Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що icon

Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Скачати 176.9 Kb.
НазваРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Дата19.02.2014
Розмір176.9 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

кафедра залізничного транспорту


РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів V курсу, що

навчаються по спеціальності 7.100501)


З А т в е р ж д е н о

на засіданні кафедри

залізничного транспорту

Протокол № __ від ________р.


Луганськ 2010 р.

УДК 625.282

Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 7.100501)/ Уклад. О.Л.Ігнатьєв. - Луганськ: Вид-во Східноукр. націон. ун-ту ім. В. Даля, 2010. - 16 с.


Передбачає забезпечення єдиного комплексного підходу до організації і проведення виробничої практичної підготовки, системності, безперервності і спадкоємності навчання студентів. Зазначено основні організаційно-економічні аспекти виробництва, з якими студенти зобов'язані ознайомитися в ході проходження переддипломної практики.


Програму розробив: О.Л.Ігнатьєв, доц.


Рецензент: М.І. Горбунов, проф.


Відповідальний за випуск О.Л.Голубенко, проф.
^

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Переддипломна практика - завершальна ланка теоретичної і практичної підготовки студента і перший етап дипломного проектування. Ця практика є основою підготовки майбутнього фахівця - інженера-механіка. Під час проходження переддипломної практики студенти знайомляться з організаційною структурою і виробництвом підприємства, вивчають конструкторсько-технологічні, економічні, екологічні і науково-дослідницькі аспекти виробництва.
^

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Переддипломна практика студентів денної форми навчання проводиться в десятому семестрі після здачі всіх іспитів і заліків, у тому числі державного екзамену зі спеціальності.

Проводиться вона в лютому-березні протягом шести тижнів за місцем майбутньої роботи випускників.

Керівниками переддипломною практикою призначаються фахівці від підприємства і кафедри.

Керівник практики від кафедри забезпечує загальне керівництво практикою, контроль за її ходом, надає методичну допомогу керівникам практики від підприємства, консультує студентів з питань переддипломної практики, організує теоретичні заняття, групові екскурсії і т.п. Крім того, він контролює виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, здійснює контроль за нормальними умовами праці і побуту.

Керівник практики від підприємства забезпечує проходження практики відповідно до дійсної програми, створює необхідні умови для одержання студентами знань за фахом, для знайомства зі спеціальною літературою, технічною і конструкторською документацією, допомагає в підборі матеріалів за темою дипломного проекту, забезпечує і контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку і норм техніки безпеки.

У період проходження практики студенти беруть участь у роботі тієї групи (відділу, бюро), куди вони призначені, і виконують завдання керівника групи (відділу, бюро). Тим студентам, що брали активну участь у науково-дослідницькій роботі на кафедрі, при проходження практики рекомендується робота, зв'язана з дослідженнями, випробуваннями вузлів і агрегатів засобів рейкового транспорту (ЗРТ) в умовах підприємства або на спеціалізованих стендах кафедри.

Перед початком практики всім студентам видаються індивідуальні завдання на переддипломну практику і завдання на дипломне проектування керівником дипломного проектування.

Працюючи у відділах, цехах і лабораторіях підприємства, студент у період усієї практики займається збором необхідного матеріалу для дипломного проекту і працює над дипломним проектом.

Одночасно студенти ведуть щоденники, у яких щодня фіксують зроблену роботу. Керівники практики від підприємства і кафедри регулярно контролюють ведення щоденника і вірогідність зроблених записів. Коли практика довершена, щоденник підписує керівник від підприємства. У відділі технічного навчання підприємства щоденник завіряється печаткою і представляється студентом на кафедру разом зі звітом про практику. Керівник від підприємства в щоденнику практики пише на кожного студента коротку характеристику й оцінює його роботу в період проходження практики.
^

1.1. Права й обов'язки студентів


При проходженні переддипломної практики студент зобов'язаний:

 • цілком виконувати завдання, передбачені програмою практики й індивідуальні завдання;

 • підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку;

 • вивчити і строго дотримувати правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • брати участь у раціоналізаторській і винахідницькій роботі; відповідати за виконувану роботу і її результати нарівні зі штатними працівниками;

 • регулярно вести щоденник практики;

 • підготувати письмовий звіт про проходження практики і здати його.

Студент на переддипломній практиці має право: користуватися бібліотекою і технічною документацією підприємства; одержувати консультації по цікавлячих питаннях у фахівців підприємства; активно і творчо брати участь в обговоренні і рішенні завдань у групі (відділі, бюро) призначення.

За порушення правил внутрішнього розпорядку, охорони праці і техніки безпеки студенти одержують відповідні стягнення в наказі по підприємству, про що повідомляється ректору інституту. За грубі або систематичні порушення зазначених правил студенти відстороняються від подальшого проходження практики і рішенням кафедри залізничного транспорту представляються до відрахування з інституту.
^

1.2. Виконання завдань, оформлення і захист звіту


Крім виконання завдань керівника за місцем призначення, студенти в ході переддипломної практики повинні підібрати і систематизувати літературу з усіх питань дипломного проекту. Обов'язковим є ознайомлення з новинками технічних рішень за темою дипломного проекту по реферативних журналах і патентних джерелах за останні 3-4 роки.

У період практики студенти також виконують попередні розрахунки за темою дипломного проекту, обґрунтовують і вибирають конструктивні схеми і характеристики вузлів, агрегатів і всього локомотива в цілому, розробляють ескізи вузлів, деталей. Як вихідні матеріали можуть бути використані заводські креслення і розрахунково-пояснювальні записки.

За час проходження практики необхідно виконати, в основному, техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту за завданням і програмою кафедри "Економіка виробництва". Необхідно також розробити комплекс заходів щодо дотримання на проектному ЗРТ норм охорони праці і техніки безпеки, зі захисту обслуговуючого персоналу та устаткування від зброї масової поразки, висвітити питання екології.

Усі матеріали, зібрані під час практики, і власні висновки повинні бути оформлені студентом у виді звіту. У ньому варто освітити всі питання, викладені в розділі "Зміст практики", з викладом, по можливості, власних пропозицій з поліпшення конструкцій і технології виготовлення вузлів локомотива, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції і поліпшенню її техніко-економічних показників.

До звіту необхідно прикласти копії розроблених креслень, ескізи, розрахунки, схеми й інші матеріали, передбачені індивідуальним завданням на практику і темою дипломного проекту, а також завданнями з економіки, охороні праці, стандартизації, цивільній обороні й екології.

Обсяг звіту 40-50 сторінок рукописного або друкованого тексту на аркушах стандартного формату А4, розміром 210х297 мм.

До оформлення звіту про переддипломну практику пред'яв­ляються такі ж вимоги, як і до розрахунково-пояснювальної записки дипломного проекту. Тому рекомендується попередньо ознайомитися з розробленими на кафедрі залізничного транспорту методичними вказівками до дипломного проектування, де докладно викладаються правила оформлення тексту, малюнків, списку використаної літератури і т.д. Зразок оформлення титульного листа вивішується на кафедрі. Звіт повинен мати тверду палітурку, на лицьову сторону якої наклеюється титульний лист.

Звіт повинний бути оформлений до кінця проходження практики, перевірений і підписаний студентом, а потім - керівниками практики від підприємства й університету (за умови виконання вищевказаних вимог).

Складання звіту регулярно контролюється керівниками практики. До звіту додається щоденник практики.

По закінченні практики кожен студент захищає звіт перед комісією на кафедрі залізничного транспорту. До складу комісії входять керівники практики і ведучі викладачі кафедри. Захист відбувається у формі індивідуальної бесіди комісії зі студентом. За результатами захисту комісія виставляє диференційовану оцінку і заносить її в екзаменаційну відомість. При визначенні оцінки враховуються якість і міцність отриманих знань, виконання індивідуального завдання, оформлення звіту, обсяг зібраних матеріалів за темою дипломного проекту, а також виробнича робота в період практики, трудова дисципліна і т.ін.

Студенти, що успішно захистили звіт про практику, допускаються до дипломного проектування. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, або одержали негативний відзив керівника чи незадовільну оцінку на заліку з практики, рішенням кафедри залізничного транспорту представляються до відрахування з інституту.
^

2. МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Мета практики - безпосередня підготовка майбутнього фахівця до самостійної роботи на посаді інженера-механіка відповідно до кваліфікаційної характеристики; збір матеріалів для дипломного проекту; поглиблення і закріплення теоретичних знань; придбання досвіду виховної роботи в колективі.

Задачі практики: закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами при вивченні всіх спеціальних дисциплін; вивчення, збір, систематизація й аналіз даних по конструкціях ЗРТ і транспортного устаткування, їхнім компонуванням, технологічним процесам, системам і засобам автоматизації; збір інформації з удосконалювання конструкції локомотивів і економічно доцільним виробничим процесам, які можна використовувати при дипломному проектуванні; вивчення організації робочих місць на автоматичних лініях і комплексно-механізованому устаткуванні; вивчення і збір даних з питань економіки виробництва; аналіз техніко-економічних показників, організації керування виробництвом; вивчення організації науково-дослідної, проектно-конструкторської, раціоналізаторської і винахідницької роботи у відділах і цехах підприємств; знайомство з нормалями, зі спеціальною технічною літературою, авторськими посвідченнями за темою дипломного проекту; вивчення питання охорони праці і навколишнього середовища на підприємстві; придбання досвіду проведення політико-виховної й організаторської роботи в робітничих колективах. У результаті проходження практики студенти повинні:

 • знати перспективи розвитку підприємства і галузі; побудову і забезпечення автоматизованих систем управління виробничих об'єднань і підприємств, науково-дослідних і проектних організацій; наукові основи управління виробництвом; особливості управління виробництвом; особливості математичного моделювання і розрахунок оптимальних схем автоматичного управління складними об'єктами; методи наукового пошуку і планування експерименту; основи техніко-економічного аналізу й обґрунтування науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих витрат у промисловості на створення могутніх магістральних локомотивів, технологічну характеристику виробництва, прогресивні технологічні процеси, технологію гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ); основні шляхи прискорення розробки і впровадження нової техніки в умовах ринкових відносин; діючі ДСТ, нормалі, методики й інструкції на проектування, виготовлення досвідчених зразків локомотивів, транспортних засобів, складання конструкторсько-технологічної документації; організацію винахідницької і патентно-ліцензійної роботи; міри запобігання забруднення навколишнього середовища при виробництві засобів рейкового транспорту; правила охорони праці, техніки безпеки, санітарії; соціологічні аспекти роботи в колективі;

 • уміти ставити і вирішувати конкретні задачі з розробки й удосконалювання локомотивів і технологічних процесів з урахуванням комплексного підходу до їх створення; виконувати теоретичні й експериментальні дослідження окремих вузлів і агрегатів локомотива зі складанням і реалізацією програми на ЕОМ; проводити з використанням ЕОМ теоретичні, а також експериментальні дослідження статичних і динамічних характеристик систем автоматичного регулювання; здійснювати раціональний вибір схемних рішень, параметрів локомотивів; проводити техніко-економічні обґрунтування прийнятих параметрів; розробляти локомотиви з забезпеченням високих вимог за енергетичними показниками, технологічності, надійності і довговічності; забезпечувати надійну й економічну експлуатацію локомотивів;

 • мати навички організаторської роботи; керівника колективу ділянки, цеху, відділу, бюро; роботи з ЕОМ; роботи зі складання оргтехпланів; роботи в напрямку НОП, стандартизації і контролю якості продукції.
^

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Зміст переддипломної практики визначається її метою і задачами, перерахованими вище. При проходженні практики необхідно приділяти увагу ряду нижчеперелічених питань.
^

3.1 Проектування, виготовлення й випробування ЗРТ


Необхідно вивчити:

 • порядок розробки проектів нових ЗРТ і модернізації старих, що випускаються; порядок узгодження завдання на проектування, виконання ескізного, технічного і робочого проекту і перелік основної конструкторської документації, яка при цьому розробляється; порядок узгодження креслень і іншої конструкторської документації з технологічними й іншими, службами підприємства; технологічна підготовка виробництва; методику виконання міцносних, динамічних і техніко-економічних розрахунків основних вузлів ЗРТ; розрахункові режими і напруги, що допускаються, в елементах відповідальних деталей; досвід застосування сучасної обчислювальної техніки в інженерних розрахунках;

 • умови експлуатації локомотивів, умови роботи вузлів і. деталей на ЗРТ; матеріали, що застосовуються в СРТ; заміна металів пластмасами; експериментальну базу підприємства; методи випробувань і контролю експлуатаційної надійності вузлів і деталей;

 • нормалізацію, уніфікацію, стандартизацію і взаємозамінність вузлів і деталей локомотивів, нормоконтроль; спеціалізацію і кооперування локомотивобудівельних підприємств; техніко-економічні показники, за якими оцінюється локомотив, і шляхи їхнього істотного поліпшення; перспективи розвитку ЗРТ, порівняння показників локомотивів, що випускаються даним підприємством, з іншими вітчизняними і закордонними локомотивами.
^

3.2 Індивідуальні завдання


Кожен студент, крім загальних питань, передбачених програмою, одержує і виконує індивідуальне завдання. Тема його, як правило, органічно зв'язана з темою дипломного проекту. Робота студента повинна бути спрямована на розробку агрегатів і вузлів, що мають поліпшені виробничі або експлуатаційні показники, які у результаті дають позитивний ефект. В індивідуальні завдання включаються розробка і впровадження одного або декількох актуальних для підприємства або кафедри питань.
^

3.3 Економіка й організація виробництва


Необхідно вивчити: організаційну структуру підприємства і функції підрозділів; технічні служби підприємства і їхні функції; організаційну структуру конструкторського відділу з технічними службами; економічні показники, за якими оцінюється діяльність відділу, цеху, заводу; схему керування конструкторським відділом, цехами, підприємством у цілому; порядок розробки планів економічного і соціального розвитку підприємства й особливості цього процесу в нових умовах господарювання, маркетингу, менеджменту і ринку збуту; особливості організації оплати і стимулювання праці і виробництва в нових умовах господарювання; методи керування, диспетчеризації і контролю виконання виробничих завдань; застосування автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ) на підприємстві; систему планування й економічного стимулювання в конструкторському відділі й інших службах підприємства; нормування й оплату праці інженера-конструктора, інженера-дослідника.

Особлива увага повинна бути звернена на економічну доцільність й ефективність конструкцій, що розробляються. З цією метою необхідно глибоко вивчити: способи техніко-економічного обґрунтування нових конструкцій, які застосовуються на даному підприємстві; види і величини витрат на виготовлення і зборку вузлів ЗРТ; вартість кооперованих постачань; методику попередньої калькуляції виробу; калькуляцію собівартості продукції і визначення ціни ЗРТ; заходу, реалізовані на підприємстві для зниження собівартості продукції.

За час практики студент повинний підібрати необхідні дані для виконання економічної частини дипломного проекту.
^

3.4 Технологія виготовлення, зборки і модернізації ЗРТ


У період проходження практики студент зобов'язаний глибоко вивчити організацію технологічної служби на підприємстві, взаємозв'язок конструкторського відділу з технологічним. Особливу увагу варто звернути на рішення задач механізації й автоматизації виробництва, на вимоги до технологічності конструкцій як серійних, так і дослідних ЗРТ, на застосування прогресивної передової технології виготовлення і зборки, питання ремонту і модернізації вузлів і агрегатів ЗРТ. Кожен студент повинен вивчити технологічні особливості виробництва окремих вузлів СРТ, зборки екіпажних частин, загальної зборки СРТ (наприклад, локомотива) і передачі його на випробування. Крім цього, кожен студент зобов'язаний вивчити питання технології вузла, що розробляється, за спеціальним завданням дипломного проекту.

Вивчення технології виробництва і зборки ЗРТ здійснюється за допомогою спеціального циклу лекцій, екскурсій і в індивідуальному порядку.
^

3.5 Наукова організація праці


У період проходження практики студенти повинні вивчити:

 • упровадження наукової організації праці в конструкторському відділі, у лабораторіях і цехах; раціональне розміщення устаткування і відповідність його виконуваним функціям; організацію робочих місць конструкторів, технологів, дослідників, упровадження прогресивних методів проектування з застосуванням ПЭВМ, друкувальних і розмножувальних пристроїв; застосування сіткового планування при проектуванні, технологічній підготовці і виготовленні нових ЗРТ або окремих вузлів.
^

3.6 Науково-дослідна, раціоналізаторська і винахідницька робота


У період практики необхідно ознайомитися: з напрямком дослідницьких робіт, проведених на підприємстві; з устаткуванням лабораторій, дослідних цехів, ділянок, окремих стендів; з методами організації і проведення досліджень (вимірювальною апаратурою, плануванням експерименту, документаціэю, обробкою й аналізом дослідних даних і т.п.); з методикою спеціальних випробувань ЗРТ (реостатними, пробіговими, здавальними); з використанням ПЭВМ у дослідницькій роботі на підприємстві.

Студенти повинні вивчити організацію винахідницької і раціоналізаторської роботи на підприємстві. Особливо цінним результатом виробничої практики є подача студентами раціоналізаторських пропозицій і прийняття їх до реалізації на підприємстві, а також оформлення і подача заявок на передбачуваний винахід.
^

3.7 Охорона праці, протипожежна техніка і питання охорони навколишнього середовища


У період практики студенти повинні підібрати матеріал до розділу "Охорона праці" дипломного проекту, для чого необхідно вивчити: основні правила техніки безпеки і норми виробничої санітарії для конкретного технологічного устаткування, процесам і. технології виробництва;. вимоги системи стандартів безпеки праці (ССБП ) при проектно-конструкторських роботах; застосування діючих норм і правил, вимог ССБП при проектуванні устаткування; методи аналізу шкідливих і небезпечних факторів виробництва; способи захисту від шкідливих і небезпечних факторів; будівельно-планувальні, технічні й організаційні міри забезпечення безпеки праці; методи розслідування, обліку, аналізу і попередження виробничого, травматизму; методи забезпечення протипожежної безпеки; методи оцінки економічної ефективності заходів з охорони праці.

При розробці в дипломному проекті питань охорони навколишнього середовища необхідно мати на увазі таке: характеристику і масштаби забруднення повітряного середовища; характеристику шумового, теплового, радіаційного забруднення навколишнього середовища; характеристику забруднення середовища твердими відходами; методи запобігання, уловлювання й утилізації промислових викидів; соціально-економічну оцінку заходів захисту навколишнього середовища.

У результаті виконання практики студенти повинні вміти: застосовувати вимоги правил безпеки, норм виробничої санітарії, ССБП при виконанні проектно-конструкторських робіт; проводити якісну і кількісну оцінку небезпечних і шкідливих факторів; обґрунтувати вибір методів і засобів забезпечення безпечних і здорових умов праці, а також оволодіти навичками комплексної оцінки умов праці на підприємстві і розробки методів і засобів забезпечення безпеки праці.
^

4. НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ Й ЕКСКУРСІЇ


У період проходження переддипломної практики для студентів організуються лекції, бесіди й екскурсії. Заняття й екскурсії проводяться провідними спеціалістами підприємства. Теми занять включають питання проектування, розрахунку, економічного обґрунтування, виготовлення й випробування конструкцій, питання наукової організації праці і його охорони, питання керування, інженерної психології, охорони природи, правові і т.п. Зокрема, обов'язковим є проведення двох циклів лекцій: "Патентування і патентний аналіз конструкцій" і "Технологічні особливості виробництва і зборки окремих вузлів ЗРТ".

Для загального ознайомлення студентів з підприємством, з роботою різних цехів і служб, для вивчення технологічних процесів, устаткування й організації виробництва проводяться організаційні екскурсії. Обов'язкове проведення екскурсій на суміжні підприємства, на випробувальні станції, в обчислювальні центри і науково-дослідні лабораторії.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ


1. Апанович Н.Г. і ін. Конструкція, розрахунок і проектування тепловозів. - М.: Машино–будування, 1969. - 388 с.

2. Бородулин И.П. і ін. Тепловози. - М.: Машинобудування, 1976. - 544 с.

Конструкція і динаміка тепловозів/ Під ред. В.Н. Іванова. - М.: Транспорт, 1974. -476 с. .

3. Медель В.Б. Рухомий склад електричних залізниць. - М.: Транспорт, 1974. - 232 с.

4. Тищенко А.И. Довідник по електрорухомому складі, тепловозам і дизель потягам: У 2 т. -М.: Транспорт, 1976. - Т.1, Т.2. - 432 с.

5. Камаев А.А. і ін. Конструкція, розрахунок і проектування локомотивів. - М.: Машино–будування, 1981. - 351 с.


^ КАЛЕНДАР - ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Найменування робіт

Кількість днів

1. Інструкція з техніки безпеки й охороні праці. Ознайомлення з підприємством. Представлення керівникам практики.

1

2. Робота на штатній посаді інженера-конструктора, інженера-дослідника або їхніх дублерів

10

3. Лекції по патентуванню, технології, організації виробництва, НОТ

2

4. Екскурсії в музей історії підприємства, цехи і лабораторії

1

5. Підбор матеріалів до дипломного проекту (розробка креслень, ескізів, розрахунки, знайомство з патентами, стандартами і т.п.)

6

6. Вивчення питань економіки й організації виробництва

3

7. Вивчення питань охорони праці на підприємстві, цивільної оборони й екології

3

8. Оформлення звіту про практику

2

9. Здача літератури і майна підприємства

1

10. Захист звіту про практику. Залік

1

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОСТОЧНОУКРАИНУСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ РЕЙКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

^ КАФЕДРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


ЗВІТ

по переддипломній практиці


Студента групи РТ-111 Петрова И.С.


Керівник дипломного проекту ст. препід. Тасанг Э.Х.

Керівник практики

від інституту доц. Ігнатьєв О.Л.


Керівник практики від підприємства Костенко П.П.


Луганськ, 2010


Навчальне видання


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів V курсу,

що навчаються по спеціальності 7.100501)


Укладачі ІГНАТЬЄВ Олег Леонідович

Редактор

Техн. редактор

Оригінал-макет


Підписано в друк ____________

Формат 60х84 1/16. Папір друкар.

Гарнітура Тіmes.

Друк офсетний. Усл. печ. л.______.

Уч.-изд. л. _____ Тираж _____экз. Видавництво № _______.

Замовлення № _____. Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20,а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.uaСхожі:

Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconПрограма переддипломної практики для студентів VІ курсу факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconРобоча програма
Програма та робоча програма проведення переддипломної практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 5...
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconРобоча програма виробничої переддипломної практики для студентів V курсу напряму підготовки 050102 для спеціальності економічна кібернетика
move to 0-465692
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconРобоча програма виробничої переддипломної практики для студентів V курсу напряму підготовки 050102 для спеціальності економічна кібернетика
move to 0-465693
Робоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи