Методичні вказівки до виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка1/2
Дата13.10.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи №1 з дисципліни “Основи теорії електричних кіл” для студентів спеціальності 8.090.701 “Радіотехніка” заочної форми навчання
2003


Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності 8.090.701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / Укл.: Е.В.Власенко, В.О.Чикіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2003-43с.


Укладачі: Е.В.Власенко, доцент, канд. техн. наук,

В.О.Чикіна, ст. викладач.


Рецензент: В.М.Немикіна, доцент, канд. техн. наук.


Відповідальний

за випуск: Е.В.Власенко, доцент, канд. техн. наук.


Експерт: М.М.Кас'ян, доцент, канд. техн. наук.


Затверджено

на засіданні кафедри

"Теоретичної та загальної електротехніки"


Протокол № 3 від 6.11.2003


ЗМІСТ

1 Загальні методичні вказівки....................................................................4

2 Навчальний графік вивчення дисципліни .............................................6

3 Завдання на контрольну роботу №1 .......................................................9

Задача 3.1 Аналіз електричного кола постійного струму .......................9

Задача 3.2 Розрахунок одиночних коливальних контурів ....................10

3.2.1 Послідовний коливальний контур ..................................................10

3.2.2 Паралельний коливальний контур .................................................12

4 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи .....................13

4.1 Електричне коло постійного струму .................................................13

4.2 Послідовний коливальний контур .....................................................20

4.3 Паралельний коливальний контур ....................................................29

Рекомендована література ........................................................................37

Додаток А Титульний лист контрольних завдань..................................38

Додаток Б....................................................................................................39

Додаток В Схеми послідовних коливальних контурів..........................42

Додаток Г Схеми паралельних коливальних контурів..........................43


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Методичні вказівки призначені для допомоги студентам заочної форми навчання у їх самостійній роботі з навчальною літературою, в опануванні теоретичних і практичних знань з курсу "Основи теорії електричних кіл"(ОТЕК).

Вивчення курсу ОТЕК повинно відбуватися систематично та супроводжуватися складанням докладного конспекту. Після вивчення теорії треба самостійно розв'язати декілька задач з цієї теми. Це сприяє кращому розумінню та закріпленню теоретичних знань, а також набуттю навичок їх практичного використання.


    1. ^ Зміст та об'єм контрольної роботи


Контрольна робота складається з пояснювальної записки об'ємом 20...25 сторінок, включаючи рисунки, графіки, таблиці, додатки.

Зміст пояснювальної записки:

- титульний лист (приклад надано у Додатку А);

- завдання до контрольної роботи;

- суть пояснювальної записки: (пояснення до розрахунків та розрахунки);

- висновки;

- перелік літературних джерел;

- додатки.


1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи


1.2.1 Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Ніяких виправлень у початковому тексті робити не можна!

1.2.2 Виправлення помилок треба робити в зошиті після зауважень викладача.

1.2.3 Пояснювальна записка повинна бути оформлена у відповідності з вимогами Державного стандарту та СТП 15-16 ЗДТУ (книга 630).

1.2.4 Похибки у розрахунках не повинні перевищувати 5%.

1.2.5 Основні етапи розрахунків повинні мати достатньо докладні пояснення.

1.2.6 Номер варіанта завдання обирають за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента . Якщо номер варіанта більший за 30 , тоді номер схеми обирають за кількістю одиниць, а вихідні дані - за кількістю десятків у двох останніх цифрах номера залікової книжки. Наприклад: варіант 57. Номер рисунка схеми буде із варіанта 7, а вихідні дані із варіанта 5.  1. ^ НАВЧАЛЬНИЙ ГРАФІК ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Курс ОТЕК для студентів спеціальності 8.090.701 "Радіотехніка" вивчається протягом двох семестрів: у третьому семестрі виконуються одне контрольне завдання з розрахунку електричних кіл постійного і змінного струму та дві лабораторні роботи. У четвертому семестрі теж виконуються дві лабораторні роботи, одна контрольна робота і одна курсова робота. В обох семестрах проводиться по два практичних заняття. Третій семестр закінчується заліком, а четвертий-іспитом.


^ 2.1 Робоча програма і методичні вказівки щодо вивчення тем дисципліни ОТЕК (частина I)


2.1.1 Назва тем, їх зміст, об'єм у годинах для самостійного вивчення.

2.1.1.1 Основні поняття теорії електричних кіл.

Електричне коло. Активні та пасивні елементи кола. Поняття струму, напруги, ЕРС, миттєвої потужності та енергії. Опір, індуктивність, ємність. Зв'язок між струмом, напругою, миттєвою потужністю та енергією у цих елементах.

Самостійних занять - 3 години.

Література: Л[1], стр 7...31.

2.1.1.2 Методи аналізу лінійних кіл зі сталими параметрами.

Закон Ома. Закони Кірхгофа. Послідовне, паралельне з'єднання елементів. Еквівалентні перетворення опорів, з'єднаних “зіркою” і “трикутником”. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку складних кіл. Метод контурних струмів, метод накладання. Теореми еквівалентного генератора напруги та струму. Енергетичний баланс потужностей.

Самостійних занять - 12 годин.

Література: Л[1], стр 36...39; Л[4], стр 14...20; 24...33; 46; 56...58.

2.1.1.3 Електричні кола однофазного синусоїдного струму.

Основні величини, що характеризують синусоїдну функцію. Середнє, діюче значення синусоїдного струму. Лінійні кола з R, L, C елементами. Векторні діаграми, амплітудно-частотні характеристики. Коефіцієнт потужності.

Символічний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму. Закон Ома і закони Кірхгофа у символічній формі. Комплексний опір і комплексна провідність. Розрахунок електричних кіл при мішаному з'єднанні елементів. Режим передачі максимальної потужності від джерела енергії до споживача. Електричні кола зі взаємною індуктивністю. Погоджене і зустрічне вмикання котушок. Трансформатор без феромагнітного осердя (лінійний).

Самостійних занять - 20 годин.

Література: Л[1], стр 63...118; стр 129...136; стр 142...146.

2.1.1.4 Частотні характеристики послідовного і паралельного коливальних контурів.

Послідовний коливальний контур. Резонанс напруг. Вхідні та передаточні частотні характеристики. Вибірність та смуга пропускання. Навантажений послідовний коливальний контур.

Паралельний коливальний контур. Резонанс струмів. Вхідні та перехідні частотні характеристики. Кола з неповним включенням джерела та навантаження. Складний паралельний коливальний контур.

Зв'язані коливальні контури. Види зв'язку. Коефіцієнти зв'язку. Настроювання системи зв'язаних контурів. Частотні характеристики зв'язаних контурів. Вибірність та смуга пропускання зв'язаних коливальних контурів.

Самостійних занять - 19 годин.

Література: Л [1], стер 158...198.


^ 2.2 Запитання для самоперевірки.


2.2.1 Що таке вузол, вітка, контур?

2.2.2 Скільки рівнянь треба скласти для розрахунку будь-якої схеми за I і II законами Кірхгофа?

2.2.3 Що таке опір, індуктивність, ємність?

2.2.4 Формули еквівалентного перетворення опорів, з'єднаних "зіркою" і "трикутником".

2.2.5 Суть метода накладання.

2.2.6 Скільки рівнянь складають для будь-якої схеми за методом контурних струмів?

2.2.7 Які величини характеризують синусоїдну функцію?

2.2.8 Скільки розрізняють значень синусоїдного струму?

2.2.9 Як будують векторні діаграми для послідовного і паралельного контурів?

2.2.10 Як визначається коефіцієнт потужності кола?

2.2.11 Закон Ома і закон Кірхгофа у символічній формі.

2.2.12 Як визначити комплексний опір і комплексну провідність розгалуженого кола?

2.2.13 Як визначається повна комплексна потужність?

2.2.14 Що таке погоджене і зустрічне вмикання індуктивних котушок?

2.2.15 Що таке лінійний трансформатор?

2.2.16 Умова резонансу напруг?

2.2.17 Умова резонансу струмів?

2.2.18 Що таке вибірність і смуга пропускання?

2.2.19 Частотні характеристики послідовного коливального контура.

2.2.20 Частотні характеристики паралельного коливального контура.

2.2.21 Який паралельний коливальний контур називається складним?

2.2.22 Види зв’язку зв’язаних коливальних контурів.

2.2.23 Які резонанси розрізняють в системі зв’язаних коливальних контурів?

2.2.24 Які можуть бути частотні характеристики зв’язаних коливальних контурів?

2.2.25 Як визначити смугу пропускання в системі зв’язаних коливальних контурів?


^ 3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ №1


Задача 3.1 Аналіз електричного кола постійного струму


3.1.1 Технічне завдання.

Для електричного кола, зображеного на рисунку (Б.1...Б.15), відповідно номеру варіанта (п. 1.2.6) таблиця 3.1.1, виконати наступне:

3.1.1.1 Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа.

3.1.1.2 Визначити струми у вітках схеми методом контурних струмів.

3.1.1.3 Визначити струм у вітці з ЕРС Е1 методом накладання.

3.1.1.4 Визначити показання амперметра методом еквівалентного генератора напруги або струму.

3.1.1.5 Перевірити вірність розрахунків, склавши баланс потужностей для всієї схеми.

3.1.1.6 Результати розрахунків занести у порівняльну таблицю.


Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку задачі 3.1

Номер

варіанта

Номер

рисунка

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

E1

E2

Ik

Ом

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Б.1

40

30

20

10

15

9

4

60

20

0.1

2

Б.2

50

40

10

20

20

12

3

40

35

0.2

3

Б.3

60

50

20

30

30

18

5

30

25

0.3

4

Б.4

70

60

30

40

40

20

6

20

15

0.4

5

Б.5

80

15

40

15

20

30

9

10

5

0.5

6

Б.6

90

20

50

25

25

35

10

20

18

0.6

7

Б.7

40

18

40

30

30

40

7

40

30

0.7

8

Б.8

21

14

28

18

38

48

8

18

28

0.8

9

Б.9

22

15

29

19

39

49

9

19

29

0.9

10

Б.10

23

16

30

20

40

50

10

20

30

1.0

11

Б.11

24

17

31

21

41

51

11

21

31

1.1

12

Б.12

25

18

32

22

42

52

12

22

32

1.2

13

Б.13

26

19

33

23

43

53

13

23

33

1.3

14

Б.14

27

20

34

24

44

54

14

24

34

1.4

15

Б.15

28

21

35

25

45

55

15

25

35

1.5

16

Б.1

29

22

31

26

21

11

11

11

21

1.6

17

Б.2

30

23

32

32

22

12

12

12

22

1.7


^ Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

Б.3

31

24

33

33

23

13

13

13

23

1.8

19

Б.4

32

25

34

34

24

14

14

14

24

1.9

20

Б.5

33

26

35

35

25

15

15

15

25

2.0

21

Б.6

34

27

36

36

26

16

16

16

26

2.1

22

Б.7

35

27

37

37

27

17

17

17

27

2.2

23

Б.8

36

28

38

38

28

18

18

18

28

2.3

24

Б.9

37

29

39

39

29

19

19

19

29

2.4

25

Б.10

38

30

40

40

30

20

20

20

30

2.5

26

Б.11

39

31

41

41

31

21

21

21

31

2.6

27

Б.12

40

32

42

42

32

22

22

22

32

2.7

28

Б.13

50

33

43

43

33

23

23

23

33

2.8

29

Б.14

60

34

44

44

34

24

24

24

34

2.9

30

Б.15

20

35

45

45

35

25

25

25

35

3.0

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "інформаційні мережі" для студентів напряму підготовки 040302
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інформаційні мережі” /укладач М. С. Бабій. – Суми : Сумський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи