Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення icon

Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення
Скачати 144.23 Kb.
НазваПоложення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення
Дата15.10.2012
Розмір144.23 Kb.
ТипПоложення

Схвалено
на засіданні Ради ректорів

вищих навчальних закладів

Миколаївської області протокол № 5 від 29 березня 2010 року

Голова Ради ректорів

вищих навчальних закладів

Миколаївської області

______________В.С. Шебанін

«____» __________ 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ


про обласний конкурс робіт молодих вчених


Миколаївської області

(зі змінами)


Миколаїв 2010

Це Положення визначає порядок та умови проведення
обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області (далі – Конкурс) з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації, матеріальної підтримки перспективних молодих вчених та одержання ними звання лауреата премії.

^
І.Загальні положення
 1. Конкурс проводиться щороку з 1 до 30 квітня. Комісія
  через засоби масової інформації оголошує про проведення Конкурсу із зазначенням термінів та умов Конкурсу, переліку необхідних документів тощо.

 2. У Конкурсі можуть брати участь наукові працівники, докторанти,
  аспіранти, інженерно-технічні працівники установ, організацій, вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації.

Вік конкурсантів, на час висунення роботи, не повинен перевищувати 35 років. Висунення робіт на Конкурс проводиться вченими (науково-технічними) радами наукових, науково-дослідних та проектних установ вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

3. На Конкурс можуть висуватися роботи, опубліковані в закінченій
формі, не менше ніж за рік до їх висунення. Число співавторів роботи не
більше 3 осіб. Кандидат може брати участь у Конкурсі лише в одній
роботі.

На Конкурс не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.

4. Для участі у Конкурсі до Комісії подаються такі документи:

4.1. Лист-подання, у якому вказується назва організації, яка висуває кандидата, назва його роботи державною мовою, наукова новизна, масштаби реалізації, впровадження результатів в навчальний процес, прізвище, ім'я та по батькові, посада й місце роботи конкурсанта.

4.2. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана кожним
конкурсантом.

В анотації прикладної роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні результати (у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект (для технічних наук), актуальність дослідження наукової новизни, теоретична та практична значущість. Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

4.3. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, педагогічної) ради наукових, науково-дослідних та проектних установ, вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації про розгляд питання щодо висунення роботи на Конкурс. Витяг з протоколу завіряється печаткою навчального закладу.

4.4. Відомості про конкурсантів:

 • прізвище, ім'я та по батькові;

 • дата народження;

 • освіта;

 • спеціальність;

 • почесні звання (за наявності);

 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

 • місце роботи;

 • посада;

 • службова адреса та телефон;

 • домашня адреса та телефон;

 • електронна адреса.

Відомості подаються на бланку організації, де працює конкурсант, за підписом керівника організації та завіряються печаткою. Кінцевий термін подання документів до участі у Конкурсі 30 квітня.

 1. Матеріали, подані до Комісії не в повному обсязі або з порушенням встановлених вимог, до участі в Конкурсі не приймаються.

 1. Для широкого ознайомлення громадськості з працями, допущенними до участі у конкурсі, їх список із зазначенням претендентів публікується комісією у газеті «Рідне Прибужжя».

 2. Переможці Конкурсу нагороджуються грошовими преміями за рахунок позабюджетних коштів вищих навчальних закладів Миколаївської області.


ІІ. Порядок присудження премій молодим вченим Миколаївської області

Премії присуджуються науковцям віком до 35 років, а також науковим колективам, до складу яких входять зазначені науковці.

 1. Щороку присуджується 12 Премій у розмірі 2,5 тисяч гривень кожна за:

- особливі успіхи у дослідженні проблем навчально-виховного процесу у вищих і середніх навчальних закладах;

- вагомий внесок у створення підручників, навчальних посібників, програмних засобів навчання, у тому числі й електронних, з природничих, технічних, економічних, педагогічних, аграрних і гуманітарних наук, які використовуються у навчальному процесі;

- запатентовані винаходи чи раціоналізаторські пропозиції, які впроваджені у виробництво або застосовуються у навчальному процесі;

- інші результати науково-пошукової діяльності, що мають економічний ефект або реальний вплив на розв’язання проблем у технічній, освітній, природничій, аграрній, економічній, гуманітарній та інших сферах життєдіяльності регіону і України в цілому.

 1. Премії присуджуються до Дня науки за поданням Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області.

3. Особи (колективи), яким Премію вже було присуджено, на здобуття її повторно не висуваються.

Премія присуджується у номінаціях:

- природничі науки – одна Премія;

 • технічні науки – дві Премії;

 • економічні науки – дві Премії;

- педагогічні науки – дві Премії;

- аграрні науки – дві Премії;

- гуманітарні науки – дві Премії;

- культурологія – одна Премія.

4. Роботи конкурсантів оцінюються за наступними критеріями:

 • актуальність;

 • економічна ефективність, одержана від впровадження роботи у виробництво (якщо робота це передбачає);

 • практична реалізація винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці та технології (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів тощо);

 • наявність підтвердження впровадження наукових матеріалів в навчально-виховний процес навчальних закладів, відгуків підприємств, установ, організацій, преси, вчених та спеціалістів.

5. У разі присудження Премії колективу авторів праці грошова її частина ділиться між ними порівну.

 1. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата та видається диплом.

7. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії переможців конкурсу, здійснювати за рахунок позабюджетних коштів вищих навчальних закладів Миколаївської області. Виготовленням дипломів лауреатів, публікацій матеріалів в газеті ”Рідне Прибужжя” та оплата праці експертам-науковцям із провідних вищих навчальних закладів Миколаївської області здійснюється за рахунок коштів Миколаївського місцевого благодійного фонду підтримки розвитку освіти та науки “Університет ХХІ століття” при Миколаївському державному аграрному університеті.

8. Премії та дипломи лауреатів вручаються в урочистій обстановці до професійного свята працівників науки – Дня науки.


ІІІ. Структура, склад та функції конкурсної комісії з проведення

обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області


1. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та висунення
кандидатів на здобуття Премії утворюється Конкурсна комісія з проведення обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області (далі – Комісія).

До складу Комісії входять голова комісії, заступники голови, відповідальний секретар та члени комісії. Головою Комісії за посадою є заступник голови облдержадміністрації. Заступниками голови Комісії є начальник управління освіти і науки облдержадміністрації та голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області.

 1. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області (додається).

 2. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

 3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 1. розглядає подання про присудження Премії;

 2. проводить відбір кандидатур на здобуття Премії;

 3. щороку готує обґрунтовані пропозиції щодо кандидатів на
  здобуття Премії;

 4. розробляє проект рішення Ради ректорів, подання голові Миколаївської облдержадміністрації та проект розпорядження голови облдержадміністрації, які вносить до апарату облдержадміністрації до 10 травня.

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі
потреби. Засідання Комісії проводить його голова або за дорученням голови
Комісії один із його заступників.

Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

6. Рішення Комісії про допущення роботи на здобуття Премії
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх
членів Комісії.

Рішення Комісії про присудження Премії приймається не менш як 3/4 голосів присутніх членів Комісії. У випадку, коли кількість робіт перевищує кількість Премій, Премія присуджується праці, за яку подано більше голосів.

 1. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації та Рада ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області.

 2. Рішення про присудження Премії приймається Конкурсною комісією, що є підставою для здійснення виплат відповідних сум її лауреатам.

^ Склад конкурсної комісії з проведення обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області


^ Голова комісії

- заступник голови облдержадміністрації,

Мельніченко

Валерій Володимирович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор, заступник голови комісії

Шебанін

В’ячеслав Сергійович

- ректор Миколаївського державного аграрного університету, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області, доктор технічних наук, професор, заступник голови комісії

Сокуренко

Олена Олексіївна

- старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, секретар комісії

^ Члени комісії:

Будак

Валерій Дмитрович

- ректор Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, доктор технічних наук, професор

Іванов

Олександр Кузьмич


 • директор Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв, професор

Кириченко

Ірина Сергіївна

- заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Клименко

Леонід Павлович

- ректор Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор технічних наук, професор

Лютий

Олександр Павлович

- голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
^

Матвієнко

Людмила Павлівна

- ректор Миколаївської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат педагогічних наук, доцент

Нагорний

Микола Олександрович

- ректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України
^

Новіков

Олександр Євгенович

- голова Ради Миколаївського місцевого благодійного фонду підтримки розвитку освіти та науки “Університет ХХІ століття”, кандидат економічних наук
^

Огренич

Надія Миколаївна


- директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

^ Рижков

Сергій Сергійович

- ректор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, доктор технічних наук, професор

Скороходов

Вадим Анатолійович

- ректор Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету, кандидат технічних наук, професор
^

ІV. Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт молодими вченими Миколаївської області на здобуття премійКонкурсна комісія з проведення обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області приймає роботи на здобуття Премій щорічно до 30 квітня.


1. Загальні положення

1.1. Премії присуджуються молодим вченим Миколаївської області:

- за наукові досягнення, які сприяють подальшому розвитку природничих, технічних, економічних, педагогічних, аграрних і гуманітарних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують авторитет регіональної науки;

- за наукові роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за створення посібників і підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

1.2. Присуджується 12 Премій розміром 2,5 тисяч гривень кожна.

1.3. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати 3-х осіб і повинен включати лише тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш вагомим.

1.4. До розгляду не приймаються:

- роботи в галузі техніки, матеріали і технології – до освоєння їх у виробництві (без акту впровадження);

 • наукові праці та підручники, якщо вони опубліковані у завершеному
  вигляді менше як за рік до їх висунення;

 • роботи, вже удостоєні державних премій та нагород України;

 • матеріали, подані до конкурсної комісії не в повному обсязі або з
  порушенням встановлених вимог;

 • роботи, надіслані поштою, або оформлені з порушенням вимог даної
  інструкції.

^ 2. Порядок висунення та представлення робіт

 1. Рішення про висунення та представлення робіт або підручника на
  здобуття Премії приймається відкритим голосуванням на засіданнях вчених
  (науково-технічних, педагогічних) рад наукових, науково-дослідних та проектних установ, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

 2. У конкурсі можуть брати участь наукові працівники, докторанти,
  аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники установ,
  організацій, підприємств Національної академії наук України, галузевих
  академій наук, державних наукових установ та вищих навчальних закладів
  І-ІV рівнів акредитації, а також підприємств та організацій, що включені до
  Миколаївського обласного реєстру наукових установ.

 3. Висунення робіт, підручників та їх авторів повинно проходити в
  обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки робіт і
  значимості творчого внеску кожного претендента.

 1. Перелік та зміст документів і матеріалів робіт

До конкурсної комісії подаються:

 • документи - том 1;

 • робота - том 2;

 • додаткові матеріали до 2-го тому (якщо вони є);

 • електронний файл з анотацією роботи.

3.1. Загальні вимоги оформлення документів та матеріалів робіт.

 1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках державною мовою.

 2. Додаткові матеріали - схеми, карти, брошури, вкладені у папку,
  альбом фотографій подаються в одному примірнику.

3.1.3. Обсяг тому 2 не повинен перевищувати 50 листів друкованого
тексту. Шрифт 14 TNR. Формат листів – 297x210 мм (A4). Поля: з
лівого боку – 3 см, з правого боку – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.

3.1.4. На обкладинці кожного тому вказуються:

 • на лицьовому боці папки – напис: на здобуття Премії молодих вчених Миколаївської області.

 • повна назва організації, яка висуває роботу на премію;
 • назва роботи;

 • прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені та
  вчені звання (за наявності), посади, місця роботи.

 1. На початку кожного тому повинен бути опис документів із
  зазначенням сторінок у наростаючій послідовності.

 2. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

 3. У представлених документах не допускається скорочення назв
  підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів.
  Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

^ 3.2. Документи - Том 1

 1. Лист-подання, у якому вказується назва організації, яка висуває
  кандидата, назва його роботи державною мовою, час її початку й закінчення,
  наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх
  порівняння з кращими вітчизняними й зарубіжними аналогами, досягнутий
  економічний ефект, прізвище, ім'я та по батькові, посада й місце роботи
  кожного конкурсанта.

 2. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана кожним
  конкурсантом. В анотації прикладної роботи, зокрема, вказуються основні її
  науково-технічні результати (у порівнянні з кращими вітчизняними та
  зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота,
  досягнутий економічний ефект.

 3. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, педагогічної) ради наукових, науково-дослідних та проектних установ, вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації про розгляд питання щодо висунення роботи на конкурс. Витяг з протоколу завіряється печаткою.

 4. Відомості на конкурсантів:


- прізвище, ім'я та по батькові;

 • рік народження (копія паспорту);

 • освіта;

 • спеціальність;

- почесне звання (за наявності);

- науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

- місце роботи;

- посада;

- службова адреса (обов'язково вказати п'ятизначний поштовий
індекс) та телефон;

- домашня адреса (обов'язково вказати п'ятизначний поштовий індекс) та телефон.

Відомості подаються на бланку організації, де працює конкурсант, за підписом керівника організації та завіряються печаткою.

 1. Зазначені у пунктах 3.2.1...3.2.4 документи повинні бути
  підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

 2. При повторному представленні роботи до конкурсної комісії її
  висунення та оформлення документів проводиться заново.

^ 3.3. Робота - Том 2

3.3.1. Робота може бути подана у вигляді:

 • наукової праці (циклу наукових праць – монографій, книг, статей) з
  доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із
  зазначенням коли і де вони були опубліковані;

 • опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її
  короткий зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних
  результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами,
  стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші
  техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список основних
  публікацій і винаходів по даній роботі, якщо вони є у претендентів.
  Ілюстрації можуть розміщатися за текстом або представлятися в альбомі;

 • підручника (навчального посібника) з доданням його анотації.
 1. Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, що висуває роботу на здобуття премії, або підприємства, на якому здійснено це впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної ефективності.

 1. До 2-го тому також додаються:
 • копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які
  відносяться до роботи, що висувається на премію);

 • копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво;

 • копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій
  машин, споруд, технологічних процесів);

 • копії документів про практичну реалізацію винаходів, які
  відкривають нові напрямки в техніці та технології;

 • відгуки підприємств, установ, організацій, преси вчених та
  спеціалістів про роботу.

Відгуки, патенти, висновки про роботу на іноземних мовах подаються разом з перекладом їх українською мовою.

Копії завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.


Схожі:

Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положення
Щорічний обласний конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області (далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння збереженню й...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс)...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про обласний конкурс пошукових та творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» Загальні положення
Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму І курортів Миколаївської...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconВ. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс
Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору науково-методичних розробок в системі післядипломної педагогічної...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами я хочу жити саме так загальні положення
Це положення регламентує статус І порядок проведення Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так» (далі – Конкурс),...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconДіяльність ради молодих вчених нухт   Згідно «Положення про Раду молодих вчених»
Згідно «Положення про Раду молодих вчених» основними напрямками її діяльності є
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фітнес І рекреація " загальні положення дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі Положення) визначає порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПро Університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка
З метою сприяння розвитку наукового потенціалу, підтримки перспективних молодих учених університету, які утверджують високий авторитет...
Положення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення iconПоложення про проведення обласного конкурсу «Вперед, до зірок!»
Обласний конкурс «Вперед, до зірок!» (далі конкурс) проводиться з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи