною допомогою викладача.

 1. Розпізнає окремі об'єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача;

 2. Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 1. Виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: програма курсу „Історія держави та права зарубіжних країн».


ПИТАННЯ НА ЗАЛІК


 1. Особливості розвитку державності та правових відносин в країнах Давнього Сходу.

 2. Джерела по історії правових та політичних відносин країн Давнього Межиріччя.

 3. Судебнік Хаммурапі.

 4. Джерела римського права.

 5. Правотворча діяльність римських юристів.

 6. Правове становище вільного населення Давнього Риму.

 7. Дієздатність людини в Давньому Римі.

 8. Правове становище рабів.

 9. Латини, перегріни та колони в Давньому Римі.

 10. Система договорів в давньоримському праві.

 11. Становлення і розвиток феодальної державності і права в середньовічній Європі.

 12. Джерела середньовічного права.

 13. Канонічне право.

 14. Особливості Сеньйоріальної монархії.

 15. Особливості станово-представницької монархії .

 16. Західноєвропейський абсолютизм: сутність та значення.

 17. Франція в період абсолютної монархії (соціальна диференціація суспільства, роль королівської влади).

 18. Особливості англійського середньовічного абсолютизму.

 19. Велика Хартія вольностей 1215 року.

 20. Англійська буржуазна революція: характер, передумови.

 21. Соціально-політичні течії в період Англійської буржуазної революції.

 22. Протекторат О. Кромвеля. "Знаряддя керування ".

 23. Habeas Corpus Amendment Act 1679 р.

 24. "Білль про права" 1689 р.

 25. Акт "Про улаштування"1701 р.

 26. Дуалістична монархія в Англії у XVІІІ столітті.
 1. Виборча реформа 1832 року.
 1. Утворення політичних партій в Англії.
 1. Французька буржуазна революція: характер, передумови.
 1. Декларація прав людини і громадянина 1789 року.
 1. Конституція 1791 року.
 1. Законодавство часів якобінської диктатури.
 1. Встановлення у Франції імперії.
 1. Хартія 1814 року.
 1. Друга республіка. Конституція 1848 року.
 1. Законодавство часів Другої імперії.
 1. Паризька комуна1871р. у Франції.

 2. Проголошення третьої республіки у Франції.

 3. Американська революція та її особливості.

 4. Декларація прав Вірджинії 1776 р.

 5. Декларація незалежності 1776 р.

 6. Конституція США 1787 р.

 7. Біль про права 1789 р.

 8. Партійна система США (кінець XVІІІ - XІX ст.)

 9. Громадянська війна 1861-1865 рр. та її наслідки.

 10. Еволюція партійної системи у країнах Західної Європи в ХХ столітті.

 11. Реформування парламенту у Великобританії у І половині ХХ століття.

 12. Третя республіка у Франції та її падіння.

 13. Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р.

 14. П’ята республіка у Франції. Конституція 1958 р.

 15. Встановлення Веймарської республіки в Німеччині. Конституція 1919

 16. Фашистська диктатура в Німеччині та її законотворча діяльність.

 17. Утворення ФРГ. Окупаційний статут 1949 р.

 18. Об’єднання Німеччини у 1990 р.

 19. Державний лад Японії до середини 60-х років ХІХ століття. Відновлення імператорської влади.

 20. Буржуазні реформи 70-80-х років. Боротьба за демократизацію політичної системи.

 21. Виникнення політичних партій Японії у ХІХ столітті.

 22. Конституція 1889 року. Держава Японії після прийняття конституції.

 23. Розвиток права в сучасному світі: основні галузі права та їх відмінності від попередніх.

 24. Зміни у джерелах сучасного права.

ЛІТЕРАТУРА


Учбові посібники

 1. История государства и права зарубежных стран. /Ред. О.А.Жидков., Н.А.Крашениникова. Ч.1. М. Инфра-Норма., 1996.

 2. История государства и права зарубежных стран./ Ред. О.А. Жидков., Н.А. Крашенинникова. Ч.2. М. Инфра-Норма., 1998.

 3. Мосионжник Л.А. Антропология цивилизаций. Курс лекций. – Кишинев, 2000.

 4. Мосионжник Л.А. Человек перед лицом культуры. Курс лекций. – Кишинев, 2002.

 5. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права – М., Юристъ, 1996.
^
Загальні праці

 1. Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен. М. 1984.

 2. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871-1919гг. Красноярск. 1984.

 3. Бартошек М. Римское право (понятия, термины, отделения) -М.,1989г.

 4. Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789-1791 гг. —М„ 1984.

 5. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М. 1994.

 6. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США.- Л., 1982.

 7. Боботов С.В. Наполеон Бонапарт - реформатор и законодатель. М. 1998.

 8. Борисюк В.И. Джапаридзе Т.З. др. Политические институты США: история и современность. —М. 1988.

 9. Брехт А. О государственном устройстве Германии. —М., 1947.

 10. Бромхэд Л. Эволюция британской конституции. —М.,1980.

 11. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. -М. 1985.

 12. Вальтер Ф. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. М.,1967.

 13. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе.—М„ 1970.

 14. Гутнова Б.В. Возникновение английского парламента. —М.,1960.

 15. Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии VII-IV вв. до н.э. (626-331г.). М.,1974.

 16. Жидков О.А. История буржуазного права. —М.,1971.

 17. История буржуазного конституционализма. XVII -XVIII вв. М., 1983г.

 18. История Востока. Т.1. Восток в древности.// Отв. ред. В.А. Якобсон.- М., 1997.

 19. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые шага рабовладельческой цивилизации. Ч.1 Месопотамия. — М., 1983.

 20. История древнего мира. Ранняя древность.// Ред. И.М. Дьяконов и др.- М.. 1989.

 21. История древнего Рима. — М., "Высшая школа", 1997.

 22. История Франции. Т.2, 3. -М., 1973.

 23. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М., 1979.

 24. Крашенинникова Н. А. Великая французская буржуазная революция и ее первые конституционные акты. Вестник МГУ, серия Право, 1989, N4.

 25. Крашенинникова Н. А. Индусское право: история и современность-М. 1982.

 26. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. —М., 1963.

 27. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме ( VI-IV вв. до н.э.), М.,1994.

 28. Крутоголов М. А. Государственный строй современной Франции (IV республика).—М., 1958.

 29. Крутоголов М.А. Президент Французской республики. Правовое положение. М., 1980.

 30. Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. —М., 1959.

 31. Лебек С. Происхождение франков V -IХ вв. М., 1993.

 32. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.. 1992.

 33. Маклаков В.В. Государственный строй Франции. -М., 1957.

 34. Манфред A.3. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. —М., 1956.

 35. Мишин АА., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий. —М., 1987.

 36. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. —М., 1974.

 37. Новиций H.Б. Римское право. -М. 1992.

 38. Овчинникова П.В. Крах Веймарской республики в буржуазной историографии ФРГ. —М. 1983.

 39. Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики. —М.—Л., 1986.

 40. Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII в. Изд-е 2-е. -М., 1918.

 41. Поттешер Ф. Знаменитые судебные процессы.. М. 1985.

 42. Право в средневековом мире / Отв. ред. О.Варьяш. М. 1996.

 43. Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии Х-ХХвв. Л.1982.

 44. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М. 1999.

 45. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. -М., 1974.

 46. Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии. -М., 1994.

 47. Серебренников В.П. Конституционное право Франции. -М.,1978

 48. Соньяк Ф. Гражданское законодательство Французской революции 1789-1804 гг. М., 1928.

 49. Черниловский З.М. Римское частное право. М, 1991.

 50. Якобсон В.А. Возникновение писанного права в древней Месопотамии. // ВДИ, 1981, №4.Ресурси - ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА; ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА; НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки бакалавра, кваліфікація - вчитель історії


Автор програми,

к.філос.н., доц. В.В. Окорокова


Зав. кафедри

всесвітньої історії

д.і.н., проф. А. О. Добролюбський

Схожі:

Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconВступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
Однією з суспільних наук, яка вивчає одну з сторін суспільного життя, є історія держави І права. Вона досліджує виникнення, розвиток...
Історія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”) iconМодуль 1 Історія держави і права зарубіжних країн вивчає
Доповніть твердження : „Найвищим державним сановником у Стародавньому Вавилоні був ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи