Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Скачати 213.02 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дата15.10.2012
Розмір213.02 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Вступ до перекладознавства»

для студентів 2 курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Переклад”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Вступ до перекладознавства»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є система термінів та понять перекладознавчих курсів.


Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 1


Галузь: Філологія

Напрям: 7. 030507

Спеціальність: Переклад

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2

Кількість модулів: 1


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 10 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Спеціаліст

Практичні заняття: 8 годинЗмістових модулів: 1
Самостійна робота: 18 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 24 годин

Тижневих

годин: 1
Вид контролю: залік (ІХ Семестр)

Кількість годин: 36

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним та перекладознавчим аспектам мови.

^ Мета дисципліни

Головною метою дисципліни є ознайомлення студентів із перекладацькими предметами, термінами та поняттями, що використовуються у перекладознавчих курсах.

^ Завдання дисципліни:

- донести до студентів важливість перекладацької діяльності;

- донести до студентів високі вимоги, що ставляться до перекладача і тлумача;

- обґрунтувати підстави виокремлення видів і типів перекладу та тлумачення;

- навчання студентів працювати зі спеціалізованими та фаховими словниками різноманітних типів.

Дисципліна «Вступ до перекладознавства» орієнтована на те, щоб увести студентів у систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання.

Дисципліна «Вступ до перекладознавства» розрахована на вивчення студентами 2 курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 36 годин навчального плану в третьому семестрі (10 лекційних годин, 8 практичних годин, 18 годин самостійної роботи та 24 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Вступ до перекладознавства» передбачено проведення підсумкового контролю (залік) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

Суспільно-політичне значення перекладу

2

2

2
4
2.

Активний і пасивний словник перекладача. Суб’єктивні й об’єктивні чинники засвоєння лексичних одиниць


2


2

3.

Ієрархічна стратифікація мовних одиниць та їх використання при перекладі

2

24
4.

Види перекладу.

Види лексичних та граматичних трансформацій


2


2


4

6
5.

Проблеми передачі змісту при перекладі.

Нормативно-мовні та узуальні помилки у перекладі


2


2


2

4

Змістовий модуль IІ

6.

Навчальний проект
24
Всього годин:

36

10

8
18

24^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I1.

2.

3.

4.

5.

Лекція № 1. Суспільно-політичне значення перекладу


Зародження та використання тлумачення і перекладу.

Наростання ролі тлумачення і перекладу.

Сфери та рівні використання тлумачення і перекладу.

Збагачення словникового складу мов завдяки тлумаченню і перекладу2 год.


( )
1.

2.

3.


Лекція № 2. Активний і пасивний словник перекладача. Суб’єктивні й об’єктивні чинники засвоєння лексичних одиниць


Універсальна лексика у словниковому запасі перекладача/ тлумача

Інші складникові словникового запасу перекладача/ тлумача2 год.


( )

1.

2.


3.

4.

Лекція № 3. Ієрархічна стратифікація мовних одиниць та їх використання при перекладі


Реалізація значень мовних одиниць фонологічного рівня.

Реалізація значень мовних одиниць морфологічного рівня.

Реалізація значень мовних одиниць лексичного рівня.

Реалізація значень мовних одиниць синтаксичного рівня.2 год.


( )
1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.


Лекція № 4. Види перекладу.

Види лексичних та граматичних трансформацій


Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць.

Переклад на рівні слова/лексеми.

Послівний переклад.

Псевдоінтернаціональна лексика.

Вільний описовий переклад.

Види лексичних трансформацій.

Види граматичних трансформацій.2 год.


( )

1.


2.

3.

Лекція № 5. Проблеми передачі змісту при перекладі.

Нормативно-мовні та узуальні помилки у перекладі


Види змісту тексту. Передача денотативного змісту. Підстановки. Лексична без еквівалентність. Лексика провокуюча перекладацькі помилки.

Семантичні помилки.

Функціонально-стилістичні і нормативно-стилістичні помилки.2 год.


( )

^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

2.

3.

Практичне заняття №1. Суспільно-політичне значення перекладу


Зародження та використання тлумачення і перекладу.

Наростання ролі тлумачення і перекладу.

Сфери та рівні використання тлумачення і перекладу.

Збагачення словникового складу мов завдяки тлумаченню і перекладу.
2 год.

( )

1.


2.

3.

4. 5.

6.

7.


Практичне заняття №2. Види перекладу.

Види лексичних та граматичних трансформацій


Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць.

Переклад на рівні слова/лексеми.

Послівний переклад.

Псевдоінтернаціональна лексика.

Вільний описовий переклад.

Види лексичних трансформацій.

Види граматичних трансформацій.
4 год.

1.


2.

Практичне заняття №3. Проблеми передачі змісту при перекладі.

Нормативно-мовні та узуальні помилки у перекладі


Види змісту тексту. Передача денотативного змісту. Підстановки. Лексична без еквівалентність. Лексика провокуюча перекладацькі помилки.

Семантичні помилки.

Функціонально-стилістичні і нормативно-стилістичні помилки.4 год.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Суспільно-політичне значення перекладу»
1.

1. Передумови появи та впровадження перекладу.

2. Переклад і тлумачення як засоби збагачення національних мов.

3. Роль перекладу й тлумачення у поширенні філософських учень

4. Сфери і рівні використання тлумачення й перекладу.

5.Сфери діяльності перекладачів у воєнний і мирний час.4 год.
«Ієрархічна стратифікація мовних одиниць та їх використання при перекладі»
2.

7. Мовні одиниці сурядного типу зв’язку між компонентами.

8. Мовні одиниці підрядного типу зв’язку між компонентами.

9. Предикативні мовні одиниці.

10. Переклад ієрархічно вищих одиниць синтаксичного рівня.

11. Суперсинтаксичні мовні одиниці, їх структурні різновиди і переклад.
4 год.
«Види перекладу. Види лексичних та граматичних трансформацій»
3.

12. Переклад на фонетичному рівні лексичних одиниць.

13. Адаптоване транс кодування (перекладацька транскрипція).

14. Переклад окремих усталених та ідіоматичних словосполучень і речень.

15. Переклад на рівні речення і тексту.

16. Науково-популярний стиль і його переклад.

17. Переклад текстів мови документів.

18. Особливості інформаційного типу тексту та їх відтворення.6 год.
«Проблеми передачі змісту при перекладі. Нормативно-мовні та узуальні помилки у перекладі»
4

19. Види змісту тексту. Лексична без еквівалентність.

20. “Хибні” друзі перекладача. Пастка внутрішньої форми лексеми. Забуті значення багатозначних форм.


4 год.


Всього годин:

12Змістовий модуль IІ


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Термін і поняття переклад»


1.

Переклад на рівні мови та на рівні мовлення.

Адекватність і еквівалентність в перекладознавстві.

Рівні еквівалентності й адекватності відтворення значення та форми мовних одиниць.

Адекватність семантична й адекватність граматична в перекладі.12 год.
«Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць»


2.

Відтворення морфологічних/категоріальних значень слів у перекладі. Відтворення змістової та структурної еквівалентності одиниць нижчого і вищого синтаксичних рівнів. Відтворення стилістичних засобів тексту у перекладі.12 год.Всього годин:

24


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних термінів»


Модуль І

(поточне тестування)

^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль220100

40

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

10

10

10

15

15

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних термінів»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:

 1. Суспільно-політичне значення перекладу.

 2. Зародження та використання тлумачення і перекладу.

 3. Переклад і збагачення національних мов.

 4. Значення терміну переклад.

 5. Переклад на рівні мови та мовлення.

 6. Активний і пасивний словник перекладача і тлумача.

 7. Суб’єктивні та об’єктивні чинники засвоєння лексичних одиниць.

 8. Ієрархічна стратифікація мовних одиниць та їх використання при перекладі.

 9. Реалізація мовних значень одиниць.

 10. Перекладацькі трансформації. Причини перекладацьких трансформацій.

 11. Види лексичних трансформацій.

 12. Види граматичних трансформацій.

 13. Безеквівалентна лексика, способи її перекладу.

 14. Поняття адекватності й еквівалентності в перекладознавстві.

 15. Проблеми передачі змісту у перекладі.

 16. Лексика провокуюча перекладацькі помилки.

 17. Оцінювання якості перекладу. Редагування власного перекладу.

 18. Класифікація видів перекладу.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учебное пособие. Изд-е 4-е, испр. – М.: КомКнига, 2006. – 160 с.

 2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М., «Междунар. отношения», 1975. - 240 с.

 3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. – М.: ЧеРо, 1999. – 136 с.

 4. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода (на материале испанского языка): Моногр. – М.: Высшая школа, 1985. – 232 с.

 5. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? — М.: ≪Готика≫, 1999. —176 с.

 6. Основы перевода: Курс лекций (на англ. яз); Учебное пособие/ Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А. и др. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Эльга, 2006. – 280 с.

 7. Основи перекладу: Граматичні та лексичні аспекти: Навч. Посібник/ За ред..В.К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2007. – 310 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 8. Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. Пособие по теории перевода (на английском материале). – М.: Филоматис, 2004. – 304 с. – (Серия «Филология»)

 9. Сдобников В.В. Теория перевода (учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков) /В.В. Сдобников, О.В. Петрова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 448 с. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия)

 10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк), Изд 3-е перераб. и доп., М.: Высшая школа, 1968. – 400с.

 11. Ilko V. Korunets’ Theory and Practice of Translation / Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Винниця. «Нова книга», 2003 – 448 с.

 12. Douglas Robinson Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation. Second Edition. Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2007.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад текстів з перекладознавства» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є загальні питання теорії та практики перекладу текстів з перекладознавства
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад фахової термінології» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Переклад фахової термінології» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи