Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Скачати 180.38 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дата15.10.2012
Розмір180.38 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Загальне мовознавство (синтаксис)»

для студентів II курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Загальне мовознавство (синтаксис)»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є будова та значення словосполучень і речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами.


^ Курс:

Підготовка

бакалаврів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС:

1

Галузь: Філологія

Напрям: 6 030500

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 12 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Практичні заняття: 6 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 6 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 12 годин

Тижневих

годин: 1
Вид контролю: іспит (3 Семестр)

Кількість годин: 18

^ П


ППояснювальна записка

Теоретичний курс “Загальне мовознавство (синтаксис)” орієнтований на вивчення будови і значення словосполучень і речень, а також види зв'язків, за допомогою яких слова поєднуються у словосполучення і речення.


^ Мета дисципліни

Висвітлення граматичного ладу мови, який охоплює різні конструкції: прості і складні речення, що утворюються за відповідними правилами поєднання слів.


^ Завдання дисципліни:

 • протиставити синтаксис морфології як розділу граматики, в якому представлені інші мовні одиниці: слова як носії лексико-граматичних значень, що об’єднуються в частини мови, і форми слів з формантами як показниками граматичних значень;

 • виробити уміння у студентів будувати структурну схему речень, членувати їх на тему і рему.


Викладення даного курсу здійснюється в процесі практичних занять з використанням методів інформаційно-ілюстративного, частково-пошукового (проблемно-ситуативні завдання), творчо-дослідницького (здійснення порівняльних інтерпретацій, індивідуальних трактувань питань у формі есе) тощо.

Дисципліна «Загальне мовознавство (синтаксис)» розрахована на вивчення студентами другого курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 36 годин навчального плану в третьому семестрі (12 лекційних годин, 6 практичних годин, 6 годин самостійної роботи та 12 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Загальне мовознавство (синтаксис)» передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I

1.

Словосполучення і речення


12

6

3
3


Змістовий модуль IІ


2.

Поділ мов світу за синтаксичними конструкціями. Процес актуального членування речення

12

6

3
3


^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

12

12
Всього годин:

36

12

6
6

12^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I


1.

2.

3.Лекція № 1. Словосполучення.

Критерії аналізу словосполучення.

Атрибутивні словосполучення.

Об’єктні словосполучення.
1 год.
1.

2.

3.

Лекція № 2. Речення.

Структурна будова речення.

Просте речення.

Члени речення.

1 год.
1.

2.

3.

4.

5.

Лекція № 3. Порядок слів у реченні.

Прогресивний

Контактний

Вільний

Об’єктивний

Прямий1 год.
1.

2.

3.

4.

5.

Лекція № 4. Односкладні речення.

Узагальнено-особові.

Безособові.

Неозначено-особові.

Інфінітивні речення.

Називні речення.


1 год.1.

2.

Лекція № 5. Заперечні речення

Загально заперечні речення

Частково заперечні речення


2 год.

Змістовий модуль IІ


1.

2.Лекція № 6. Посесивні конструкції

Habeo-мови

Esse-мови
3 год.
1.

2.

3.

Лекція № 7. Актуальне членування речення

Просодичні засоби

Лексичні засоби

Синтаксичні засоби
3 год.

^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I


1.

2.

3.Практичне заняття № 1. Речення.

Структурна будова речення.

Просте речення.

Члени речення.

3 год.


Змістовий модуль IІ


1.

2.

3.


Практичне заняття № 2. Актуальне членування речення.

Просодичні засоби.

Лексичні засоби.

Синтаксичні засоби.
3 год.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Словосполучення»
1.


1. Лексичні і синтаксичні словосполучення.

2. Сурядні і підрядні словосполучення.

3. Прості і складні словосполучення.
3 год

«Речення»2.

1. Предикативність та інтонація завершеності.

2. Класифікація речень.

3. Порядок слів у реченні.3 год

Всього годин:

6\


^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Речення»1.

1. Головні члени речення (підмет і присудок).

2. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина).

3. Односкладне речення.

4. Неповне речення.

5.Речення з однорідними членами.

6. речення з відокремленими членами.

7. Речення із звертаннями.

8. Речення зі вставними і вставленими компонентами.12 год.Всього годин:

12Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Загальне мовознавство (Синтаксис)»


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

Сума


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


25


15


100

30

30

Т1

Т230

30


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Загальне мовознавство (синтаксис)»


^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів других курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. —
  М., 1979.

 2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского
  языка. — М., 1975.

 3. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1994.

 4. Булыгина Т. В. Грамматические и семантические категории и связи. —
  Аспекты семантических исследований, гл. 5. — М., 1980.

 5. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. —
  М, 1977.

 6. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 2001.

 7. Гуревич В. В. Есть ли артикли в русском языке? — Русская речь, 1968,
  № 3.

 8. Дегтярева Т.А. Развитие методов и общей проблематики в советском
  языкознании. Принципы научного анализа языка: Сб. / Под ред.
  Т.А. Дегтяревой. Изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС. - М., 1959.

 9. Есперсен О. Философия грамматики. — М., 1958 (рус. пер.).

 10. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая граммати­ка современного английского языка. — М., 1981.

 11. Иртеньева Н. Ф. Грамматика современного английского языка (теоре­тический курс). — М., 1956.

 12. Иртеньева Н.Ф. Употребление личных местоимений третьего лица в
  современном английском языке. — В помощь преподавателю иност­ранного языка средней школы. Изд. МШИ. — И., 1960.

 13. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. — Л., 1975.

 14. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. — М., 1959.

 15. Успенский Б.А. Структурная типология языков. — М., 1965.

 16. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность (раздел 1: О частях речи в русском языке). — Л., 1974.

 17. Dahl О. Some Notes on Indefiniteness. — Language, v. 46, N. 1, 1970.

 18. llyish B.A. The Structure of Modern English. — Moscow-Leningrad, 1971.

 19. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of
  English. — Москва, 1982, p. 123-127.

 20. Reichenbach H. Elements of Symbolic Logic. — N.-Y., 1947.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною предмету «Загальне мовознавство», що читається студентам 2-го курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (теоретична фонетика)» для студентів I курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є звукові засоби мови в усіх їх виявленнях та функціях, а також зв’язок між звуковою стороною мови І письмом
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є історичний процес формування англійської мови, як складного мовознавчого явища. Формування І розвиток англійської...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» для студентів І курсу інституту мов світу заочне
Предметом курсу є наука про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Мовні технології реклами у перекладі» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є лінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів різних жанрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи