Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Скачати 226.46 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дата15.10.2012
Розмір226.46 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Основи наукових досліджень»

для студентів ІV курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Основи наукових досліджень»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є підгрунтя наступної науково-пошукової діяльності студентів, ознайомлює їх із різними формами наукового викладу дослідницьких матеріалів, із логікою та етапністю процесу дослідження, його категоріальним апаратом, формує основні гностичні, дослідницькі вміння, навички роботи із літературою.


^ Курс:

Підготовка

Спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1


Галузь: Філологія

Напрям: 6 030500

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 12 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Спеціаліст

Практичні заняття: 6 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 12 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 6 годин

Тижневих

годин: 2Кількість годин: 18

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до її змісту та організації наукових робіт.

^ Мета дисципліни

Метою курсу є продовжити знайомство студентів із системою наукової діяльності в Україні, із системою наукової роботи, яка існує у педагогічному вузі, вимогами до її змісту та організації, із науковим потенціалом окремих форм студентської наукової роботи.

Завдання дисципліни:

  • вивчення лекційного матеріалу;

  • робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

  • підготовка до практичних занять;

  • підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

  • робота над рефератом (тезами, доповіддю);

  • робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (розрахунково-графічними завданнями, курсовою роботою);

  • самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

  • підготовка до поточного та підсумкового контролю.

  • укладання глосарію з основних понять, що використовуються у винесених на розгляд тем навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень».

Дисципліна «Основи наукових досліджень» орієнтована на те, щоб розвинути у студентів навички та вміння сутності основних понять та категорій наукових досліджень та перспективних напрямків розвитку методів цих досліджень, з'ясуванні змісту науково-дослідної роботи, розробці моделей та їх використанні у наукових дослідженнях, а також розвиток навичок використання прийомів, способів, інструментів та методів наукових досліджень щодо розв’язування фінансово-економічних задач, що виправдали себе на практиці.

Дисципліна «Основи наукових досліджень» розрахована на вивчення студентами ІV курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 36 годин навчального плану в сьомому семестрі (12 лекційних годин, 6 практичних годин, 12 годин самостійної роботи та 6 годин ІНДЗ).


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


1.

Теорія і наука. Наукові дослідження

5

2

1
2
2.

Наука і наукові дослідження як характеристика сучасного суспільства


5


2


1

23

3.

Системність у науковому пізнанні

5

2

1
2
4.

Методологія наукових досліджень


5


2


1

2
5.

Форми наукових досліджень.5


2


1

2
6.

Теорія та методика наукового педагогічного дослідження

5

2

1
2

3


^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

6

6
Всього годин:

36

12

6
12

6^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)МОДУЛЬ I1.

2.

3.

4.

5.


Лекція № 1. Теорія і наука. Наукові дослідження


Історія становлення.

Джерельна база.

Перспектива розвитку.

Розвиток наукових досліджень в ВНЗ і навчання їх проведення.
2 год.

1.

2.

3.

4.

Лекція № 2. Наука і наукові дослідження як характеристика сучасного суспільства


Формування та становлення наукових досліджень.

Їх характеристика в сучасному суспільстві.

Різноманітні напрямки науки.

Наукові підходи до мови.
2 год.

1.

2.

3.


Лекція № 3. Системність у науковому пізнанні


Етапність наукового дослідження.

Оформлення етапності наукових досліджень.

Системність наукового пізнання2 год.
1.

2.


Лекція № 4. Методологія наукових досліджень


Формулювання теми, напрямків, задач, мети, методів. Методологія теоретичних досліджень.
2 год.
1.

2.


Лекція № 5. Форми наукових досліджень


Оформлення наукових досліджень.

Правила та вимоги до оформлення наукових робіт, оформлення студентських робіт.
2 год.
1.

2.

3.

4.


Лекція № 6. Теорія та методика наукового педагогічного дослідження


Методика педагогічного дослідження.

Принципи педагогічного дослідження.

Логіка педагогічного дослідження.

Методи педагогічного наукового дослідження.2 год.
^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I1.

2.

3.

4.

5.

Практичне заняття №1. Наука і наукові дослідження.

Наука як теоретичне явище.

Історичні передумови виникнення науки.

Методологія науки. Наукознавство.

Системність у науковому пізнанні.

До історії виникнення університетів.

а) Університети Західної Європи, Америки, Азії, Росії.

б) Виникнення університетів в Україні.2 год.

1.

2.

3.

4.

5.

Практичне заняття №2. Методологія наукових досліджень.

Методологія теоретичних досліджень.

Методологія експериментальних досліджень.

Винахідництво та розвиток наукової творчості.

Відкриття та винаходи.

Раціоналізаторські пропозиції.2 год.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Практичне заняття №3. Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт.

Правила та загальні вимоги оформлення наукових робіт.

Реферування тексту.

Вказівки до курсових робіт.

Правила оформлення дипломних робіт.

Вимоги до оформлення магістерських робіт.

Вимоги до оформлення тез доповідей, статей і стендових доповідей.
2 год.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Теорія і наука. Наукові дослідження»
1.

Наукові школи на Україні (минуле і сьогодення)

Наукові товариства та їх роль у розвитку науки.

Особливості науково-технічної революції на сучасному етапі.

Внесок наукової діяльності Національної Академії наук України у розвитку світової культури.

Наука на ранніх стадіях розвитку суспільства.

Наука у період середньовіччя.

Наука в умовах виникнення і розвитку капіталізму.

Розвиток науки України з часів Київської Русі до ХV століття.

Розвиток наукових досліджень в Україні з ХVІ до ХVІІІ століть.

Наука в Україні у ХІХ – ХХ століттях.2 год.
«Наука і наукові дослідження як характеристика сучасного суспільства»
2.

Методи емпіричного дослідження у науковому пізнанні.

Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні.

Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні.

Моделювання у наукових дослідженнях.

Інформація та її роль у науковій діяльності.2 год.«Системність у науковому пізнанні»
3.


Системний підхід у наукових дослідженнях.

Системний аналіз у наукових дослідженнях.

Типологія наукових педагогічних досліджень.
2 год.«Методологія наукових досліджень»4.

Методика відбору літературних джерел у наукових дослідженнях.

Методика накопичення фактів з педагогічної практики.

Способи збору інформації та методика її зберігання.

Спостереження у вирішенні дослідницьких завдань.

Методика проведення педагогічного експерименту.

Опитувальні методи у педагогічному дослідженні.

Методи пошуку інформації у наукових дослідженнях.

Методи опрацювання літературних джерел у наукових дослідженнях.

Способи обробки результатів експериментальних досліджень.

Розробка критеріального апарату у педагогічних дослідженнях.

Методи вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів молодших школярів.

Методи діагностики пізнавальних процесів підлітків та юнаків.

Попередня статистична обробка результатів експерименту.

Методи статистичної обробки результатів експерименту на його заключному етапі.

Методика проведення педагогічного експерименту.


«Форми наукових досліджень»
2 год.5.


Оформлення результатів наукових досліджень.

Форми наукових повідомлень у педагогіці.

Особливості впровадження результатів педагогічних досліджень у навчальний процес.

Педагогічний досвід та його роль у науковому пізнанні.

Система науково-дослідної роботи студентів у педагогічному університеті.

Роль особистості науковця у проведенні досліджень
2 год.
«Теорія та методика наукового педагогічного дослідження»


6.

Науковий апарат педагогічного дослідження.

Розробка понятійного апарату наукового дослідження.

Тенденції розвитку науки на сучасному етапі.

Особливості атестації наукових працівників у зарубіжних країнах.

Роль діалектики у науковому пізнанні2 год.

Всього годин:

12^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Наука і наукові дослідження як характеристика сучасного суспільства»1.

Творчість як основа наукової діяльності.

Наукова комунікація в науковій діяльності.

Розроблення робочої гіпотези та організація підбору матеріалу

Обробка й аналіз інформаційних даних

Прогнозування та пошук рішень3 год.
«Теорія та методика наукового педагогічного дослідження»
2.

Публікування результатів наукових досліджень.

Предмет і завдання курсу “Основи наукових досліджень”

Методика конспектування лекцій.

Значення книги для самоосвіти.

Робота з книгою: конспектування, цитування, складання плану, написання анотацій, реферату.

Види бібліотечних каталогів.

Стандартне оформлення бібліографії.3 год.Всього годин:

6

Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Основи наукових досліджень»


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

Сума602515100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

10

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Основи наукових досліджень»За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

^ За шкалою університету (к-ть балів)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-79Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 4 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Голуб Ю.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2001.

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М., 1991.

3. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. – М., 1976.

4. Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. – М., 1986.

5. Разинкина Н.М. Развитие языка английской научной литературы. Лингвостилистическое исследование. – М., 1978.

6. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.

7. Jordan R.R. Academic Writing Course. – Harlow: Longman, 1999.

8. Weissberg R., Buker S. Writing Up Research. Experimental Research Report Writing for Students of English. – Prentice Hall Inc., 1990.

9. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. – К., 1990.

10.Зверева Е.А. Научная речь и модальность. – Л., 1983.

11. Мороховский А.М., Воробьёва О.П. Стилистика английского языка. – К., 1991.

12.Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 1973.

13. Троянская Е.С. Общая лингвистическая характеристика научного стиля //

Вопросы лингвистики и методики преподавания. – Вып.5. – М., 1981. – С. 80- 86.

14. Алешко І.А. Специфіка англійського наукового тексту у лінгводидактичному аспекті // Мовознавство. – 1989. – №2. – С. 59-64.

15. Остапчук И.Г. Гносеологические основы научного творчества и особенности научного текста как средства коммуникации // Записки з романо-германської філології. – Вип.1. – Одеса, 1997. – С. 65-73.

16.Fowler H.R., Aaron J.E. The Little Brown Handbook. – Harper Collins College

Publishers, 1995.

17.Rosa A., Eschholz P. The Writer’s Brief Handbook. – Macmillan Publishing

Company, 1994.

18. Jordan R.R. English for Academic Purposes: A guide resource book for teachers. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

19. Friedrichs J. & Pierson H.D. What Are Science Students Expected to Write? // ELT Journal/ - 1981. – Vol. XXXV. – №4. – P. 45-47.

20. Sano H. The world’s lingua-franca of science // English today. – 2002. – №4. – P. 45-49.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Порівняльна типологія української та іноземних мов» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
«Порівняльна типологія української та іноземних мов», у якій на рівні сучас­них досягнень лінгвістики інтерпретовано основні поняття...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи теорії перекладу» для студентів ІІІ курсу інституту мов світу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Мовні технології реклами у перекладі» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є лінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів різних жанрів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика української мови та культура мовлення» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є грамотне користування мовними засобами в різних сферах суспільного життя, формування мовного смаку
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Актуальні напрями сучасної лінгвістики» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є головні напрями сучасного мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи