Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Скачати 168.5 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Дата15.10.2012
Розмір168.5 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Друга іноземна мова (німецька)»

для студентів четвертого курсу

інституту мов світу

зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Теорія та практика перекладу»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є німецька мова як друга іноземна, проблеми використання німецької мови в різних галузях людської діяльності. Дана програма являє собою навчальний комплекс, що систематизує досліджуваний матеріал по мовним аспектам.


^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1


Модулів: 2


Змістових модулів: 4

ІНДЗ: 1

Загальна кількість годин: 108 год.


Тижневих

годин: 2

0305 «Філологія»

6.030500

Прикладна лінгвістика

бакалавр

Обов’язковий

рік підготовки: 4

Семестр: 7, 8

Практичні заняття: 54 год.

Самостійна робота: 36 год.

ІНДЗ: 18 год

Вид контролю:

іспит (7 семестр)

іспит (8 семестр)^ Пояснювальна записка

Метою дисципліни «Іноземна мова (німецька)» є придбання студентами теоретичних знань і практичне оволодіння німецькою мовою, активізація і удосконалення навичок усного мовлення, читання, письма і перекладу, а також навичок прикладного використання знань, анотування та реферування текстів соціально-політичного та науково-популярного характеру, формування у студентів комунікативної компетенції, яка передбачає здатність сприймати та породжувати іншомовне мовлення та здійснювати свою мовну та мовленнєву поведінку згідно з ними.


^ Завдання дисципліни:

 • Вміти експромтно відтворити в ізольованому і контекстному вигляді будь-яке слово, словосполучення з цим словом, що входять до мінімуму ІІІ року навчання і відповідає заданому змісту.

 • Миттєво і правильно зрозуміти зміст будь-яких вивчених лексичних одиниць в контекстуальному пред'явленні в усному і писемному мовленні.

 • Вміти вести бесіду за вивченими темами.

 • Активно володіти лексичними одиницями різної функціонально-стилістичної та спеціалізованої спрямованості.

 • Вміти вільно читати і сприймати на слух з метою одержання усної інформації тексти широкого діапазону на базі засвоєного лексичного матеріалу.

Вміти користуватися двомовними, одномовними, тлумачними, фразеологічними словниками та довідниками.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:

Усього годин

Лекції

Практ. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I

1.

Німецька мова

54
36

18


МОДУЛЬ IІ

Змістовий модуль IІ

1.

Німецька мова

54
18

18

18
Усього годин:

108
54

36

18


ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I

Здоровье, болезни и их симптомы, враи и лечение, на приеме у врача, здоровый образ жизни.

1.


Практичне заняття 1.

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

2 год.


2.


Практичне заняття 2.

Eine Abmagerungskur.

2 год.

3.

Практичне заняття 3.

Der kranke Fuchs.


2 год.

4.

Практичне заняття 4.

Soziale Sicherheit. Deutsche Essen-Suenden. Smalltalk und Gespraechsthemen.

2 год.

5.

Практичне заняття 5.

Praeteritum.

2 год.

6.

Практичне заняття 6.

Starke Deklination der Adjektive.


2 год.

7.

Практичне заняття 7.

Modalverben sollen und muessen.

2 год.

8.

Практичне заняття 8.

Bedingungssaetze.

2 год.

9.

Практичне заняття 9.

Zusammenfassung.

2 год.

Змістовий модуль IІ

Город и достопримечательности, виды городского транспорта, объяснение дороги в городе; досторимечательности и памятники Киева, разговор по телефону, усройство на работу.


10.

Практичне заняття 10.

Fragen kostet nichts.

2 год.

11.

Практичне заняття 11.

Stellung gesucht.

2 год.

12.

Практичне заняття 12.

Zwei Telefongespraeche.


2 год.

13.

Практичне заняття 13.

Der Stadtverkehr in Deutschland.

2 год.

14.

Практичне заняття 14.

Telefonieren in Deutschland.

Das Telefogespraeche.

2 год.

15.

Практичне заняття 15.

Deklination der Adjektive im Plural.

2 год.

16.

Практичне заняття 16.

Steigerungsstufen der Adjektive.

2 год.

17.

Практичне заняття 17.

Das Verb "lassen". Infinitiv mit "zu" und ohne "zu".

2 год.

18.

Практичне заняття 18.

Zusammenfassung.

2 год.

Змістовий модуль IІI

В ресторане, праздничній стол и блюда, подарки, магазины, покупки

19.

Auch die schoenste Zeit geht einmal zu Ende.

2 год.

20.

Geschmack.

2 год.

21.

Plusquamperfekt.

2 год.

22.

Temporalsaetze.

3 год.

Змістовий модуль IV

Путешествие самолетом и поездом, поездка за границу, таможенные и пограничные формальности, обмен денег, отпуск

23.

Wenn einer eine Reise tut.

2 год.

24.

Ich bleibe lieber zu Hause.

2 год.

25.

Finalsaetze.

2 год.

26.

Infinitivgruppen. Infinitiv II. Infinitivkonstruktionen.

3 год.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

1.

Wie heissen Sie? (Hoertext)

4 год.

2.

Landeskundliche Informationen: Im Restaurant. Einige Tischregeln. Einkaufen in Deutschland.

4 год.

3.

Temporalsaetze.

4 год.

4.

Парные сочинительные союзы.

4 год.

5.

Massentourismus in Tirol (Hoertexte)

4 год.

6.

Landeskundliche Informationen: Die Eisenbahnreisen in Deutschland.Ermaessigungen auf der Bundesbahn. Wohin geht die Reise? Waehrungen in den deutschsprachigen Laendern. Kreditkarten.

12 год.

7.

Infinitivgruppen. Infinitiv II. Infinitivkonstruktionen.

4 год.

Усього годин:

36


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів у практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин

1.

Reisen in Deutschland.

4 год.

2.

Reisen in der Ukraine.

4 год.

3.

Temporalsaetze.

4 год.

4.

Finalsaetze und Infinitivkonstruktionen.

6 год.

Усього годин:

18


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Теорія та практика перекладу»


Модуль І

(поточне тестування)

ІНДЗ


Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль І2515100

18

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Змістовий модуль ІI

18

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Модуль ІI

(поточне тестування)

Змістовий модуль ІII

12


T19

T20

T21

T22

3

3

3

3

Змістовий модуль ІII

12

T23

T24

T25

T26

3

3

3

3


Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Німецька мова»


^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету

(кількість балів)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з граматики, лексики, аудіювання та говоріння.


ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, навчальні посібники, словники.


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, Інтернет.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів другого курсу з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно відшукує додаткову інформацію та застосовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

правильно передає зміст оригіналу, залишаючи поза увагою складні для перекладу нерелевантні елементи; швидко і правильно записує ключові слова, власні та географічні назви, цифрові дані; здатний повністю відтворювати окремі відрізки звучання протягом 1-2 хвилин; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання та оцінити результати власної практичної діяльності;Достатній475

89ВС


узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але припускається незначних огріхів у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалумає елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше, ніж половина обсягу) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді припускається суттєвих помилок

планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F

студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. „EM Brückenkurs“ – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006: Kursbuch, Arbeitsbuch

 2. Dreyer-Schmidt „Совершенствуем знание немецкого языка“, Методика: Киев, 1996

 3. Erzählungen deutscher Schriftsteller. – СПб: Каро, 2000.

 4. M.L.Kaschnitz. Erzählungen. – Москва: Айрис Пресс, 2003

 5. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка (в двух томах). – Киев: ООО "Ип Логос-М", 2009.

 6. Завьялова, Ильина «Практический курс немецкого языка», Москва, 2002

 7. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. Москва, Иностранный язык, 2002

 8. Подгорная Л.И. «20 текстов для чтения и обсуждения», С.-Петербург,2002Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова як друга іноземна мова» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є німецька мова за такими аспектами: граматика, лексика, та види мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння,...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Вміти експромтно відтворити в ізольованому І контекстному вигляді будь-яке слово, словосполучення з цим словом, що входять до мінімуму...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Мовні технології реклами у перекладі» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є лінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів різних жанрів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconC. М. Потапенко програма та робоча програма навчальної дисципліни ділова іноземна мова друга(додаткова) (німецька мова)
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова друга(додаткова)(німецька мова)” для студентів 1-4 курсів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи