Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Скачати 227.89 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дата15.10.2012
Розмір227.89 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)»

для студентів 2 курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика))»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є науково-технічні терміни.


^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 1


Галузь: Філологія

Напрям: 6. 030500

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Обов’язкова дисципліна

Рік підготовки: 2010


Кількість модулів: 1


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 20 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Бакалавр

Практичні заняття: 16 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 36 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 14 годин

Тижневих

годин: 1
Вид контролю: залік (ІV Семестр)

Кількість годин: 36

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено вивченню провідним лінгвістичним аспектам. «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною предмету «Загальне мовознавство», що читається студентам 2-го курсу як стрижневий курс для підготовки спеціалістів з прикладної лінгвістики.

^ Мета дисципліни

Мета курсу «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» – ознайомлення студентів із сучасними уявленнями про основні структурні одиниці мови, їх специфічними властивостями та закономірностями функціонування й також лінгвістичними методами їх дослідження; розширення знань з лексикології. Основною метою курсу «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є знайомство з процесом формування словарного складу мови, структурою мови, словотвором; надання систематично повного викладення основних понять, які відносяться до устрою і функціонування мови.

^ Завдання дисципліни:

- ознайомлення студентів-філологів з загальними закономірностями будови, функціонування та розвитку лексики мови;

- формування у студентів уявлення про системність лексики та ролі лексичних категорій (синонімія, антонімія, полісемія) у побудові мовлення;

- ознайомлення з випадками омонімії термінів;

- вивчення специфічних властивостей різних розрядів лексики, що є направлене на поглиблений аналіз функцій слова та його виявів у контексті.

Дисципліна «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» орієнтована на те, щоб розвинути у студентів навички та вміння глибше розуміти та проникати в структуру мови, сприяє розвитку зацікавленості студентів у подальшому втіленні словарного складу мови в різних функціональних стилях мовлення, розвиває прагматичні навики слововжитку та вміння вести самостійні дослідження у мовознавстві.

Дисципліна «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» розрахована на вивчення студентами 2 курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 36 годин навчального плану в дев’ятому семестрі (20 лекційних годин, 16 практичних годин, 36 годин самостійної роботи та 14 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» передбачено проведення підсумкового контролю (залік) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

Проблеми лексичної семантики. Значення та семантична структура мови.


4


2


2

9
2.

Семантична характеристика словникового складу мови.


5


2


23.

Фразеологічні одиниці мови.

3

2

4.

Морфологічна структура слова та особливості словотвору.


5


2


4


5.

Лексичні системи у словниковому складі мови.


5


2
9
Змістовий модуль IІ

6.

Стилістика як галузь лінгвістики. Загальна характеристика стилістичних засобів.

3

2

7.

Стилістичні засоби фонографічного та морфологічного рівня.

9

2

8.

Виразові засоби синтаксису.

7

2

2


9.

Стилістичні прийоми синтаксису

7

2

4
9
10.

Стилістика тексту

4

2

2
9Всього годин

55

20

16
36

14^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬп/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I1.

2.

3.

4.

5.


Лекція № 1. Проблеми лексичної семантики. Значення та семантична структура мови


Розмежування значення та поняття.

Семіотичний трикутник.

Значення слова та його види. Внутрішня форма слова.

Семантична структура слова.

Явище полісемії в мові2 год.


( )

1.

2.

3.

4.


Лекція № 2. Семантична характеристика словникового складу мови


Синоніми. Класифікація синонімів.

Антоніми та конверсиви.

Омоніми. Види омонімів.

Пароніми. Гіпероніми. Евфемізми.2 год.


( )

1.

2.


Лекція № 3. Фразеологічні одиниці мови


Класифікація фразеологічних одиниць.

Стійкі словосполучення. Ідіоми. Прислів’я.

Крилаті вислови2 год.


( )1.


2.


3.

Лекція № 4. Морфологічна структура слова та особливості словотвору


Поняття морфеми та аломорфа. Характеристика морфологічного складу слова.

Види афіксів. Класифікація афіксів. Омонімічні та синонімічні афікси.

Морфемний аналіз складу слова.2 год.


( )

1.

2.

3.

4.

Лекція № 5. Лексичні системи у словниковому складі мови


Неологізми.

Лексико-граматичні групи.

Термінологічні системи.

Типи несемантичних угрупувань.2 год.


( )

Змістовий модуль IІ1.


2.

Лекція № 6. Стилістика як галузь лінгвістики. Загальна характеристика стилістичних засобів


Предмет та завдання стилістики, зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплінами.

Напрями та підрозділи стилістики.2 год.


( )
1.


2.Лекція № 7. Стилістичні засоби фонографічного та морфологічного рівня


Фонетичні, графіко-фонетичні, графічні засоби стилістики.

Поняття виразового засобу та стилістичного прийому на морфологічному рівні
2 год.


( )
1.


2.


Лекція № 8. Виразові засоби синтаксису


Виразові засоби синтаксису основані на редукції, експансії початкової моделі.

Виразові засоби синтаксису основані на основі зміни порядку компонентів початкової моделі.

.2 год.


( )

1.


2.


Лекція № 9. Стилістичні прийоми синтаксису


Стилістичні прийоми, які основані на формальних та смислових взаємодіях декількох синтаксичних конструкцій.

Стилістичні прийоми, які основані на транспозиції значення синтаксичної структури чи моделі речення2 год.


(……..)
1.

^ Лекція № 10. Стилістика тексту


Основні категорії тексту та їх стилістичне використання.

Інтегрованість тексту. Дискретність тексту.

Персональність/ імперсональність тексту.
2 год.


(……..)
^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.


2.

3.

Практичне заняття № 1. Проблеми лексичної семантики. Значення та семантична структура мови

Проблеми семіотичної референції. Семіотичний трикутник.

Види мотивації. Народна етимологія.

Явище полісемії в мові. Специфіка структури полісемічного слова.2 год.

(……..)
1.

2.

3.


Практичне заняття № 2. Проблеми лексичної семантики

Генералізація та конкретизація значення.

Деградація та амеліорація значення.

Лінгвістична метафора, метонімія, гіпербола, літота.
2 год.

(……..)
1.


2.

Практичне заняття № 3. Особливості словотвору


Види словотвору. Продуктивні словотворчі моделі

Деривація. Різновиди деривації та їхня характеристика

Інші види словотвору.


4 год.

(……..)


Змістовий модуль IІ
1.

^ Практичне заняття № 4. Виразові засоби синтаксису


Еліпсис, асиндетон, номінативне речення.

Повтор, перелічування, полісіндетон, емфатичні конструкції. Інверсія, відокремлювання.2 год.

(……..)

1.

^ Практичне заняття № 5. Синтаксичні прийоми синтаксису


Паралелізм, анафора, епіфора. Риторичне запитання. Парцеляція.4 год.

(…….)

1.

^ Практичне заняття № 6. Текст та основні поняття стилістики.


Детермінація, інтердипенденція, констеляція.


2 год.

(……..)^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Словниковий склад як система лексичних одиниць»


1.

1. Поняття словникового складу мови.

Характеристика словникового складу мови. Визначення слова.

2. Поняття словоформи та лексико-семантичного варіанту9 год.«Лексичні системи у словниковому складі мови»2.

2. Лексико-граматичні групи. Термінологічні системи. Типи несемантичних угрупувань.

3. Функціональні стилі та регістри. Книжкова лексика. Розмовна лексика. Колоквіалізми та сленг.
9 год.
«Стилістичні прийоми синтаксису»
3.

3. Три групи стилістичних прийомів: прийоми основані на формальних й смислових взаємодіях декількох синтаксичних структур; прийоми основані на транспозиції значення синтаксичної структури; прийоми основані на транспозиції значення способу граматичного зв’язку між компонентами речень або реченнями.
9 год.4.

4. Основні категорії тексту та їх стилістичне використання. Інтерактивність тексту. Дискретність тексту. Установка на читача.


9 год.


Всього годин:

36


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних термінів»


Модуль І

(поточне тестування)

^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль220100

40

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних термінів»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


1. Лексикологія як наука (предмет, об’єкт).

2. Лексикологія як мовознавча дисципліна Слово в лексичній системі мови.

3. Значення слова як лексичної одиниці Слово і поняття. Лексично повнозначні та неповнозначні слова.

4. Основні типи лексичних значень слова.

5. Однозначні та багатозначні слова в мові. Причини виникнення багатозначності.

6. Пряме й переносне значення слова.

7. Метафора метонімія та синекдоха як типи переносного значення Переносне значення і переносне вживання слова.

8. Омоніми в мові. Розрізнення омонімії і полісемії. Омофони, омографи, омоформи. Стилістичні функції омонімів.

9. Пароніми в мові. Стилістичні функції паронімів.

10. Синоніми в мові. Типи синонімів. Перифрази та евфемізми.

11. Синонімія. багатозначних слів. Синонімічний ряд та синонімічне гніздо.

12. Антоніми в мові. Типи антонімів. Антонімія багатозначних слів. Стилістичні функції антонімів. Оксюморон.

13. Морфема, аломорф. Характеристика морфологічного складу слова.

14. Види афіксів. Морфемний аналіз складу мови.

15. Види словотвору.

16. Класифікація фразеологічних одиниць.

17. Лексичні системи словникового складу мови.

18. Розшарування лексики за функціональними типами.

19. Емоційно забарвлена та експресивна лексика.

20. Поняття мовного стилю. Класифікація стилів мови.

21. Розмовно-просторічна лексика. Жаргонізми.

22. Стилістичні функції фразеологізмів.

23. Стилістична класифікація фразеологізмів.

24. Стилістика як лінгвістична дисципліна.

25. Стилістичне значення (конотація).

26.Стилістичні можливості складних речень.

27. Виразові засоби та стилістичні прийоми на морфологічному рівні

28. Стилістична диференціація словарного складу мови.

29. Поняття виразового засобу і стилістичного прийому на синтаксичному рівні.

30. Виразові засобу синтаксису.

31. Стилістичні прийоми синтаксису.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з курсу лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Вид-во КДУ, 1999. – 72 с.

 2. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

 3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.

 4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Вид-во Нова книга, 2003. – 160 с.

 5. Высочинский Ю.И., Омельченко Л.Ф. Лексикология современного английского языка. – Ч.1. – К.: Изд-во нац. техн. ун-ет “Киевский политехнический институт”, 1999. – 264 с.

 6. Высочинский Ю.И., Омельченко Л.Ф. Лексикология современного английского языка. – Ч.2. – К.: Изд-во нац. техн. ун-ет “Киевский политехнический институт”, 2000. – 278 с.

 7. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю., Санкин А.А. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1979. – 269 с.

 8. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Вид-во Нова книга, 2001. – 126 с.

 9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.

 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу/ Укладач Л.Ф. Бойцан. – Київ: Вид. Центр КДЛУ, 2000. – 40 с.

 11. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків: Вид-во Основа, 1993. – 172 с.

 12. Полюжин М.М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 240 с.

 13. Раєвська Н.М. Англійська лексикологія. – Київ: Вища школа, 1979. – 300 с.

 14. Харитончик З.А. Лексикология английского языка.– Минск: Вышэйшая школа, 1992. – 232 с.


ЛІТЕРАТУРА ЗІ СТИЛІСТИКИ

 1. Мороховский А.Н., Воробйова О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – Киев, 1991.

 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М., 1990.

 3. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М., 1981.

 4. Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови. – Вінниця, 2000.

 5. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. – М., 2003.

 6. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. – Вінниця, 2004.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (теоретична фонетика)» для студентів I курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є звукові засоби мови в усіх їх виявленнях та функціях, а також зв’язок між звуковою стороною мови І письмом
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є історичний процес формування англійської мови, як складного мовознавчого явища. Формування І розвиток англійської...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика української мови та культура мовлення» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є грамотне користування мовними засобами в різних сферах суспільного життя, формування мовного смаку
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» для студентів І курсу інституту мов світу заочне
Предметом курсу є наука про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи