Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
Скачати 257.06 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
Дата15.10.2012
Розмір257.06 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА


З навчальної дисципліни

«Практичний курс англійської мови»

для студентів V курсу факультету початкового навчання

(за вимогами кредитно – трансферної системи навчання)

ОДЕСА 2012

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Практичний курс англійської мови»


 1. ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ
Курс

Підготовка бакалаврів

Галузь, напрям,

спеціальність, освітньо -

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних EКTS: 5

Галузь:

Педагогічна освіта

Напрям: 7.010102


Назва:

початкове навчання

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2012

Кількість

модулів:

1 сем.2 сем.Спеціалізація

Іноземна

мова (англійська)

Лекції

(теоретична підготовка)

2

3

Навчальний

Проект

ІНДЗ:

1 сем.2 сем.Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Практичні

заняття:


1 сем.

2 сем.


1

1

36

54

Змістових

модулів:

1 сем.

2 сем.
Самостійна

робота:

1 сем.

2 сем.24

42

Загальна

кількість

годин:

1 сем.

2 сем.

ІНДЗ:

1 сем.

2 сем.

72

108

12

12

Тижневих

годин:

1 сем.

2 сем.
Вид контролю:

1 сем.

2 сем.

4

6

залік

іспит

Кількість

годин:

1 сем.

2 сем.


36

54^ ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ” (АНГЛІЙСЬКА)

ОПИС ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предметом практичного курсу іноземної мови (англійська) є усвідомлене вивчення мовних явищ у тісному взаємозв’язку й у зіставленні з рідною мовою, що дозволить забезпечити вільне володіння іноземною мовою випускниками як засобом міжнаціонального спілкування, формування мовних навичок та розвиток на цій основі мовленнєвих умінь аудіювання, мовлення, читання та писемного мовлення.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма „практичний курс іноземної мови” призначена для студентів 5 курсу факультету початкового навчання. Програма розрахована на 180 годин аудиторної роботи протягом п’ятого року навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд:

Загальна кількість годин – 180

І семестр – 72 год., ІІ семестр – 108 год.

У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень: 1) усне мовлення, читання, переклад є видами мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом навчання іноземної мови; переклад є також одним із засобів контролю розуміння прочитаного; 2) лексика й граматика постають як новий матеріал, під час роботи з яким у студентів формуються мовні навички та мовленнєві вміння.

Під час організації процесу навчання іноземної мови важливо враховувати: навчання всім видам мовленнєвої діяльності здійснюється комплексно; формування лексичними навичками відбувається у тісній єдності з оволодіннями граматичними моделями, навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу навчання; оволодіння лексичним матеріалом відбувається в процесі роботи над текстом підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду тренувальних вправ переноситься на самостійне опрацьовування з метою звільнити час на заняттях для розвитку мовленнєвих умінь.

Мета курсу – удосконалити іншомовну мовленнєву компетенцію студентів та сформувати вміння здійснювати лінгвістичний аналіз текстів, які належать до різноманітних літературних жанрів.


^ Розподіл матеріалу по змістовим модулям

І семестр
п/п

Тема

Години навантаження

лекції

Практ.

заняття

Лаб. заняття

Сам. роб.

Інд. роб.

Розподіл

балів

Змістовий модуль 1

Choosing a career

1.

Лексика: appreciate, career, challenge, choice, educate, genuinely, job, profession, reliable, respect, responsibility, responsible, vital, vocation, work

Граматика: The Past Tenses – Revision

Аналіз текстів: “Mr. Pickwick’s Club” by Ch. Dickens


4


3


20

2.

Лексика: to make (to take) a careful choice, to have no choice, to be interested in, to leave/finish school, school leaver, to consider teaching as a career, to take up as a career.

Граматика: The Past Tenses – Revision

Аналіз текстів: “The Green Door” by O. Henry


4


3


10

3

Лексика: to be in/out of one’ line, rewarding job, to be devoted to, to be responsible for, to take/accept responsibility, to be in teaching (medicine, banking) to go in for teaching, to have/need a sense of responsibility, to cope with smth, to have respect for

Граматика: The Sequence of Tenses

Аналіз текстів: “The Light That Failed” by R. Kipling; “The Scholarship” by A.J. Cronin


4


3


10

4

Лексика: to look about, to look through, to look forward to, to have a look at, to differ, different, difference, to make some (no, not much) difference, the rest of, comfortable, comfort, convenience, to run into smb, join, unite, depend.

Граматика: The Sequence of Tenses

Аналіз текстів: “First Day at School” by H. Lee


6


3
610
Усього:
18
12

6

50
Змістовий модуль 2

Education

1

Лексика: bright, brightly, plain, clear, blank, blankly, ignorance, ignorant, prompt, prompter, record, point, bore, boring, excite, to be excited by.

Граматика: Direct and Indirect statement, commands and requests.

^ Аналіз текстів: “The Shipwreck” by R.L. Stevenson


4


3


10

2

Лексика: to get excited about, exciting, excitement, to cause excitement, confess, freshman, item, sophomore, the trouble with .. is, at times, to keep still.

Граматика: Indirect questions.

Аналіз текстів: “Cat in the Rain” by E.M. Hemingway; “Return by P. Abrahams


4


3


10

3

Лексика: to enlarge one’s vocabulary, next to, every other, to be bored, education system, compulsory education, primary school, secondary school, public school, further education, polytechnic.

Граматика: The verbals. The Infinitive.

Аналіз текстів: “The Worst Birthday” by J.K. Rowling


4


3


20

4

Лексика: to specialize, teacher training, degree, undergraduate, full-time student, reader, lecturer, practical classes, optional, subject studies, main subject.

Граматика: The Infinitive. Complex Object; Complex Subject

^ Аналіз текстів: “A Shocking Accident” by G. Greene


6


3610
Усього:
18
12

6

50
^ За перший семестр
36
24

12

100

ІІ семестр
Змістовий модуль 3

Sports and games

1

Лексика: archery, artistic gymnastics, boxing, car racing, cycling, diving, fencing, figure skating, gliding, gymnastics, hang gliding, mountaineering.

Граматика: The Gerund. Noun and verbal features.

^ Аналіз текстів: “A Dog and Three Dollars” by M. Twain; “Amy Foster” by J. Conrad


4


3


7

2

Лексика: canoeing, skating, skiing, ski-jump, sky-diving, swimming, windsurfing, yachting, athletics, discus, hurdle races, marathon, badminton, basket-ball, cricket, football, golf, hickey.

Граматика: The Gerund and The Infinitive.

Аналіз текстів: “A Moon and Sixpence” by W.S. Maugham


4


4


8

3

Лексика: rugby, tennis, volley-ball, water polo, chess, squash, table-tennis, championship, compete, competition, contest, cup, indoor/outdoor sports, tournament.

Граматика: Participle I. Complex Object with Participle I.

^ Аналіз текстів: “The Invisible Man” by H.G. Wells


4


4


8


4

Лексика: crew, national team, official, opponent, sportsman, fan, shout, spectator, support, defeat, goal, lose, loser, point, score.

Граматика: The verbals. General Revision.

Аналіз текстів: “The Dolls’ House” by K. Mansfield


6


347
Усього:

18
14
30
Змістовий модуль 4

Going on a Voyage

1

Лексика: booking office, cargo-ship, deck, cruise, engine, fare, flight, guide, journey, hitch-hiking, porter, rough, sail, sea-gull, seasickness, sleeper, smoker, speed.

Граматика: The Formation of Passive Voice.

^ Аналіз текстів: “A Cup of Tea” by K. Mansfield


4


4


8

2

Лексика: steamer, voyage, walker, wave, to travel by boat (cruiser, liner), to change from train to boat, to be seasick, single ticket, return ticket, return berth, to go first class.

Граматика: The Formation of Passive Voice. Revision.

^ Аналіз текстів: “Old Man at the Bridge” by E.M. Hemingway


4


3


7

3

Лексика: to call at a port, to go ashore, bad (good) sailor, on deck, on shore, to look inviting, to be due at, direct train, a home lover, a home-stay type.

Граматика: Modal verbs. Can, may

Аналіз текстів: “Ruthless” by W. De Mille


4


4


8

4

Лексика: to see smb off, to break the silence, to pass the time, a letter of introduction, to earn one’s living, to wave farewell to smb, to shuffle from foot to foot, to put out the light.

Граматика: Modal verbs. Must, have to

Аналіз текстів: “The Courting” by M. Trist; “rachel” by E. Caldwell


6


3


7
Усього:
18
14

4

30
Змістовий модуль 5

Theatre

1

Лексика: anxiety, anxious, attend, attendant, audience, entertain, hold, imitate, make-up, wear, wings, wipe, to make a noise, to lead the way, orchestra, to make jokes.

Граматика: Oblique Mood. The Use of the Subjunctive in Complex Sentences.

^ Аналіз текстів: “Wheels” by A. Hailey


4


4


10

2

Лексика: a long way from, to catch hold of, act, acting, balcony, cast, company, costumes, director, dress-circle, gallery, interval, pit.

Граматика: The Use of the Subjunctive in Complex Sentences.

Mixed Type.

^ Аналіз текстів: “The Prize of Peril” by R. Shekley


4


6


10

3

Лексика: produce, producer, production, repertoire, row, stage-manager, stall, treatment. Theatre-house.

Граматика: The Use of the Subjunctive in Object Clauses (to wish)

^ Аналіз текстів: “Bridget Jones’s Diary” by H. Fielding


4


4


10

4

Лексика: professional theatre, repertory theatre, amateur theatre, dramatic society, the setting of a scene, light and sound effects, to produce a play.

Граматика: General Revision

Аналіз текстів: A Friend in Need” by W. S. Maugham


6

410

Усього
18
14

12

40

За другий семестр:
54
42

12

100

Усього за рік
90
66

24

200^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.


п/п

Теми занять

Кількість годин

Choosing a career

1.

The portrait of a modern teacher of English.

3

2.

The social status of a teacher in a modern society.

3

3.

The use of modern technologies in our careers.

3

4.

The problems of a young teacher in a modern school.

3

Education

1

Pre-school education. Primary education

3

2

The system of education in England and Wales. General principles

3

3

Comprehensive and selective systems of education.

3

4

Formal and informal teaching.

3

^ Sports and games

1

The role of sport in a modern society.

3

2

Sport and women.

4

3

The life of professional sportsmen. Advantages and disadvantages.


4

4

^

How can a fitness club change our life?


3

Going on a Voyage

1

Travelling is one of the means to get to know people better.

4

2

Travelling by train vs. travelling by plane. Advantages and disadvantages.

3

3

The most unforgettable journey in your life.


4

4

^

Traveling abroad and problems you can come across.


3

Theatre

1

Ukrainian theatres.

4

2

Covent Garden – the home of international opera and ballet.


6

3

Theatre vs. cinema.


4

Всього годин:


66^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місце у системі забезпечення якості

вищої освіти.


ЗАВДАННЯ: написання есе з тем:п/п

Теми

Кількість годин

1.

The profession of a teacher. Dwell upon the advantages and disadvantages of your future career.

6

2.

The ways and means by which parents can help teachers out-of-school activities.

6

3.

The role of sport in your life. Fitness clubs of your native city (town)

4

4

Your favourite people of art (actors, singers, showmen, etc.) and their influence on your artistic tastes.

4

5

Написання звіту про вивчення навчальної дисципліни.

4

Всього годин:

24Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни

Практичний курс англійської мови”


І семестр


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)

Підсумковий

контроль

Сума


Змістовний модуль І

Змістовний модуль ІІ


Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4


25


20


100

6

6

6

7

7

7

8

8


ІІ семестр


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)

Підсумковий

контроль

Сума


Змістовний модуль І

Змістовний модуль ІІ

^ Змістовний модуль ІІІ


Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4


25


20


100

4

5

5

6

4

4

4

5

4

4

4

6^ Система семестрового контролю та оцінювання в практичному курсі англійської мови студентів 5-го курсу факультету початкового навчання

Мета та завдання контролю

Метою контролю успішності засвоєння студентами специфіки практичних засад англійської мови є виявлення рівня засвоєння студентами основ практичного курсу англійської мови, розуміння важливості володіння осмисленими навичками вірної вимови, а також граматичними та лексичними навичками та постійне вдосконалення власного мовлення; здобуття нових і закріплення вже набутих теоретичних та практичних знань що межують з основною фаховою спеціальністю для побудови цілісного досвіду вирішення різноманітних практичних і теоретичних завдань які постають у процесі роботи.

Завдання контролю полягають у визначенні рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, а саме глибини володіння лексичним, граматичним та фонетичним матеріалом.

^ Зміст і структура складників контролю

Система контролю передбачає поточне тестування та підсумковий контроль (іспит).

Поточний контроль

Об’єктами поточного контролю є виконання студентом завдань до практичних занять, виконання лексичних та граматичних завдань.

Форми контролю:

 • усне опитування;

 • тестування;

 • написання диктантів;

 • облік відвідування студентом практичних занять.

Критерії оцінювання: Навчальна діяльність студента є успішною за умови задовільного виконання всіх обов’язкових завдань та відвідування не менше 70% практичних занять.

Сформованість лексико-граматичних навичок передбачає:

 • здібність перекладати нові мовні структури у сполученні з попередньо вивченими за відповідний час;

 • здібність безпомилкового запису нових мовних структур у сполученні з вивченими на англійській мові (лексико-граматичний диктант).

Становлення навичок читання незнайомих текстів з розумінням змісту прочитаного передбачає:

 • достовірність та достатність викладеної інформації з урахуванням змісту прочитаного;

 • кількість вживання в переказі мовних явищ із прочитаного тексту;

Становлення умінь усного та писемного мовлення передбачає:

 • здібність вживати нові слова та граматичні структури у сполученні з попередньо вивченими в усному мовленні;

 • об’єм викладеної інформації;

 • кількість вживання у мовленні різнотипних та варіативних структур;

 • кількість вживання самостійно знайдених лексичних одиниць.

Підсумкове оцінювання з дисципліни

Практичний курс англійської мови”


За шкалою

EКTS
^

За національною шкалою


За шкалою університету

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-89задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34Критерії оцінювання знань студентів

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з

урахуванням національної шкали та шкали EKTS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється відповідно критерії оцінювання, які побудовано таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знаннями, уміннями і навичками опановані студентами повністю.

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

За національною шкалою

^ Шкала EKTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1..100

F..A

СтудентВисокий590100А

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовую знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній47589ВС

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою;має стійкі навички виконаннязавданняЗадовільний
36074DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалуМає елементарні нестійкі навички виконання завданняНизький23559Fx

Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається суттєві помилки

Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

134

F

Студент не володіє навчальним матеріалом

Виконує лише елементарні завдання, потребує постійної допомоги викладачаЛітература


 1. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие для старшеклассников школ и гимназий, студентов неязыковых вузов с углубленным изучением английского языка. – СПб.: ООО „Антология”, 2002. – 360с.

 2. Гороть Є.І. та ін. Практична морфологія англійського дієслова: 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Навч. посібник. – Луцьк, 2004. – 333с.

 3. Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. Учебное пособие. – Москва:ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2004.- 192с.

 4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2004. – 272с.

 5. Мартинова Р.Ю., Леліця Ж.М. Університетський курс англійської мови для студентів гуманітарних факультетів: Підручник. В 4-х книгах. Кн. 4. – Одеса: СВД М.П. Черкасов, 2007. – 299с.

 6. Михайлова Л.О., Татарина І.О., Яблонська Т.М. Основи сучасного аналізу художнього тексту. – Одесса: издатель Букаев Вадим Викторович, 2011. –188с.

 7. Рудяков Н.А. Основы стилистического анализа художественного произведения. Кишинев, 1972.

 8. Саакян А.С. Упражнения по грамматике современного английского языка. – М.: Рольф, 2001. – 448с.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів V курсу факультету уа (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Зміст І технологія викладання дисципліни системно-комунікативним методом спрямовані на розкриття І засвоєння студентами основних...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Каліграфія» для студентів 2 курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Навчання каліграфічного письма І систематична робота над форму­ванням почерку учнів одне з головних завдань школи
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи красномовства для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є красномовство як наука про ефективне та доцільне спілкування, її історичний розвито та сучасна теоретико-практична...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Спецпрактикум з риторики для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу факультету пн (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Головною метою дисципліни є, поряд з рішенням освітніх І виховних задач, досягнення соціокультурної, а головне – практичної цілі...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Сучасна російська мова для студентів ІІ-III курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є сучасна російська мова, її фонетико-граматичні та комунікативні властивості І особливості
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни „Сучасна російська мова. Синтаксис для студентів IV курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
Свідоме засвоєння дитиною основ мовної будови є необхідною умовою розвитку її логічного мислення, емоційного сприйняття, важливим...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи культури І техніки мовлення для студентів IІI курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є культура І техніка мовлення основи літературної норми на різних мовних рівнях, в усній та писемній формі мовлення;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи