Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії icon

Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Скачати 247.02 Kb.
НазваТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Дата15.10.2012
Розмір247.02 Kb.
ТипПротоколПрограма навчального курсу


Теорія та методика викладання історії


(за вимогами кредитно-модульної системи)


Одеса – 2011

УДК

ББК

Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2011. – 17 с.


Розробник: Л.Г.Яновська, канд. пед. наук, доцент


Рецензенти:

 • З. Н. Курлянд, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського.

 • С. В. Іванова, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І. І. Мечникова.Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії історико-філософського факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.


Протокол № 1 від 26 серпня 2011 р.


©

ПНПУ, 2011

^ Структура програми навчального курсу

«Теорія та методика викладання історії»


Опис предмета навчального курсу

Предметом курсу є процес навчання історії з його закономірностями та зв’язками з іншими науками.Курс:

Підготовка

бакалаврівНапрям,

спеціальність,

освітньо -

кваліфікаційний

рівеньХарактеристика навчального

курсуКількість

кредитів,

відповідних

ЕСТS:

6


Модулів: 2


Змістових

модулів: 6 (4+2)


Загальна

кількість годин: 216


Тижневих

годин: 4
^ 0203

Гуманітарні науки


6.020302 Історія*Обов’язковий

Рік підготовки: 3


Семестр: 5, 6


Лекції: 58 (40+18) год.


Семінари: 48 (32+16) год.


Самостійна робота: 18 год.


ІНДЗ: 92 год.


Вид контролю: залік, іспит
МЕТА


Мета курсу – надати студентам уявлення про зміст, організацію та методи навчання в залежності з віковими особливостями учнів, керуючись метою школи.

Навчити студентів застосовувати різні методи та прийоми ведення навчально-виховної роботи, опираючись на засоби навчання як на уроках, так і в позаурочний час, вести методичні дослідження для покращення навчально-виховної роботи.


Програма курсу

Теоретично-прикладний курс „Теорія та методика викладання історії” читається як складова, обов’язкова частина спеціальної підготовки вчителів історії на історичному відділені історико-філологічного факультету.

Концептуальною та методологічною основою курсу є діалектичний та історичний матеріалізм.

Завдання вивчення курсуТеорії та методика вивчення історії” обумовлена методичним процесом „сприйняття – усвідомлення – застосування” знань:

 • озброєння майбутніх вчителів історії змістом та педагогічними засобами навчання, знаннями та вміннями, необхідними для ефективної історичної освіти та розвитку учнів;

 • навчити студентів конкретизувати цілі навчання по класам, темам, урокам; відбирати зміст в відповідності з цілями та пізнавальними можливостями учнів; моделювати засоби, форми навчання з врахуванням змісту та пізнавальних можливостей учнів; програмувати результати навчання;

 • розвивати мислення студентів, визначати шляхи та засоби найбільш ефективного вирішення виховних задач на уроках історії;Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Вступ. Теорія та методика навчання історії як наука.

Тема 1. Предмет та задачі курсу „теорія та методика викладання історії”. Функції методики викладання історії. Зв’язок методики викладання історії з іншими науками.

^ Тема 2. Структура історичної освіти України.

Структура і зміст державного стандарту по історії. Цілі навчання історії в школі. Функції навчання історії. Навчальна програма з історії її компоненти.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Пізнавальні можливості учнів при вивченні історії.

Індивідуально-психологічні фактори організації пізнавальної діяльності учнів. Мотивація навчання історії. Рівні пізнавальної самостійності учнів в навчальній діяльності.

^ Тема 4. Формування умінь учнів під час вивчення історії.

Загальна класифікація умінь. Методика формування умінь. Шляхи формування умінь з історії.

Тема 5. Вивчення хронології шкільного курсу історії.

Прийоми вивчення хронології. Засоби вивчення хронології. Вивчення письмових джерел. Класифікація історичних джерел.

Змістовий модуль 3.

Тема 6. Методи навчання.

Класифікація методів навчання.

Тема 7. Форми навчання.

Типологія уроку. Структура та методика уроків різних типів. Організація самостійної роботи на уроці історії.

Тема 8. Перевірка знань і вмінь учнів на уроках історії.

Функції перевірки знань і вмінь учнів. Вимоги до перевірки знань. Форми, види і прийоми перевірки знань і вмінь учнів.


Змістовий модуль 4.

Тема 9. Робота з картою на уроці історії.

Картографічна наочність на уроках історії. Організація пізнавальної діяльності учнів під час роботи з картою. Методика роботи з контурною картою.

Тема 10. Робота з картиною на уроці історії.

Види навчальних картин. Засоби роботи учнів з навчальною картиною. Крейдовий малюнок на уроці історії.


Модуль 2.

Змістовий модуль 1.

Тема 11. Підготовка вчителя до уроку історії.

Функції та етапи підготовки до викладання історії. Вимоги до уроку історії. Методика написання плану – конспекту.

Тема 12. Новітні технології навчання.

Робота з комп’ютером на уроці історії. Блокове навчання. Інноваційні технології в роботі вчителя.

Змістовий модуль 2.

Тема 13. Основні напрямки позаурочної роботи з історії.

Мета та завдання виховної роботи в позаурочний час. Принципи, методи та форми позаурочної роботи. Методика проведення історичного вечора, історичної олімпіади, тижня історії в школі.

^ Тема 14. Робота класного керівника.

Функції класного керівника. Тематичне планування виховної роботи.
Тема
Кількість годин, відведених на:


ЛекціїСемінарські

та

практичні заняття


Самостійну роботу


Індивідуальну роботу

Модуль 1

Змістовий модуль 1
5 сем

5 сем

5сем
Вступ. Теорія та методика навчання історії як наука

2


Тема 1. Предмет та задачі курсу „Теорія та методика навчання історії”2


2


2
Тема 2. Структура історичної освіти України

8

8Змістовий модуль 2

Тема 3. Пізнавальні можливості учнів при вивченні історії

4

2Тема 4. Формування умінь учнів під час вивчення історії4


2


2
Тема 5. Вивчення хронології шкільного курсу історії

2

2Змістовий модуль 3

Тема 6. Методи навчання

4

4

2
Тема 7. Форми навчання


6


4


2
Тема 8. Перевірка знань і вмінь учнів на уроках історії

4

4

2


Змістовий модуль 4

Тема 9. Робота з картою на уроці історії

2

2

2
Тема 10. Робота з картиною на уроці історії

2


2
Всього:

40

32

12

60

Модуль 2

Змістовий модуль 1
6 сем

6сем

6сем
Тема 11. Підготовка вчителя до уроку історії

4

4

2
Тема 12. Новітні технології навчання


4


4


2

Змістовий модуль 2

Тема 13. Основні напрямки позаурочної роботи з історії

6

4

2
Тема 14. Робота класного керівника

4


4
Всього:

18

16

6

32


Разом


58


48


18


92Теми семінарських занять

Теорія та методика навчання історії як наука – 2 год.

 1. Поняття методики навчання історії.

 2. Задачі і функції навчання історії.

 3. Зв’язок методики навчання історії з іншими науками.


Структура історичної освіти України – 8 год.

 1. Державний стандарт по історії України та всесвітньої історії -2 год.


2. Навчальна програма з історії України та всесвітньої історії – 4 год.

Компоненти навчальної програми з історії України та всесвітньої історії. Структурний аналіз навчального історичного матеріалу за навчальною програмою.

3. Шкільний підручник історії – 2 год.

Структурні компоненти шкільних підручників з історії. Порівняльна характеристика шкільних підручників з історії різних видань.

4. Структура історичних знань учнів – 4 год.

Історична уява. Історичні поняття в шкільних курсах історії. Шляхи формування історичних понять. Фактичний матеріал в навчанні історії.


Пізнавальні можливості учнів при вивченні історії – 2 год

 1. Індивідуальні пізнавальні можливості учнів – 2 год.

 2. Розвиток у учнів зацікавленості до вивчення історії – 2год.


Формування умінь учнів під час вивчення історії – 2 год

 1. Методика формування умінь при вивченні історії - 2 год.


Вивчення хронології – 2 год

1.Прийоми і засоби вивчення хронології. Пізнавальна діяльність учнів при вивченні хронології – 2 год.


Методи і прийоми викладання і навчання – 4 год

 1. Класифікація методів навчання – 2 год.

 2. Дослідницький метод в навчанні – 2 год.


Форми навчання – 4 год

 1. Типи уроків історії – 2 год.

 2. Традиційні форми уроку історії - 2 год.

 3. Нетрадиційні форми уроку історії – 2 год.


Перевірка знань і вмінь учнів на уроках історії – 4 год

 1. Функції перевірки знань і вмінь учнів – 2 год.

 2. Вимоги до перевірки знань. Форми, види і засоби перевірки знань і вмінь учнів – 2 год.


Робота з картою на уроках історії – 2 год

 1. Класифікація історичних карт – 2 год.


Робота з картиною на уроках історії – 2 год

 1. Види навчальних картин. Прийоми роботи учнів з навчальною картиною – 2 год.


Підготовка вчителя до уроку історії – 4 год

1.Функції та етапи підготовки до викладання історії – 2 год.


Новітні технології навчання – 4 год

 1. Методика навчання історії по опорним сигналам, піктограмам, іконічними моделями – 2 год.


Позаурочна робота з історії – 4 год

1.Основні напрямки позаурочної роботи з історії -2 год.

2. Форми позаурочної роботи – 4 год.


Робота класного керівника – 4 год

 1. Функції класного керівника – 4 год.Завдання для самостійної роботи

 1. Основні фактори процесу шкільного навчання історії – 2 год.

 2. Методи наукового дослідження шкільного навчання історії – 4 год.

 3. Зміст джерельної бази історичних знань – 2 год.

 4. Основні напрями в навчанні історії – 2 год.

 5. Концентричні моделі навчання історії – 4 год.

 6. Структура і зміст стандартів з історії – 4 год.Модуль 3

Навчальний проект

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Мета: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти

Завдання: написання есе з тем.
п/п

Тема Індивідуального навчально-дослідного завдання

Кількість годин

1.

Тенденції історичної освіти за кордоном

8

2.

Концептуальні моделі навчання історії

4

3.

Емпіричний і теоретичний рівні навчального пізнання історичної освіти

4

4.

Поняття обучаємості

2

5.

Зв’язки та їх види в навчанні історії

4

6.

Тематичні зв’язки в навчанні історії

4

7.

Структура планування

4

8.

Планування історичних курсів

4

9.

Навчальний комплекс

2

10.

Сучасні підручники історії

6

11.

Взаємозв’язки текстових та ілюстративних компонентів підручників історії та їх види

4

12.

Проаналізувати різні підходи до класифікації методів навчання

4

13.

Прийоми розумової діяльності

4

14.

Дослідницький метод навчання

4

15.

Шляхи формування умінь з історії

4

16.

Загальні прийоми переказу історичного матеріалу

2

17.

Аналіз картографічної наочності в підручниках історії

8

18.

Мета вивчення хронології в школі

4

19.

Аналіз письмових історичних джерел в підручниках історії

4

20.

Типологія уроку в методичній літературі

2

21.

Перевірка знань учнів: за і проти

2

22.

Застосування ІКТ в навчальному процесі


8
Всього

92


Питання до заліку

1.Поняття методики навчання історії.

 1. Задачі і функції навчання історії.

 2. Зв’язок методики навчання історії з іншими науками.

 3. Державний стандарт по історії України та всесвітньої історії

 4. Навчальна програма з історії України та всесвітньої історії

 5. Структурні компоненти шкільних підручників з історії.

 6. Структура історичних знань учнів

 7. Історична уява. Історичні поняття в шкільних курсах історії.

 8. Шляхи формування історичних понять.

 9. Фактичний матеріал в навчанні історії.

 10. Індивідуальні пізнавальні можливості учнів.

 11. Методика формування умінь при вивченні історії.

 12. Прийоми і засоби вивчення хронології.

 13. Класифікація методів навчання.

 14. Типи уроків історії.

 15. Структура уроків різних типів.

 16. Функції перевірки знань і вмінь учнів.

 17. Вимоги до перевірки знань. Форми, види і засоби перевірки знань і вмінь учнів.

 18. Класифікація історичних карт.

 19. Види навчальних картин. Прийоми роботи учнів з навчальною картиною .


Контрольні питання до іспиту з курсу:

 1. Теорія та методика викладання історії: предмет, задачі.

 2. Зв’язок теорії та методики навчання історії з іншими науками.

 3. Головні цілі навчання історії

 4. Сучасні вимоги до уроку історії. Основні вимоги до вчителя.

 5. Структура історичної освіти

 6. Система уроків історії. Тематичне планування системи уроків за розділами, темами курсу.

 7. Структура історичних знань та їх компоненти.

 8. Факти в навчанні історії. Групування історичних фактів.

 9. Організація навчальної діяльності учнів в процесі вивчення фактичного матеріалу з історії: прийоми та засоби.

 10. Прийоми вивчення теоретичного змісту навчального матеріалу учнями.

 11. Класифікація історичних понять.

 12. Шляхи та засоби формування історичних понять.

 13. Види історичних уявлень.

 14. Методика роботи по формуванню історичної уяви.

 15. Розвиток часової уяви.

 16. Застосування історичних документів в навчанні історії, їх класифікація.

 17. Прийоми роботи з історичними джерелами.

 18. Методичні прийоми та засоби вивчення хронології.

 19. Загальна характеристика методів навчання. Класифікація методів за джерелами пізнання та за рівнем пізнавальної діяльності.

 20. Прийоми застосування наочного методу навчання в вивченні історії.

 21. Методика роботи з навчальною картиною при вивченні історії.

 22. Методичні прийоми роботи з історичною картою на уроці історії.

 23. Види словесного методу навчання.

 24. Класифікація уроків історії.

 25. Структура комбінованого уроку.

 26. Структура уроку типу вивчення нових знань.

 27. Структура уроку типу формування умінь, застосування знань.

 28. Структура уроку типу узагальнення та систематизація знань і вмінь.

 29. Структура уроку типу контролю та корекції.

 30. Вивчення нових знань на уроці історії: методичні вимоги.

 31. Характеристика комбінованих та спеціалізованих уроків.

 32. Форми навчання як категорія дидактики.

 33. Співвідношення типів і форм уроку історії.

 34. Шляхи визначення мети уроку вчителем.

 35. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

 36. Поняття про пізнавальні можливості учнів.

 37. Мотивація навчання історії.

 38. Рівні пізнавальної самостійності учнів в навчальній діяльності.

 39. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з історії.

 40. Функції перевірки знань і вмінь учнів та методика її організації на уроці.

 41. Підручник історії: структура, компоненти, основні вимоги.

 42. Прийоми роботи учнів з текстовим та ілюстраційним матеріалом підручника.

 43. Класифікація навчальних умінь.

 44. Основні уміння учнів, що виробляються в процесі вивчення історії.

 45. Етапи і засоби формування навчальних умінь учнів.

 46. Прийоми і засоби творчо-пошукової діяльності учнів на уроках історії.

 47. Навчально-виховна роль проблемності в навчанні історії.

 48. Структура навчального історичного матеріалу

 49. Мета національного виховання.

 50. Методика підготовки та проведення виховного заходу.

 51. Зміст і форми позаурочної роботи з історії, її роль в історичній освіті, вихованні та розвитку учнів.

 52. Позакласна робота вчителя - предметника. Складіть план проведення тижня історії в школі.

 53. Методика проведення історичної олімпіади.

 54. Міжпредметні та внутрікурсові зв' язки.

 55. План-конспект уроку. Методичні вимоги.

 56. Тематичне планування виховної роботи.

 57. Функції класного керівника.

 58. Тенденції удосконалення класно-урочної системи навчання.

 59. Шкільна документація.

 60. Методика проведення екскурсії.Методи навчання: лекції із застосуванням наочного матеріалу, відвідування уроків історії в загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси, написання планів – конспектів уроків.

^ Методи оцінювання: поточні опитування на семінарських заняттях, оцінка планів – конспектів уроків, письмові контрольні роботи.


Розподіл балів, що присвоюються студентам


Модуль 1

100 балів

Зм. мод. 1

Зм. мод. 2

ІНДЗ

Зм. мод. 3

Зм. мод. 4

ІНДЗ

20 балів

20 балів

10 б.

20 балів

20 балів

10 бал.

Т 1

Т 2

Т3

Т4

Т5
Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10
5

5

10

10

10

10 б.

5

10

5

10

10

10 бал.
Модуль 2

100 балів

Зм. модуль1

ІНДЗ

Зм. модуль 2

ІНДЗ

40 балів

10 балів

40 балів

10 балів

Т 11

Т 12
Т 13

Т 14
20

20

10

20

20

10


^ Оцінювання письмових підсумкових контрольних робіт:

Підсумкові контрольні роботи проводяться по закінченні опрацювання змістовного модулю і оцінювання за п’ятибальною системою.

Якщо студент повністю розкриває обидва питання варіанту, показує вміння аналізувати та систематизувати матеріал, вірно та послідовно викладає фактичний матеріал, наводить правильну термінологію, робота отримує оцінку „5”.

Якщо студент розкрив всі питання варіанту не повністю, але систематизував і узагальнив матеріал, використав спеціальну термінологію, робота отримує оцінку „4”

Робота, в якій повністю розкрито тільки одне запитання, отримує оцінку „3”

Студент, який навів фактичний матеріал з обох запитань і вміє оперувати термінологією, але не зробив узагальнення, не вміє систематизувати дані, отримує оцінку „2”

Якщо в роботі присутні тільки деякі фактичні матеріали з обох запитань, студент отримує оцінку „1”

Не виконане завдання – „0” балів.


^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DЕ);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання(FХ);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F),Рівні

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

з курс «Теорія та методика викладання історії»

1–34 балів незадовільно

1-34

Студент не може назвати жодного методичного, педагогічного поняття.

35–59 балів незадовільно

35-43

Студент може назвати одне-два методичних поняття, не визначаючи його сутність.

44-51

Студент називає декілька методичних понять, термінів; вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні "так — ні”); має загальне уявлення про типи уроків, визначає послідовність побудови уроків різних типів.

52-59

Студент може двома-трьома простими реченнями розповісти про методи навчання; впізнати за описом форми, методи навчання;

60–74 балів задовільно

60-64

Студент може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести простих речень) частину навчального матеріалу теми; дати визначення методичних термінів, поданих у тексті підручника або викладачем;

65-70

Студент може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання викладача; визначати окремі ознаки понять, назвати основні типи уроків, форми організації навчальної діяльності; за допомогою викладача співвіднести можливість застосування на практиці теоретичного матеріалу.

71-74

Студент у цілому самостійно відтворює фактичний матеріал; може дати стислу характеристику видів історичних уявлень; встановити послідовність структурних елементів уроків різних типів; у цілому правильно вживає методичні терміни; може показати послідовність вивчення фактичного матеріалу, користуватись за допомогою викладача (зразок, пам’ятка) джерелами історичної інформації (наочними та текстовими, що подаються у підручнику чи хрестоматії).

75–89 балів добре


75-78

Студент у цілому послідовно і логічно самостійно відтворює навчальний матеріал, виявляє розуміння методичної термінології, дає загальну характеристику навчального процесу), виокремлює окремі ознаки спеціалізованих та комбінованих уроків; встановлює послідовність формування часової уяви; використовує наведені у підручнику документи як джерело знань.

79-84

Студент володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає у цілому правильне визначення методичних понять, аналізує підручники з історії за їх структурою й компонентами; порівнює однорідні прийоми та засоби навчання.

85-89

Студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, залученими з підручника (наочних посібників, історичних документів); може дати порівняльну характеристику методів та засобів навчання; у цілому самостійно розкриває зміст методики викладання історії в загальноосвітній школі.

90–100 балів відмінно

90-94

Студент володіє набутими знаннями та використовує їх для розв’язання нової навчальної проблеми; виявляє розуміння методичної роботи вчителя історії в школі; робить аргументовані висновки; характеризує діяльність вчителя використовуючи різні джерела інформації; вміє рецензувати відповіді інших студентів; знає зміст і форми позаурочної роботи з історії.

95-98

Студент володіє глибокими і міцними знаннями з методики викладання історії, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; може аналізувати інформацію, співвідносити класичні методи навчання та новітні технології викладання історії.

99-100

Студент у повному обсязі опанував програмовий матеріал з теорії та методики викладання історії; має глибокі й міцні знання, здатний презентувати власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) навчального процесу на сучасному етапі.Методичне забезпечення: Програма курсу „Теорія та методика навчання історії”, електронна програма курсу.


Рекомендована література

 1. Закон України „Про освіту” від 23.05.91р. №1060/ Збірник законодавчих актів інформативних документів з питань соціально-правового захисту дітей. – К.:АТ „Вид-во „Столиця”, 1998.- С.210-232.

 2. Актуальне вопросы методики обучения истории в средней школе. – М.,

 3. 1984.

 4. Богданова І.М. Модульна технологія у професійній підготовці вчителя: Монографія/ за ред.. Зязюна І.А. –Одеса: „Учбова книга”, 1997.- 289с.

 5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение.- 1985.-264с.

 6. Вагин А.А. Методика обучения истории. – М., 1972.

 7. Вульфов Б.З. Организатор внеклассной и внешкольной работы: содержание и методика деятельности. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Просвещение. – 1983. – 208с.

 8. Вяземский Е.Е. Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – М., 1999.

 9. Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории / Преподавание истории в школе. – 1997 - №4.

 10. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. – М., 1988.

 11. Грицевский И.М. Работа учителя с учебником при подготовке к уроку истории: Кн. для учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение. – 1987. – 80с.

 12. Даири Н.Г. Основное усвоить на уроке. М., 1987.

 13. Короткова М.В. Противоречивые проблемы преподавания истории // Преподавание истории в школе. – 1997. - №1.

 14. Линдерберг К. Обучение истории. - М., 1997.

 15. Лебедева И.М. Организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 кл.: Кн. для учителя: Из опыта работы. – Просвещение. – 1990. – 95с.

 16. Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2108 «История» /С.А. Ежова, И. М. Лебедева и др. – М.: Просвещение. – 1986. – 272с.

 17. Програма з історії для загальноосвітніх шкіл /Всесвітня історії. Історія України. 5-11 кл.

 18. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. – М., 1988.

 19. Яковлєв Н.М., Сохора А.М. Методика и техника урока в школе: В помощь начинающему учителю. 3-е изд. перер. и доп. – М.: Просвещение. – 1985. – 208с.


Ресурси - ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА; ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА; НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки бакалавра, кваліфікація - бакалавр історії, вчитель історії


Автор програми,

к. пед. н., доц. Л. Г. Яновська


Зав.каф.всесвітньої історії,

д.і.н., проф. А. О. ДобролюбськийСхожі:

Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії icon«Історія І суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» До уваги вчителів з січня 2011 р виходить друком новий методичний журнал «Історія І суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання»,
України: теорія та методика навчання, у якому вчитель знайде вичерпну інформацію про організацію ефективного навчання історії України,...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconПрограма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка
«Педагогіка», таких її розділів: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання». В програму також включені тестові...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії icon«Методика викладання народознавства в дошкільному закладі» 1,2 курси Зміст курсу
Викладання цієї дисципліни забезпечує підготовку фахівця з основних питань етнічної історії українського народу матеріальною та духовною...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconМ. П. Драгоманова удк 372. 878 Падалка Галина Микитівна Лекція
Лекція з авторського курсу «Теорія І методика викладання мистецьких дисциплін» на тему: «Принципи навчання мистецтва»
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconДокументи
1. /Методика викладання дисципл_н автосправи/Методика викладання дисципл_н автосправи лекц_х.doc
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconДокументи
1. /Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ/Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ...
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Теорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії iconПрограма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи