Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Скачати 266.66 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дата16.10.2012
Розмір266.66 Kb.
ТипРобоча програма

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Загальне мовознавство: історія германських мов»

для студентів І курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Прикладна лінгвістика”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Загальне мовознавство: історія германських мов»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є історичний процес формування англійської мови, як складного мовознавчого явища. Формування і розвиток англійської мови вивчається в часовій динаміці, як на території острова Британії, так і розповсюдження англійської мови по всьому світу.


^ Курс:

Підготовка

Спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6


Галузь: Філологія

Напрям: 6030500

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 12 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Спеціаліст


Практичні заняття: 6 годин


Змістових модулів: 1
Самостійна робота: 6 годин

Загальна кількість годин: 216
ІНДЗ: 12 годин

Тижневих

годин: 2
Вид контролю: залік

(І Семестр)

Кількість годин: 18

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Загальне мовознавство: історія германських мов» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено провідним лінгвістичним аспектам англійської мови.

^ Мета дисципліни

Головною метою дисципліни є надання студентам уявлення про головні тенденції розвитку історичних ідей формування англійської мови.

^ Завдання дисципліни:

 • Навчити студентів методологічним та теоретичним основам філософії історії, світової історико-філософської думки, історичного джерелознавства та історичної філології;

 • поглиблення знань студентів сучасної англiйської мови;

 • сприяти зрозумiнню, що сучасна англiйська мова виникла внаслiдок складної взаємодiї рiзних iсторичних чинникiв;

 • визначити напрямки подальшого розвитку сучасна англiйська мова;

 • навчити студентів, використовувати історико-філологічні знання як засіб пізнання основних законів історичного розвитку мов;

 • можливостi знайти мiсце англiйської мови серед iнших мов в процесі політичної, соціокультурної, єкономічної глобалізації світу;

 • кращого порозумiння iсторiї Англiї та англiйської лiтератури;

 • застосування набутих знань в навчальному процесі та втілювання їх в подальшу викладацьку діяльність.

Концептуальною та методологічною основою курсу є розгляд багатопрофільної інтелектуально-філософської підоснови філологічних знань, сформованих на тлі історичних джерел про формування англійської мови. Курс охоплює такі проблеми: виявлення загальних закономірностей, що функціонують на всіх етапах розвитку мови, системи: виявлення явищ, що не є типовими для сучасної форми існування мови, але які були розповсюджені на попередніх етапах її існування; виявлення тенденцій до вживання в сучасній мові форм та конструкцій, що вживалися на попередніх етапах розвитку мови, але деякий час були виключені зі складу мовних засобів.

Дисципліна «Загальне мовознавство: історія германських мов» розрахована на вивчення студентами І курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 18 годин навчального плану в першому семестрі (12 лекційних годин, 6 практичних годин, 6 годин самостійної роботи та 12 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Загальне мовознавство: історія германських мов» передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

Класифікація давньоанглійських племен

4

2

1
1
2.

Загальноіндоєвропейські риси німецьких мов


4


2


1

1

3.

Загальні особливості німецького мовного ареалу

4

2

1
1
4.

Аблаут у давньогерманських сильних дієсловах


4


2


1


1
5.

Готська мова


4


2


1

1
6.

Західногерманські мови. Періоди розвитку англійської мови.

4

2

1
1

^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

12

12
Всього годин:

36

12

6
6

12^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

Лекція № 1. Класифікація давньогерманських племен


Сучасні германські мови, їх поширення.

Класифікація сучасних гер­манських мов.

Давні історичні відомості про германські племена.

Письмові пам,ятки про життя давніх германців.

Культура і писемність давніх германців.

Рунічний алфавіт, готське /або вульфіліанське/ письмо, латин­ське письмо.

Основні ранні писемні пам'ятки.

2 год.

1.

2.

3.


4.

5.


6.

7.

8.

Лекція № 2. Загальноіндоєвропейські риси німецьких мов

Наголоси і система фонем. Голосні.

Загальна характеристика мови давнього періоду.

Мова давньоанглійського періоду - мова народності, яка почала створюва­тися.

Існування мови у сукупності діалектів.

Відносна ізольова­ність давньоанглійських діалектів від інших давньогерманських пи­семних діалектів.

Відсутність літературного зразка.

Незначна кіль­кість запозичень.

Багаторозвинутий флективний лад мови. Наявність кількох голосних в ненаголошеному складі.

2 год.

1.


2.

3.

4.

Лекція № 3. Загальні особливості німецького мовного ареалу


Порівняльно-історичний метод. Основоположники порівняльно-історичного методу /Р.Раск, Ф.Бопп, Я.Грімм/.

Методика порівняльного аналізу.

Наголос і система фонем. Короткі голосні. Довгі голосні. Аблаут.

2 год.

1.

2.


3.


4.

5.


Лекція № 4. Аблаут у давньогерманських сильних дієсловах


Основні теорії розвитку мов /А.Шлейхер, І.Шмідт/.

Зовнішня або порівняльна реконструкція. Внутрішня реконструкція.

Визначення ареалу мовних явищ: /наприклад - гот. an г, д.в.нім. andar, д.англ. o er, д.сакс. othar, д.фриз. other/.

Загально-індоєвропейські риси германських мов у фонетиці, лексиці, граматиці. Аблаут у словотворенні, умлаут. Сонорні.

2 год.

1.

2.

3.


4.


5.


6.

Лекція № 5. Готська мова


Відомості про східногерманські мови.

Значення готської мови для германістики.

Мова давньоанглійського періоду - мова народності, яка почала створюва­тися. Існування мови у сукупності діалектів.

Відносна ізольова­ність давньоанглійських діалектів від інших давньогерманських пи­семних діалектів.

Відсутність літературного зразка. Незначна кіль­кість запозичень.

Багаторозвинутий флективний лад мови. Наявність кількох голосних в ненаголошеному складі.

2 год.

1.

2.


3.

4.

5.


6.


7.


8.

Лекція № 6. Західногерманські мови. Періоди розвитку англійської мови

Загальні відомості і періодизація історії англійської мови.

Два типи латинських запозичень першого і другого пластів.

Фонетичний лад англійської мови давнього періоду. Загальна характеристика власне англійської лексики. Мовна ситуація в Англії в ХІ-XIII ст. після норманського завоювання.

Середньоанглійські діалекти та їх основні характеристики.

Збіль­шення розходження між південними і північними діалектами до ХIII століття.

Подальше становлення аналiтичного ладу.

Установлення письмового стандарту до середини 17ст.

2 год.
^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I1.


2.


3.

4.


5.

6.

7.

8.


9.

10.

Практичне заняття №1. Класифікація давньогерманських племен


Походження германських мов. Сучасні германські мови, їх поширення.Класифікація сучасних гер­манських мов.

Хронологія виникнення і розгалуження давніх германських мов.

Давні історичні відомості про германські племена.

Класифікація давніх германських племен і племенних союзів.

Етимологія етноніма «германці».

Письмові пам’ятки про життя давніх германців.

Історія писемності давніх германців.

Культура і писемність давніх германців. Рунiчний алфавіт.

Готське /або вульфіліанське/ письмо. Латин­ське письмо.

Основні ранні писемні пам'ятки2 год.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


10.

Практичне заняття № 2. Загальноіндоєвропейські риси німецьких мов


Англійська мова як германська.

Особливості германського вокалізму.

Розвиток германських дифтонгів.

Наголос у германських мовах.

Германський консонантизм.

Германський ротацизм.

Фіксація наголосу на першому складі.

Закон Грімма. Закон Вернера.

Випадіння задньоязикового [ŋ] перед задньоязиковим щілинним [х].

Позиційні зміни в артикуляції.
2 год.

1.

2.

3.


4.


5.


6.

7.

8.

Практичне заняття № 3. Проблема періодизації історії англійської мови.


Германські символи в англійському алфавіті.

Основні підходи до періодизації історії англійської мови.

Найдавніший період історії англійської мови. Давній період історії англійської мови. Середній період історії англійської мови. Новий період історії англійської мови.

Сутність позиційних та комбінаторних змін давньоанглійських голосних : переломлення; палаталізація; палатального умлаут; велярного умлаут. Походження довгих та коротких дифтонгів у давньоанглійській мові.

Граматичні категорії іменника в давньоанглійській мові.

Способи творення прислівника.

Особливості творення та вживання числівників.2 год.

1.

^ Практичне заняття №4. Префіксальні терміни та терміни з напівпрефіксами


Практика перекладу префіксальних термінів з англійської мови на українську та навпаки: термінів з префіксами after-, co, counter-, dis-, ex-, extra-, heter(o)-, mis-, non-, over-, para-, poly--, post-, pro-, quasy-, self-, self-, sub, un-, under- та напівпрефіксами all-, cross-, homo-, multi-, omni- у відповідному контексті.
2 год.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Класифікація давньогерманських племен»
1.

Сучасні германські мови, їх поширення.

Класифікація сучасних гер­манських мов.

Давні історичні відомості про германські племена.

Хронологія виникнення і розгалуження давніх германських мов.

Давні історичні відомості про германські племена.

Класифікація давніх германських племен і племенних союзів.

Етимологія етноніма «германці».

Письмові пам’ятки про життя давніх германців.

Історія писемності давніх германців.

Культура і писемність давніх германців.

Рунiчний алфавіт.

Готське /або вульфіліанське/ письмо.

Латин­ське письмо.

Основні ранні писемні пам'ятки2 год.
«Загальноіндоєвропейські риси німецьких мов»
2.

Наголоси і система фонем. Голосні.

Загальна характеристика мови давнього періоду.

Мова давньоанглійського періоду - мова народності, яка почала створюва­тися.

Існування мови у сукупності діалектів.

Відносна ізольова­ність давньоанглійських діалектів від інших давньогерманських пи­семних діалектів.

Відсутність літературного зразка.

Незначна кіль­кість запозичень.

Багаторозвинутий флективний лад мови. Наявність кількох голосних в ненаголошеному складі.2 год.
«Західногерманські мови. Періоди розвитку англійської мови»
3.

Походження англійської мови. Періодизація історії англійської мови. Створення і розвиток національної мови.

Історичний почерк розвитку фонетичної системи англійської мови. Фонема і алофон. Наголос. Специфіка інтонаційної структури.

Етимологічна характеристика словникового складу сучасної англійської мови. Шляхи поповнення словникового складу. Продуктивні і непродуктивні способи словотворення.

Значення слова. Фразеологія сучасної англійської мови. Англійська лексикографія.

Загальна характеристика англійської мови як мови аналітичного складу. Іменник та іменні частини мови; їх класи, морфологічні категорії.

Система морфологічних категорій дієслова. Сучасні тенденції розвитку часової системи. Проблема стану.

Прикметник; категорія ступенів порівняння. Неособові форми дієслова. Вторинна предикація.

Загальна характеристика основних моделей англійського речення. Граматична функція порядку слів. Комунікативні і структурні типи речень. Члени речення.2 год.Всього годин:

6^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин

«Загальні особливості німецького мовного ареалу»1.

Порівняльно-історичний метод.

Основоположники порівняльно-історичного методу /Р.Раск, Ф.Бопп, Я.Грімм/.

Методика порівняльного аналізу.

Наголос і система фонем.

Короткі голосні.

Довгі голосні.

Аблаут.4 год.«Аблаут у давньогерманських сильних дієсловах»
2.


Основні теорії розвитку мов /А.Шлейхер, І.Шмідт/.

Зовнішня або порівняльна реконструкція.

Внутрішня реконструкція.

Визначення ареалу мовних явищ: /наприклад - гот. an г, д.в.нім. andar, д.англ. o er, д.сакс. othar, д.фриз. other/.

Загально-індоєвропейські риси германських мов у фонетиці, лексиці, граматиці.

Аблаут у словотворенні, умлаут.

Сонорні.4 год.«Готська мова»
3.

Відомості про східногерманські мови.

Значення готської мови для германістики.

Мова давньоанглійського періоду - мова народності, яка почала створюватися.

Існування мови у сукупності діалектів.

Відносна ізольова­ність давньоанглійських діалектів від інших давньогерманських пи­семних діалектів.

Відсутність літературного зразка.

Незначна кіль­кість запозичень.

Багаторозвинутий флективний лад мови.

Наявність кількох голосних в ненаголошеному складі.4 год.Всього годин:

12


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов»


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

Сума602515100Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

10

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Загальне мовознавство: історія германських мов»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-79Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:

 1. Cучасні германські мови, їх класифікація і розповсюдження.

 2. Основні відомості про германські мови і їх класифікація.

 3. Основні відомості про давньо-германські мови і їх лінгвістичні характеристики.

 4. Закон Грімма.

 5. Закон Вернера.

 6. Германське переломлення.Чергування голосних і аблаут.

 7. Основні явища граматичного строю германськіх мов (імені основи).

 8. Основні характеристики глагольної системи германських мов.

 9. Періодизація історії англійської мови.

 10. Давньоанглійський перелом, палаталізація.

 11. Перегласовка /умлаут/.

 12. Система давньоанглійського консонантизму.

 13. Іменник в давньоанглійській період / категорії, морфологічні класифікації/

 14. Займенник в давньоанглійський період.

 15. Категорії дієслова особистих форм дієслова в давньоанглійській період.

 16. Прикметних в давньоанглійський період.

 17. Неособові форми дієслова, їх категорії і характеристики на протязі історії англійської мови.

 18. Морфологічні класи дієслів в давньоанглійскій період /сильні дієслова/

 19. Словниковий склад давньоанглійської мови.

 20. Синтаксис давньоанглійської мови.

 21. Морфологічні класи дієслів в давньоанглійської період/ слабкі дієслова/.

 22. Морфологічна структура давньоанглійського слова, словоформуючі засоби/афіксація, чергуваня голосних, складні слова/

 23. Давньоанглійська абетка і вимова.

 24. Мовна ситуація в Англії після норманського завоювання.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 1 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. – М.: Высшая школа, 1983.

 2. Введение в германскую филологию / Арсеньева Т.М и др. – М.: Высшая школа, 1983.

 3. Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. История английского языка. – С. – П.: Лань, 2001.

 4. Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. Практикум по истории английского языка. – С. – П.: Лань, 2000.

 5. Линский С.С. Сборник упражнений по истории английского язика. – Л.: Наука, 1987.

 6. Методичні рекомендації та практичні завдання з курсу „Історія англійської мови”. – Херсон: ХДПІ, 1993.

 7. Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. – М.: Наука, 1989.

 8. Расторгуева Т.А. История английского языка. – М.: Астрель, 2002.

 9. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М.: Астрель, 2000.

 10. Степановичюс А.Ю. Историческая фонология английского языка. – М.: Просвещение, 1987.

 11. Хаймович Б.С. Стислий курс історії англійської мови. – К.: Наукова думка, 1998.

 12. Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики і морфології англійської мови. – К.: Наукова думка, 1989.

 13. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – М.: Наука, 1999.

 14. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – М.: Наука, 1997.

 15. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. – М.: Просвещение, 1997.

 16. Baugh A.C. A History of the English Language. Vol. 1-2. – N.Y., 1978.

 17. Brook G.S. A History of the English Language. – L., 1997.

 18. Fisiak J. An Outline History of English. Vol. 1. External History. – Poznan, 1993.

 19. The Cambridge History of the English Language. Vol. 1-2. – Cambridge: CUP, 1992.

 20. Jesperson O. Growth and Structure of the English. – N.Y., 1999.

 21. Nist J. A Structural History of English. – Oxford, 2001.

 22. Rot S. Old English. – Budapest, 1992.

 23. Sweet H. A New English Grammar, Logical and Historical, 1-2. – Oxford, 1998/

 24. Wyld Y. A Short History of English. – L., 1992.

 25. Wyld H. A History of Modern Colloquial English. – L., 1997.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною предмету «Загальне мовознавство», що читається студентам 2-го курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Загальне мовознавство (Вступ до мовознавства) для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є науку про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (синтаксис)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є будова та значення словосполучень І речень, способи та засоби зв'язку між їхніми складовими частинами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (теоретична фонетика)» для студентів I курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є звукові засоби мови в усіх їх виявленнях та функціях, а також зв’язок між звуковою стороною мови І письмом
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (морфологія)» для студентів II курсу заочної форми навчання інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Для морфології, як І для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» для студентів І курсу інституту мов світу заочне
Предметом курсу є наука про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Порівняльна типологія української та іноземних мов» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
«Порівняльна типологія української та іноземних мов», у якій на рівні сучас­них досягнень лінгвістики інтерпретовано основні поняття...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство: історія германських мов» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Прикладна лінгвістика\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи документалістики: перекладознавчий аспект» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є викладання теоретичних, методичних І організаційних проблем документування як наукової дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи