Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 271.02 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата25.09.2012
Розмір271.02 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“Затверджено”


Проректор з навчальної роботи

проф. М.Ю. Коломоєць

“____” _____________ 2007 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

на 2007 – 2008 навчальний рікФакультет – фармацевтичний


Спеціальність – клінічна фармація,


Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст


Кваліфікація – клінічний провізор


Кафедра – медицини катастроф

та військової медицини


^
Курс – 1 2Семестри – 1,2 3,4Лекції: - -Практичні заняття: 72 години 72 годиниСамостійні робота: 36 годин 36 годин^
Всього: 108 години 108Залік: 2 семестр 4 семестрРобоча навчальна програма підготовлена у відповідності до типової програми з фізичного виховання для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації (МОЗ України, Київ, 2002)


Схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я «___»_______2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій


^ ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ

фізичного виховання


Основною метою фізичного виховання в медичних вузах є підготовка майбутніх лікарів та провізорів до високопродуктивної праці, зміцнення здоров'я, а також формування професійних знань, вмінь та навиків під час використання фізичної культури в профілактичній та лікувальній діяльності.

Фізичне виховання передбачає комплексне вирішення освітніх, оздоровчих та виховних завдань:

 • збереження та зміцнення здоров’я студентів, сприяння всебічному розвитку, відмова від шкідливих звичок, підтримування високої працездатності на протязі всього періоду навчання у вузі;

 • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності у фізичному самовдосконаленні та здоровому способі життя.

 • Отримання студентами необхідних знань, вмінь та навиків в галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та збільшення професійної працездатності населення;

 • Формування професійного підходу до використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;

 • Оволодіння методами оцінки фізичного стану та самоконтролю під час занять фізичними вправами;

 • Використання занять з фізичного виховання, як можливість, щодо отримання базових знань, вмінь, навиків, які необхідні для усвідомленого вивчення та засвоєння спадкоємних дисциплін: „Спортивна медицина”, „Лікувальна фізична культура”;

 • Удосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів.

^ Перелік дисциплін, які необхідно засвоїти для вивчення фізичного вихованняАнатомія

Мати уявлення про будову опорно-рухового апарату, м’язеву, серцево-судинну та респіраторну систему людини.

Фізіологія

Мати загальне уявлення про вплив фізичних вправ на м’язеву, серцево-судинну та респіраторну системи людини

Педагогіка

Вміти пояснити та показати фізичну вправу. Знати порядок проведення заняття з фізичної культури, вміти провести одну з його частин.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Програмовий матеріал складається з теоретичного, методичного та практичного розділів

Теоретичний розділ програми має професійно-прикладний характер, вивчається на протязі всього курсу навчання і спрямований на оволодіння професійними знаннями з управління фізичним та функціональним станом організму.

Теоретичний розділ реалізується у формі лекцій, методичних занять, пояснень учбового матеріалу в процесі практичних занять, НДРС, самостійного вивчення студентами спеціальної літератури, домашні завдання, написання рефератів, доповідей, участь у науковому студентському гуртку на кафедрі фізичного виховання і здоров’я, а також на учбових заняттях з інших дисциплін в межах міжкафедрального плану викладання валеології.

Методичні заняття проводяться на перших двох курсах і складаються з розділів: оцінка фізичної працездатності, заняття з розвитку та оцінювання основних фізичних якостей, засвоєння методів контролю (педагогічних та фізіологічних) за динамікою цих якостей; інструкторська практика (з основ методики проведення самостійних занять); складання комплексів вправ ранкової, виробничої та корегуючої гімнастик.

Методичні заняття з оцінки фізичного стану та фізичної працездатності проводяться з студентами на початку і наприкінці кожного півріччя.

^ Практичний розділ

Зміст практичного розділу програми спрямований на формування у студентів єдності знань і практичних умінь з фізичної культури, фізичних, психомоторних, професійно значимих якостей, рухових вмінь та навиків, активне використання яких необхідно для організації здорового способу життя, вирішення завдань, які виникають в учбовій, професійній, громадській, побутовій сферах життєдіяльності, залучення до процесу самоосвіти і самовдосконалення.

Практичні заняття для студентів підготовчого і основного відділень спрямовані на покращення показників фізичного розвитку, функціонального стану організму, розвиток та удосконалення фізичних якостей, оволодіння руховими, спортивно-технічними та професіональними навичками: вміння скласти комплекс вправ для розвитку фізичних якостей, ранкової виробничої гімнастики, засвоєння методів загартування, самомасажу, організацію та суддівство спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Практичний учбовий матеріал для спеціального учбового відділення розробляється з врахуванням показань та протипоказань. Він повинен мати оздоровчу та профілактичну спрямованість використання засобів фізичного виховання, відбивати індивідуальний і більш диференційований підхід до тих, хто займається, в залежності від рівня фізичної підготовленості, а також характеру та виявленості структурних та функціональних порушень в організмі, викликаних патологічним процесом, включати спеціальні засоби для ліквідації відхилень в стані здоров’я, фізичному розвитку та функціональному стані організму.

^ Рухові дії. Навчання та удосконалення. Загальнорозвиваючі та спеціально підготовчі, підвідні вправи. Навчання системі рухів. Удосконалення техніки рухів в нестандартних умовах з метою підвищення результату. Ознайомлення з прикладними засобами виконання рухів, які розучуються.

Формування рухових вмінь та навиків в тих видах спорту, які вивчаються. Закріплення рухових навиків. Створення передумов варіативного виконання рухів.

Виховання стійкості до перевтоми, емоційних проявів та інших збиваючих факторів. Формування здібностей організму до ефективного та варіативного виконання рухових вправ.

^ Основні засоби для розвитку та удосконалювання фізичних якостей.

1. Сила та швидкісно-силові здібності.

Вправи з залученням власної ваги тіла і окремих його частин. Вправи з залученням ваги партнера та а її протидією, з протидією пружних предметів (з еспандерами та гумовими амортизаторами), з залученням гімнастичних знарядь та тренажерів, з залученням предметів малої ваги (гантелі, легкі штанги, гирі). Статистичні (ізометричні) силові вправи. Вправи з залученням ваги під час змагань.

Стрибки в довжину та висоту з місця та з розбігу. Багаторазові стрибки з ноги на ногу та на одній нозі. Стрибки вниз, вгору з глибокого присідання, вгору зразу ж після стрибка вниз, стрибки з залученням ваги. Кидання м'ячів, диска, списа, штовхання ядра, кидання набивних м'ячів. Комплексне використання швидкісно-силових вправ.

2.2. ^ Швидкість рухів.

Повторні циклічні вправи тривалістю до 20с. за умови якісного засвоєння техніки з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції (біг за лідером, з прискоренням, під нахил, на ковзанах, плавання, велосипедний спорт тощо).

Прискорення після раптового сигналу. Естафета. Виконання з максимальною швидкістю цілісної вправи чи окремих її елементів в ациклічних видах спорту (гімнастика, спортивна боротьба, легка атлетика). Виконання в максимально швидкому темпі вправ чи їх елементів під час змагань з залученням ваги або без неї.

Кидання легких та обтяжувальних знарядь, чергуючи зі знаряддями зви­чайної ваги. Рухові та спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс).

2.3. Витривалість.

Загальна витривалість. Циклічні вправи (ходіння, біг, біг на лижах, на ковзанах, плавання, велосипедний спорт), які виконуються від 30 хвилин до 1-2 годин до втоми і з його подоланням рівномірним та змінним методом переважно в аеробному і змішаному режимах, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

Спеціальна витривалість. Швидкісна. Циклічні та вправи, які виконуються під час змагань, змінним, повторним та інтервальним методами, спрямованими на розвиток анаеробних можливостей.

Силова витривалість. Повторні силові вправи з залученням ваги 30-70% від максимального.

Витривалість в ациклічних рухах. Тривале виконання вправи під час змагань чи її елементів з перебільшенням часу. обумовлених правилами змагань. Збільшення кількості повторень вправи чи її елементів на одиницю часу за рахунок збільшення щільності на одному занятті. Збільшення кількості занять у тижневому циклі.

2.4. Гнучкість.

Вправи на розтягування м'язів, м'язових сухожиль та суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою рухів. Активні вільні рухи з амплітудою, яка повільно збільшується. Вправи із збільшеною амплітудою руху за рахунок власних зусиль, з допомогою партнера чи з залученням ваги.

Прості, пружні та махові рухи з зовнішньою допомогою, дозованою та максимальною, з залученням ваги і без неї. Повторні пружні рухи. Утримання статичних положень з найбільш можливим ступенем розтягування без знарядь та з використанням їх.

2.5. ^ Координаційні здібності.

Систематичне вивчення та опанування нових координаційно-складних рухових дій. Застосування вправ з швидкою перебудовою рухової діяльності у зв'язку з мінливими зовнішніми умовами (гімнастика, спортивні ігри, види єдиноборств, гірськолижний спорт).

Виконання різних вправ в незвичайних поєднаннях: стрибків в довжину з місця, стоячи спиною до напряму стрибка, опорний стрибок з додатковим поворотом перед приземленням, застосування різних тактичних комбінацій та технічних прийомів в грі. Зміна способів виконання вправ, зміни статичних та динамічних характеристик руху, який виконується. Збільшення запасу рухових вмінь та навиків.

Спортивна спеціалізація з видів спорту (легка атлетика, боротьба самбо, баскетбол, волейбол, настільний теніс) проводиться згідно складених програм і плану-графіку навчального процесу.

Навчальні заняття наприкінці навчального року завершуються складан­ням контрольних нормативів з фізичної підготовки, з техніки видів спорту, які вивчаються за програмою і державних тестів.

^ Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП).

Особливістю цього розділу роботи є її спрямування на професійне оволодіння студентами знаннями, вміннями та навиками застосування засобів фізичної культури для підвищення професійної працездатності.

ППФП лікарів є складовою частиною учбово-виховного процесу і відіграє важливу роль в підготовці спеціалістів до високопродуктивної праці.

Завдання ППФП для підготовки лікарів: розвиток загальної та статичної витривалості; удосконалення диференціації м'язових зусиль і точності рухового аналізатора; покращання рухомості основних нервових процесів та удосконалення функції уваги; виховання вольових якостей.

Виконання цих завдань можливе тільки на основі загальної фізичної підготовки (ЗФП).

Процес фізичного виховання студентів здійснюється на навчальних та позанавчальних заняттях протягом всього періоду їх навчання.

Навчальні заняття: навчальні заняття, які є основною формою фізичного виховання, передбачаються в навчальних планах в обсязі 2-х годин на тиждень на 1-2 курсах навчання студентів у відповідності з встановленим порядком навчального плану.

Для організації та проведення практичних занять студенти розподіляються за учбовими відділеннями – основне (за видами спорту), підготовче і спеціальне.

Розподіл на навчальні відділення проводиться на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної та спортивної підготовки.

Спортивна спеціалізація з видів спорту (легка атлетика, боротьба самбо, баскетбол, волейбол, настільний теніс) проводиться згідно складених програм і плану-графіку навчального процесу.

Навчальні заняття наприкінці навчального року завершуються складанням контрольних нормативів з фізичної підготовки, з техніки видів спорту, які вивчаються за програмою і державних тестів.

^ Самостійні заняття: фізичні вправи та різні форми фізичної культури та спорту протягом навчального дня; заняття в спортивних секціях, створені на курсі та факультеті під керівництвом викладачів чи студентів-спортсменів; заняття в спортивних секціях за місцем проживання студентів;


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з фізичного виховання

для студентів І - ІІ курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність: клінічний провізор)Тема

К-ть годин

І курс

І семестр

1.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції

2

2.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції, стрибки в довжину з розбігу

2

3.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції, стрибки в довжину з розбігу

2

4.

Легка атлетика. Підсумкове заняття
5.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

6.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

7.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

8.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

9.

Кросова підготовка, біг на витривалість. Підсумкове заняття

2

10.

Спортивні ігри. Волейбол.

2

11.

Спортивні ігри. Волейбол.

2

12.

Спортивні ігри. Баскетбол.

2

13.

Спортивні ігри. Баскетбол.

2

14.

Спортивні ігри. Настільний теніс.

2

15.

Спортивна гімнастика

2

16.

Спортивна гімнастика

2

17.

Ранкова гігієнічна гімнастика

2

18.

Контрольні нормативи за І семестр

2

ІІ семестр

1.

Лижна підготовка

2

2.

Спортивна гімнастика

2

3.

Спортивна гімнастика

2

4.

Розвиток сили

2

5.

Розвиток сили

2

6

Розвиток сили

2

7.

Бадмінтон

2

8.

Туризм

2

9.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

10.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

11.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

12.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

13.

Кросова підготовка. Підсумкове заняття

2

14.

Легка атлетика. Короткі дистанції

2

15.

Легка атлетика. 100м. Стрибки в довжину з розбігу

2

16.

Легка атлетика. 100м. Стрибки в довжину з розбігу

2

17.

Державні тести з фізичного виховання

2

18.

Державні тести з фізичного виховання

2

Всього

72


ІІ курс

ІІІ семестр

1.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції

2

2.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції, стрибки в довжину з розбігу

2

3.

Легка атлетика. Біг на короткі дистанції, стрибки в довжину з розбігу

2

4.

Легка атлетика. Підсумкове заняття

2

5.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

6.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

7.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

8.

Кросова підготовка, біг на витривалість

2

9.

Кросова підготовка, біг на витривалість. Підсумкове заняття

2

10.

Спортивні ігри. Волейбол.

2

11.

Спортивні ігри. Волейбол.

2

12.

Спортивні ігри. Баскетбол.

2

13.

Спортивні ігри. Баскетбол.

2

14.

Настільний теніс

2

15.

Спортивна гімнастика

2

16.

Спортивна гімнастика

2

17.

Виробнича гімнастика

2

18

Контрольні нормативи за ІІІ семестр

2

ІV семестр

1.

Спортивна гімнастика

2

2.

Спортивна гімнастика

2

3.

Розвиток сили

2

4.

Розвиток сили

2

5.

Розвиток сили

2

6

Бадмінтон

2

7.

Настільний теніс

2

8.

Туризм

2

9.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

10.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

11.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

12.

Кросова підготовка. Біг на витривалість

2

13.

Кросова підготовка. Підсумкове заняття

2

14.

Легка атлетика. Короткі дистанції

2

15.

Легка атлетика. Стрибок в довжину з розбігу

2

16.

Легка атлетика. Підсумкове заняття

2

17.

Державні тести з фізичного виховання

2

18.

Державні тести з фізичного виховання

2

Всього

72


Схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк

^ Перелік тем, винесених на самостійне опрацювання.

Самостійна робота студентів проводиться в обсязі 36 годин на І курсі, 36 годин – на ІІ курсі згідно рекомендованого мінімального тижневого рухового об’єму занять фізичними вправами

п/п
Види рухової активності
Кількість годин за рік

^ Тижневий обсяг навантажень

І курс

ІІ курс

чоловіки

жінкиОздоровча ходьба (км).

8

8

15 – 17

12 – 14Оздоровчий біг

8

8

10-15

8-10Ранкова гігієнічна гімнастика (щоденно)

6

6

Підтягування на перекладині (кількість разів).

2

2

70-80


Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів).

2

2

250-300

210-220Піднімання тулуба лежачи на спині, руки за головою, ноги закріплені (кількість разів).

2

2

140-160

100-120Стрибка через скакалку (к-ть разів)

2

2

450-500

380-400Спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс)

6

6^ Всього годин

36

36

Перелік тем, винесених на самостійне опрацювання обговорено і схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк

^ Перелік практичних навичок, які повинен опанувати студент під час занять фізичною культурою

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • про розвиток фізичних якостей людини, їх вікові та статеві особливості, кореляцію та участь у формуванні рухового навику;

 • основні положення спортивного тренування;

 • вплив фізичних вправ на функціональний стан ЦНС, серцево-судинної, дихальної систем людини;

 • основні положення лікарського контролю та самоконтролю за станом здоров’я людей, які займаються фізичною культурою і спортом;

 • основні положення про використання фізичних вправ в профілактично-лікувальній роботі;

 • гігієнічні основи фізичної культури;

 • правила та основні технічні елементи обраного виду спорту.


Вміти:

 • провести окремі частини уроку фізичного виховання;

 • підрахувати пульс у тих хто займається фізичною культурою під час занять;

 • вести щоденник самоконтролю;

 • скласти і провести комплекси вправ ранкової гігієнічної, виробничої гімнастики;

 • Оволодіти техніко-тактичними прийомами з окремих видів спорту (волейбол, баскетбол, настільний теніс, легка атлетика, боротьба)^ Перелік практичних навичок обговорено і схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк


^ Засоби для проведення поточного, проміжного та підсумкового контролю.

Для оцінки знань, вмінь та навичок при вивченні дисципліни “Фізичне виховання”, а також визначення фізичного розвитку, підготовленості та функ­ціонального стану студентів здійснюється за рахунок початкового, проміжного та підсумкового контролю.


ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, руховими (технічними) показниками.


ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ проводиться наприкінці 1 семестру під час складання студентами комплексів гігієнічної та виробничої гімнастики, контрольних нормативів для оцінки розвитку окремих фізичних якостей.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ проводиться наприкінці навчального року згідно з критеріями оцінки і методикою проведення заліку з дисципліни “Фізичне виховання і здоров’я”, схваленого предметною методичною комісією з суспільних і гуманітарних дисциплін.


^ Перелік засобів для проведення поточного, проміжного та підсумкового контролю обговорено і схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк


^ Методика проведення заліку

з дисципліни „Фізичне виховання”

для студентів І-ІІ курсів фармацевтичного факультету

(спеціальність: клінічний провізор)


Керуючись наказом Міністерства Освіти України №4 від 11 січня 2006 року „Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” підсумковий контроль якості набутих знань, вмінь і практичних навичок з дисципліни „Фізичне виховання” проводиться після виконання студентами навчальної програми. Студент вважається допущеним до заліку з фізичного виховання, якщо він виконав усі види завдань, передбачені навчальним планом з фізичного виховання. Залік виставляється за двобальною шкалою „ЗАРАХОВАНО”, „НЕ ЗАРАХОВАНО” і вноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.


^ Методика проведення заліку обговорена і схвалена на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк


Методика проведення заліку обговорена і схвалена на засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я «___»_______2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій

КРИТЕРІЇ

оцінки знань, вмінь та практичних навичок

студентів 1-2 курсів фармацевтичного факультету

(спеціальність: клінічний провізор)

з дисципліни „Фізичне виховання та здоров’я”


Згідно наказу Міністерства Освіти України №4 від 11 січня 2006 року „Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” підсумковий контроль проводиться за двобальною шкалою: „ЗАРАХОВАНО”, „НЕ ЗАРАХОВАНО”

ЗАРАХОВАНО виставляється студентам, які систематично відвідували заняття, оволоділи знаннями теоретичного розділу програми, засвоїли знання та навички професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП), складанням комплексу ранкової гігієнічної гімнастики, своєчасно виконували контрольні нормативи і складали державні тести.

НЕ ЗАРАХОВАНО виставляється студенту, який не відвідував заняття, не оволодів теоретичним розділом програми, не засвоїв навички з ППФП, не виконував контрольні нормативи, не складав державні тести, не підготував комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.


^ Критерії оцінки знань, вмінь та практичних навичок обговорені і схвалені на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини «___»_______2007 року (протокол № __)


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

доцент І.Г. Бірюк


Критерії оцінки знань і вмінь обговорені і схвалені на засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я «___»_______2007 року (протокол № __)

Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

І. Підручники:

 1. Платонов В.Н. Теорія спорта. – К.: Вища школа, 1987.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,

 3. Радько М.М. Куліш Н.М., Решетілова Н.Б., Ібрагімова Л.С., Кардаш В.Е. Самостійна робота студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів. – Чернівці: БДМУ, 2005

ІІ. Перелік технічних засобів:

 1. Магнітофон – 1 шт.,

 2. Підсилювач звуку – 1 шт.,

 3. Звукові колонки – 4 шт.

ІІІ. Перелік навчально-наочних засобів:

 1. Таблиці:

Баскетбол: 1) Техніка передачі м’яча – 1 шт.,

2) Техніка кидків м’яча – 1 шт.,

3) Техніка ведення м’яча – 1 шт.

Волейбол: 1) Прийом – передача м’яча знизу – 1 шт.,

2) Прийом – передача м’яча зверху – 1 шт.,

3) Техніка подачі м’яча – 1 шт.,

4) Стійки і переміщення гравців – 1 шт.

5) Техніка блокування – 1 шт.,

6) Техніка нападаючого удару – 1 шт.

2. Обладнання та спортивний інвентар спортивних залів

1. Ігровий зал:

- розмітка волейбольних і баскетбольних майданчиків;

- волейбольна сітка – 1 шт.,

- м’ячі волейбольні – 6 шт.,

- баскетбольні щити – 6 шт.,

2. Зал боротьби:

- килим борівський – 1 шт.,

- стінка гімнастична – 4 шт.,

3. Зал ЗФП:

- стінка гімнастична – 10 шт.,

- лава гімнастична – 5 шт.,

- нависні перекладини – 2 шт.,

- столи настільного тенісу – 6 шт.,

- сітки настільного тенісу – 6 шт.

4. Зал атлетичної гімнастики:

- тренажери – 7 шт.,

- стінка гімнастична – 2 шт.,

- гирі – 4 шт.,

- штанги – 6 шт.,

- гантелі – 6 шт.

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Амосов Н.М., Муравов И.В. Сердце и физические упражнения. - К., 1995.

2. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ. - М., 1998.

3. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. - М., 1996.

4. Гимнастика и методика преподавания (Под. общ. ред. проф. Смолевского В.М. - М.,1997.

5. Зациорский В.М. и др. Биомеханика двигательного аппарата человека.-М.: ФиС., 1999.

6. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. - К.: Здоров'я, 1999.

7. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. - К., 1986.

8. Платонов В.Н., Адаптация в спорте, - К.: Здоровье, 1998.

9. Платонов В.Н. Теория спорта. - К.: Вища школа, 1997.

10 Романенко В.А. Максимович В.А. Круговая тренировка при массовых занятиях физической культурой. - М., 1989.

11. Спортивные игры. Учебник для студентов педагогических институтов. -/ Под ред. Ковалева В.Д. - М., 1988.

12. Физическое воспитание. Учебник для студентов ВУЗов. - / Под ред. Головина В.А., Маслякова В.А., Коробкова А.В. и др. - М., 1993.

13. Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое воспитание в реабилитации студентов с ослабленным здоровьем. Учебник для студентов ВУЗов. - М., 1996.

14. Шевченко А.А., Перевозчиков Ю.А. Основы физического воспитания, - К., Высшая школа, 1994.

^ ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Амосов Н.М., Бендет Я.М. Физическая активность и сердце, - К., Здоров'я, 1990.

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М., 2000.

3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. 2-е изд. - К.: Здоров'я, 1991.

4. Бирюков А.А. Самомассаж. - М.: Физкультура и спорт, 1994.

5. Васильев В.И. Ваш физкультурный режим.- М.: Знание, 1996.

6. Виру А.А., Юримяэ Т.А., Смирнова Т.А. Аэробные упражнения. - М., 1999.

7. Волков В.М., Мильнер Е.Г. Человек и бег.- М., 1997.

8. Дембо А.Т. Врачебный контроль в спорте, - М.: Медицина,1998.

9. Дибнер Р.Д., Синельников Э.М., физкультура, возраст, здоровье. - М., 1995.

10. Зотов В.П. Спортивный массаж. - К.: Здоровье, 1987.

11. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. - К., 1998.

12. Киколов А.И. Обучение и здоровье. - М., 2000.

13. Коробков А.В. Двигательные режимы и здоровье.- М.: Знание, 1990.

14. Коростылев Н.В. Слагаемые здоровья. - М.: Знание,1990.

15. Коц Я.М. Физиология мышечной деятельности. - М., ФИС.2002.

16. Куничев Л.А. Лечебный массаж. - К.: Вища школа, 1997.

17. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. - М., 1989.

18. Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. - М., 1995.

19. Мурза В.П. Физические упражнения и здоровье. - К.: Здоров'я, 1991.

20. Пенов С.Н., Граевекая Н.Д., Захарова Л.С. Спортивная медицина, лечебная физкультура и массаж. - М., 1995.

21. Синяков А.В. Самоконтроль физкультурника. - М., 2000.

22. Соколовский В.С., Перевощиков Ю.А., Кривошеев А.Г. Физическая самоподготовка студента (учебное пособие) - 0десса, 1991.

23. Чоговадзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. - М.: Медицина, 1997.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи