Міністерство транспорту та зв\

Міністерство транспорту та зв'язку України Українська державна академія залізничного транспорту Студентська навчальна звітність Текстова частина (пояснювальна записка)
Скачати 437.88 Kb.
НазваМіністерство транспорту та зв'язку України Українська державна академія залізничного транспорту Студентська навчальна звітність Текстова частина (пояснювальна записка)
Сторінка3/5
Дата13.10.2012
Розмір437.88 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

28Рисунок 1.5 – Межі поля тексту та нумерація аркушів без рамки

1.1.6 У графах основного напису (рисунок 1.7) обов‘язковими для заповнення в навчальних роботах є такі:

1 - найменування проекту, що повторюється на титульному аркуші. Перенос слів у найменуванні проекту не дозволяється;

2 – позначення документа (повторюється на титульному аркуші) з додаванням коду у відповідності до ГОСТ 2.102-68 (наприклад, ПЗ – пояснювальна записка). Порядок вибору позначення текстового документа викладено у 1.1.3;
4 - порядковий номер аркуша документа. На документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють;

5 – загальна кількість аркушів документа;

6 – найменування або індекс підприємства, що випускає документ;

8 - характер роботи, що виконується особою, яка заповнює документ. Вільний рядок заповнюють на розсуд замовника, наприклад: Розрахував;

9 – прізвища осіб, що підписали документ (без ініціалів);

10 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 8. Підписи осіб, що розробили даний документ, та тих, що відповідають за нормоконтроль, є обов'язковими;

11 – дата підписання документа, наприклад: 05.01.04; 20.12.04.

Примітка – Графи 3, 7, 12-16 (рисунок 1.7), що не підлягають обов‘язковому заповненню в учбових роботах, містять такі дані:

3 - літеру, присвоєну даному документу у відповідності до

ГОСТ 2.103-68;

7 – позначення формату документа, на якому розміщений основний напис у відповідності до ГОСТ 2.301-68;

12-16 – відомості про внесення змін до поданого документа. Заповнюють у відповідності до ГОСТ 2.503-74.


1.1.7 Висота букв і цифр в тексті та в формулах повинна бути не меншою за 2,5 мм. Відстань від верхньої і нижньої ліній рамки до межі тексту повинна бути не менше 10 мм, від лівої і правої ліній – не менше 3 мм (рисунок 1.4). Для аркушів без рамки межі поля тексту подані на рисунку 1.5.

Текст, що виконується комп'ютерним способом, розміщується на аркуші через інтервал із розрахунку не більше 42 рядків на сторінку. Для текста, що виконується від руки, відстань між рядками - не менше 8 мм.


1.1.8 Сторінки тексту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж всього тексту. Номери сторінок проставляють у відповідній графі основного напису (рисунки 1.6, а, 1.6, б) або в правому нижньому куті сторінки (рисунок 1.5) без крапки у кінці.

Титульний аркуш (рисунки 1.1, 1.2) вважається першою сторінкою тексту, але не нумерується.


1.1.9 Помилкові записи та графічні неточності, які виявлено в процесі виконання тексту, дозволяється виправляти підчищенням або за допомогою коректурних засобів з нанесенням на тому ж місці правильного тексту або графічного зображення.


1.1.10 Усі виготовлені аркуші тексту складаються по порядку, а потім оправляються (брошуруються).


1.2 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти


1.2.1 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти також можуть мати заголовки.


1.2.2 Заголовки пишуться або друкуються малими літерами (крім першої великої) і розташовуються з абзацу без крапки у кінці речення.

Приклади
^
1 4 Типи та основні розміри

2 7.1 Визначення суми економічного ефекту. Висновки та пропозиції


1.2.3 Абзацний відступ для всього тексту ПЗ повинен бути однаковим і дорівнювати п’яти символам (15 – 17 мм).

1.2.4 Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Якщо слово у заголовку не може розміститися на одному рядку, то його слід перенести на наступний рядок.

1.2.5 Переноси слів у заголовках підрозділів, пунктів або підпунктів дозволяються.


1.2.6 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти тексту слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись порядкової нумерації.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.
Приклад

3.1 Визначення параметрів пристрою


1.2.7 Пункти та підпункти можуть бути викладеними із заголовками або без них. Якщо вони мають заголовки, то:

- пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з порядкового номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапками;

- номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапками.
Приклад

2.6.4 Розрахунок пристрою циклічної дії


1.2.8 Відстань між:

- заголовком розділу, підрозділу, пункту, підпункту та наступним текстом повинна бути не меншою за два рядки (не менше 15 мм) (рисунок 1.4);

- заголовками розділу та підрозділу, підрозділу та пункту, пункту та підпункту повинна бути не меншою одного рядка (не менше 8 мм) (рисунок 1.4).


1.2.9 У кінці аркуша після підзаголовка пункту або підпункту повинно залишатися місце для написання не менше ніж двох рядків тексту. Якщо ця умова не виконується, то в кінці аркуша слід залишати вільне місце, а підзаголовок, пункт або підпункт з подальшим текстом перенести на наступний аркуш.

Переноси слів з попереднього на наступний аркуш не дозволяються.


1.2.10 У тексті слід вживати тільки ті терміни, позначення і визначення, які встановлені чинними стандартами або є загальновідомими у літературі. В тексті не дозволяється:

- вживати скорочення слів, за винятком:

1) позначень одиниць фізичних величин відповідно до вимог ДСТУ 3651.1-97;

2) слів в українській та в російській мовах, які вживаються у бібліографічних описах (відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93);

- вживати звороти розмовної мови, техніцизми та професіоналізми;

- вживати іншомовні слова і терміни за наявності відповідних їм в українській мові;

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин, що входять до складу таблиць або формул.

Примітка – Дозволяється скорочувати слова або словосполучення, що часто вживаються в тексті, за наступною схемою. Слово або словосполучення при його першому вживанні в тексті слід писати повністю, а після нього поруч у дужках навести скорочений варіант, який і буде застосовуватися у подальшому тексті. Наприклад, “…Перший варіант комплексної механізації (КМ) робіт…”.


1.2.11 У тексті слід вживати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх назви і позначення, а при необхідності поруч у дужках можна вказувати одиниці фізичних величин з тих систем, що вживалися раніш.

Застосовувати в одному тексті різні системи фізичних величин та їх позначень не дозволяється.


1.2.12 Числові значення фізичних величин слід писати:

  • цифрами, якщо вказуються одиниці виміру фізичних величин;

  • словами, якщо фізична величина не має одиниць виміру.

Одиниці рахунку від одиниці до дев’яти слід писати словами.

Приклади

1 Провести випробування п‘яти труб, довжиною 5 м кожна.

2 Відібрати 15 труб для випробувань на тиск.


1.2.13 Умовні позначення, зображення або знаки повинні відповідати діючим стандартам. У тексті попереду позначення параметра слід наводити його пояснення, наприклад "Границя міцності матеріалу, в".


1.2.14 У тексті, за винятком формул, не дозволяється вживати:

  • знак ( - ) перед від‘ємними числами (слід писати слово «мінус»);

  • знак « » (слід писати слово «діаметр»);

  • математичні знаки (< , > , = , , , %, №) без відповідних числових величин.


1.2.15 Інтервали чисел в тексті записують зі словами “від” і “до”.

Приклади

1 Товщина шару має бути від 0,5 до 20,5 мм.

2 Швидкість пересування від 0,35 до 0,46 мм/с.


1.2.16 Дробові числа слід наводити у десятковому вигляді. Дозволяється писати їх у вигляді простого дробу в один рядок через похилу риску, наприклад: 5/32; (А – С)/В.


1.3 Ілюстрації


1.3.1 Креслення, що розміщені у тексті, повинні відповідати вимогам стандартів ЄСКД.

1.3.2 Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у тексті симетрично до ширини рядка безпосередньо після того, як вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації у тексті мають бути посилання.


1.3.3 Кожна ілюстрація повинна позначатися словом «Рисунок», яке розташовують симетрично рисунку під нею.


1.3.4 Якщо рисунок, крім назви, має пояснення, то порядок запису такий. З інтервалом в один рядок під рисунком розміщують пояснення. Ще нижче після слова «Рисунок» поряд з ним ставиться його номер і далі через тире з великої літери пишеться його назва без крапки у кінці (приклад подано на рисунку 1.8).


1.3.5 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених між собою крапкою (рисунок 1.8). Якщо рисунок в тексті один, то він позначається "Рисунок 1".


Приклад до 1.3.4 та 1.3.5

1 магніт; 2 стрілка; 3 — шків; 4 інструмент


Рисунок 1.8 – Схема нанесення міток на ци­ліндричну поверхню шківа


1.3.6 Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, її можна переносити на інші аркуші, розташовуючи назву ілюстрації на першому аркуші, а на інших аркушах на місці назви вказують: «Рисунок____, аркуш____».


1.3.7 Графіки та діаграми для зображення функціональних залежностей дозволяється виконувати з нанесенням шкал значень величин або без них. Шкали на координатні осі можуть бути нанесені координатною сіткою, розподільчими штрихами або їх сполученням. Один з варіантів виконання поданий на рисунку 1.9.

1.3.8 Значення змінних величин можна відкладати на координатних осях у лінійному, нелінійному або в логарифмічному масштабах. Числа біля шкал слід розміщувати поза полем графіка або діаграми.


1.3.9 Якщо на графіку зображено залежність декількох функцій від одного аргументу, то шкали функцій слід розташовувати паралельно координатній осі.


1.3.10 Осі координат (шкал), що обмежують поле графіка або діаграми, слід виконувати суцільною основною лінією завтовшки величини S (від 0,6 до 1,5 мм). Осі координат повинні закінчуватися стрілкою. Лінії координатної сітки та розподільчі штрихи слід виконувати суцільною тонкою лінією завтовшки від S/3 до S/2.


1.3.11 Лінії функціональної залежності зображуються суцільною лінією подвоєної товщини S (дивись 1.3.10). У разі розташування на одному графіку кількох функціональних залежностей дозволяється зображувати ці залежності лініями різних типів.


1.3.12 Якщо в певній області діаграми або графіка збігаються дві та більше ліній, то слід переривати одну з них. У випадку, коли лінія функціональної залежності збігається з віссю координат або лінією сітки, слід переривати лінію функціональної залежності.


1.3.13 Одиниці вимірювання на графіках і діаграмах слід наносити поруч з назвою змінної величини через кому (рисунок 1.9).


1.4 Таблиці


1.4.1 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці обов’язково мають бути посилання в тексті.


1.4.2 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» - перша таблиця другого розділу. Якщо таблиця в тексті одна, вона нумерується як "Таблиця 1".


1.4.3 Таблиця може бути будь-якою за розміром, але її слід обмежувати лініями. Головку таблиці від її решти слід відділяти лінією. Внутрішні горизонтальні та вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, дозволяється не проводити.


1.4.4 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею.


1.4.5 Назву таблиці слід розміщувати над таблицею після слова «Таблиця» та її номера через тире з великої літери без крапки в кінці (за прикладом таблиці 1.2).


1.4.6 Якщо таблиця виходить за межі формату сторінки, її поділяють на частини і розміщують одну частину під іншою, або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку або боковик. У разі переносу назву таблиці вказують тільки над першою частиною таблиці, а над іншими вказують «Продовження таблиці ...» (за прикладом таблиці 1.2).


1.4.7 При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків. У цьому випадку номери граф чи рядків вказують арабськими цифрами в першій частині таблиці. Наступні частини таблиці починаються з нумерованого рядка або боковика. При цьому в першій частині таблиці гранична лінія знизу не проводиться (за прикладом таблиці 1.2).


1.4.8 У разі відсутності окремих даних у відповідній частині таблиці слід ставити риску (дивись графу 9 таблиці 1.2).


1.4.9 Заголовки граф таблиці починають з великої літери. Підзаголовки починають з малої літери, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.


1.4.10 У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Діагональний розподіл головки таблиць не дозволяється. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.


1.4.11 Окремі графи “№ п/п“ та "Позначення одиниць фізичної величини" в таблицю не включають. При необхідності нумерації рядків їх порядкові номери вказують у графі перед найменуванням (дивись графу 1 таблиці 1.2).


1.4.12 Якщо текст у графі чи рядку складається з одного слова і далі повторюється, допускається його заміна лапками. Якщо текст складається з двох або більше слів і повторюється, то при першому повторі його замінюють словами “Те ж саме“, а далі лапками (дивись графу 2 таблиці 1.2).

Приклад


Таблиця 1.2 - Спектри власних частот коливань, рад/с
^

Тип машини


Редуктор

Поперечні коливання вала

Крутильні коливання

вало-канатопроводу


1


2

3

4

5

6

7

8

9

1 МПУ-6,3

циліндричний двоступеневий


114,1

439,9

2067,0

3,61

13,8

20,9

113,9

2 МПБ-6,3

циліндричний одноступеневий


125,7

391,7

1407,3

3,10

12,7

22,6

-

3 ЦР-6

те ж саме

176,8

743,7

1505,9

3,26

12,2

26,0

-
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство транспорту та зв\Харківська національна академія міського господарства щербина Розалія Степанівна
Робота виконана на кафедрі "Управління вантажною І комерційною роботою" Української державної академії залізничного транспорту Міністерства...
Міністерство транспорту та зв\Українська державна академія залізничного транспорту
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Міністерство транспорту та зв\Міністерство транспорту та зв‘язку україни державна адміністрація зв‘язку одеська національна академія зв‘язку ім. О. С. Попова Кафедра телекомунікаційних систем збірник методичних вказівок до лабораторних робіт №201 – 203 з дисципліни
«Дослідження енергетичних перетворень у волоконно-оптичних лінійних трактах» – доц. Корнійчук В. І., ст викл. Орєшков В. І
Міністерство транспорту та зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Міністерство транспорту та зв\Вельмишановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ХII міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми механіки залізничного транспорту",...
Міністерство транспорту та зв\Рішення ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,,Державна спеціальна служба транспорту історія І сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку м. Дніпропетровськ, 21-22 березня 2013 р
Перспективи та пріоритети розвитку організована та проведена 21-22 березня 2013 року на базі кафедри військової підготовки спеціалістів...
Міністерство транспорту та зв\Міністерство транспорту та зв’язку украЇнИ державна адміністрація зв’язку
Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел.: +38-048-7232244, тел/факс: +38-048-7236269, Internet
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи