Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна icon

Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Скачати 269.16 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Дата10.10.2014
Розмір269.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НМВ № 2
Із метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу відповідно до наказів МОНУ від 29.03.2012  № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» та від 05.06.13 № 683 «Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384» оновлені додатки В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни», D «Зразок оформлення екзаменаційних білетів» стандарту СО-ВНЗ-ДНУЗТ-3.01-2010 «Положення про організацію навчального процесу в університеті».

Для розробки зазначених документів слід використовувати наведені зразки.


Додаток В

Зразок оформлення програми та робочої програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації до складання.

Форми № Н-3.03, Н-3.04

^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ професор Б. Є. Боднар

«____»_____________20___ року


Кафедра__________________________________________________________

^

ПРОГРАМА та
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки___________________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

спеціальність ___________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Розробники:

________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада, наукова ступінь, вчене звання)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Програми схвалені на засіданні кафедри _____________________________________________

(назва кафедри)

«____»________________20___ року, протокол № ___

Завідувач кафедри _______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Обговорено та рекомендовано до затвердження вченою(ими) радою(ами) факультету (ів)

_________________________________________ « »______ 20__ р., протокол № ___

(абревіатура факультету, прізвище та ініціали декана, підпис)

_________________________________________ « »______ 20__ р., протокол № ___


Погоджено:

Начальник навчального відділу ___________________________ доц. Матусевич О. О.

пРОГРАМА

Програму вивчення навчальної дисципліни «________________________________» складено відповідно до освітньо-професійної(их) програми підготовки ___________________________ напряму підготовки/спеціальності –______________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) ( код і назва (або декілька))

________________________________________________________________________________

Предметом вивчення навчальної дисципліни є _______________________________________

________________________________________________________________________________

^ Міждисциплінарні зв’язки________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Дисципліна є нормативною, вибірковою (підкреслити потрібне)

^ 2 Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ______________________________________

________________________________________________________________________________

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є ____________________________________

________________________________________________________________________________

2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

вміти:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

На вивчення навчальної дисципліни відведене ____ годин, ____ кредитів ЄКТС.

^ Форма підсумкового контролю _____________________

3 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни відповідно до ОПП, що затверджено (ким, коли)

Змістовий модуль 1______________________________________________________________

(назва змістовного модулю)

________________________________________________________________________________

Змістовий модуль 2______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

і т. н.

^ 4 Рекомендована література

Основна________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Додаткова______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

^ 5 Засоби діагностування успішності навчання

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6 Критерії успішності

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Для напряму(ів) підготовки/спеціальність(ей)_____________________________________

код(и) і назва(и)

1 Розподіл навчального часу для денної та заочної форм навчання


Вид навчання

(наведений приклад)

Семестр

Усього

сьомий*

восьмий*

І половина

ІІ половина

І половина

ІІ половина

ак..
год

кр. ECTS

ак.
год

кр. ECTS

ак.
год

кр. ECTS

ак..
год

кр. ECTS

ак..
год

кр. ECTS

^ Загальний обсяг за навчальним планом^ Аудиторні заняття:– лекції

д.ф.н.з.ф.н.– лабораторні заняття

д.ф.н.з.ф.н.– практичні заняття

д.ф.н.з.ф.н.Індивідуальна робота:– виконання та захист індивідуального завдання^ Самостійна робота:

д.ф.н.з.ф.н.– підготовка до лекцій та практичних занять

д.ф.н.з.ф.н.– опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

д.ф.н.з.ф.н.– підготовка до контрольних заходів та їх складання

д.ф.н.з.ф.н.Підсумковий контроль
екзамен*
залік*

Примітки: д.ф.н. – денна форма навчання

з.ф.н.. – заочна форма навчання

* приклад заповнення


^ 2 Структура дисципліни

Тема лекції (заняття)

Обсяг, години

Вид контролю

д.ф.н.

з.ф.н.

1

2

3

4

^ Заліковий модуль 1: змістовий(і) модуль(і) 1, 2, …

Лекції

Заліковий модуль 1

ПК1+МК1

Поточний контроль* ПК1=20 балів (практичні заняття 1-4, лабораторні заняття 1-2)

^ МК1=25 балів (тестування за матеріалами лекцій 1-8 та з розділу самостійної роботи)

12і т. н.^ Практичні заняття

12і т. н.^ Лабораторні заняття

12і т. н.Індивідуальна робота

12і т. н.^ Самостійна робота

Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних)Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціяхПідготовка до контрольних заходів та їх складанняУсього годин/кредитів ECTS^ Заліковий модуль 2: змістовий(і) модуль(і) 4, 5, …

Лекції

Заліковий модуль 2

ПК2+МК2

Поточний контроль* ^ ПК2=25 балів (практичні заняття 5-8 підготовка і захист реферату).
Модульна контрольна робота МК2 = 30 балів
(тестування за матеріалами лекцій 9 – 16 та самостійної роботи)


і т. н.
^ Практичні заняття

і т. н.
^ Лабораторні заняття

12Індивідуальна робота

і т. н.
^ Самостійна робота

Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних)Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціяхПідготовка до контрольних заходів та їх складанняУсього годин/кредитів ECTS

і т. н. щодо всіх залікових модулів
* Наведений приклад заповнення
^ 3 Зміст дисципліни та засобів діагностики

3.1 Лекції

Номер теми

Назва розділу (теми) та його зміст

Обсяг, години

Тестове завдання, кількість

просте

середнє

складне

1

2

3

4

5

6


^ 3.2 Лабораторні роботи

Номер
теми

Назва теми

Обсяг,
години

1

2

3

^ 3.3 Практичні заняття

Номер
теми

Назва теми

Обсяг,
години

1

2

3
^ 3.4 План виконання індивідуального завдання

Номер теми, завдання

(розділу)

Вид, назва та зміст розділу

Обсяг,

год.

Строк виконання, тиждень

1

2

3

4


^ 3.5 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

Номер теми

Назва розділу (теми) та його зміст

Обсяг, години

Тестове завдання, кількість

просте

середнє

складне

1

2

3

4

5

6


^ 4 Методи навчання

(приклад заповнення)

Лекції, практичні та лабораторні заняття з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), що призначені для супроводу навчального процесу.

Електронний лабораторний практикум – інформаційна інтерактивна демонстраційна модель природних і штучних об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації.

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням відповідних посилань на джерело інформації.

Самостійна підготовка з використанням друкованих та електронних підручників, навчальних посібників (з вільним доступом усім учасникам навчального процесу), а також інших локальних і мережевих інформаційних ресурсів.
^ 5 Методи контролю та діагностування знань

(приклад заповнення)

Діагностування знань здійснюється тестуванням на СДО «Прометей» (або на комп’ютерах кафедри) за змістом кожного підсумкового модулю (МК1 та МК2).

Студенти, що не склали (не складали) МК, складають екзамен у формі … (в усній формі, у письмовій формі, тестування і т. н.).

«Ціна» кожного модулю вказана в п. 2 Робочої програми.

Із 01.09.2014р. введено систему оцінювання рівня знань відповідно до вимог ЄДЕБО, а саме:


Бали

Оцінка

Вимоги до якості знань

національна оцінка

ECTS

90 - 100

5- відмінно

А

^ Надати пояснення щодо потрібного рівня знань

82 - 89

4 - дуже добре

B

–//–

75 - 81

4 - добре

C

–//–

67 - 74

3 - задовільно

D

–//–

60 - 66

3 - достатньо

E

–//–

35 - 59

2 - незадовільно з повторним складанням контрольного заходу–//–

0 - 34

2 - незадовільно з повторним вивченням дисципліни

F


Оцінювання індивідуальної роботи

(курсовий проект/робота, реферат і т. ін.)

(приклад заповнення)

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Розрахунки та пояснення до них

до

Пояснювальна записка:
– зміст

до

– оформлення

до

Ілюстративна частина

до

Дотримання стандартів

до

Презентація та ін. (якщо є)

додаткові заохочувальні бали

Захист роботи

до

Всього

100

^ 6 Методичне забезпечення

1_______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

і т. н.___________________________________________________________________________

7 Рекомендована література
За переліком, що наданий у Програмі.

Якщо з’явилась нова, надати як додатково рекомендовану.
^ 8 Інформаційні ресурси
(Наприклад, бібліотека та її електронний каталог, мережа інтернет, плакати, слайди, комп’ютерні програми, кінофільми, термінологічний словник, презентації тощо).


^ Методичні рекомендації
до складання програми та робочої програми навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни це документ що визначає дидактичну модель дисципліни: загальний зміст, вимоги до знань і вмінь, загальний обсяг, вид підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін входять до комплексу навчально-методичних документів стандарту освіти ВНЗ. Зазначені програми розробляють науково-педагогічні працівники, які викладають певні та споріднені дисципліни.

^ Робоча програма навчальної дисципліни – нормативний документ, що відображує конкретний зміст навчальної дисципліни через тематику навчальних занять, послідовність та організаційні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи, форми та засоби поточного і підсумкового контролів, засоби діагностики, наочності тощо.

Робоча програма також надає рекомендації щодо використання методичного інформаційного забезпечення та інформаційного ресурсу.

У робочій програмі дисципліни науково-педагогічний працівник чітко визначає вимоги до обсягу знань для кожного модульного контролю, форми і методи діагностування та оцінювання знань тощо.

Наказом Міністерства освіти і науки від 05.06.13 р. № 683 затверджені форми зазначених документів як форми № Н-3.03 та Н-3.04. Вищим навчальним закладам. дозволено вносити деякі зміни до форми та змістового наповнення таких документів.

Із метою виключення повторень багатьох змістових складових у двох зазначених програмах, спрощення введення до обігу з 1-го вересня 2014 року навчальних документів державного зразка, розроблено об’єднання двох програм до однієї.

Обговорює та рекомендує документ до затвердження вчена(і) рада(и) та декан (або декани) факультету, до якого відноситься зазначена(і) на титульному аркуші спеціальність(і).

Нижче надані пояснення та рекомендації до формування, складання або заповнення окремих розділів документа.

Щодо програми

Якщо передбачене навчання дисципліні однакового обсягу та змісту для підготовки фахівців декількох напрямів підготовки/спеціальностей, у програмі перелічити назви та коди всіх.

^ Міждисциплінарні зв’язки. Надати перелік дисциплін та їхніх розділів (якщо є така потреба), знання з яких потрібні для вивчення даної, та перелік дисциплін, вивчення яких у подальшому базується на матеріалі зазначеної.

^ П.2.3 Заповнити на підставі інформації, що наведена в ОПП і ОКХ.

П.3 Навести перелік змістових модулів (або блоків змістових модулів) із Додатка Б (або В) освітньо-професійної програми.

П.5 Навести засоби діагностування рівня знань (наприклад: тестування на СДО «Прометей» або на комп’ютерах кабінету, тестування у письмовій формі, екзамен у формі…).

П.6 Критерії успішності – це ті положення, урахування яких є обов’язковим для позитивного оцінювання знань студента, наприклад:

– характер засвоєння (рівень усвідомлення, міцність запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань);

– якість виявленого студентом знання (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура мовлення);

– ступінь оволодіння вже відомими способами діяльності, уміннями і навичками зі застосуванням засвоєних знань на практиці;

– оволодіння досвідом творчої діяльності (для студентів ОКР «спеціаліст», «магістр»);

– якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, ретельність і т. ін.).

Щодо робочої програми

Після назви дисципліни навести код та назву напряму підготовки/спеціальності, за навчальним планом якої передбачене вивчення цієї дисципліни. Якщо перелік великий, можна перелічити тільки коди.

П.1 Заповнювати згідно з інформацією робочого навчального плану.

Нумерація семестрів наскрізна.

У разі відсутності деяких форм навчання і видів занять (заочної форми, лабораторних занять тощо), у формі програми можна прокреслити відповідний рядок або не вносити певний пункт (якщо документ формується на базі електронної версії).

^ П.2 Увага! Змістовий та заліковий модулі можуть за змістом не співпадати. Тому у стовпчику 4 треба чітко визначити обсяг залікового модулю (він може складатися з декількох тем одного та іншого змістових модулів і т. н. Приклад наведений у формі).

Індивідуальна робота – це консультування студента з окремих питань теорії, керівництво виконанням індивідуального завдання (наприклад, курсовим проектом/роботою). У цьому пункті вказати вид індивідуального завдання.

П.5 Систему оцінювання знань не обов’язково подавати у формі наведеної таблиці.

Інформацію можна подати у вигляді систематизованої за рівнем оцінки інформації. Наприклад:

Відмінно/А, 90-100 балів. _Далі надати вимоги_____________________

______________________________________________________________

Дуже добре/В, 82-89 балів.___________________________________________

______________________________________________________________

і т. ін.

Для оцінювання якості індивідуальної роботи кафедра повинна розробити орієнтовний узагальнений перелік видів навчальної діяльності, що підлягає аналізу. У формі робочої програми наведений приклад переліку деяких показників для оцінювання якості курсової роботи.

Увага! У зразку наведений тільки перелік обов’язкових складових програми та робочої програми навчальної дисципліни. Окремі пункти (розділи) цього документа не обмежені обсягом змісту і кількістю аркушів.

Додаток D

Зразок оформлення екзаменаційних білетів
Форма № Н-5.04


ДНУЗТ
Кафедра__________

__________________

__________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ

БІЛЕТ №

з дисципліни ______________________

__________________________________

назва напряму підготовки/спеціальності

__________________________________


Затверджую:

зав. кафедри

____________________

(підпис)

Екзаменатор_________

(підпис)

Протокол від____№___

1______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


2______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


3______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Примітки:

  1. Екзаменаційні білети з дисципліни складає лектор, затверджує зав. кафедри кожні 3 роки (за умови відсутності змін у програмі або робочій програмі навчальної дисципліни).

  2. Кількість питань у білеті визначає кафедра.

  3. Рекомендований формат бланка – А5.


Під час організації навчального процесу застосовується поточний та підсумковий контролі.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Семестровий контроль у формі екзамену – це вид підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу за семестр з певної навчальної дисципліни, який провадиться в період екзаменаційної сесії, відповідно до навчального плану, встановленого графіком навчального процесу, в обсязі, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни.

Семестровий контроль у формі екзамену може проводитися в усній формі по білетах або у письмовій формі за білетами або контрольними завданнями (КЗ), а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливо поєднання різних форм контролю. Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань), перелік матеріалів, користування якими дозволено студенту під час екзамену, та критерії оцінювання знань обговорює та визначає кафедра, про що лектор студенти інформує студентів на початку семестру.

Екзаменаційні білети (контрольні завдання) повинні повністю охоплювати обсяг робочої програми навчальної дисципліни або її частину, яка виноситься на семестровий контроль, та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь відповідного рівня, тобто відповідати вимогам змістовної і функціональної валідності. Білети мають бути рівноцінні за складністю.Схожі:

Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна запрошує на день відкритих дверей

Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність завідувача гндл дмрс
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність провідного наукового співробітника
Методичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність головного наукового співробітника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи