Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Скачати 160.4 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Дата15.10.2012
Розмір160.4 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

Вступ до перекладознавства

для студентів ІІ курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(заочна форма навчання)

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Вступ до перекладознавства»


ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є базові поняття та аспекти перекладознавства у сукупності.^ Курс:

Підготовка

магістрів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 1


Галузь: Філологія

Напрям: 6. 030505

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Обов’язкова дисципліна

Рік підготовки: 2011


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 6 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Практичні заняття: 2 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 14 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 14 годин

Тижневих

годин: 2
Вид контролю: залік (І Семестр)

Кількість годин: 8

^ Пояснювальна записка

Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам перекладознавства.


^ Мета курсу

Метою курсу є набуття базових знань студентів з теорії перекладу та про особливості професії перекладача.

Завдання курсу:

  • Ознайомлення з базовою понятійно-термінологічною системою перекладознавства;

  • Формування вмінь розпізнавання різних видів перекладу;

  • Знайомство з сучасними теоретичними проблемами процесу перекладу;

  • Формування уявлення про множинність трансформацій під час перекладу та їхню сутність;

  • Виявлення правового та суспільного статусу перекладача;

  • Ознайомлення з нормами професійної поведінки перекладача.

Вміння студентів використовувати набуті теоретичні знання в професійній підготовці фахівців.

Навички – співвіднесення різнорівневих лінгвістичних засобів перекладу.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУп/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

Переклад у сучасному світі

5

23
2.

Теоретичні проблеми процесу перекладу

5

23

Змістовий модуль IІ

1.

Етика перекладача

6

24
2.

Аспекти перекладознавства

6
2
4

^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

14

14
Всього годин:

36

6

2
14

14^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль І1.

2.

3. 4.

Лекція № 1. Переклад у сучасному світі

Поняття перекладу. Теоретико-перекладацькі універсалі.

Специфіка мови як засобу передачі інформації.

Переклад як особливий вид комунікації
2 год.
1.


2.

Лекція № 2. Види перекладу


Види перекладу (усний послідовний, синхронний, переклад з листа, комунальний, письмовий, машинний).

Аспекти перекладознавства: (загальна теорія перекладу; спеціальна теорія перекладу; транслатологія; теорія процеса перекладу; теорія окремих видів перекладу; наукова критика перекладу; прикладне перекладознавство).

2 год.
Змістовий модуль ІІ1.

2.

3.

4.

Лекція № 3. Етика перекладача

Моральні принципи перекладача. Норми професійної поведінки перекладача.

Професійні обов’язки.

Правовий та суспільний статус перекладача.2 год.^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)


1.

2.

3.

Практичне заняття №1. Теоретичні проблеми процесу перекладу

Етапи процесу перекладу.

Поняття одиниці перекладу і засоби її виявлення.

Теорія відповідностей та трансформацій.2 год.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Вступ до спеціальності перекладача»


1.

1. Роль перекладача для суспільства.

2. Особливі засоби обробки тексту при перекладі.


7 год.«Основи теорії перекладу»


2.

1. Інваріант перекладу.

2. Компоненти змісту.


7 год.Всього годин:

14


^ МОДУЛЬ ІІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Вступ до спеціальності перекладача»

1.

1. Історія перекладу.

2. Гуманітарне осмислення перекладу.

3. Професійна компетенція.

4. Перекладацькі освітні заклади.

7 год.


«Основи теорії перекладу»

2.

1. Лінгвоетнічна специфіка перекладу.

2. Перекладацькі стратегії.

3. Інтерференція при перекладі.

4. Поняття еквівалентності.

7 год.

Всього годин:

14

Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Вступ до перекладознавства»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль2

1010

100
Т1

Т2

Т1

Т2


20


20


20


20


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Загальне мовознавство»

За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

^ За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань (див. ^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ), практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:

1. Поняття перекладу.

2. Теоретико-перекладацькі універсалі.

3. Специфіка мови як засобу передачі інформації.

4. Переклад як особливий вид комунікації

5. Види перекладу (усний послідовний, синхронний, переклад з листа, комунальний, письмовий, машинний).

6. Аспекти перекладознавства: (загальна теорія перекладу; спеціальна теорія перекладу; транслатологія; теорія процесу перекладу; теорія окремих видів перекладу; наукова критика перекладу; прикладне перекладознавство).

7. Моральні принципи перекладача.

8. Норми професійної поведінки перекладача.

9. Професійні обов’язки.

10. Правовий та суспільний статус перекладача.

11. Етапи процесу перекладу.

12. Поняття одиниці перекладу і засоби її виявлення.

13. Теорія відповідностей та трансформацій.

14. Роль перекладача для суспільства.

15. Особливі засоби обробки тексту при перекладі.

16. Інваріант перекладу.

17. Компоненти змісту.

18. Історія перекладу.

19. Гуманітарне осмислення перекладу.

20. Професійна компетенція.

25. Перекладацькі освітні заклади.

26. Лінгвоетнічна специфіка перекладу.

27. Перекладацькі стратегії.

28. Інтерференція при перекладі.

29. Поняття еквівалентності.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-магістрантів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение / И.С. Алексеева. – 2-е стереотип. изд-е – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр «Академия», 2006. - 352 с.

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975. – 238 с.

3. Комиссаров В.К. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 2000. – 207 с.

4. Латышев Л.К. Межъязыковые трансформации как средство достижения переводческой эквивалентности. // Семантико-синтаксические проблемы теория языка и перевода. М.: 1936. – с. 90-107

5. Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы ее достижения. - М.: Международные отношения, 1981. – 198 с.

6. Нешумаев И.В. Синтаксические трансформации при переводе английского текста на русский язык. // Лингвистические и методические проблемы русского языка как неродного: Текст: структура и анализ. – М., 1991. – С. 117-129.

7. Швейцер А.Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода.

// Вопросы языкознания. – 1970. - №4. – с. 40-49.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів 3 курсу інституту мов світу (заочна форма навчання) зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів другого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Мовні технології реклами у перекладі» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є лінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів різних жанрів
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни \" Вступ до перекладознавства \" для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" (заочна форма навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика української мови та культура мовлення» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є грамотне користування мовними засобами в різних сферах суспільного життя, формування мовного смаку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи