Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» icon

Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр»
Скачати 201.22 Kb.
НазваПрограма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр»
Дата10.10.2014
Розмір201.22 Kb.
ТипПрограма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» (на базі ОКР «молодших спеціаліст») за спеціальністю «Соціальна педагогіка» базується на державному стандарті освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» напряму підготовки «Соціальна педагогіка» (освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця), навчальному плані підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» та навчальних програмах фахових дисциплін. Вона включає базові дисципліни, які входять до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки «Соціальна педагогіка».

Програма вступного іспиту розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 6.01010601 «Соціальна педагогіка».

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом «молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка».

Завдання тесту сформовано згідно з вимогами до вмінь та здатностей спеціаліста соціальної педагогіки і надають змогу оцінити готовність випускників до методичної, організаційної, аналітичної діяльності в галузі соціально-педагогічної діяльності.

Програма містить найбільш важливі теми курсів «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-педагогічної діяльності» і передбачає висвітлення сучасних соціально-педагогічних питань, шляхів оптимізації процесу соціалізації, соціального захисту особистості, перспектив розвитку соціальної педагогіки як актуального напряму педагогічної науки.

Вступні випробування зі спеціальності «соціальна педагогіка» мають на меті перевірити якість та ґрунтовність знань майбутніх спеціалістів, а також готовність до продовження здобуття освіти.

До абітурієнтів висуваються такі вимоги:

- розкриття основних теоретичних положень соціальної педагогіки, технологій соціально-педагогічної діяльності;

- обґрунтування змісту основних напрямів соціально-педагогічної діяльності, вирішення актуальних проблем;

- формування професійно-орієнтованого світогляду майбутнього спеціаліста.


^

Міністерство освіти і науки України


Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

^ З «СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ»

НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.010106 «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»

(на базі ОКР «молодший спеціаліст)

Зміст програми

1. Соціальна педагогіка.

І. Теоретичні основи соціальної педагогіки

Предмет, завдання соціальної педагогіки

Соціальна педагогіка як наука та навчальна дисципліна.; предмет, об’єкт, прикладні завдання соціальної педагогіки; структура соціальної педагогіки; зв’язок з іншими науками; місце соціальної педагогіки в системі соціальних та педагогічних наук.

^ Професія соціального педагога в сучасній Україні

Соціальний педагог – спеціаліст соціально-педагогічної діяльності; кваліфікаційна характеристика соціального педагога; законодавчо-правова база діяльності соціального педагога; провідні функції діяльності соціального педагога. Професія соціального педагога в сучасній Україні.

Історія становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні

Зародження ідей та традицій урахування соціальних чинників у вихованні й навчанні людини.

Історія розвитку соціального виховання в Україні; етапи розвитку соціально-педагогічної діяльності в Україні;

Особливості підтримки населення в Україні у XIX ст.; соціальна підтримка населення за часів російського царату; культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській Русі.

Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки.

Передумови виникнення соціальної педагогіки.

^ Основні поняття соціальної педагогіки

Провідні категорії соціальної педагогіки. Соціалізація та адаптація – базові категорії соціальної педагогіки.

Характеристика соціального виховання, навчання; мета, завдання засоби реалізації, результати.

Сутність соціально-педагогічної діяльності; мета, завдання; зміст, етапи реалізації.

Характеристика соціальної профілактики; соціальна значущість; мета, завдання; види профілактики.

Соціальна реабілітація; категорії населення, що потребують допомоги; напрями соціальної реабілітації.

Соціальне обслуговування; завдання, напрями види.

Соціальна допомога як вид соціального обслуговування, групи послуг .

Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Характеристика соціально-педагогічної діяльності; мета, об’єкт, суб’єкт СПД: структура соціально-педагогічної діяльності; зміст етапів роботи.

^ Принципи соціально-педагогічної діяльності

Поняття принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Характеристика соціально-політичних принципів.

Характеристика психолого-педагогічних принципів.

Характеристика групи організаційних принципів.

Характеристика групи специфічних принципів.

^ Методи соціально-педагогічної діяльності

Поняття методів в соціальній педагогіці, їх класифікація; характеристика психолого-педагогічних методів в соціально-педагогічній діяльності; характеристика соціологічних та соціально-педагогічних методів.

Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

Поняття ресурсів в соціально-педагогічній діяльності; класифікація ресурсів; їх соціально-прикладне значення.

^ II. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми та молоддю

Девіації як соціально-педагогічна проблема

Поняття девіантної поведінки; теорії девіації. Соціальні та психолого-педагогічні передумови дезадаптації неповнолітніх. Сутність понять норми і патології в соціальному розвитку людини.

Характеристика видів девіантної поведінки: адиктивна, делінквентна, кримінальна.

Алкоголізм як форма соціальної дезадаптації: причини виникнення; особливості протікання у дітей та підлітків.

Наркоманія, токсикоманія як форма соціальної дезадаптації: причини виникнення; особливості підліткової наркозалежності.

Підліткова агресія як форма соціальної дезадаптації: причини появи, форми вираження.

Проституція як форма соціальної дезадаптації: соціальні причини появи, способи залучення до асоціальної поведінки.

Профілактика девіантної поведінки. Зміст та форми профілактичної роботи з попередження соціальної дезадаптації. Соціально-педагогічна роботи з дітьми та підлітками, схильними до девіантної поведінки. Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. Формування здорового способу життя як напрям соціальної профілактики.

^ Соціально-педагогічна діяльність в системі освіти України

Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах; зміст та напрямки соціально-педагогічної діяльності в школі;

Основні функції соціального педагога в школі. Зміст та форми роботи соціального педагога в школі.

Перспективний план: структура, зміст напрямів роботи. Основна документація соціального педагога; нормативна та організаційно-методична документація. Структура та зміст річного плану роботи соціального педагога. Статистична звітність.

Соціально-педагогічна діяльність в позашкільних закладах; характеристика мережі позашкільних закладів. Основні мета, завдання, напрями діяльності соціального педагога позашкільних закладів. Сучасні тенденції розвитку позашкільних виховних закладів. Роль соціального педагога у позашкільній виховній роботі з дітьми та підлітками.

^ Соціально-педагогічна робота з сім’єю

Сім’я як соціальний інститут; провідні функції сім’ї; типологія сімей; особливості соціалізації дитини в різних типах сімей.

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Поняття сирітства та соціального сирітства; причини бездоглядності та безпритульності в Україні; державний захист сиріт.

Характеристика система державної опіки дітей-сиріт: традиційні та інноваційні форми опікування; нормативно-правова база, яка регламентує діяльність закладів. Функціональні обов’язки соціального педагога в дитячому домі, школі-інтернаті.

Соціальна робота з дітьми-сиротами. Шляхи подолання соціального сирітства. Роль соціального педагога у наданні допомоги даній категорії дітей.

^ Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

Поняття інвалідності; характеристика видів відхилень у здоров’ї. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю. Соціальна політика України в сфері захисту людей з особливими потребами.

Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями.

^ Захист прав та інтересів дітей в Україні

Міжнародні правові акти захисту прав дитини. Соціальний захист прав дитини в Україні. Нормативно-правова база захисту прав дітей а Україні. Конституція України та Конвенція ООН про права дитини як гарант захисту прав дітей. Соціальний педагог як захисник прав та інтересів дітей.

^ Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді

Соціальна вулична робота: мета, завдання, форми; організація соціальної роботи в умовах вулиці. Мета та провідні завдання соціальної вуличної роботи. Сучасні підходи до вирішення проблем дітей вулиці: «аут річ-робота», «детач-робота». Вимоги до організації соціальної роботи в умовах вулиці.

Волонтерський рух: поняття, характеристика волонтерства як різновиду суспільної діяльності. Принципи, зміст, форми роботи.

Волонтерство як складова професійної діяльності соціального педагога. Підготовка особистості до волонтерської діяльності.

^ Особливості соціалізації дітей в умовах літнього оздоровчого табору

Основні функції, завдання, зміст роботи соціального педагога з дітьми в умовах ЛОТ. Специфіка професійної роботи соціального педагога з дітьми різних вікових груп (профілактика негативних явищ, популяризація ЗСЖ тощо).
ІІ. Технології соціально-педагогічної діяльності

Технології соціально-педагогічної роботи як курс професійної підготовки соціального педагога: його призначення сутність, завдання, зміст.

^ Соціальні технології як сукупність способів професійного впливу на соціальний об’єкт з метою його покращення. Характеристика; етапи та алгоритм реалізації. Класифікація соціальних технологій.

^ Специфіка соціально-педагогічної технології. Особливості соціально-педагогічних технологій як інтегрованого різновиду соціальних та педагогічних технологій; характерні риси СПТ; специфічні ознаки (динамічність, неперервність, циклічність, дискретність). Принципи розробки технологій. Характеристика компонентів типової технології: структурний, функціональний, нормативний, операційний, інструментальний.

^ Структура типової технології. Характеристика складових технології як послідовних її етапів: підготовчий (вивчення соціальної ситуації розвитку особистості, формулювання проблеми, визначення ціле та задач, прогнозування та моделювання діяльності); безпосередньої реалізації (реалізація програми, корекція); підсумковий (аналіз та оцінка результатів діяльності).

^ Проектування соціально-педагогічної діяльності - розробка концепції соціального проекту (актуальність, мета, завдання, зміст, очікувані результати). Структура соціальної програми. Характеристика технології розробки та впровадження соціальних проектів як послідовності певних етапів (аналіз ситуації, розроблення концепції проекту, планування проекту; його реалізація; корекція проекту за підсумками моніторингу; оцінка результатів і підведення підсумків проекту). Аналіз соціальних програм.

^ Методи соціально-терапевтичного впливу в практиці роботи соціального педагога:. Арттерапія як засіб передачі емоцій, почуттів, різних проявів психіки людини, як діагностичний та терапевтичний інструмент. Казкотерапія як психокорекційна техніка; її форми (аналіз казок, інсценування, вигадування, створення). Ігрова терапія як метод корекції емоційних та поведінкових розладів у дітей.

^ Специфіка використання інтерактивних форм соціально-педагогічної роботи як можливість надання інформації, формування навичок, перевірки рівня знань, умінь, навичок, участі всіх клієнтів. Характеристика ігрових, театралізованих, інтелектуально-пізнавальних форм роботи; соціальної вуличної роботи та програми»рівний-рівному».

^ Технологія соціально-педагогічної діагностики: поняття соціально-педагогічної діагностики (визначення, мета, об’єкт, предмет, принципи); зміст діагностики алгоритм як послідовність певних процедур діяльності соціального педагога.

^ Методи соціально-педагогічної діагностики: поняття, використання різних методів в СПД: педагогічних, психологічних, соціологічних, соціально-педагогічних. Їх характеристика.

^ Технологія соціальної реабілітації: Ресоціалізація, корекція, реабілітація, соціально-педагогічний патронаж як технологічний ланцюжок у роботі з девіантами та дезадаптантами. Характеристика етапів ресоціалізації осіб девіантної поведінки; етапів корекції девіантної поведінки та реабілітації дезадаптантів та девіантів.

^ Технологія профілактики міжособистісних конфліктів: поняття конфлікту, причини виникнення. Етапи розв’язання конфліктів: аналіз та оцінка ситуації, прогноз вирішення, визначення критеріїв розв’язання та вибору способу вирішення. Тактика поведінки соціального педагога в міжособистісному конфлікті: вислуховування сторін; угода або челночна дипломатія; тактика переконання; схиляння до примирення.

^ Технологія індивідуального консультування: поняття, мета, задачі; принципи консультування. Види консультування: контактне, дистантне; їх характеристика.

^ Технологія профілактики соціальної дезадаптації: поняття дезадаптації як стадій шкільної (невідповідність соціального, психологічного, фізіологічного статусу дитини вимогам шкільного навчання) та соціальної (порушення норм моралі і права, асоціальні форми поведінки); характеристика шкільної дезадаптації; характеристика соціальної дезадаптації. Напрямки профілактики дезадаптивної поведінки6 рання діагностика, інформаційно-роз’яснювальна робота, популяризація ЗСЖ.

^ Технологія організації доброчинних акцій: поняття, мета благодійної акції; характеристика різних груп акцій; рекомендації щодо проведення акцій.

Технологія соціального посередництва як сприяння досягнення узгодженості між соціальними суб’єктами. Напрямки соціального посередництва; форми Роль соціального посередництва.

^ Технологія соціально-педагогічного захисту прав дитини. Нормативно-правова база захисту прав дитини в Україні. Зміст: захист права на сім’ю, нормальні умови життя та виховання; захист прав під час працевлаштуванні неповнолітньої дитини; напрямки соціально-виховної діяльності: інформаційно-інтелектуальний розвиток, формування навичок правової поведінки, включення в соціально-правові ситуації. Форми організаційно-правової роботи з дітьми: індивідуальна, організація самовиховання, саморозвитку з соціального права, вияв і розвиток здібностей, диференційована робота з учнями.

^ Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми. Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема; причини її появи. Етапи організації соціально-виховної роботи з важковиховуваними дітьми: діагностичний, профілактичний, корекційний. Напрямки і форми роботи: соціально-педагогічна профілактика, соціально-терапевтична реабілітація, поведінкова корекція, самодопомога, співпраця з різними соціальними інститутами.

^ Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній діяльності. Волонтерство як соціально-педагогічний ресурс: його спрямованість та напрямки діяльності. Підготовка волонтерів за методикою «Рівний-рівному»: тренінги, консультації, використання інтерактивних форм діяльності.

^ Специфіка соціально-педагогічної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору. Соціальний педагог як організатор оздоровчо-дозвіллєвої діяльності в ДОТ. Зміст, види, форми роботи соціального педагога в літньому таборі (тренінги, програми, сценарії тощо).

^ Форми, методи популяризації здорового способу життя. Формування ЗСЖ як один із напрямків роботи соціального педагога. Компоненти моделі популяризації ЗСЖ: когнітивний як переконання у необхідності ведення ЗСЖ; емоційно-мотиваційний як стійкий інтерес та виконання вимог ЗСЖ; поведінковий як уміння та навички самостійного виконання вимог ЗСЖ. Форми: акція, дискотека, естафета. Концерт, вулична соціальна робота. Методи: тренінг, диспут, дискусія, рольова гра, методика «рівний-рівному».

^ Технології соціального супроводу осіб з обмеженими функціональними можливостями. Концептуальний підхід до соціального супроводу дітей з обмеженими функціональними можливостями як виявлення та відбір дітей-інвалідів, рання соціальна реабілітація, перебування у дитячому колективі, соціально-реабілітаційному центрі, поступова інтеграція до ДНЗ, ЗОШ та соціальна інтеграція в суспільство. Моделі соціальної реабілітації дітей-інвалідів: медична, соціальна, політична, «культурного плюралізму» (проблема нерівних можливостей). Зміст супроводу: навички самообслуговування, рухова активність, пізнавальна активність, соціальна активність.

^ Технологія соціального супроводу прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу. ПС та ДБСТ як моделі соціального захисту дітей, які залишилися без батьківської опіки. Роль соціального педагога у соціальному супроводі ПС та ДБСТ. Організація, завдання соціального супроводу ПС та ДБСТ. Зміст соціального супроводу: адаптація, здоров’я прийомної дитини, освіта, навчання, виховання, спілкування, соціальні проблеми, юридичні питання.

Модель створення та впровадження інституту прийомної сім’ї. Актуальність створення прийомних сімей. Організація створення ПС: попередня робота з кандидатами; юридичне оформлення; робота з прийомною сім’єю.

^ Технологія соціальної роботи з обдарованими дітьми. Характеристика творчої обдарованості дитини. Діагностика у роботі з обдарованими дітьми. Напрямки соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми: створення освітнього й виховного середовища; вияв обдарованих і здібних дітей; стимуляція творчої діяльності, інтелектуальної, самостійної навчально-пізнавальної; підтримка обдарованості.

^ Технологія соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці». Поняття «діти вулиці», причини появи цієї категорії дітей. Основні напрями соціальної роботи з «дітьми вулиці»: профілактична соціальна робота, допомога у поверненні дитини з вулиці, подолання невизначеності, закріплення за соціальним інститутом, соціальний супровід.
ІІІ. Актуальні проблеми соціальної педагогіки

Превентивна педагогіка як актуальна галузь соціальної педагогіки.

Превентивне виховання як складова навчально-вихованого процесу. Превентивне виховання у роботі соціального педагога. Реалізація превентивного виховання в навчальних закладах освіти.

Інклюзивна освіта як актуальна галузь соціальної педагогіки. Поняття інклюзивного навчання: мета, принципи. Зміст діяльності соціального педагога в умовах інклюзивної школи.

Професійний імідж соціального педагога. Поняття іміджу, професійного іміджу. Провідні функції професійного іміджу. Формування професійного іміджу соціального педагога.

^ Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів

на вступних випробуваннях на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», напрям підготовки – 6.010106 «Соціальна педагогіка» (на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
^ 100 – 123 бали (задовільно) - абітурієнт розрізняє об’єкти соціально-педагогічної діяльності, відтворює деякі елементи теорії соціально-педагогічної роботи, однак слабко усвідомлює мету, завдання та технології соціально-педагогічної діяльності; фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про зміст та технології професійної діяльності соціального педагога; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між ними; може обрати правильний варіант відповіді (на рівні «так-ні»).

^ 124 – 149 балів (добре - С) – абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при аналізі; в основному знає зміст основних теоретичних положень, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом, робить окремі помилки у відповіді, але може їх усунути під керівництвом викладача, недостатньо володіє соціально-педагогічною термінологією.

^ 150 – 174 бали (добре - В) абітурієнт твердо знає основні положення соціально-педагогічної теорії, добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших соціально-педагогічних проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного матеріалу або при аналізі практичної діяльності. Він знає програмовий матеріал, грамотно і по суті його викладає, відповіді достатньо повні, але деякі питання викладає не зовсім повно чи чітко і уточнює їх після додаткових запитань, володіє основними термінами, здатний самостійно вивчати матеріал за вказаною літературою з предмету.

^ 175 - 200 балів (відмінно - А) – абітурієнт глибоко і всебічно знає зміст, основні напрями, форми, методи, технології соціально-педагогічної діяльності, наукову літературу, теоретичні першоджерела, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших соціально-педагогічних проблем, пов'язує програмовий матеріал із профілем й особливостями майбутнього фаху, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. Він твердо засвоїв програмовий матеріал, системно, послідовно та логічно його висвітлює, вільно володіє основними термінами курсу та розуміє взаємозв’язок матеріалу дисципліни з сучасним суспільним життям, чітко і лаконічно відповідає на поставлені питання, самостійно узагальнює навчальний матеріал, показує творчі здібності в самостійному засвоєнні матеріалу курсу. Абітурієнт вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; виконує творчі завдання.

^ Таблиця відповідності результатів тестування

з фаху «Соціальна педагогіка» значенням 200-бальної шкали


Кількість правильних відповідей

Бали

Кількість правильних відповідей

Бали

47

200

23

152

46

198

22

150

45

196

21

148

44

194

20

146

43

192

19

144

42

190

18

142

41

188

17

140

40

186

16

138

39

184

15

136

38

182

14

134

37

180

13

132

36

178

12

130

35

176

11

128

34

174

10

126

33

172

9

124

32

170

8

122

31

168

7

120

30

166

6

118

29

164

5

115

28

162

4

112

27

160

3

109

26

158

2

106

25

156

1

103

24

154

0

100


ЛІТЕРАТУРА

до програми фахового вступного випробування

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

за спеціальністю 7.01010601 «Соціальна педагогіка»


 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208с.

 2. Безпалько О.В.Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. К., 2003.

 3. Вайнола Р.Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник / За ред. проф. С.О.Сисоєвої − К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134.

 4. Воленчук Т.В. Консультація у роботі соціального педагога [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloads.doc.

 5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. Звєрєвої І.Д. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012.

 6. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навч. посіб. - К.:Видав. Дім "Слово", 2008.

 7. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка. Навч. посіб. / Н.В.Заверико. К., 2011.

 8. Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей: Методичний посібник / Автори – упоряд.: Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Бервено Н.О., Бондаренко Т.В., Братусь І.В., Дубініна І.М., Звєрєва І.Д., Катаєва О.С., Лактіонова Г.М., Лютий В.П., Парахнич Л.О., Петрочко Ж.В., Пилипас Ю.В., Постолюк Г.І.; за заг. ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Століття, 2008, – 224 с.

 9. Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. – К.: ЕКМО, 2008, – 160 с.

 10. Звєрєва І. Д. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. / І. Д.Звєрєва, З.П.Кияниця, В. О.Кузьмінський, Ж.В.Петрочко - К.: «Задруга », 2011. – Част. І. – 224 с.

 11. Клемантович И.П. Методика и технология работы соціального педагога. М., 2008 – 182 с.

 12. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям – метод. пос. / Безпалько О.В., Гурковська Л.П., Журавель Т.В. та ін. За ред.. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2010. – 376 с.

 13. Константинова Л.М. Соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/231_технології соціально-педагогічної роботи. docx.

 14. Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н.Алмазов, М.А.Беляева, Н.Н.Бессонова и др. / Под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 192 с.

 15. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії: Метод. посібник / Авторський колектив: Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко - К.: Фенікс, 2007. - 133 с.

 16. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. К., 2005.

 17. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.

 18. Соціальна педагогіка: підручник / За ред. проф. Капської А. Й. К., 2005.

 19. Холостова Е.И. Технология социальной работы: ученик для бакалавров. - Издательство: Дашков и К, 2012. - 612 с.

 20. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

 21. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. / З.М. Шевців. - Видавництво: Центр учбової літератури, 2012.

 22. Як написати та виграти проект? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nation.org.ua/files/File/Biblioteka/Broshyra_NA_Jak_napysaty_proekt.doc.

Схожі:

Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: О. П. Руденко, О....
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Т. М. Барболіна,...
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма тестування на освітньо-кваліфікаційній рівень «бакалавр» iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи