Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни icon

Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни
Скачати 270.81 Kb.
НазваДодаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни
Дата09.11.2012
Розмір270.81 Kb.
ТипДокументи

Додаток

до пропозицій Комісії з питань

подальшого підвищення ефективності

діяльності НАН України


ЗАХОДИ

з підвищення ефективності діяльності НАН України


1. Реалізація статусу НАН України як вищої державної наукової організації.


 1. Підготувати для подання до органів державної влади:

  1. Пропозиції щодо створення при Президентові України або Прем’єр-міністрові України вищого колегіального дорадчого органу – Ради з питань науки і технологій з покладенням на неї завдань визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення державної науково-технічної політики, форм і методів управління науково-технічною сферою, здійснення експертних функцій.

(Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів України)


  1. Пропозиції щодо участі президента НАН України за посадою у роботі Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

(Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України)


  1. Пропозиції щодо визначення НАН України головною установою з питань проведення наукових експертиз (соціально-економічних, правових, технічних, екологічних тощо) проектів законодавчих і нормативних актів, концептуальних і програмних державних документів, важливих народногосподарських, науково-технічних, інноваційних та інвестиційних проектів.

(Кабінет Міністрів України)


  1. Пропозиції щодо відновлення при міністерствах, які входять до економічного блоку Уряду, науково-методичних рад з включенням до їх складу провідних учених НАН України.

(Кабінет Міністрів України)


  1. Пропозиції щодо розробки оновлених відповідно до сучасних реалій Концепції та Комплексної програми науково-технічного прогресу України на тривалу перспективу та участі НАН України у їх формуванні. Передбачити визначення у названих документах пріоритетних напрямів державної та регіональної науково-технічної політики, виходячи з основних завдань соціально-економічного розвитку України.

(Кабінет Міністрів України)


  1. Аналітичний документ, який би всебічно характеризував наявний науковий потенціал та можливості НАН України щодо здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, координації наукових досліджень в країні, реалізації розробок в інтересах вищих органів влади, міністерств і відомств, сфер освіти і культури.

(Кабінет Міністрів України)


  1. Концепцію підготовки спеціалізованих “національних доповідей”, призначених для вищих органів законодавчої і виконавчої влади, міжнародних організацій, за тематикою, що віддзеркалює стратегічні напрями розвитку української держави та суспільства, визначивши при цьому участь НАН України у розробленні цих документів.

(Кабінет Міністрів України)


2. Здійснити повну інвентаризацію наукових та науково-прикладних завдань, покладених на НАН України програмами та комплексними планами різного рівня, урядовими дорученнями, з метою принципового вирішення з органами державної влади питань щодо організаційного та фінансового забезпечення їх реалізації.

Провести також аналіз роботи установ НАН України з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади та розробити заходи з підвищення ефективності такої роботи.


3. Розробити та реалізувати комплексні заходи з активізації інформаційно-аналітичної та експертної діяльності НАН України, здійснення академічними установами моніторингу науково-технічного, економічного, соціального та культурного і етнонаціонального розвитку України, стану та тенденцій еволюції громадської думки у загальнонаціональному та регіональному вимірах; науково-методичного забезпечення входження України до європейської та світової системи науково-технічного, економічного та соціального моніторингу.


4. Започаткувати програму систематичної підготовки і публікації академічних науково-аналітичних і прогностичних доповідей з актуальних проблем сучасного науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, духовно-культурного розвитку України, інтеграції її до світового співтовариства.

Водночас відмовитися від усталеної раніше практики «термінового» розгляду на засіданнях Президії НАН України важливих урядових документів (концепцій, стратегій, програм тощо), який не дає можливості провести на належному рівні їх аналіз.


5. Запровадити практику проведення регулярних інформаційно-координаційних робочих зустрічей керівників (відповідальних працівників) міністерств і відомств та профільних наукових установ з метою:

- здійснення спільного поточного аналізу процесів і тенденцій, що формуються в певних галузях суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного життя, у сферах освіти та інформації тощо;

- виявлення гострих проблем, які потребують поглибленого аналізу та науково-експертної оцінки;

- оперативного формування робочих груп з управлінців та науковців з метою скоординованого опрацювання визначених проблем та завдань.


6. Домогтися широкого залучення Урядом, міністерствами і відомствами членів НАН України, провідних учених академічних установ як наукових радників та консультантів.

7. Опрацювати і внести спільно з Міністерством освіти і науки України на розгляд вищих органів державної влади пропозиції щодо вдосконалення науково-методичної, дослідницької та координаційної співпраці НАН України з регіонами, підвищення ролі Академії у формуванні, науково-експертному забезпеченні та реалізації програм і планів науково-технічного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку регіонів.


8. Організувати на базі НАН України постійно діючий авторитетний громадський науковий форум на зразок “Римського клубу” з метою незалежного обговорення за участю провідних учених України найважливіших проблем науково-технічного, соціального, культурного розвитку, глобальних проблем сучасності і вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення.


9. З метою реального утвердження провідної науково-методичної та координуючої ролі НАН України у вітчизняній науці започаткувати систематичне проведення спільних наукових сесій НАН України, її секцій та відділень з галузевими академіями, міністерствами і відомствами, зарубіжними академіями наук, громадськими і творчими організаціями, університетами та іншими науковими і культурними центрами.

При цьому домагатися переведення спільних наукових заходів з площини прийняття декларативних постанов «про співпрацю» в русло дійсно предметного обговорення актуальних міждисциплінарних проблем, реалізації спільних дослідницьких проектів, підготовки проектів законодавчих актів, концептуальних, програмних, аналітично-прогностичних документів для органів державної влади.


10. З метою реального утвердження позицій НАН України в галузі координації та експертного забезпечення розвитку наукових досліджень, реорганізувати мережу наукових рад та комісій, що діють на базі установ НАН України. Укрупнити наукові ради з ряду напрямів, залишивши лише ті, що можуть реально впливати на розвиток фундаментальних досліджень, піднесення їхнього рівня.


11. Розширити практику рецензування наукових, науково-методичних видань, підручників та навчальних посібників вченими Академії на сторінках фахових видань НАН України, що сприятиме підвищенню ролі і відповідальності НАН України у справі наукового та навчального книговидання.


12. Звернути принципову увагу на необхідність встановлення постійних ділових контактів і розвитку взаємовигідного співробітництва з провідними діловими організаціями, загальноукраїнськими і регіональними об’єднаннями промисловців і підприємців.


^ 2. Вдосконалення нормативно-правових засад діяльності НАН України.

1.Провести інвентаризацію чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність НАН України та підготувати відповідні пропозиції щодо можливих шляхів вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази діяльності НАН України.


2. Опрацювати питання підготовки пропозицій відносно:

- розробки проекту Закону України «Про Національну академію наук України». Передбачити у зазначеному проекті та в змінах до Статуту НАН України визначення правового статусу Академії як вищої державної наукової організації з правами широкого внутрішнього самоуправління; та розробку шляхів подальшої демократизації внутрішньоакадемічного життя;

- розробки та прийняття Закону України «Про спонсорство у науково-технічній сфері»;

- необхідності кодексофікації науково-технічного законодавства України за зразком Науково-технічних кодексів, прийнятих останнім часом рядом європейських держав;

а також щодо внесення змін до чинних законів про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, зокрема:

- до законодавства України з питань інформатизації – стосовно покладення на НАН України функцій науково-експертного та методичного супроводу державної політики в галузі інформатизації, програм, планів та заходів органів державної влади для їх реалізації;

- до законодавства України з питань стимулювання винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності, зокрема щодо створення Українського фонду підтримки винахідницької діяльності і діяльності наукових установ та організацій, а також надання податкових пільг інноваційним програмам і проектам, спеціальним зонам, бізнес-інкубаторам та іншим інноваційним структурам, окремим територіям і галузям наукоємного виробництва;

- до проекту Закону України «Про функціонування та регулювання ринку венчурного капіталу» щодо сприяння кредитуванню інноваційних проектів;

- до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в частині віднесення до валових витрат виплат, пов’язаних зі здійсненням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та з пенсійним забезпеченням наукових працівників небюджетних державних наукових установ і організацій;

- до чинного законодавства з питань праці у науково-технічній сфері щодо запровадження контрактних форм найняття у науковій сфері, відбору, закріплення та соціального захисту працівників науки в умовах поетапного переходу на контрактні (головним чином – коротко- і середньотермінові) форми найняття наукових працівників, їх атестації та ротації у науковій та освітній сфері відповідно до вироблених світовим науковим співтовариством норм і правил.


3. Домогтися переходу до виконання доручень та замовлень органів державної влади на засадах цивільно-правових відносин, юридичного і практичного визнання авторських прав установ і вчених НАН України на підготовлені ними концептуальні, прогностичні, програмні, законопроектні матеріали та науково-аналітичні і науково-інформаційні розробки.


4. Здійснити ґрунтовну роботу з перегляду Статуту та внутрішньої нормативної бази НАН України, зокрема в аспекті:

- суттєвого розширення прав наукових організацій та їх вчених рад, надання установам НАН України більшої самостійності у вирішенні фінансових і господарських питань;

- інституціоналізації системи патентної підтримки результатів наукових розробок установ і вчених НАН України.


^ 3. Поліпшення сприйняття науки суспільством


1. Суттєво розширити роботу з пропаганди здобутків вітчизняної науки, інформування громадськості та органів державної влади про діяльність Президії, Секцій та відділень НАН України, наукових установ, рад, комісій, друкованих органів установ НАН України. Надати цій роботі принципово нових форм і змісту з професійним використанням при цьому новітніх інформаційних та пропагандистських технологій, активним формуванням сприятливої для НАН України і науки взагалі громадської думки.


2. З метою координації інформаційно-пропагандистської роботи, впровадження сучасних технологій і методик на всіх її напрямах створити при Президії НАН України спеціалізований науково-інформаційний підрозділ (прес-службу), залучивши до роботи у ньому спеціалістів високої кваліфікації.

Сформувати при секціях та відділеннях НАН України інформаційно-аналітичні та пропагандистські групи з залученням спеціалістів установ НАН України. Організувати систематичне навчання та перепідготовку зазначених спеціалістів, забезпечити стимулювання їх праці.


3. Створити при Президії НАН України комісію з питань наукової етики.


4. Здійснювати на професійній основі з залученням спеціалістів – соціологів і наукознавців інтенсивний моніторинг громадської думки в Україні з питань науково-технічного розвитку і діяльності НАН України, в тому числі – громадської думки науковців Академії з актуальних проблем академічного життя. Постійно публікувати результати зазначених досліджень, зокрема на веб-сайті НАН України, та враховувати їх при підготовці пропозицій щодо прискорення науково-технічного розвитку і вдосконалення діяльності НАН України.


5. Напрацювати ефективні форми вивчення і врахування громадських ініціатив науковців, широкого обговорення проблем розвитку академічної науки.


6. Докорінно реорганізувати веб-сайт НАН України, сформувавши на його основі структурований портал «Академічна наука», що відповідав би сучасним вимогам і світовим стандартам інформаційно-пропагандистської роботи, забезпечував би висвітлення широкого кола проблем діяльності НАН України, академічного життя.


7. Передбачити розгортання на академічному порталі структурованих сайтів Президії, секцій, відділень НАН України, редакції «Вісника НАН України», сторінок рад, комітетів і комісій, що функціонують на базі НАН Україні, бібліографії видань установ і вчених НАН України; відображення адрес самостійних веб-сайтів установ НАН України.


8. Домогтися в рамках виконання Програми інформатизації НАН України формування та модернізації найближчим часом веб-сайтів і сторінок всіх наукових установ і окремих наукових підрозділів НАН України, що відповідали б спеціально розробленим науково-методичним вимогам і передбачали б надання змістовної інформації про структурні підрозділи, науково-дослідну тематику (з річними звітами установ і підрозділів та переліками публікацій й інших розробок), а також інформації про наукових співробітників, ретроспективну бібліографію.


9. Реалізувати притаманні демократичним традиціям академічного співтовариства принципи відкритості для суспільства всіх сторін діяльності НАН України. Вони полягають, зокрема, у публічності підготовки і обговорення проектів важливих рішень і залученні до цього процесу наукової громадськості в формі організації комісій та робочих груп; проведенні широких обговорень актуальних питань академічного життя; публікації і висвітленні у засобах масової інформації прийнятих рішень.

10. Запровадити систематичне проведення брифінгів, прес-клубів та «круглих столів», презентацій результатів новітніх наукових розробок та видань установ НАН України за участю керівництва Президії НАН України та з запрошенням народних депутатів, представників органів державної влади, громадсько-політичних організацій, журналістів, наукової громадськості.

11. Започаткувати:

- цикли регулярних «наукових читань» з актуальних проблем окремих напрямів науки з широким залученням до участі у них громадськості, особливо студентської та наукової молоді, журналістів. Домогтися належного висвітлення зазначених читань ЗМІ;

- систематичне проведення «Днів академічної науки» у Києві та регіонах з організацією зустрічей керівництва Академії, провідних вчених з громадськістю, проведенням виставок, презентацій, «круглих столів» з актуальних проблем розвитку науки, піднесення її ролі у вирішенні проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку країни та її регіонів.


12. Розширити співробітництво між НАН України та редакціями провідних телевізійних та радіо- каналів, електронних ЗМІ, газет і журналів з метою систематичного висвітлення ними проблем та новин академічного життя.


13. Запровадити щорічне представлення Академією, секціями та відділеннями, установами НАН України звітів про їх діяльність на відповідних веб-сайтах, брифінгах за участю вітчизняних і зарубіжних журналістів, представників громадських організацій.

У зв’язку з зазначеним модернізувати форми наукової звітності установ і організацій.


14. Реорганізувати роботу книгарні «Наукова думка», забезпечивши продаж у ній видань всіх установ НАН України (у тому числі наукової періодики), які виходять у світ в різних видавництвах.


^ 4. Вдосконалення організації наукових досліджень в НАН України.


 1. Розробити пропозиції щодо уточнення наукових пріоритетів НАН України, приведення у відповідність з ними основних наукових напрямів діяльності академічних установ та наукової тематики їх структурних підрозділів.
 1. Опрацювати питання більш повного використання у НАН України функціональних принципів управління, зокрема щодо здійснення інноваційної діяльності НАН України.
 1. Для оцінки наявного у НАН України наукового потенціалу, ефективності його використання, виявлення установ, діяльність яких не відповідає основним напрямам і завданням НАН України, створити спеціальну комісію з можливим залученням експертів з галузевих академій, університетів, зарубіжних наукових центрів.
 1. Запровадити рейтингову (порівняльну) систему оцінки діяльності наукових установ з метою оптимізації мережі наукових установ, введення відповідних принципів фінансування тощо; розробити систему показників оцінки діяльності наукових установ та їх структурних підрозділів з метою комплексної оцінки роботи установи та оптимізації її структури.
 1. Розширити практику реалізації на конкурсних засадах комплексних фундаментальних і прикладних програм НАН України.
 1. Створити при наукових центрах НАН України та МОН України регіональні центри науково-технічного та інноваційного розвитку, які виконували б роботу з відбору, практичного освоєння і наукового супроводження впровадження завершених наукових розробок установ НАН України в регіонах.
 1. Здійснити певне скорочення мережі НАН України за рахунок інститутів та (або) установ, які мають суто прикладний технологічний характер, або які не відповідають сучасному рівневі науки чи мають стабільно низький рейтинг своєї діяльності порівняно з однопрофільними установами. Зазначені академічні установи можуть бути об’єднані з іншими, передані до інших відомств, виробничих структур, або приватизовані на відкритих приватизаційних конкурсах зі спрямуванням виручених від приватизації коштів на зміцнення матеріально-технічної бази НАН України. У випадку доцільності зберегти подвійне підпорядкування установ, що передаються іншим відомствам, залишивши науково-методичне керівництво їх дослідницькою діяльністю за НАН України.
 1. Реорганізувати існуючу мережу наукових рад НАН України з найважливіших проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Зокрема, перетворити їх у міжвідомчі наукові громадські об'єднання, одним із чільних напрямів діяльності яких має стати експертна оцінка проектів і тем науково-дослідних робіт з метою уникнення невиправданого дублювання і паралелізму. Посилити роль наукових рад НАН України в затвердженні відомчих тем наукових досліджень та оцінці результатів виконання цих досліджень.
 1. НАН України належить повною мірою реалізувати свої функції у розвитку міжнародного наукового співробітництва України, забезпеченні її повноцінного входження до світового наукового співтовариства. Для цього пропонується:

 • Розробити та здійснити комплексні заходи для зміцнення позицій української науки у світі, масштабного входження інституцій та вчених НАН України у чинні науково-дослідні програми світового значення, підвищення організаційного рівня зв’язків НАН України з провідними науковими центрами Європи, США, Японії, Китаю, Індії, авторитетними міжнародними науковими організаціями.

 • Надавати пріоритетного значення організації та підтримці участі установ НАН України у міжнародних наукових програмах по лінії ЄС, НАТО, ЮНЕСКО, СНД, ГУАМ, ОЧЕС та інших міжнародних та регіональних організацій, а також у міжнародних наукових проектах по лінії Міжнародної асоціації академії наук та на засадах проведення дво- і багатосторонніх спільних конкурсів.

10. З метою піднесення в НАН України видавничої та науково-інформаційної діяльності, яка повинна розвиватися в інтересах забезпечення зростаючих потреб всієї вітчизняної науки, сфер освіти і культури, утверджуючи тим самим загальнонаціональну роль Академії, рекомендується:

 • Звернутися до Уряду з обгрунтованими пропозиціями щодо кардинального вирішення питань підготовки, видання та розповсюдження наукової книги, зокрема видань, що випущені в рамках державного замовлення; неприбутковими установами за рахунок коштів державного бюджету.

 • Вирішити організаційні та фінансові питання щодо забезпечення пріоритетної підтримки інформаційної, видавничої та виставково- презентаційної діяльності установ НАН України, спрямованої на пропаганду результатів фундаментальних досліджень, що забезпечили вагомий приріст наукового знання, високотехнологічних розробок, в тому числі шляхом розширення фінансування виставкової діяльності та відряджень вчених і спеціалістів НАН України за кордон на запрошення зацікавлених зарубіжних установ і фірм та для участі у представницьких наукових форумах.

 • Забезпечити реформування роботи редакцій друкованих органів установ НАН України (впровадження сучасного маркетингу, обов’язкова організація online-видань, систематичне проведення проблемних «круглих столів» за участю провідних вчених НАН України, боротьба за міжнародне визнання та здобуття імпакт-фактору, видання спільних випусків з зарубіжними науковими журналами; поступовий перехід на випуск англомовних видань та спільних міжнародних видань і централізоване фінансування випуску журналів).

 • Прискорити розбудову на базі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України та наукових бібліотек і редакцій друкованих органів установ НАН України електронних науково-інформаційних ресурсів наукового та науково-просвітницького змісту.

Здійснити розгортання на базі установ НАН України потужних комунікаційних мереж, банків та баз даних наукової та науково-технічної інформації, а також віртуальних проблемних науково-дослідних лабораторій і за допомогою цього забезпечити піднесення науково-координаційної та методичної роботи НАН України з підрозділами та спеціалістами наукових установ і осередків різного відомчого підпорядкування та подальший розвиток нових форм кооперації наукових досліджень в Україні та за її межами.

 • Запровадити механізми заохочення членів та співробітників НАН України з метою написання та видання українською мовою підручників та посібників для підготовки наукових кадрів, а також популярних статей, які відображатимуть стан української науки.


11. Рішуче провести модернізацію всієї системи науково-організаційного забезпечення функціонування НАН України, розробити та у стислі терміни впровадити комп’ютеризовані форми і методи роботи апарату Президії НАН України, забезпечити розвиток інформаційно-аналітичних засобів на рівні сучасних світових досягнень управлінської діяльності.


^ 5. Вдосконалення фінансування наукових досліджень в НАН України.

1. Підготувати для подання до органів державної влади:

  1. Клопотання про забезпечення виділення при плануванні і виконанні Держбюджету України на наукову та науково-технічну діяльність фінансування в розмірі не менше 1,7% від валового внутрішнього продукту України згідно з Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”.

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України)


  1. Пропозиції щодо виведення Державного фонду фундаментальних досліджень з підпорядкування МОН України, надання йому статусу незалежної організації, підпорядкованої безпосередньо Кабінету Міністрів України, яка має фінансуватись як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок залучення небюджетних асигнувань.

(Кабінет Міністрів України)


  1. Пропозиції стосовно законодавчого закріплення положення про часткове фінансування наукових досліджень в інтересах вирішення регіональних проблем з коштів місцевих органів влади.

(Кабінет Міністрів України)


 1. Розробити пропозиції щодо нових критеріїв фінансування установ НАН України з урахуванням відповідності рівня їх наукових досліджень світовим тенденціям та стандартам, рейтингу результативності їх діяльності порівняно з однопрофільними установами.
 1. Забезпечити випереджальний розвиток фундаментальних досліджень за рахунок концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.
 1. Поступово збільшити частку конкурсного та грантового фінансування до рівня 50% від загального обсягу фінансування науково-дослідних робіт. Головним критерієм при цьому визначити виконання фундаментальних наукових досліджень на світовому рівні та відповідність прикладних досліджень пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.
 1. Збільшити обсяги фінансування, спрямованого на закупівлю нового обладнання та ремонт існуючого парку приладів. Передбачити цільове фінансування на утримання унікальних об'єктів науково-експериментальної та дослідно-виробничої бази, оснащення та оновлення сучасної обчислювальної техніки та електронних засобів зв'язку, проведення інформаційно-видавничої діяльності та рекламу наукових розробок.
 1. Опрацювати питання про надання інститутам права користування послугами комерційних банків за спеціальним фондом Держбюджету та запровадження сучасних ринкових форм господарської діяльності.
 1. Розробити комплекс заходів, спрямованих на надання фінансової підтримки дослідженням молодих вчених, а саме:

 • збільшити в НАН України кількість та розміри цільових грантів, стипендій та премій для молодих учених;

 • збільшити кількість цільових грантів НАН України для проектів науково-дослідних робіт молодих вчених;

 • запровадити в НАН України систему грантів для фінансування участі молодих науковців у міжнародних конференціях;

 • при розгляді запитів на фінансування відомчих тем науково-дослідних робіт одним з важливих критеріїв відбору проектів вважати участь у них молодих науковців.
 1. Передбачити централізоване виділення коштів на передплату електронних версій наукових журналів.


^ 6. Розвиток інноваційної діяльності та зв`язків з виробництвом

1. Опрацювати питання щодо створення в структурі апарату Президії НАН України спеціального підрозділу, який би організовував і контролював діяльність усіх суб`єктів НАН України в інноваційній галузі. Основними функціями цього підрозділу мають бути:

 • створення і постійне оновлення бази даних завершених інноваційних розробок установ НАН України та пропозицій щодо організації та виконання інноваційних проектів;

 • моніторинг участі наукових установ і підприємств в науково-технічних програмах різного рівня (від державного до академічного), у виконанні договірних робіт і контрактів, реалізації проектів інноваційних структур (технопарків), патентно-ліцензійній діяльності тощо;

 • сприяння установам і підприємствам НАН України в комерціалізації результатів їх роботи, встановленні ділових зв`язків з промисловими підприємствами та корпораціями різних форм власності;

 • організація і проведення попередньої експертизи інноваційних проектів та контроль за їх виконанням;

 • організація і проведення заходів для створення в установах маркетингових підрозділів, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інноваційного менеджменту та інтелектуальної власності;

 • організація і створення системи патентної підтримки науково-технічних результатів;

 • координація господарської діяльності підприємств дослідно-виробничої бази НАН України.

Діяльність вищезгаданого підрозділу має здійснюватись у тісній співпраці з Інноваційним центром, Центром інтелектуальної власності і передачі технологій, Зовнішньоторговельною фірмою „ІнтерАН”, Експозиційним центром „Наука”.


2. Спільно з фахівцями зацікавлених міністерств і відомств вивчити питання про доцільність поновлення роботи державних галузевих інноваційних фондів та, в разі необхідності, підготувати для цього відповідні законодавчі пропозиції.


3. Ініціювати питання про введення в дію Закону України „Про інноваційну діяльність”, з визначенням при цьому „спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності”. Основним завданням цього органу має бути проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики.


4. Ініціювати розробку проекту нового закону про промислово-фінансові групи, який передбачав би заходи зі стимулювання інвестицій банківського капіталу в розробку та впровадження нових технологій.


5. Організувати проведення моніторингу виконання інноваційних проектів технологічних парків та підготувати пропозиції щодо відновлення сприятливих умов для їх реалізації.


6. Розробити заходи для посилення захисту інтелектуальних прав винахідника, підвищення його зацікавленості у впровадженні наукових розробок в рамках можливостей НАН України та підготувати відповідні законодавчі пропозиції.


7. Ініціювати питання про перегляд усіх науково-технічних програм та ввести їх окремими розділами до Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій, затвердженої Верховною Радою України в 2004 р.


^ 7. Посилення взаємодії НАН України з освітянською галуззю.


1. Вивчити позитивний досвід діяльності спільних науково-освітніх структур НАН України та МОН України, досвід інших країн світу в інтеграції науки та освіти з метою його поширення при створенні нових інтеграційних утворень. Провести спільне засідання Президії НАН України та колегії Міносвіти України за участю керівництва державних галузевих академій наук з метою всебічного обговорення проблем інтеграції науки і освіти у сучасних умовах.


2. Розробити спільно з МОН України проекти типових нормативно-правових документів, спрямованих на забезпечення формування стійких взаємозв’язків між науковими установами НАН України та вищими навчальними закладами (положення про спільні лабораторії, кафедри, факультети, навчально-наукові центри та комплекси тощо; положення, які би визначали організаційні та фінансові засади залучення провідних науковців НАН України до проведення занять зі студентами, керівництва студентськими випускними роботами, аспірантами та докторантами, стажування та підвищення кваліфікації викладачів та науковців вищої школи в інститутах НАН України, залучення їх, а також студентів до виконання НДР, доступу співробітників вищої школи до унікального і коштовного обладнання НАН України, стимулювання вчених НАН України в підготовці та рецензуванні підручників і навчальних посібників), і вжити в установленому порядку заходів щодо введення їх в дію.


3. Вжити дієвих заходів для подальшого розвитку інтеграційних процесів на базі існуючої мережі спільних навчально-наукових структур (кафедри, лабораторії, факультети, центри тощо), підвищення ефективності їх діяльності та суттєвого розширення цієї мережі з використанням як згаданих усталених форм інтеграції, так і нових (створення шляхом об’єднання зусиль провідних університетів і наукових установ НАН України навчально-наукових комплексів, об’єднань, асоціацій з метою підготовки фахівців високої кваліфікації за новітніми напрямами науки).

Вважати за доцільне трансформувати існуючу систему підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом для НАН України через відділення цільової підготовки провідних університетів при НАН України у систему відділень магістерської підготовки із застосуванням фізико-технічної моделі навчання та вжити заходів щодо її суттєвого поширення, зокрема у регіонах.


4. Порушити перед керівництвом держави клопотання щодо прийняття рішення про розробку у стислі терміни державної цільової програми «Інтеграція академічної науки та вищої школи» і виділення на її реалізацію бюджетних коштів.


5. Спільно з МОН України розробити та подати до Кабінету Міністрів України:

– проект державної цільової програми підготовки і видання нових навчальних посібників для забезпечення навчального процесу у загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах;

– пропозиції щодо внесення до Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень доповнень, згідно з якими при оголошенні Фондом конкурсів проектів на одержання фінансової підтримки Радою Фонду встановлюється пріоритетне фінансування спільних проектів, підготовлених науковцями академічних установ та освітянами.


6. Порушити перед МОН України клопотання про:

– встановлення порядку експертизи підручників, згідно з яким до оцінки їх наукового змісту обов’язково залучаються фахівці НАН України, до оцінки педагогічного та методичного рівня – фахівці АПН України, а також інших державних галузевих академій наук ;

– запровадження практики обов’язкової експертизи у провідних профільних установах НАН України навчальних програм, що розробляються МОН України, з підготовки «бакалаврів» та «магістрів» за спеціальностями, з яких у наукових установах Національної академії наук є фахівці найвищої кваліфікації, з метою, перш за все, привнесення в навчальний процес новітніх наукових здобутків вітчизняної і світової науки;

– розробку та подання до Кабінету Міністрів України проекту державної цільової програми підготовки нових поколінь підручників з основних предметів навчального циклу загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів, відповідних навчальних програм на засадах створення спільних творчих колективів за участю провідних науковців НАН України, державних галузевих академій наук, освітян.


7. Активізувати зусилля НАН України та МОН України у створенні загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної системи освіти і науки України в рамках Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», що формується.


8. Визначити наукові установи НАН України, одним із основних наукових напрямів діяльності яких має стати проведення системних досліджень проблем інтеграції науки і освіти, а також підготовка аналітичних матеріалів і пропозицій з цих проблем на розгляд центральних органів виконавчої влади.


^ 8. Вдосконалення кадрового забезпечення наукових досліджень,
поліпшення вікової структури наукових кадрів.1. Підготувати для подання до органів державної влади:

1.1. Пропозиції щодо внесення змін: до Закону України «Про відпустки» для уможливлення тривалої (до 3 років) наукової або науково-педагогічної роботи за кордоном; до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою запровадження в установах НАН України контрактної форми трудового договору для працівників усіх категорій, посад і вікових груп та введення для наукових працівників обов’язкового періодичного стажування у провідних наукових центрах.

(Верховна Рада України)

1.2. Пропозиції про ратифікацію міжнародних конвенцій, що регулюють умови зайнятості та соціального захисту наукових працівників.

(Верховна Рада України)

1.4. Пропозиції щодо розробки державних цільових програм підтримки молодих науковців, а також зменшення еміграції науковців та залучення до наукової роботи в Україні тих, хто емігрував.

(Кабінет Міністрів України)

1.5. Разом з МОН України пропозиції щодо чіткого визначення статусу молодого спеціаліста і забезпечення реалізації передбачених цим статусом прав, обов’язків, пільг та гарантій, зокрема з виділенням для цього окремих бюджетних коштів.

(Кабінет Міністрів України)

1.6.Пропозиції щодо: уніфікації системи присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань; перегляду номенклатури наукових спеціальностей; ліквідації надмірної кількості спеціалізованих рад, створених без належних підстав.

(Вища атестаційна комісія України)

1.7. Клопотання щодо збільшення обсягів державного замовлення установам НАН України на підготовку наукових кадрів через аспірантуру відповідно до потреб НАН України, інших відомств, установ і організацій та з урахуванням необхідності їх фінансового, матеріально-технічного, соціально-побутового забезпечення.

(Міністерство економіки України)

1.8. Клопотання щодо впорядкування нормативної бази фінансування підготовки аспірантів та щодо перегляду принципів і системи оплати праці наукових керівників.

(Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України)


2. Оновити або розробити нові типові положення, номенклатуру посад, кваліфікаційні характеристики, вимоги тощо з питань планування підготовки та оновлення наукових кадрів, заміщення посад і т.д. Зокрема, з метою створення належних умов для систематичного оновлення керівних наукових кадрів передбачити обрання керівників структурних наукових підрозділів (відділів, лабораторій, секторів) на визначений термін -5 років.


^ 9. Вирішення соціальних питань.


 1. Підготувати для подання до Кабінету Міністрів України:

  1. Клопотання щодо збереження галузевої системи оплати праці та встановлення посадових окладів науковців на законодавчо встановленому рівні.

  2. Пропозиції щодо вирішення на законодавчому рівні питання довготермінового пільгового та квотного надання кредитів для придбання або побудови житла молодим спеціалістам.

  3. Пропозицію щодо відновлення практики кооперативного будівництва житла для співробітників НАН України.

  4. Пропозиції щодо вирішення питань, пов’язаних із стажуванням за кордоном перспективних молодих науковців .
 1. З метою впорядкування праці наукових працівників, які після призначення їм пенсії на підставі ст. 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” виявили бажання працювати за строковим трудовим договором (контрактом), вважати за доцільне проходження ними конкурсного відбору. У разі успішного проходження конкурсу контракт укладати на 3 роки або на менший термін за ініціативою самого наукового працівника.
 1. Підвищити розмір стипендії аспірантів до рівня посадового окладу молодшого наукового співробітника.
 1. Збільшити обсяги будівництва службового житла для наукових працівників шляхом:

 • виділення коштів на ці цілі по загальному фонду держбюджету;

 • взаємодії з державними адміністраціями м. Києва та інших регіонів;

 • інтенсифікації роботи із залучення інвесторів для будівництва житла на земельних ділянках, що належать НАН України.
 1. Домагатися від місцевих органів влади виділення під індивідуальну житлову забудову для співробітників НАН України земельних ділянок у приміських зонах.
 1. Для поліпшення медичного обслуговування працівників НАН України :

  1. Проводити регулярні безкоштовні медичні огляди працівників НАН України.

  2. Опрацювати питання про створення на базі Лікарні для вчених, поліклінік та інших лікувально-оздоровчих закладів лікарняної каси НАН України.

  3. Пропонувати у бюджетному запиті НАН України запровадження бюджетної програми „Фінансова підтримка оздоровчих закладів НАН України”.
 1. Здійснити повну інвентаризацію відомчого житлового фонду і об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі гуртожитків, виключити можливість користування ними сторонніми особами. Довести до відповідного рівня стан аспірантських та сімейних гуртожитків.
 1. Створити систему моніторингу, допомоги та захисту пенсіонерів – колишніх працівників НАН України.
Схожі:

Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconПропозиції комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни
Нан україни відзначає, що ініційована Президією нан україни підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності Академії відбулася...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconО., фетаУ, епд-503, магістрант проблеми ефективності діяльності вітчизняних підприємств
Постановка проблеми. Метою роботи є дослідження сучасних проблем ефективності діяльності підприємства, які виникають в результаті...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconОцінка ефективності діяльності страхових компаніЙ на основі методу стохастичної границі
Зокрема, потребують подальшого дослідження питання, пов’язані з вдосконаленням науково-методичної бази оцінювання ефективності діяльності...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconА. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., С. В. Дубовик
Визначена концептуальна лінія в діяльності банків, де маркетингові заходи оцінюються з точки зору їх ефективності та впливу на підвищення...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconЄсипов Д. В. Використання моделі raroc при оцінці ефективності банківської діяльності
Від її вирішення залежить стабільність та подальший розвиток банківського сектора України. А від ефективної роботи останнього залежить...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconПроект Указ Президента України
З метою підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу України та вдосконалення системи державного управління у...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconГриценко О.І., к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Величина витрат істотно впливає на формування фінансових результатів, з також є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства....
Додаток до пропозицій Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності нан україни заходи з підвищення ефективності діяльності нан україни iconВимірювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
Водночас абсолютна сума прибутку не характеризує рівня ефективності господарської діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи