Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр icon

Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету " " Етап: планування, виконання, завершення ндр
Скачати 351.52 Kb.
НазваЗвіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету " " Етап: планування, виконання, завершення ндр
Дата25.09.2012
Розмір351.52 Kb.
ТипЗвіт


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор

Буковинського державного

медичного університету,

професор

______________Т.М.Бойчук

“____”___________2012 р.


ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

за темою дисертаційної НДР

Буковинського державного медичного університету


--------------------------------------------------------- ”

Етап: планування, виконання, завершення НДР

Керівник НДР, д.мед.н., проф.


Відповідальний виконавець НДР

Патентознавець, к.мед.н., доцент


Унгурян В.П.Чернівці 2012 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ


1.Найменування суб’єкта господарської діяльності: Буковинський державний медичний університет МОЗ України

2.Початок розробки:.2012. Завершення розробки: .2016

3.Призначення:

4.Галузь використання:

5.Стислий опис ОГД.......................................................................


^ СПИСОК ВИКОНАВЦІВ


Науковий керівник


Виконавець

Патентознавець Унгурян В.П.


ЗМІСТ


ОСНОВНА ЧАСТИНА……………………………………………………………………………..
Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)………………………………………………………..
Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………...
Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………..
Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку…………………….………………………………………………….
Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення……………………………………………………………………………..
Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД………………………………………………………………………
Висновки з розділу Г.1...……….………………………………………………………
Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності………………………………………………………………………………..
Форма Г.2.1 Динаміка патентування……………………….………………………
Форма Г.2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин……………………………………………………………………………….…..
ФормаГ.2.3 Документи-аналоги………………………………………………….…
ФормаГ.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності………………………………………………………………
Форма Г.2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин…………………………………………………………………………………
Висновки з розділу Г.2..…………………………………………………….………
Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності………………………………………
Форма Г.3.1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД……………………………
Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД…….…
Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності………..…….……
Висновки з розділу Г.3.……………………………………………………………..
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень…...…………………
Додаток А. ЗАВДАННЯ ………………………………..………………
Додаток Б. РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ ………………………………
Додаток В. ДОВІДКА ПРО ПОШУК …………………………………..


^ ОСНОВНА ЧАСТИНА

Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)


Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу


ОГД, його складові частини

Документи на об'єкти промислової власності

бібліографічні дані

Відомості щодо їхньої дії

Спосіб

діагностики

лікування

Пат. 19540 Україна, МПК A61H 1/00. Cпосіб лікування порушень психоемоційної сфери у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Омельченко Л.І., Даценко Л.О., Мірза О.В., Осадча А.В., Вишневський А.О.; Заявник Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – № заяви u200607415 від 04.07.2006; опубл. 15.12.2006, бюл. № 12.

Діє
Pat. CN101785846, IPC: A61K36/9066; A61P1/00; A61P25/24; A61K35/36; A61K35/37; A61K35/56; A61K35/64. Traditional Chinese medicine combination and preparation method for intestinal depression disease treatment / Feng Wang; Applicant Taiyi Hepu Beijing Chinese Med. – App.numb. CN20101115354 20100228; publ. 2010-07-28.
Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу


ОГД, його складові частини

Джерела інформації

Бібліографічні дані

Спосіб

діагностики

лікування ........Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку


Бібліографічні дані щодо

джерела посилання

документа, на який посилаються

База даних MEDLINE. — 2000


База даних MEDLINE. — 1999Lee M.T. Early detection of occult thyroid cancer metastases in small cervical lymph node by genetic analysis of fine-needle aspiration specimens / M.T. Lee // J.Otolaryngol. — 2000. — Vol.29, №5. — P.:322-326.


Wong C.O. Role of FDG PET in metastatic thyroid cancer / C.O.Wong, H.J.Dworkin // J.Nucl.Med. — 1999. — Vol.40, №6. — P.993-994.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення


Найменування та одиниці виміру

Техніко-економічні показники

об’єкта за стандартом або технічними умовами

об’єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

ОГД

Україна,

ІМР АМНУ,

2002

Перспектив

ного зразка

Польща, Онкологічний науковий центр, 1999

Україна,

Інститут

медичної радіології АМНУ, 1997

1

2

3

4

5

6

Метод діагностики

немає

сцинтиграфія

тироїдолім-фографія

лімфосцинтиграфія

доплеро

графія, імуноци

тохімія

лімфосцинтиграфія,

доплерогра

фія,

імуноцито

хімія

РФП

немає

99mТс-MIBI

131I,

198Au

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

Гістологічні

дослідження вузла

немає

так

так

так

так

Виявлення метастатичних лімфовузлів:

чутливість, %

специфічність, %-"-73

907880

9580

95Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД


ОГД, його складові частини

Прототип

Очікува

ний результат

Можливості використан

ня у промис-ловості або іншій сфері діяльності

Номер поданої заявки, дата подачі заявки

назва

сукупність ознак

бібліографічні дані

Сукупність ознак

Спосіб

діагности

ки метастазу

вання РЩЗ у лімфо-вузли

Сукупність

ознак: метод діагностики: лімфосцинтиграфія, доплерогра

фія,

імуноцитохімія;

РФП: 99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol;

гістологічні дослідження вузла; виявлення метастатич

них лім-фоузлів:

чутливість, специфіч

ність


Пат. 2269298 Российская Федерация, МПК A61B8/00. Cпособ оценки состояния щитовидной железы у детей раннего возраста / Малиненко З.И., Бережанская С.Б., Черных А.Г.; Заявитель Ростовский НИИ акушерства и педиатрии МЗ РФ. – № заявки 2004119639/14, 28.06.2004; опубл. 10.02.2006.

Сукупність ознак:

уведення РФП, ехо-графія об-ласті шиї, сцинтигра-фія,

визначення гіпоехогенних або гіперехогенних ділянок

пухлини, встановлення метастазів РЩЗ у лімфовузли шиї

Підвищення

чутливос

ті та специфіч-ності виявлення метаста

зів у лім-фовузли

Можливе використан

ня у виявленні метастазування РЩЗ у лімфовузли шиї

Ще немає


Висновки з розділу Г.1:

Таким чином, актуальною є розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатично уражених йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням є актуальною.

Аналіз техніко-економічних показників способу діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли (форма Г.1.4) показав, що основними показниками є методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла, чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення способу діагностики метастазування РЩЗ буде пов'язане з новими РФП.

Одним із шляхів вирішення задачі, поставленої до розроблюваного ОГД — способу діагностики є вдосконалення технології комплексного проведення лімфосцинтиграфії, допплерографії та імуноцитохемії з використанням нових РФП, що дозволить підвищити специфічність та чутливість виявлення метастазів щитоподібної залози у лімфовузли шиї.

Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість розробити винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак і підвищити її ефективність.


^ Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності


Форма Г.2.1 Динаміка патентування


ОГД, його складові частини

Держава заяв-ника

Документи на об’єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)

Всього

19852002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


3/0

1/0

-

1/0

2/0

-

1/03/0

1/0

8/0

RU

3/0

-

1/0

1/0

-

1/0

-

RU

3/0

-

6/0

US

2/0

-

-

-

-

-

-

US

2/0

-

2/0

CA

1/0

-

-

-

-

-

-

CA

1/0

-

1/0

AU

1/0

-

-

-

-

-

-

AU

1/0

-

1/0

JP

-

-

-

-

-

1/0

-

JP

-

-

1/0

WO

1/0

-

-

-

-

-

-

WO

1/0

-

1/0

*UA – Україна; RU – Росія; US – США; JP – Японія; CA - Канада; AU - Австралія; WO - World Intellectual Property Organization (WIPO).
^

Форма Г.2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин*

Держава заявника

Держава патентування

Кількість документів на об’єкти промислової власностіRU

US

JP

CA

AU

WO

Національ

них

Одержаних в

інших державах

всього8

-

-

-

-

-

-

8

-

8

RU

-

6

-

-

-

-

-

6

-

6

US

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

JP

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

CA

-

-

-
1
-

1

-

1

AU

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

WO

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Всього документів, виданих інозем

ним заявни

кам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-^

або Примітка: даних щодо взаємного патентування немає.
Форма Г.2.3 Документи-аналоги*


Заявник, власник охорон-ного документа

Номер пріоритетної заявки

Дата пріоритету

Назва об’єкта промислової власності

Держава видачі, номер та дата публікації документа

CA

ZA

AU

WO

Immunomedics Inc. (US)

751877

05.07.85

Спосіб лімфографії органів та КІТ для його здійснення

1271522,

05.04.88

8604987,

05.04.88

3495989;

589428;

5972886,05.04.88
Fundac o Oswaldo Cruz Fiocruz (BR);

Univ.Federal De Pernambuco (BR)

BR6497

15.12.89

Способи використання лімфосцинтиграфії для функціонального та морфологічного аналізу лімфатичної системи

-

-

-

WO9108777

27.06.

91
^

або * Примітка: документів аналогів не виявлено
Форма Г.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності*


ОГД, його складові частини

Документи на об’єкти промислової власності (бібліографічні дані)

Суть об’єкта промислової власності

Очікуваний результат від застосування

1

2

3

4

Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли

Пат. 54243 Україна, МПК A61K 6/00, A61K 33/18, A61P 5/00. Cпосіб профілактики й лікування каріозних та некаріозних уражень твердих тканин зубів у дітей з патологією щитоподібної залози / Ковач И.В., Воляк Л.Н.; Заявник Ковач И.В., Воляк Л.Н. – № заяви u201010886 від 10.09.2010; опубл. 25.10.2010, бюл. № 20.

Суть способу — прове-дення гамма-топогра-фічних досліджень тирео-тропним препаратом, встановлення значення накопичення препарату в осередку ураження

Встановлення диференційного діагнозу папіляр-ного, фолікуляр-ного або вузлово-го зоба

-"-

Пат. 32565 Україна, МПК A61K 6/00. Cпосіб профілактики та лікування карієсу у дітей, які проживають на територіях з низьким вмістом деяких мікроелементів / Попович З.Б.; Заявник Попович З.Б. – № заяви u200713638 від 06.12.2007; опубл. 26.05.2008, бюл. № 10.

Суть способу — прове-дення гамма-топографіч-них досліджень, визна-чення рівня накопичення радіонуклідів, швидкості рахунків імпульсів над осередком через 2 (С1) і через 24 год, встановлення значення за формулою С2/С1. При значенні співвідношення в межах 3,0-8,0 визначають РЩЗ

Встановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. 68059 Україна, МПК A61K 33/18, A61K 38/00. Cпосіб лікування субклінічного гіпотиреозу вагітних в умовах природного дефіциту йоду на тлі забруднення довкілля / Бобик Ю.Ю.; Заявник Ужгородський національний університет. – № заяви u201111009 від 14.09.2011; опубл. 12.03.2012, бюл. № 5.

Суть способу — внутрісу-динне введення РФП, вимір радіоактивності

крові in vivo через 2 (№ 1) і 24 (№ 2) год, встановлен-ня значення за формулою № 2/№ 1 і при значенні співвідношення в межах 0,35—0,5 встановлюють РЩЗ, а при значенні 0,7—0,85 — доброякісну пухлину

Встановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. 2424524 Российская Федерация, МПК 01N33/48, G01N27/36. Cпособ определения ph зубного налета у детей / Скрипкина Г.И., Питаева А.Н., Волошина И.М., Сунцов В.Г.; Заявитель Омская государственная медицинская академия. – № заявки 2009147649/15, 21.12.2009; опубл. 20.07.2011.

Суть способу — введення РФП, проведення ехо-графії ділянки шиї, сцин-тиграфії, визначення гіпо-ехогенних або гіперехо-генних ділянок пухлини. Метастази РЩЗ у лімфо-вузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках

Виявлення метас-тазування РЩЗ у лімфовузли шиї


або * Примітка: на даному етапі не планується використання відомих об’єктів промислвої власності в ОГД


Форма Г. 2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин*


Ліцензіар

Ліцензіат

Об’єкт ліцензії

Рік укладення ліцензійного договору

Умови ліцензійного договору (обсяг прав, що їх передають за договором, строк дії, територія тощо)

1

2

3

4

5


*Примітка: на даному етапі виконання НДР ліцензійна діяльність стосовно ОГД або його частин не вивчалась


Висновки з розділу Г. 2:

Аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли відображає стан патентування винаходів в Україні та зарубіжних країнах, що дає можливість визначити межі прав власності на винахід. Динаміка відібраних охоронних документів дозволила виявити провідні країни й організації, які займаються інноваційною діяльністю в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли.

Провідними країнами у галузі розробки способів диференційної діагностики раку щитоподібної залози є Україна (8 винаходів) та Росія (6 винаходів).

В Україні провідною установою є Інститут медичної радіології АМНУ, в якому розроблено 5 винаходів (Пат. №№ 10073 А, 10339 А, 10349 А, 19254 А, 461). Найбільш перспективним є спосіб діагностики раку щитоподібної залози (П. №19254 UA), суть якого полягає у введенні РФП, проведенні ехографії ділянки шиї, сцинтиграфії, визначенні гіпоехогеннх або гіперехогенних ділянок пухлини, а метастази РЩЗ у лімфовузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках.

У Росії в Іркутському державному медичному університеті МОЗ РФ розроблено 3 винаходи: "Способ дифференциальной диагностики узловых заболеваний, кист и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2084199 RU); "Способ дифференциальной диагностики неопухолевых заболеваний и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2139678 RU); "Способ дифференциальной диагностики узлового зоба и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2146879 RU).

Провідною фірмою у США є "Immunomedics, Inc." (US), яка займається розробкою способів візуалізації та лімфографії органів та КІТ для їх виконання (Пат. № 4735210 US, № 5101827 US, № 1323563 CA, №619291 AU).

В Японії фірмою "Sumitomo Electric Ind. Ltd." у 2001 р. заявлено патент на винахід "Спосіб діагностики метастазів у лімфовузли раку стравоходу з використанням хромосомних показників" (Пат. № 200117200 JP), який має великі перспективи у використанні.

Основнi тенденцiї розвитку проблеми комплексної діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли визначаються такими напрямками наукового пошуку, як розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

Отже, аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ в лімфовузли дозволив зробити такі висновки:

1. Провідними країнами в даній галузі є Україна та Росія.

2. Найбільшу кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози було заявлено у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

3. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).


^ Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності


Фориа Г.3.1 Документ або інші джерела інформації, що стосуються ОГД *


Предмет пошуку

Позначення

Держава, стосовно якої проводилась перевірка

Виявлені документи або інші джерела інформації

Підлягає/не підлягає перевірці порушень

Чинні охоронні документи
* Примітка: на даному етапі виконання роботи перевірка не проводилась


Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності *


Предмет пошуку

Держава, вид, номер документа

Ознаки, що їх порівнюють

Висновки

Об’єкта промисло-вої власності

ОГД, його частин

За кожною ознакою

За пунктом формули

В цілому

за докумен-том

^

* Примітка: на даному етапі виконання роботи перевірка не проводилась

Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності *
Держава перевірки

Порушення прав

Чинні охоронні документи, прав власників яких порушені

Примітка

* Примітка: на даному етапі виконання роботи перевірка не проводилась
^

Висновок: Виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності не проводилось.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У процесі проведеного аналізу патентної і науково-медичної інформації на предмет встановлення патентоспроможності ОГД, тобто на новизну, винахідницький рівень і промислове впровадження було встановлено:

1. Розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатичних уражень йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням, є актуальною.

2. Об'єктом господарської діяльності є спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли, який є патентоспроможним і має такі техніко-економічні показники: методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла; чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення буде пов'язане з новими РФП.

3. Дані аналізу динаміки патентування та взаємного патентування свідчать про те, що провідними країнами в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли є Україна та Росія. Найбільша кількість охоронних документів за період пошуку подана в Україні — 40% усіх одержаних охоронних документів. Друге місце за показником "винахідницька активність" посідає Росія — 30% охоронних документів. Найбільша кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози була заявлена у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

4. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).

5. Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість оформити заявку на винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак, підвищити її ефективність.

6. Основними тенденціями розвитку науки з проблеми пошуку є розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

7. На етапі планування науково-дослідницької роботи дослідження на патентну чистоту не проводилися.

Висновок: НДР , що планується, є охороноспроможною.

Додаток А.


«Затверджую»

Проректор з наукової роботи

Буковинського державного

медичного університету, професор ________________О.І.Іващук

“____”___________2012 року
^

Завдання № 1

на проведення патентно-інформаційних досліджень


за темою НДР «»


Етап: планування НДР


Мета патентних досліджень: отримання даних щодо досягнутого рівня техніки стосовно НДР, що планується; визначення основних напрямків аналогічних розробок, відбір аналогічних рішень для аналізу, оцінка основних напрямків досліджень провідних колективів за даною темою, отримання даних щодо патентної ситуації.


Таблиця А.1.

Види робіт під час проведення патентних досліджень

Види робіт

Підрозділи- виконавці

Відпові-дальні виконавці

Терміни виконання робіт

Звітний документ

1. Визначення класифікаційних індексів, складання регламенту пошуку, вибір джерел інформації

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра

Вовк В.Г.Березень – квітень 2012

Регламент пошуку

2. Пошук та відбір патентної та науково-технічної документації, оформлення довідки про пошук

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра

Вовк В.Г.


Березень – квітень 2012

Довідка про пошук

3. Складання звіту про патентні дослідження

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра


Унгурян В.П.


Березень – квітень 2012

Звіт про патетно-інформацій-ні дослідження

3.1. Визначення патентоспроможності НДР

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра


Унгурян В.П.

Березень – квітень 2012

Розділ 1 звіту

3.2.Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра

Унгурян В.П.


Березень – квітень 2012

Розділ 2 звіту

3.3.Виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра

Унгурян В.П.

Березень – квітень 2012

Розділ 3 звіту

Загальний аналіз та формулювання висновків-заключень

Сектор інноваційного розвитку наукового відділу

Кафедра

Унгурян В.П.

Березень – квітень 2012

Звіт про патентно-інформаційні дослідження
Керівник НДР – д.мед.н., професор


Патентознавець, к.мед.н., доцент


Унгурян В.П.
^

Додаток Б.

Регламент пошуку № 1


Завдання на проведення патентних досліджень № 1

Етап: планування НДР

Обгрунтування регламенту пошуку: пошук проводиться для оцінки рівня техніки за даною темою по провідних країнах.


^ Глибина пошуку становить 10 років - період оновлення даного напрямку медичної галузі.

Початок пошуку – 2002 р. Кінець пошуку – 2012 р.

Таблиця Б.1.


Предмет пошуку

Мета пошукуДержави пошуку

Класифікаційні індекси МПК, УДК

Ретро-спективність пошуку

Джерела інформації
Отримання вихідних даних для оцінки рівня техніки, тенденцій розвитку та патентної ситуації

Україна

Росія

США

Велико-британія

Італія

Японія

Німеч чина

PCT

ЄПВ

МПК 7:


УДК


10 років

Реферативний журнал “Медицина” Медичний реферативний журнал

Український реферативний журнал

Бюлетень реєстрації НДР і ДКР

Збірник рефератів НДР і ДКР

Бюлетень ВАК

Науковий світ Літопис журнальних статей

Журнал Академії медичних наук України

Клиническая медицина

Український медичний часопис \ Видання академії післядипломної освіти

Лікарська справа

Вісник національної академії наук України

Одеський медичний журнал

Вісник наукових досліджень Галицький лікарський вісник

Харківський медичний журнал

Вісник Вінницького державного медичного університету Буковинсь кий медичний вісник


Мережа “Інтернет”

Науковий керівник – д.мед.н., професор


Патентознавець – к.мед.н., доцент Унгурян В.П.


^

Додаток В.

Довідка про пошук


Завдання на проведення патентних досліджень № 1

Етап: планування НДР

Регламент пошуку № 1

Початок пошуку – 2002 р. Кінець пошуку – 2012 р.


Таблиця В.1.

Джерела інформації, використані під час пошуку


Предмет пошуку

Держави пошуку

Класифі каційні індекси (МПК, УДК)

Інформацій на база, використана при пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна документації

Науково-технічна документація
Україна

Росія

США

Велико-британія

Італія

Японія

Німеччина

PCT

ЄПВ

МПК 7:


УДК

Бюлетень ”Промислова власність”,

Бюлетень

“Роспатент”,

Мережа

“Esp@cenet”


Реферативний журнал “Медицина” Медичний реферативний журнал

Український реферативний журнал

Бюлетень реєстрації НДР і ДКР

Збірник рефератів НДР і ДКР

Бюлетень ВАК

Науковий світ Літопис журнальних статей

Журнал Академії медичних наук України

Клиническая медицина

Український медичний часопис \ Видання академії післядипломної освіти

Лікарська справа

Вісник національної академії наук України

Одеський медичний журнал

Вісник наукових досліджень Галицький лікарський вісник

Харківський медичний журнал

Вісник Вінницького державного медичного університету Буковинсь кий медичний вісник


Мережа “Інтернет”
Висновок про виконання регламенту пошуку: регламент пошуку виконано повністю.


Науковий керівник – д.мед.н., професор

Патентознавець – к.мед.н., доцент Унгурян В.П.

Схожі:

Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconЗвіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету " " Етап: планування, виконання, завершення ндр
Найменування суб’єкта господарської діяльності: Буковинський державний медичний університет моз україни
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconПриклад для заповнення звіту про патентні дослідження за темою комплексної ндр кафедри або дисертаційних ндр
Для кафедральних ндр пошук патентних та літературних джерел проводиться за 1 рік (з 1 вересня 2011 по 1 вересня 2012 року). Інформацію...
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconЗвіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconПро стан виконання дисертаційної роботи
Петрова П. П. про стан виконання дисертаційної роботи. Петров П. П. виклав основні положення дисертаційної роботи та повідомив, що...
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconПоложення про рекомендацію для працевлаштування випускнику інтернатури Буковинського державного медичного університету
Буковинського державного медичного університету та є позитивною характеристикою, яка засвідчує високий рівень теоретичної та практичної...
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconЗвіт про результати виступів студентів Буковинського державного медичного університету у змаганнях різного рівня у 2007 році
Впродовж 2007 року студенти університету брали участь у 58 спортивно-масових заходах (звіт додається)
Звіт про патентні дослідження за темою дисертаційної ндр буковинського державного медичного університету \" \" Етап: планування, виконання, завершення ндр iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи