Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи icon

Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Скачати 96.78 Kb.
НазваТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Дата16.10.2012
Розмір96.78 Kb.
ТипДокументи

Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи.


2010 р.


Тема Інтегративні технології формування і розвитку професійних та особистісних якостей фахівців

Керівник теми __д.п.н., проф. Курлянд З.Н.

Розділ, який зараз виконується Методологічні засади формування екокультурної компетентності майбутніх учителів


АНОТОВАНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА

за 2010 рік


факультет (інститут) інститут фізики і математики

кафедра педагогіки

Науковий напрямок університету, в якому проводиться НДР: ^ Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства

Проблема: Професійна підготовка фахівця на сучасному етапі розвитку України

Тема: Інтегративні технології формування і розвитку особистісних та професійних якостей фахівців

Ким та коли затверджена до виконання: Вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», протокол № 4 від 24 грудня 2009 року

Термін виконання: 2010-2014

Завдання на звітний рік: визначити методологічні засади формування екокультурної компетентності майбутніх учителів

^ Фактично зроблено:

Згідно з тематичним завданням визначено, що модернізація вищої професійно-педагогічної освіти у зв’язку з реалізацією компетентнісного підходу дозволила ввести нове поняття, яке характеризує професійний компонент екологічної освіти – екологічна компетентність. Це системна інтегративна якість особистості, яка характеризує здатність вирішувати різного рівня проблеми і завдання у життєвих ситуаціях та професійній діяльності, на основі сформованих цінностей, мотивів, досвіду, індивідуальних особливостей, потреб.

Ставлення людини до навколишнього середовища залежить від міцності фундаменту первинних екологічних знань у дітей, емоційного відношення до природи. Тобто виникає актуальна проблема формування екокультурної компетентності майбутніх педагогів.

Стосовно професійної педагогічної діяльності, сутністю екологічної компетентності постає теоретична, практична готовність педагога до здійснення екологічної освіти учнів. Екологічна компетентність педагога це знання основ природничих наук, екології,екологічна освіта, здатність до діяльності зі збереження навколишнього середовища та ін.

Теоретичний аналіз досліджень з проблеми професійної компетентності дозволив виявити функціонально-діяльнісний, аксіологічний підходи. Поняття «екологічна компетентність» має універсальний, міждисциплінарний, інтегральний, соціокультурний характер. Екологічну компетентність майбутнього педагога слід розглядати як інтегративну якість особистості, яка відображає здібність і підготовленість до професійної еколого-педагогічної діяльності на мотиваційно-цінностному, емоційно-вольовому, змістовно-операціональному рівнях. Також мається на увазі наявність сукупності інтегрованих знань, умінь, переконань, особистісних якостей, які дозволяють ефективно проектувати, здійснювати екологічну освіту.

Принципами формування екологічної компетентності як фактора підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти учнів є: принцип природовідповідності, принцип культуровідповідності, принцип екогуманізма або морального імператива.


Практичне використання: у навчально-виховному процесі вищого навчального пед. закладу, у процесі викладання пед. дисциплін, у роботі з магістрантами, аспірантами, у роботі закладів середньої освіти.

Результати надруковані (зведена кількісна характеристика): національна стаття – 1; тези конференцій – 1; публікації зі студентами – 5.


Викладач к.п.н., доц. Бартєнєва І.О.


Науковий керівник д.п.н., проф. Курлянд З.Н.


ЗВІТ

з наукової роботи за 2010 рік доцента кафедри педагогіки

^ БАРТЄНЄВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


1. Підготувала відгук на автореферат дисертації Чепки Ольги Володимирівни «Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу «педагогічний коледж-педагогічний університет», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2. Приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 19-21 жовтня 2010 р. «Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: досвід і перспективи» та підготувала тези до матеріалів конференції з теми «Діяльність вчителя з розвитку творчої активності дітей на уроках образотворчого мистецтва».

3. Підготувала відгук на автореферат дисертації Лебедєвої Вікторії Вікторівни "Формування професійного статусу майбутнього вчителя в процесі навчально-пізнавальної діяльності", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

4. Підготувала статтю “Теоретические основы личностно-ориентированного похода к обучению ” до Збірнику наукових праць кафедри педагогіки “Сучасні проблеми навчання і виховання”, лютий 2011.


2011 р.


Тема Інтегративні технології формування і розвитку професійних та особистісних якостей фахівців

Керівник теми __д.п.н., проф. Курлянд З.Н.

Розділ, який зараз виконується теоретичні моделі формування екокультурної компетентності майбутніх учителів


^ АНОТОВАНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА

за 2011 рік


факультет (інститут) інститут фізики і математики

кафедра педагогіки

Науковий напрямок університету, в якому проводиться НДР: ^ Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства

Проблема: Професійна підготовка фахівця на сучасному етапі розвитку України

Тема: Інтегративні технології формування і розвитку особистісних та професійних якостей фахівців

Ким та коли затверджена до виконання: Вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», протокол № 4 від 24 грудня 2009 року

Термін виконання: 2010-2014

Завдання на звітний рік: розробка теоретичної моделі формування екокультурної компетентності майбутніх учителів

^ Фактично зроблено:

Згідно з тематичним завданням проведено теоретичний аналіз досліджень з проблеми професійної компетентності дозволив виявити функціонально-діяльнісний, аксіологічний підходи. Поняття «екологічна компетентність» має універсальний, міждисциплінарний, інтегральний, соціокультурний характер. Екологічну компетентність майбутнього педагога слід розглядати як інтегративну якість особистості, яка відображає здібність і підготовленість до професійної еколого-педагогічної діяльності на мотиваційно-цінностному, емоційно-вольовому, змістовно-операціональному рівнях. Також мається на увазі наявність сукупності інтегрованих знань, умінь, переконань, особистісних якостей, які дозволяють ефективно проектувати, здійснювати екологічну освіту.

Принципами формування екологічної компетентності як фактора підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти учнів є: принцип природовідповідності, принцип культуровідповідності, принцип екогуманізма або морального імператива.

Екологічна компетентність характеризується наступними функціями: мотиваційно-спонукальною, гностичною, емоційно-вольовою, технологічною, рефлексивною.

Встановлено, що екологічна компетентність - це системна інтегративна якість особистості, яка характеризує здатність вирішувати різного рівня проблеми і завдання у життєвих ситуаціях та професійній діяльності, на основі сформованих цінностей, мотивів, досвіду, індивідуальних особливостей, потреб.

Ставлення людини до навколишнього середовища залежить від міцності фундаменту екологічних знань, емоційного відношення до природи. Тобто виникає актуальна проблема формування екокультурної компетентності майбутніх педагогів.

Стосовно професійної педагогічної діяльності, сутністю екологічної компетентності постає теоретична, практична готовність педагога до здійснення екологічної освіти учнів. Екологічна компетентність педагога це знання основ природничих наук, екології,екологічна освіта, здатність до діяльності зі збереження навколишнього середовища та ін.

Для забезпечення ефективності процесу формування екокультурної компетентності майбутніх учителів необхідно створити комплекс педагогічних умов: спрямованість навчально-виховного процесу в ВНЗ на розвиток особистості студента, як індивідуальності та професіонала, здатного до еколого-педагогічної діяльності; екологічна обізнаність викладачів, їх готовність до професійної інтеграції у процесі формування екологічної компетентності студентів; реалізація синтезу природничої, соціально-екологічної, психолого-педагогічної, еколого-методичної складових підготовки випускників ВНЗ до професійної еколого-педагогічної діяльності; єдність теоретичної та практичної підготовки студентів; активізація аксіологічного потенціалу студентів на всіх ступенях екологічної освіти; заохочення студентів до активної еколого-мотивованої діяльності.


Практичне використання: у навчально-виховному процесі вищого навчального пед. закладу, у процесі викладання пед. дисциплін, у роботі з магістрантами, аспірантами, у роботі закладів середньої освіти.

Результати надруковані (зведена кількісна характеристика): національна стаття – 1; фахова стаття - 1, тези конференцій – 2; публікації зі студентами – 5.


Викладач к.п.н., доц. Бартєнєва І.О.


Науковий керівник д.п.н., проф. Курлянд З.Н.


ЗВІТ

з наукової роботи за 2011 рік доцента кафедри педагогіки

^ БАРТЄНЄВОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


1. Підготувала відгук на автореферат дисертації Ялліної Вікторії Леонідівни «Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини XX століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

2. Приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 19-21 жовтня 2010 р. «Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: досвід і перспективи» та підготувала тези до матеріалів конференції з теми «Діяльність вчителя з розвитку творчої активності дітей на уроках образотворчого мистецтва».

3. Підготувала фахову статтю «Толерантность как показатель культуры межэтнических отношений детей» до збірнику наукових праць «Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського» вересень-жовтень 2011 р.

4. Підготувала тези міжнародної конференції «Теоретические основы формирования экологической компетентности будущих учителей» до «II Открытого международного научного форума «Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции».

5. Виступила рецензентом програми спецкурсу "Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів" О.П. Савчук.

6. Виступила рецензентом навчального комплекту з інформатики для 7 кл. - посібник "Інформатика. Базовий курс. 7 кл." (Шестопалов Є.А.), - робочий зошит ( Бобровська Н.В., Євтушенко Н.І.).

7. Підготувала відгук на автореферат дисертації Шролик Ганни Павлівни "Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Підготувала відгук на автореферат дисертації Попович Наталії Євгеніївни "Формування готовності до самоосвіти майбутніх вчителів іноземної мови у фаховій підготовці", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

8. Підготувала відгук на автореферат дисертації Галатир Інги Анатоліївни "Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

9. Підготувала статтю “Роль текстовых математических задач в формировании и развитии у подростков информационной и познавательной потребностей” до Збірнику наукових праць кафедри педагогіки “Сучасні проблеми навчання і виховання”, лютий 2012.

10. Підготувала відгук на автореферат дисертації Висоцької Людмили Євгенівни "Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

11. Була рецензентом кандидатської дисертації Зайцевої Катерини Іванівни "Підготовка майбутніх учителів до розв'язання конфліктів засобами акмеологічного тренінгу", поданої до попереднього захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

12. Була рецензентом методичних рекомендацій Галіцан Ольги Анатоліївни "Педагогічний супровід адаптації іноземних студентів у полікультурному середовищі вищого педагогічного навчального закладу".

13. Приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток2 та підготувала тези "Теоретический аспект формирования экологической компетентности будущих учителей".


Керівництво студентською науково-дослідною роботою

2010 р.

Керувала науковою роботою студентів, підготувала статті до Збірника студентських праць «Педагогічний альманах «Моє покликання – учитель», випуск № 2, 2010 р. сумісно зі студентами: Трикулич С. (5 курс художньо-графічного факультету) з теми «Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми девиантного поведения», Величко Д. (4 курс) з теми «Формирование экологической культуры младших школьников на уроках ИЗО», Тхоревська Г. (6 курс) з теми «Теоретические основы дифференцированного подхода к обучению учащихся как средства активизации их познавательной деятельности», Спірідонова А. (6 курс) з теми «Методика формирования самооценки младших школьников как условия их учебной активности», Сотнік М. (5 курс) з теми «Роль школы в работе с семьей по предупреждению нарушений поведения ребенка».

2011 р.

Керувала науковою роботою студентів, підготувала статті до Збірника студентських праць «Педагогічний альманах «Моє покликання – учитель», випуск № 3, 2011 р. сумісно зі студентами: Ачимович Ю. (5 курс художньо-графічного факультету) з теми «Историко-педагогический аспект проблемы развития познавательного интереса», Величко Д. (6 курс) з теми «Педагогическое общение как основа взаимоотношений преподавателя и студентов», Дрига Ж. (5 курс) з теми «Національні традиції у сучасній педагогіці», Кущ А. (2 курс) з теми «Роль личностно-ориентированного обучения в воспитании позитивного отношения детей к учебно-воспитательному процессу», Максименко Е. (6 курс) з теми «Эстетическое воспитание как неотъемлемая часть гармонического развития ребенка».

Схожі:

Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconТема І. Завдання і зміст науково-дослідної роботи > І. І. Завдання курсу науково-дослідної роботи та її види > Організація і гігієна наукової праці Тема Наукова робота і творчість
Основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconСтандарт університету звіти про наукову діяльність
Розроблено відділом стандартизації, метрології та сертифікації І відділом науково-технічної інформації та науково-організаційної...
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи icon"затверджено"
Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується проректору...
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconНачальнику науково-дослідної частини
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково-дослідної роботи
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconПлан науково-дослідної роботи за темою на 2013 рік
У виконанні плану науково-дослідної роботи за темою в 2013 році будуть приймати участь чол професорсько-викладацького складу
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: в о зав кафедри іноземних мов Черняк Лариса Іванівна
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconПоложення про відділ асу-ндр науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Відділ асу-ндр є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи та начальнику...
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Харківського інституту...
Тема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи iconПоложення про Раду з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Мета діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів І молодих вчених
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи