Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 icon

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Скачати 334.97 Kb.
НазваПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дата13.10.2012
Розмір334.97 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний лісотехнічний університет України


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор _______________ Ю. Туниця


“ ____ ” ________________ 2011 р.


ТИМЧАСОВе ПОЛОЖЕННЯ

про оцінювання знань та визначення рейтингу

студентів у кредитно-модульній системі

організації навчального процесу


Львів – 2011

Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою:

– стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань;

– підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;

– запровадження здорової конкуренції у навчанні;

– виявлення та розвитку творчих здібностей студентів.

Поставлені завдання досягаються шляхом:

– поділу програмного матеріалу дисципліни на змістові модулі та перевірки якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного змістового модуля;

– перевірки якості підготовки студентів до кожної теми лаборатор­ного, практичного чи семінарського заняття;

– використання ширшої шкали оцінювання знань;

– врахування кількості балів, отриманих за семестр, на семестрову оцінку з дисципліни.


^

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИКредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та кредитного виміру навчального навантаження студентів.

^ ECTS (Європейська кредитна трансферна акумулююча система) – система забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і визнання результатів навчання різними вищими навчальними закладами, яка базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, шкали оцінювання ECTS, Угоди про навчання та Зарахування кредитів.

^ Кредит – одиниця навчального навантаження студента, яка становить 36 академічних годин і враховує аудиторну і самостійну роботу студента.

Модуль – змістова складова освітньо-професійної програми підготовки фахівця (навчальна дисципліна, курсовий проект (робота), практика, дипломний проект (робота) тощо),яка має самостійну логічну структуру та зміст.

^ Змістовий (заліковий) модуль (ЗМ) – логічно завершена частина теоретичного і практичного навчального матеріалу дисципліни, яка виноситься на модульний контроль і засвоєння якої дає змогу студенту здобути одну або декілька компетенцій (знання, уміння, навички та розуміння). (Модуль та заліковий модуль можуть співпадати за обсягом та змістом).

^ Поточний контроль (ПК) – контрольний захід для визначення якос­ті підготовки студента до лабораторних, практичних чи семінарських занять, виконання домашніх завдань, контрольних і розрахунко­вих робіт. Він здійснюється під час проведення цих занять і робіт. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються відповідною кафедрою.

^ Модульний контроль (МК)процедура визначення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу відповідного залікового модуля. Модульний контроль відбувається шляхом проведення контрольного заходу (контрольної роботи, захисту індивідуального завдання тощо), в результаті якого відбувається або не відбувається зарахування студентові залікового модуля.

^ Модульна оцінка (МО) – сума балів, одержана студентом за результатами модульного (контрольного заходу) та поточного контролів з певного змістового модуля.

^ Сумарна модульна оцінка (СМО) – сума модульних оцінок дисципліни за результатами модульних (контрольних заходів) та поточних контролів за семестр. Максимальне значення СМО становить 100 балів.

^ Екзаменаційна оцінка (ЕО) – кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом на екзамені за результатами поточного та екзаменаційного контролів.

^ Екзаменаційний контроль (ЕК)контрольний захід для визначення рівня засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни, з якої передбачено іспит.

^ Залікова оцінка (ЗО) кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом за результатами поточного та залікового контролів.

Заліковий контроль (ЗК)контрольний захід для визначення рівня засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни, з якої передбачено диференційований залік.

^ Екзаменаційний (заліковий) контроль відбувається шляхом проведення контрольного заходу в усній чи письмовій формі.

Семестровий контроль (СК) – екзамен, залік або диференційований залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Семестровий контроль може проводитися усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

^ Контрольний захід (КЗ)процедура визначення рівня засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої частини (змістового модуля) навчальної дисципліни. Цей захід проводиться в усній, письмовій чи тестовій формах.

^ Рубіжний контроль (РК) – підсумок засвоєння студентом відповідної частини (змістового модуля) навчальної дисципліни за результатами виконання лабораторних, практичних чи семінарських занять, домашніх завдань, контрольних і розрахунко­вих робіт, передбачених навчальною програмою, а також контрольних заходів. Він виражається у відсотках від усього обсягу матеріалу, передбаченого на дану дисципліну за семестр.

Семестрова оцінка (СО)сумарна модульна або екзаменаційна (залікова) оцінка.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ модульного контролю

ТА КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ


2.1. На всі контрольні заходи кожної дисципліни, яка закінчується іспитом або диференційованим заліком, відводиться 100 балів на один семестр за шкалою оцінювання (додаток 1). Розподіл балів за окремими видами контролів повинен бути таким:

- на поточні контролі – 40 балів;

- на модульні контролі (контрольні заходи) – 60 балів.

^ За КП (КР) чи практику відводиться 100 балів, розподіл яких здійснюється за встановленою в університеті шкалою оцінювання.

2.2. Для кращої диференціації оцінки знань студентів протягом се­местру лектор може помножити кількість балів, відведених на конт­рольні заходи, на ціле число (2, 3, 4 і т.д.), однак у деканат подаються дані за 100-бальною шкалою.

2.3. Поділ навчального матеріалу на змістові модулі, їх кількість з кожної дисципліни, види поточного контролю, терміни проведення модульних і поточних контролів, роз­поділ балів на кожний поточний чи модульний контроль визначається робочою програмою дисципліни у вигляді “Графіка роботи і контролю знань студентів”, з яким студенти мають ознайомитися на початку семестру. Графік проведення модульних контролів вноситься у робочий план дисципліни і затверджується деканом факультету.

Для студентів, які займаються за індивідуальним планом, в деканаті складають окремий графік роботи і контролю знань.

2.4. ^ Поточні контролі з кожної теми проводять і оцінюють викладачі, які ведуть лабораторні, практичні чи семінарські заняття. Такі контролі виконують, зазвичай, в письмовій формі у вигляді тестів, контрольних запитань тощо, з розрахунку 10-15 хв. і оцінюють у балах. Результати контролів заносять у журнал обліку поточної успішності студентів.

Студент допускається до виконання лабораторної роботи після проходження інструктажу з техніки безпеки за умови знання порядку її виконання.

Викладач зобов’язаний викласти студентам методику виконання лабораторних досліджень, проведення експериментів, навчити користуватися лабораторними приладами та устаткуванням.

2.5. У випадку відсутності студента на занятті або не допуску до нього, студент повинен відпрацювати його протягом двох тижнів, відповідно до графіка відпрацювань занять, складеного викладачем.

2.6. Модульні контролі є обов’язковими для студентів, їх призначають, зазвичай, із навчальних дисциплін, обсяг яких становить три і більше кредити ECTS (108 годин) і для яких передбачено екзамени і диференційовані заліки.

2.7. Модульні контролі проводять лише один раз у терміни, визначені робочим планом дисципліни, на потоці під час лекцій або у групах під час практичних, лабораторних чи семінарських занять за розкладом, затвердженим деканом (директором ІЕЕ), але не більше одного МК в день.

2.8. ^ Модульні контролі проводять, зазвичай, у письмовій (за білетами) чи тестовій формі. Їх перевіряє лектор (переважно, за допомогою викладачів, які ведуть практичні або лабо­раторні заняття). Ці роботи зберігають на кафедрі протягом навчального року. Результати модульних контролів (у балах цілим числом) заносять у журнал обліку поточної успішності студентів.

2.9. Студент завжди допускається до модульного контролю.

2.10. За відсутності студента на модульному контролі без поважних причин, він отримує “нуль” балів. За відсутності студента на модульному контролі з поважних причин, він отримує “нуль” балів і може його здати з дозволу декана лише один раз протягом семестру або у кінці семестру за гра­фіком, складеним викладачем.

2.11. З навчальної дисципліни, обсяг якої не перевищує трьох кредитів ECTS і для якої передбачено залік, проводять контрольні заходи (не більше двох за семестр) для визначення рівня засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої частини (змістового модуля) навчальної дисципліни. Цей захід проводиться в усній, письмовій чи тестовій формах.


3. організація та проведення СЕМЕСТРОВого КОНТРОЛю


3.1. Семестрову оцінку (СО) з навчальної дисципліни визначають як сумарну модульну оцінку (СМО) без складання контролів (ЕК чи ЗК), тобто СМО = МО1 + МО2, за умови виконання усіх видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Якщо студент їх не виконав, у графі СО записують “не атестовано” з вказанням кількості не виконаних лабораторних (практичних, семінарських) занять, незалежно від кількості набраних студентом балів.

3.2. ^ Семестровий контроль проводять після підсумкового модульного тижня. Його складають студенти, які бажають підвищити семестрову оцінку, а також студенти, у яких СМО становить 26-49 балів. Ці студенти складають ЕК або ЗК. До семестрового контролю допускають студентів, які виконали усі види робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, та набрали не менше 50% балів, виділених на ПК.

3.3. ^ Екзаменаційну (ЕО) або залікову (ЗО) оцінки виставляють студентові у 100-бальній шкалі (цілим числом) з урахуванням результатів поточного контролю (ПК) та екзаменаційного (ЕК) чи залікового (ЗК) контролю, тобто ЕО = ПК + ЕК або ЗО = ПК + ЗК.

3.4. Присутність студента під час оформлення результату семестрового контролю є обов’язковою і потрібна для повідомлення йому екзаменаційної або залікової оцінки та внесення до індивідуального плану семестрової оцінки.

3.5. За активну участь у науково-дослідній роботі кафедри за її рішенням викладач має право збільшити СО студента на 4-10 балів (додаток 2).

3.6. Студент, семестрові оцінки якого становлять 26-49 балів, і який не підлягає умовам відрахування з університету, має право ліквідувати академічні заборгованості перед комісією.

3.7. Ліквідацію академічних заборгованостей перед комісією студенти здійснюють у письмово-усній формі після сесії у тижні, визначені наказом по університету.

Комісію формує декан факультету (директор ІЕЕ) на підставі пропозиції відповідної кафедри і затверджує склад комісії розпорядженням. Комісія оцінює знання студента у національній шкалі оцінок та переводить її у 100-бальну шкалу за нижнім значенням відповідного інтервалу балів та у шкалу ECTS згідно з додатком 1.

Оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

3.8. Студенти, які на кінець семестру пропустили понад 50% за­нять із дисципліни або отримали менше, ніж 26 балів, до відпрацювання занять і складання семестрового контролю не допускаються. За рекомендацією кафедри і рішенням деканату такі студенти відраховуються з університету або повторно вивчають дисципліну за оплату згідно з п. 3.10.

3.9. Студентам, які на кінець семестру пропустили без поважних причин менше 50% занять і не виконали усіх видів робіт, передбачених робочим планом дисципліни, у відомість успішності записують СМО, яка відповідає оцінці “незадовільно”. Такі студенти відпрацьовують пропущені заняття і складають екзаменаційний контроль.

Ухвала про можливість відпрацювання пропущених занять у кількості до 25% приймається кафедрою, а у кількості 25-50% – відповідними деканатами на підставі заяви студента. Відпрацювання занять проводиться під керівництвом викладача, який вів заняття у цій групі, а за його відсутності – іншим викладачем за скеруванням завіду­вача кафедри.

Студенти, які протягом семестру набрали менше 50% балів, відведених на поточний контроль, не допускаються до іспиту для підвищення оціки із “задовільно” на “добре”.

занять і не виконали усіх видів робіт, передбачених робочим планом дисципліни, у відомість успішності записують СМО, яка відповідає оцінці “незадовільно”. Такі студенти відпрацьовують пропущені заняття і складають екзаменаційний контроль.

3.10. Студент має право на повторне вивчення дисципліни протягом наступного навчального року і в порядку, передбаченому Положенням “Про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами”, якщо:

 • за результатами семестрового контролю він набрав менше ніж 26 балів з однієї або двох дисциплін і не підлягає умовам відрахування з університету;

 • після завершення терміну роботи комісії він має одну або дві академічні заборгованості (26-49 балів) за результатами семестрового контролю. Це не поширюється на студентів, які отримали оцінку “незадовільно” на комісії.

3.11. Якість виконання та захист курсових проектів (робіт), навчальних, виробничих та інших практик оцінюється за 100-бальною шкалою окремо від дисциплін.

3.12. Захист КП (КР) та звіту з практик здійснюють публічно перед комісією, створеною на кафедрі.

3.13. Семестрова рейтингова оцінка враховує семестрові оцінки з усіх дисциплін, курсових проектів (робіт) і практик у семестрі та розраховується в деканаті на основі відомостей успішності студентів після завершення екзаменаційної сесії.

3.14. З дисциплін, які читаються у двох (або більше) семестрах семестрова оцінка з неї виставляється за результатами останнього семестру.

3.15. Відомості успішності студентів видають працівники деканатів факультетів (ІЕЕ) на кафедри тричі протягом семестру:

перший раз – для внесення результатів першої модульної оцінки (МО1) станом на 1 листопада і на 1 квітня навчального року;

другий раз – для внесення результатів другої модульної оцінки (МО2) і сумарної модульної оцінки (СМО) станом на кінець семестру;

третій раз – для внесення результатів екзаменаційної (ЕО) чи залікової (ЗО) оцінок і семестрової оцінки (СО) станом на кінець екзаменаційної сесії.


^ 4. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА


4.1. За результатами семестрової рейтингової оцінки деканати визначають і оголошують рейтинг студентів кожного курсу.

4.2. Студентам, які мають найвищий рейтинг на курсі, вручаються грамоти, оголошуються подяки з повідомленням батьків тощо.

4.3. Рейтинг студента є підставою для:

- відбору студентів на вищий рівень навчання;

- скерування для навчання чи проходження практики за кордоном;

- пріоритету під час вибору спеціалізації;

- встановлення іменних стипендій;

- пріоритету при працевлаштуванні за наявністю замовлень орга­нізацій, підприємств, фірм;

- інших видів заохочення.


Додаток 1

Шкала оцінювання знань студентів


За 100-бальною

шкалою університету

За шкалою ECTS

Державна оцінка

90-100 балів

А

“відмінно”

“відмінно”

83-89 балів

В

(“дуже добре”)

“добре”

75-82 балів

С

(“добре”)

68-74 балів

D

(“посередньо”)

“задовільно”

50-67 балів

Е

(“задовільно”)

26-49 балів

FX

(“незадовільно” – з можливістю

повторного складання екзамену

чи заліку)

“незадовільно”

0-25 балів

F

(“незадовільно” – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)


Додаток 2

Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення


^ 1. Наукові праці:

у фахових вісниках і збірниках ………………...………………10 балів

у нефахових збірниках і журналах………………..……………..8 балів

у студентських збірниках і виданнях……………………………6 балів

^ 2. Доповіді на наукових конференціях:

міжнародних, загальнодержавних …………………………10 балів

університету та інших вищих навчальних закладів………….....8 балів

студентських …………………………..6 балів

^ 3. Призові місця на конкурсах студентських наукових робіт:

 1. місце…………………………………………………………….10 балів

 2. місце…………………………………………………………......8 балів

III місце…………………………………………………………….5 балів

^ 4. Призові місця на студентських олімпіадах з навчальних

дисциплін або спеціальностей:

призове місце у Всеукраїнському турі……..………………….10 балів

 1. місце в університетському турі…………………………..........8 балів

ІІ, III місце в університетському турі, відповідно…………. 6; 4 балів

Примітка. Максимальна кількість додаткових балів за наукові та навчальні досягнення, які враховуються у семестровій оцінці, не може перевищувати 10 балів.

Додаток 3

Критерії оцінювання знань та вмінь студента


^ 1. Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу дисципліни у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS:

 • 90-100 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу дисципліни, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 83-89 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу дисципліни вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;

 • ^ 75-82 бали – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу дисципліни, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 68-74 бали – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу дисципліни, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 50-67 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу дисципліни, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 26-49 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену чи диференційованого заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу дисципліни, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 0-25 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу дисципліни, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

^ 2. Якість випускних кваліфікаційних робіт (маґістерських, дипломних робіт (проектів) оцінюється за такими критеріями:

 • наявність обґрунтування актуальності теми, відповідності її сучасному рівню розвитку науки і техніки, виробництва;

 • самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків, економічного аналізу;

 • реальність дипломного проекту (роботи), можливість вико­ристання одержаних результатів у виробництві, урахування пи­тань енергоощадності та ресурсозбереження;

 • наявність елементів науково-дослідного характеру;

 • використання систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних програм, спеціалізованого програмного забезпе­чення тощо;

 • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів відповідно до вимог конструкторської та технологічної докумен­тації, ДСТУ;

 • відповідність рішень, які приймаються, сучасним нормам та вимогам до охорони праці.

 • якість усної доповіді під час захисту (виступ без використання попередньо заготовленого тексту; тезисно і логічно представлено основний зміст, послідовність розрахунків і т.п.; наявність висновків і рекомендацій; виступ логічно пов’язаний з ілюстративним матеріалом);

 • глибина і точність відповідей на запитання, зауваження і рекомендації під час захисту.

^ 3. Якість курсових проектів (робіт) оцінюється за такими критеріями:

 • відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його вико­нання;

 • самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць;

 • наявність елементів науково-дослідного характеру;

 • використання комп’ютерних технологій;

 • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами конструкторської та технологічної документації, ДСТУ;

 • якість усної доповіді під час захисту (виступ без використання попередньо заготовленого тексту; тезисно і логічно представлено основний зміст, послідовність розрахунків і т.п.; наявність висновків і рекомендацій; виступ логічно пов’язаний з ілюстративним матеріалом);

 • глибина і точність відповідей на запитання, зауваження і рекомендації під час захисту.Додаток 4

Відомості успішності студентів


^ Національний лісотехнічний університет України


Факультет ______ Група ______ Семестр ____ Кафедра ____________________________

Лектор _______________________________________________________________________

Викладачі, які ведуть лабораторні (практичні, семінарські тощо) заняття _______________

Дати проведення контрольних заходів: РК1 _______ ; РК2 _________ ; ЗО _____________


Залікова відомість № ______

(для дисциплін, що закінчуються звичайним заліком)

№ з/п

Прізвище та

ініціали

Модульні оцінки

Залікова оцінка

Підпис

викла­дача

ЗМ1

ЗМ2

ЗО =

РК1+

РК2

(зараховано,

не зараховано)

Пропуски занять за

ЗМ1, год.

РК1,

%

Пропуски занять за

ЗМ2, год.

РК2,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Андріїв А.Д.


2.

Боднар І.І.
Максимальна кількістьЗагальна кількість: зараховано –

не зараховано –


Умовні позначення: РК1, РК2 – рубіжний контроль; ЗО – залікова оцінка (max 100%)


^ Національний лісотехнічний університет України


Факультет ______ Група ______ Семестр ____ Кафедра ____________________________

Дата захисту КП (КР, звіту з практики) ___________________________________________


Залікова відомість № ______

(для КП (КР, практики))

№ з/п

Прізвище та

ініціали

Залікова оцінка

Підпис

викла­дача

За 100-бальною шкалою

У державній

шкалі (прописом)

За шкалою

ECTS (*)

1

2

3

4

5

6

1.

Андріїв А.Д.

2.

Боднар І.І.


Максимальна кількість


Загальна кількість: відмінно –

добре –

задовільно –

незадовільно –

не атестовано –

Умовні позначення: ЗО – залікова оцінка (max 100 балів); * – оцінка за шкалою EСTS (виставляється деканатом)

^ Національний лісотехнічний університет України


Факультет _________ Група _____________ Семестр ___________ Кафедра ________________________

Лектор ________________________ Викладачі, які ведуть лабораторні (практичні, семінарські тощо) заняття ___________________________

Дати проведення контрольних заходів: МК1 __________________ ; МК2 __________________ ; ЕК __________________


Екзаменаційна відомість № ___________ (для дисциплін, що закінчуються іспитом)


№ з/п

Прізвище та

ініціали

Модульні оцінки

Екзаменаційна

оцінка

Семестрова оцінка

СО = СМО або СО = ЕО

Підпис

викла­дача

ЗМ1

ЗМ2

Додаткові бали

(**)

СМО=

МО1+

МО2

ПК=

ПК1+

ПК2

ЕК

ЕО=

ПК+

ЕК

За

100-бальною шкалою

У

державній шкалі

(прописом)

За

шкалою

ECTS

(*)

Пропуски занять за

ЗМ1, год.

ПК1

МО1=

ПК1+

МК1

Пропуски занять за

ЗМ2, год.

ПК2

МО2=

ПК2+

МК2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Андріїв А.Д.


2.

Боднар І.І.


Максимальна кількість


Примітка. Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення (до 10 балів) входять у СМО


Загальна кількість: відмінно –

добре –

задовільно –

незадовільно –

не атестовано –


Умовні позначення: ПК1, ПК2, ПК – поточний контроль (max 40 балів); МК1, МК2 – модульний контроль; МО1, МО2 – модульні оцінки; СМО – сумарна модульна оцінка; ЕК – екзаменаційний контроль (max 60 балів); ЕО – екзаменаційна оцінка; СО – семестрова оцінка; Пропуски занять – це кількість годин, пропущених студентом зі всіх аудиторних занять; * – оцінка за шкалою EСTS (виставляється деканатом); ** – додаткові бали згідно з п. 3.5

^ Національний лісотехнічний університет України


Факультет _________ Група _____________ Семестр ___________ Кафедра ________________________

Лектор ________________________ Викладачі, які ведуть лабораторні (практичні, семінарські тощо) заняття ___________________________

Дати проведення контрольних заходів: КЗ1 __________________ ; КЗ2 __________________ ; ЗК __________________


Залікова відомість № ___________ (для дисциплін, що закінчуються диференційованим заліком)


№ з/п

Прізвище та

ініціали

Модульні оцінки

Залікова оцінка

Семестрова оцінка

СО = СМО або СО = ЗО

Підпис

викла­дача

ЗМ1

ЗМ2

Додаткові бали

СМО=

МО1+

МО2

ПК=

ПК1+

ПК2

ЗК

ЗО=

ПК+

ЗК

За

100-бальною шкалою

У

державній

шкалі

(прописом)

За

шкалою

ECTS

(*)

Години пропуску

за ЗМ1

ПК1

МО1=

ПК1+

КЗ1

Години пропуску

за ЗМ2

ПК2

МО2=

ПК2+

КЗ2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Андріїв А.Д.


2.

Боднар І.І.


Максимальна кількість


Примітка. Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення (до 10 балів) входять у СМО


Загальна кількість: відмінно –

добре –

задовільно –

незадовільно –

не атестовано –


Умовні позначення: ПК1, ПК2, ПК – поточний контроль (max 40 балів); КЗ1, КЗ2 – контрольний захід; МО1, МО2 – модульні оцінки; СМО – сумарна модульна оцінка; ЗК – заліковий контроль (max 60 балів); ЗО – залікова оцінка; СО – семестрова оцінка; Пропуски занять – це кількість годин, пропущених студентом зі всіх аудиторних занять; * – оцінка за шкалою EСTS (виставляється деканатом); ** – додаткові бали згідно з п. 3.5


Положення підготовлене комісією у складі:


1. Тушницький О.П., проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, голова науково-методичної ради університету.

2. Адамовський М.Г., перший проректор з науково-педагогічної роботи.

3. Борис М.М., керівник навчально-методичного відділу.


Схвалено науково-методичною радою університету 12 травня 2011 року (Протокол №3).Схожі:

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України від 23 січня 2004 р. №48 Вступ
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про порядок оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Херсонському державному університеті
України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» та від 16. 10. 2009 №943 «Про запровадження...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно модульній системі підготовки фахівців // Освіта. 2004. 11 лютого. С. 4 Гамзюк М
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно модульної системи організації навчального процесу: Наказ №48, 23. 01. 04 р.//...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Форми контролю І система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Ш, М, бс, ттр гірничо-геологічного факультету, спеціальностей тм, мвс, мех механічного факультету, спеціальностей мчм, омт, то, пм,...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011 iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи