Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р icon

Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Скачати 121.88 Kb.
НазваПоложення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Дата13.10.2012
Розмір121.88 Kb.
ТипПоложення


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Державний вищий навчальний заклад


НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Ректор

студентів

____________________ І. Гайдук ____________________ Ю. Туниця

“_____”_______________ 2011 р. “_____”_________________ 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор практичної підготовки та сприяння

працевлаштуванню студентів і випускників

Національного лісотехнічного університету України


Cхвалено на засіданні Вченої

ради університету

30 червня 2011 р.

Протокол №6

Це Положення розроблено на підставі Законів України “Про вищу освіту”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України”, “Про зайнятість населення”, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992 “Про порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р “Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №404 від 27.04.2011 р. “Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників”, а також Статуту університету і регламентує загальні управлінські засади функціонування сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (далі – Сектор) у структурі навчально-методичного відділу (НМВ) університету.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це Положення регламентує діяльність Сектора щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Національного лісотехнічного університету України з метою реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем.

1.2. Вимоги даного Положення розповсюджуються на співробітників Сектора, а також співробітників кафедр і структурних підрозділів університету, що беруть участь в організації практичного навчання та працевлаштування студентів і випускників НЛТУ України.

1.3. Сектор для виконання своїх завдань співпрацює з факультетами та ІЕЕ, з відділом кадрів, профспілковим комітетом студентів, студентською радою університету та іншими студентськими громадськими організаціями. Роботу із працевлаштування студентів та випускників на факультетах забезпечують заступники деканів.

1.4. Сектор планує та організовує процес професійно-практичної підготовки студентів університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю його проведення, здійснює діяльність щодо сприяння працевлаштуванню випускників та студентів університету, проводить моніторинг працевлаштування випускників (на підприємствах, в установах, організаціях тощо), надає допомогу замовникам у доборі необхідних їм фахівців, сприяє вторинній зайнятості студентської молоді у вільний від навчання час, а також веде облік і звітність з питань практики та працевлаштування.

1.5. Сектор створюється і ліквідовується наказом ректора. Ректором затверджується структура і штатна чисельність сектора.

1.6. Сектор очолює керівник. Працівники сектора призначаються на посаду і звільняються з посад наказом ректора на підставі подання керівника НМВ.

1.7. Керівник Сектора звітується про свою діяльність перед ректором, першим проректором, проректором з науково-педагогічної роботи та керівником НМВ, а у своїй роботі безпосередньо підпорядковується керівникові НМВ університету.

1.8. Права та обов’язки працівників Сектора визначаються посадовими інструкціями, розробленими керівником НМВ відповідно до чинного законодавства та затвердженими ректором.

1.9. Робота Сектора будується на основі типової документації вищих закладів освіти і регламентується відповідними річними планами.

1.10. У своїй практичній діяльності Сектор керується вимогами чинного законодавства України, наказа­ми та інструктивними документами Міністерства освіти і науки, Статутом університету, рішеннями Вченої і науково-методичної рад університету, наказами і розпорядженнями ректора та цим Положенням.


^ 2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ


2.1. Основними завданнями Сектора є:

- сприяння у якісній практичній підготовці та працевлаштуванню студентів та випускників;

- вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти у галузі професійно-практичної підготовки студентів та забезпечення зайнятості студентської молоді;

- проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює університет;

- координація діяльності факультетів, ІЕЕ та кафедр щодо створення узагальнених навчально-методичних рекомендацій для оптимізації процесу організації і проведення усіх видів практики та працевлаштування студентів;

- координація діяльності факультетів, ІЕЕ та кафедр щодо забезпечення якісної професійно-практичної підготовки студентів, їх працевлаштування у вільний від навчання час та після закінчення ними університету, а також визначення шляхів вдосконалення усіх видів практик та працевлаштування студентів;

- налагодження співпраці та забезпечення координації дій з державною службою зайнятості населення, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, та організаціями, які виступають потенційними роботодавцями, із питань працевлаштування студентів та випускників, а також оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

- здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;

- забезпечення студентів та випускників інформацією про можливість і умови працевлаштування на основі укладених договорів, окремих заявок і оголошень в засобах масової інформації;

- інформування студентів і випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

- сприяння в організації і проведенні усіх видів практик на факультетах та ІЕЕ;

- розроблення і ведення супровідної документації, підготовка звітних даних університету з питань організації і проведення практик студентів та їх працевлаштування;

- участь в організації університетом презентацій підприємств, компаній, фірм та інших суб’єктів господарювання і управління;

- участь у ярмарці кар’єр;

- оформлення карток працевлаштування випускників за формою №1;

- видачу випускникам скерування на роботу за формою №2;

- оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування за формою №3;

- підготовка та внесення на розгляд ректорату пропозицій для вдосконалення планування та організації практик і працевлаштування студентів та випускників університету.

^ 2.3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь в плануванні та організації проведення факультетами та ІЕЕ усіх видів практик студентів університету;

- перевіряє учбові плани спеціальностей (види практики, обсяг, терміни проведення) та навчально-методичні комплекси усіх видів практик на їх відповідність вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти;

- бере участь в організації та проведенні методичних семінарів з питань планування і організації практик;

- бере участь в роботі кафедр і факультетів з питань організації та проведенням практик, а також у зборах щодо проведення практик студентів денної та заочної форм навчання;

- контролює наявність та стан підготовки на факультетах та в ІЕЕ наскрізних і робочих програм практик студентів денної та заочної форм навчання.

- створює і веде базу даних підприємств, установ і організацій, що є базами проведення практик студентів університету;

- укладає, а також контролює на факультетах і в ІЕЕ наявність та правильність оформлення договорів про проведення практик між НЛТУ України та базами практик;

- перевіряє разом з деканатами, ІЕЕ, відділом охорони праці та техніки безпеки і відповідними службами АГЧ стан проходження різних видів практик студентами університету денної форми навчання та контролює забезпечення на базах практик необхідних умов праці та побуту студентів, а також проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

- складає звіт про хід і результати проведення практик студентів денної і заочної форм навчання з аналізом їх успішності;

- готує уніфіковані форми, бланки і звітні документи з організації і проведення практик студентів університету, контролює наявність та правильність оформлення звітної документації з усіх видів практик;

- здійснює листування з управліннями освіти і науки облдержадміністрацій, відділами освіти міських рад, підприємствами, організаціями, службами зайнятості з питань надання місць працевлаштування студентів у вільний від навчання час та після закінчення університету;

- забезпечує випускників достовірною і повною інформацією про наявні вакансії, надає випускникам допомогу в підборі роботи відповідно до отриманої кваліфікації;

- бере участь в організації і проведенні зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (“Дні кар’єри”, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);

- запроваджує системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і університетом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;

- узагальнює інформацію деканатів та ІЕЕ щодо працевлаштування випускників;

- вивчає динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надає відповідні пропозиції керівництву університету;

- створює бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Сектора щодо працевлаштування, накопичує банк потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників;

- надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);

- організує роз’яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

- надає консультації студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті університету;

- здійснює моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;

- планує і координує роботу факультетів, інституту екологічної економіки (ІЕЕ), випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;

- інформує деканати, ІЕЕ та випускові кафедри про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

- надає консультації випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації для прискорення подальшого працевлаштування;

- налагоджує тісну співпрацю з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

- сприяє залученню підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.

- щорічно інформує керівництво університету та студентів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах;

- готує пропозиції із вдосконалення планування і організації практик студентів та працевлаштування випускників університету.


^ 3. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


3.1. Співробітники сектора мають право:

- розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи факультетів, ІЕЕ та випускових кафедр з питань організації практики студентів та працевлаштування студентів і випускників;

- координувати роботу факультетів, ІЕЕ та кафедр з питань організації працевлаштування та практик;

- робити запити і отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів університету інформацію з питань, що входять до компетенції сектора;

- вносити керівництву університету пропозиції у вигляді проектів з питань, що входять до компетенції сектора;

- брати участь в роботі всіх підрозділів університету, де обговорюються і вирішуються питання діяльності сектора;

- створювати робочі групи для опрацьовування методичного і організа-ційного забезпечення практик студентів університету і брати в них участь;

- залучати, за узгодженням з керівництвом університету, структурні підрозділи до участі в заходах щодо здійснення в повному обсязі завдань, покладених на сектор;

- давати роз’яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять до компетенції сектора;

- контролювати роботу структурних підрозділів університету з питань практик студентів університету.

3.2. ^ Керівник сектора також має право:

- подавати керівництву університету пропозиції про заохочення співробітників, що відзначилися, і про накладення стягнень на співробітників, що не дотримувалися трудової та виробничої дисципліни.

- бути представником в установленому порядку від університету з питань, що відносяться до компетенції сектора у взаєминах з державними органами влади, а також іншими підприємствами, організаціями та установами.

- готувати угоди, договори із сторонніми юридичними особами з питань проходження практик студентами і працевлаштування випускників університету.

- візувати документи, пов’язані з плануванням та організацією практик студентів університету (проекти наказів, положень, інструкцій та інших документів, які стосуються питань планування і проведення практик студентів, підлягають обов’язковому узгодженню з СППіСП).

3.3. ^ Керівник сектора персонально несе відповідальність за якість і своєчасність виконання сектором функцій, зокрема за:

- організацію діяльності сектора з виконання завдань і функцій, покладених на сектор;

- організацію у секторі оперативної і якісної підготовки і виконання документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій;

- дотримання чинного законодавства України в процесі керівництва сектором;

- підбір, розстановку і діяльність співробітників сектора;

- відповідність чинному законодавству візованих ним проектів наказів, інструкцій, положень та інших документів;

- складання, затвердження і своєчасне подання достовірної інформації та звітів про роботу сектора;

- своєчасне і якісне виконання доручень керівництва університету.

3.4. Відповідальність співробітників сектора встановлюється їх посадовими інструкціями.


^ 4. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ СЕКТОРА


Фінансування заходів Сектора щодо практик і сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (тренінги, семінари-практикуми, “Дні кар’єри”, науково-практичні конференції тощо) здійснюється за рахунок коштів університету на підставі кошторису, затвердженого ректором, в установленому законодавством порядку та також інших джерел, не заборонених законодавством України.


Керівник навчально-методичного

відділу М.М. Борис


Начальник відділу кадрів І.С. Лех


Начальник юридичного відділу Л.М. Цюпка


Голова студентської ради А.Г. Безкоровайний

Схожі:

Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників 2011
Положення) встановлює загальні засади роботи, структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників центру...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПлан дій щодо покращення ситуації із працевлаштуванням випускників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Тернопільського національного педагогічного...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПлан дій щодо покращення ситуації із працевлаштуванням випускників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Тернопільського національного педагогічного...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників
Положення) встановлює загальні засади роботи, структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників центру...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПоложення про центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів І випускників 2011
move to 0-16752140
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПоложення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету
Ндс створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора зну за пропозицією Вченої ради зну
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" наказую: Затвердити Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників,
move to 0-17891262
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р icon«затверджу ю»
Бюро сприяння працевлаштуванню студентів І випускників створене з метою сприяння реалізації права студентів І випускників на працю...
Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р iconПро затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи