Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу icon

Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
Скачати 281.45 Kb.
НазваРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
Дата15.10.2012
Розмір281.45 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА
з навчального курсу

«Практичний курс англійської мови»

для студентів I курсу інституту мов світу

(зі спеціальностей: «Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література й мова та література англійська»)

(за вимогами ECTS)


Одеса 2012

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»


Опис предмета навчального курсу


^ Курс

підготовка бакалаврів

Галузь, напрям. спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість

кредитів, відповідних EСTS


6

^ Галузь:

Педагогічна освіта

Напрям:

6.010100

Назва:

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»

Обов’язкова дисципліна


Кількість

залікових

кредитів

1 сем

2

Спеціалізація:

УА

Лекції

(теоретична підготовка)


_____

2

сем

5

Навчальний

проект ІНДЗ

____

Освітньо –

кваліфікаційний

рівень:

бакалавр

Практичні заняття


1 сем.

36

Змістових

модулів


1 сем.

2

2 сем.

90

2 сем.

5

Кількість годин

1 сем.

54

Самостійна робота

1 сем.

18

2 сем.

72

ІНДЗ

1 сем.
2 сем.

162

2 сем.
Загальна кількість годин

216

Вид

контролю

1 сем.

___

2 сем.

іспит


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Практичний курс англійської мови» призначена для немовних спеціальностей педагогічних вузів, які продовжують вивчення англійської мови, розпочате у школі. Програма розрахована на 126 годин аудиторної роботи потягом першого року навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд:

Загальна кількість - 126 годин

І семестр ІІ семестр

36 год. 90 год.

У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень:

- усне мовлення, читання, переклад – види мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом навчання іноземної мови; переклад крім того, є одним з засобів контролю розуміння прочитаного;

- фонетика, лексика, граматика постають як новий матеріал, під час роботи з яким, у студентів формуються мовленнєві навички і вміння, до того ж відбувається закріплення мовленнєвого матеріалу, набутого раніше.

При організації процесу навчання англійської мови важливо враховувати, що: навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно; формування навику вимови проходить у тісній єдності з оволодінням граматичними моделями, навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу навчання;оволодіння лексичним матеріалом відбувається у роботі над текстом підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду тренувальних вправ (фонетичних, лексичних, граматичних) переноситься на самостійне опрацьовування, щоб висвободити час на заняттях для розвитку мовленнєвих навичок.

Мета курсу - надати фонетичні, граматичні, лексичні, морфологічні та синтаксичні знання з англійської мови.

Завдання курсу: навчити читанню, письму ,перекладу текстів за фахом а, також, будувати власні усні та письмові висловлювання англійською мовою. Надати знання з фонетики, граматики, елементів словотвору, синтаксису.

На кінець І курсу студент повинен:

 1. інтонаційно правильно оформлювати розповідні, питальні, спонукальні речення за допомогою пауз, фразового наголосу, руху основного тону, методичних завершень, ритмічних груп, темпу;

 2. уміти вести бесіду (задавати питання, відповідати на питання коротко та розгорнуто).Робити повідомлення на базі активно вивченої лексики (обсяг повідомлення 15-20 речень);

уміти, як при зоровому сприйнятті, так і на слух, розуміти текст, що містить у собі активно засвоєний лексичний та граматичний матеріал .

^ Розподіл матеріалу по змістовим модулям

І семестрп/пТемаГодини навантаження

Лекціі


Практ.заняття

Лабор.заняття

Самост. робота

Індивід. робота


Розподіл балів
Змістовий модуль 1

Introduction

1.

Phonetics: Букви Aa [ǽ], Bb [b], Dd [d], Ee [e], Gg [g], Ii [i], Ll [l], Mm [m], Nn [n], Pp [p], Ss [s].—

Vocabulary: animal, apple, and, bad, bag, big, egg, in, candle, lamp, man, pen, splendid.

Grammar:неозначений артикль а (аn)422

2.

Phonetics: Hh [h], Kk [k], Oo [o], Rr [r], Tt [t], Yy [i], Zz [z]; буквосполучення: -ck-, -oi-, -oy-, буква Yy наприкінці та на початку слова. Орфографічне промовляння.

Vocabulary: boy, black, cap, candy, cat, clock, dog, dress, hat, kettle, little, kid, kitten, on, pencil, red, sick, silly, terrible.

Grammar: Стверджувальні та заперечні речення з дієсловом is. Загальні питання. Коротка відповідь.622

3.

Phonetics: Букви Ff[f], Jj[dz] Qq[kw], Uu[۸], Vv[v], Ww[w], Xx[ks].

Буквосполучення: -ey-, -qu-, -th-.

Vocabulary: box, but, bus, cup, dull, fat, fluffy, funny, grey, jug, merry, mug, met, puppy, pencil, quiet, thin, thick, trolley – bus, very, rabbit, healthy.

Grammar: Вказівні займенники this,

that в функції підмета і означення. Спеціальні питання.422

4.

Phonetics: буквосполучення: -ch-, -tch-, -ir-, -ur-, -er-, -ow-, -sh-. Голосні фонеми -u-, -o-, -e- у ненаголошеному складі.

Vocabulary: bench, bird, boy, brown, bucket, cage, carrot, cherry, clever, dish, girl, handsome, jacket, melon, orange, parrot, pretty, shelf, shirt, skirt, sparrow, squirrel, sweater, ugly, woman, yellow.

Grammar: Означений артикль the.322
Test110
Усього18818

Змістовий модуль 2

The Things Which Surround Us

5.

Vocabulary: he, she, it , his, her, its.

Grammar: Особові та присвійні прийменники. Оборот has got.422

6.

Phonetics: Відкритий склад. Буква -е- у відкритому наголошеному складі. Буквосполучення: -ее, -еа, -er, -or, -oa.

Vocabulary: mister, misses, accountant, blouse, cheap, coat, dirty, doctor, engineer, experienced, factor, flat, flower, flowerbed, hospital, house, intelligent, leaf, nurse, shop, assistant, teacher, tree, turner, worker, school, secretary.

Grammar: Прийменники місця above, near, under. Спеціальні питання щодо отримання інформації про професію. Питання до підмета та обставини міста.422

7.

Vocabulary: colour, kind, where, now.

Grammar: спеціальні питання про якість і колір предмету. Питання до підмету і обставини місця.422

8.

Phonetics: Буквосполучення: -ild-, -ind-, -ar-, -air-, -all-; голосна е у відкритому наголошеному складі. Буква -g- перед -e-, -i-, -y-. Буквосполучення –dg-.

Vocabulary:Attractive, behind, child, dark, fair, family, garage, garden, gentle, hair, housewife,husband, kind, large, manager, park, quite, scarf, shy, slim, street, tall, tie, town, village, white, wife, with, yard.

Grammar: Зворот have got. Особисті займенники I, we, you, they. Присвійні займенники my, your, our, their.542
Test1
10
Усього181018
Загальна кількість за І семестр361836


ІІ семестрп/пТемаГодини навантаження

Лекціі


Практ.заняття

Лабор.заняття

Самост. робота

Індивід. робота


Розподіл балів

Змістовий модуль 3

The World Around Us

9.

Phonetics: Буквосполучення: -dg-. Голосні: -а-, -о- у відкритому наголошеному складі. «S» як [z], [s].

Vocabulary: many, a lot of, men, women, children, only. How many…?

Grammar: Множина іменників. Числівники першого десятку. Відмінювання дієслова to be.464

10.

Vocabulary: American, America, beautiful, capital, city, country, divorced, England, English, eyes, face, friend, hazel, jeans, long, married, people, short, single, sociable, straight, surname, trousers, Ukraine, Ukrainian, witty.

Grammar: Зворот з -of- як засіб вираження приналежності. Прикметники що позначають національність. Означений артикль the.644

11.

Phonetics: Буква Uu у відкритому наголошеному складі. Буквосполучення: -oo-, -nk-, -igh- перед -m-, -n-, the English Alphabet.

Vocabulary: blue, brother, daughter, diligent, father, good, good – looking, lazy, lovely, middle – aged, mother, number, old, parents, pink, pupil, sister, son, student, young, whose.

Grammar: Альтернативні питання. Числівники другого десятку. Сполучник either…nor.Присвійний відмінок іменника.444

12.

Vocabulary: twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, plus, minus. That’s right. That’s wrong. How much is…?

Grammar: Числівники другого десятку. The Compound Numerals.364
Test1
4
Усього182020
Змістовий модуль 4

^ About Myself

13.

Topic: About Myself842

14.

Phonetics: a + th before n, s, f +

consonant; letter combinations: -tion-, -sion-, ssion

Vocabulary: amiable, aunt, brother – in –law, cousin, daughter – in – law, father – in – law, granddaughter, grandmother, grandson, grandparents, haughty, journalist, lawyer, mother – in – law, nephew, niece, opinion, pensioner,

Grammar: The absolute form of the conjoint pronouns: mine, yours, hers, ours, their.762
Test1
4
Усього16108

Змістовий модуль 5

My Family

15.

Topic: My Family644

16.

Vocabulary: these, those.

Grammar: Множина вказівних займенників.664

17.

Phonetics: буквосполучення: -eer-, -ere-, -ew-, o+ld

Vocabulary: these, those, armchair, block of flats, ceiling, chair, comfortable, cozy, cupboard, floor, fridge, full, hall, kitchen, language, new, portrait, room, Russia, Russian, same, sofa, table, tidy, wall, window, to be good at, one and the same. No wonder.

Grammar: The plural of the possessive pronouns. The Indefinite Pronouns: some, any.754
Test1
4
Усього201516

Змістовий модуль 6

My House (Flat)

18.

Vocabulary: around, between, near here, over there, in front of, in the middle of, in the centre of, round, around.

Grammar: Зворот There is (are)842

19.

Vocabulary: first, second, third, page.

Grammar:порядкові числівники662

20.

Topic: My House (Flat).552
Test1
4
Усього201510
Змістовий модуль 7

^ My University

21.

Reading: of unknown words on the basis of familiar rules

Vocabulary: basket, beer, coffee, cold,

furniture, a piece of furniture, glass, hot, jar, juice, milk, please, purse, tea, so, warm, water, hundred, thousand, million, phone, double. Grammar: Countable and uncountable nouns. The indefinite pronouns much, many, (a) little, (a) few, a lot of, plenty of.662

22.

Reading: of unknown words on the basis of familiar rules

Vocabulary: of course, certainly

Grammar: tag questions on the basis of positive and negative sentences.864
Test2
4
Усього161210
Загальна кількість за ІІ семестр907264
Загальна кількість за І- ІІ семестри12690100
Іспит


Завдання для самостійної роботи

До змістового модуля 1.

Тема 1. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.170-172, Ex. 1-3.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи ( 2 години).

Тема 2. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.8-9, Ex. 1-8.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (2 години)

Тема 3. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.201- 202, Ex. 17-20.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи ( 2години)

Тема 4. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.172-177, Ex. 4-13.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи ( 2години)

До змістового модуля 2.

Тема 5. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.13-15, Ex. 1-6.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (2 години)

Тема 6. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.667 - 670.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (2 години)

Тема 7. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.605.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте (2 години)

Тема 8. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.196-198, Ex. 1-8.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)


До змістового модуля 3.

Тема 9. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.155-157. Ex.1-12; с.158-160. Ex.1-5; с.161-165. Ex.1-6;

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

Тема 10. Дроздова Т. Ю. English Grammar - с.180-182. Ex.1-5; с.183-187. Ex.1-5.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)

Тема 11. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.607-609.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)

Тема 12. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.702 - 710.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

До змістового модуля 4.

Тема 13. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.549 - 553.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)

Тема 14. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.564 - 569.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

До змістового модуля 5.

Тема 15. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.570 - 571.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)

Тема 16. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.572 - 577.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

Тема 17. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.578 - 580.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (5 годин)

До змістового модуля 6.

Тема 18. Качалова К.Н., Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.553 - 557.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (4 години)

Тема 19. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.561 - 564.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

Тема 20. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.18 - 20.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (5 годин)

До змістового модуля 7.

Тема 21. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с.170-175.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

Тема 22. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с. с.176-180.

Розгляньте теоретичний матеріал, виконайте вправи (6 годин)

Методи навчання

Практичні заняття проводяться згідно основним методичним етапам:

 1. Презентація іншомовного матеріалу.

 2. Тренування.

 3. Практичне застосування засвоєного матеріалу.

Методи оцінювання

 1. Поточне усне тестування (опитування) на практичних заняттях.

 2. Підсумковий тест за кожним змістовим модулем.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі і реєструється прийнятим чином з переведенням оцінок до національної шкали Європейської кредитно-модульної трансферної та акумулюючої системи (ЄСTS).


^ Накопичення балів по різним видам навчальної роботи

Види навчальної роботи

Кількість

годин

Вартість в балах за одиницю роботи

Максимальна кількість отриманих балів

Виконання практичних завдань


Самостійна робота


Активність на заняттях


Тестовий контроль


«Відмінно»


«Добре»


«Задовільно»


«Незадовільно»


«Погано»^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з урахуванням

національної шкали EKTS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовані таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, навички та вміння опановані студентами повністю.

^ Рівні навчальних

досягненьНаціональна

шкала

Шкала EKTS

Шкала оцінювання навчальних досягнень

^ Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент

2…5

1…100

F…A

початковий

2

незадовільно

1…34


FX


Студент не володіє матеріалом- виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача

- виконує фрагменти завдання з постійною допомогою викладача


35…59


F

Має фрагментарні знання (менше половини)при незначному загальному обсязі навчального матеріалу;відсутні сформовані навички та уміння; під час відповіді допускаються суттєві помилки.

- планує та виконує частину завдання з допомогою викладача

- виконуючи практичні завдання припускається помилок, які не може самостійно виправити.

середній

3

задовільно

60…74

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно,на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.

- має елементарні навички виконання завдання

достатній

4

добре

75…89

BC

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.


- вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.

- самостійно виконує завдання

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

- має стійкі навички виконання завдання

високий

5

відмінно

90…100

A

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні й колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.

- вміє виконувати завдання не передбачені навчальною програмою

- вміє вільно використовувати знання для роз”вязання поставлених перед ним завдань;

- має стійка навички у нестандартних ситуаціях.

^ Розподіл балів, присвоюваних студентам

(слухачам):


1 семестр

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Підсумковий

тест

Сума

168

8

20

36

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

2

2

2

2

2

2

2

2


2 семестр

Змістовий модуль 3

Змістовий

модуль 4

Змістовий

модуль 5

Змістовий

модуль 6

Змістовий

модуль 7

Підсумковий

тест

Сума

44

20

64

16

4

12

6

6

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

4

4

4

4

2

2

4

4

4

2

2

2

2

4
1 семестр

2 семестр

36

64

Разом 100


Оцінка по національній шкалі


Загальна кількість балів

Оцінка

91-100

Відмінно

75-90

Добре

60-74

Задовільно

35-59

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

Погано

(з обов’язковим повторним курсом)


Індивідуальна робота

Індивідуальна робота передбачає використання роздавального матеріалу з урахуванням його диференціювання з ускладненням кожного наступного етапа завдання. Індивідуальна робота проводиться під час проведення аудиторної чи самостійної, а завдання для неї, обумовлені темою та метою кожного заняття.


^ Методичне забезпечення: підручники, навчальні посібники вітчизняних та закордонних авторів, додаткова автентична художня, публіцистична, документальна література, касети та диски з аудіо і відео матеріалом.


Література

 1. Дроздова Т. Ю. English grammar. – СПб.: Антология, 2003. – 344с.Р. Ю.

 2. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М.: Успiх, 2002, 716 с.

 3. Мартинова Р.Ю., Лелица Ж. Н. Університетський курс англійської мови для студентів гуманітарних факультетів. Навчальний посібник. Книга 1, частина 1. Одеса. 169 стр.

 4. Мюллер В.К. English- Russian Dictionary. М.: Русский язык, 2000, 846 с.Схожі:

Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів II курсу інституту мов світу
Програма розрахована на 198 годин аудиторної роботи потягом другого року навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є історичний процес формування англійської мови, як складного мовознавчого явища. Формування І розвиток англійської...
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
«Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма курсу з методики навчання іноземних мов спрямована на роботу зі студентами 5 курсу інституту мов світу зі спеціальностей:...
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Синтаксично-морфологічні основи перекладу» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад»
Предметом курсу є синтаксично-морфологічні особливості перекладу англійської мови
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів 1 курсу немовної спеціальності інституту фізичного виховання
Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів протокол № від 2012 року
Робоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Писемний переклад з першої іноземної на українську мову» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад"
Забезпечення засвоєння фонових знань, вироблення уміння у студентів застосовувати найбільш ефективні прийоми перекладу текстів з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи