Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" icon

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком "Енергозбереження в системах електропостачання"
Скачати 83.59 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком "Енергозбереження в системах електропостачання"
Дата13.10.2012
Розмір83.59 Kb.
ТипПоложення


Положення

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

за напрямком “Енергозбереження в системах електропостачання”


1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову студентську роботу серед студентів вищих навчальних закладів проводиться з метою залучення творчої молоді для вирішення питань удосконалення навчальної і наукової роботи студентів, підвищення рівня їх фахової підготовки для виконання дослідницької, виробничої та проектної діяльності для підвищення ефективності використання й збереження електричної енергії.

1.2. Конкурс оголошує Міністерство освіти і науки України спільно з вищими навчальними закладами України, які готують спеціалістів з електроенергетики, мають кафедри і матеріальну базу для підготовки означених спеціалістів.

1.3. Завдання конкурсу полягає в наступному:

 • виявлення талановитої студентської молоді;

 • надання кращим студентам можливості представити свої розробки та пропозиції для впровадження у галузі виробництва та використання електричної енергії в промисловості;

 • виховання у студентської молоді впевненості у своїх можливостях і почуття діяча поступового розвитку науково-технічного прогресу в Україні.

1.4. У конкурсі можуть брати участь студенти усіх форм навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності.

1.5. Конкурс проводиться у наступному форматі: І етап – заочний (рецензування робіт), ІІ етап – очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

^ 2. Керівництво конкурсом

2.1. Для організації та проведення конкурсу в базовому навчальному закладі за наказом ректора відповідного закладу створюється оргкомітет та конкурсна комісія.

2.2. До складу конкурсної комісії базового вищого навчального закладу входять провідні науково-педагогічні працівники закладу, фахівці ВНЗ України, провідні спеціалісти енергетичної системи міста та фахівці енергослужб промислових підприємств, де розташований базовий навчальний заклад. Головою конкурсної комісії призначається завідувач кафедрою “Електропостачання промислових підприємств” базового навчального закладу.

2.3. Конкурсна комісія на своїх засіданнях розглядає представлені роботи та в разі потреби залучає до їх розгляду спеціалістів провідних вищих навчальних закладів та підприємств. Підсумкове засідання членів конкурсної комісії передбачає участь вище визначених та завідома затверджених членів конкурсної комісії.

2.4. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу узагальнює результати розгляду робіт і подає звіт про підсумки оргкомітету, який приймає рішення по проведеному конкурсу.


^ 3. Вимоги до конкурсних робіт

3.1. Конкурс на кращу наукову студентську роботу проводиться у трьох номінаціях:

 • енергозберігаючі заходи в системах електропостачання технологічних процесів і технічних комплексів;

 • енергозбереження в електротехнологічних процесах та установах;

 • енергозберігаючі заходи на електричних станціях та системах.

3.2. На конкурс подаються зброшуровані оригінали наукових робіт студентів, оформлені за вимогами державного стандарту.

Текст друкується шрифтом №14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватися базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

На конкурс може подаватися курсова робота студента, виконана у попередньому семестрі минулого навчального року по відношенню до року розгляду.

До наукової роботи додаються акти про впровадження результатів наукової роботи, копії публікацій (при наявності).

Наукові роботи учасників конкурсу, які навчаються у базовому вищому навчальному закладі, повинні мати зовнішні рецензії.

Наукова робота виконується державною мовою.

3.3. Наукові роботи студентів супроводжують наступні документи:

 • відомості про автора та наукового керівника, завірені печаткою вищого навчального закладу, в якому автор навчається (Додаток 1);

 • анотація наукової роботи (Додаток 2);

 • відгук наукового керівника;

 • акт експертизи;

 • всі роботи позначені девізами (на титульному листі);

 • оригінали робіт є умовно анонімними.

Відомості про автора та наукового керівника – додаються в окремому конверті, інші супроводжують роботу (текст) – з вимогами “анонімності”.

Тези (для публікації) – на магнітному носії та паперовому варіанті.

Вимоги до друку тез та наукової статті (у разі номінанта-переможця конкурсу) – додаються ЗНТУ окремо.


^ 4. Порядок представлення та розгляду робіт

4.1. Протягом від 26 вересня по 28 жовтня поточного року студенти, які бажають взяти участь у конкурсі, надсилають або подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії базового вищого навчального закладу.

Протягом від ^ 28 жовтня по 26 листопада конкурсна комісія базового вищого навчального закладу розглядає роботи, підводить підсумки І етапу конкурсу.

4.2. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу при визначенні кращих робіт керується наступними критеріями: новизна та актуальність теми; повнота в розкритті теми, досягнутий прогрес у витратах електричної енергії, у продуктивності в часовому і позачасовому просторах, у матеріаломісткості, в універсальності, надійності; можливість практичного застосування висновків, рекомендацій та інше.

4.3. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт (претендентів у переможці) відкритим голосуванням більшості голосів при наявності на її засіданні не менше 2/3 складу комісії. При рівній кількості голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

4.4. Автори кращих робіт запрошуються конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну конференцію, де мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи. Остаточне рішення про переможців конкурсу приймається конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом.

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не буде нагороджена.

4.5. Оргкомітет базового ВНЗ на підставі документів, наданих конкурсною комісією, представляє звіт до науково-методичного центру Міністерства освіти і науки України.


^ 5. Нагородження переможців конкурсу

5.1. Всеукраїнський Оргкомітет приймає рішення про нагородження переможців конкурсу Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та заохочувальним Дипломом Міністерства освіти і науки України і рекомендує вищим навчальним закладам, студенти яких стали переможцями конкурсу, нагородити їх грошовими преміями.


Додаток 2

Анотація

В анотації наукової роботи під девізом “_________________________” зазначаються:

 • актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 • загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо);

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох і не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 1

ВІДОМОСТІ


про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під девізом:__________________________________

АВТОР:
^

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК


1. Прізвище _______________________

1. Прізвище ______________________

2. Ім’я (повністю) __________________

2. Ім’я (повністю)_________________

3. По батькові(повністю) ___________

3. По батькові (повністю) __________

4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор ____ _________________________________

_________________________________

5. Факультет ______________________


6. Курс___________ гр.____________


7. Результати роботи надруковані

_________________________________

(рік, місце, наукове видання)

_________________________________

8. Результати роботи упроваджено____

_________________________________

(форма упровадження, місце, рік)


9. Домашня адреса: ________________

_________________________________

4. Місце роботи __________________ ________________________________

________________________________

________________________________

5. Посада _________________

6. Науковий ступінь_______________

7. Вчене звання ___________________

________________________________

8. Домашня адреса ________________

________________________________

________________________________^

Науковий керівник п/п
Автор роботи п/п
________________________________

(підпис)

________________________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

наукова робота студента/ки ______________________________________, яка

(прізвище, ініціали)

зайняла (І,ІІ,ІІІ місце) у вузівському конкурсі _________________ навчального року, рекомендується для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову студентську роботу з розділу __________________________________________
^

Голова оргкомітету Проректор з НДР


вищого навчального закладу ____________ _________________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

__________________

* Рекомендуємо представити “відомості” у форматі А4

Додаток до “Положення

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

за напрямком “Енергозбереження в системах електропостачання”


Правила оформлення тез


Об’єм дві повні (!) сторінки. Редактор: Word 97 та версії вище. Розмір паперу: А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжна. Всі поля 2,5см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14pt. Абзац: нова строка (табуляція) 1см. Міжстроковий інтервал:1,5. Стиль лише нормальний (звичайний). Розміщення на сторінці. В лівому верхньому кутку - УДК. Нижче (на наступній строчці) - назва доповіді ВЕЛИКИМИ літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через одну строку) – прізвище та ініціали автора (авторів), шрифт – напівжирній, вирівнювання по центру. На наступній строчці повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – нахилений (курсив). Перенос слів в назві доповіді, прізвищах, назвах організацій та адресі не допускається. Нижче (через одну строку) з нової строки друкується текст тез. Посилання на літературу (якщо є) в квадратних скобках. Після тексту тез з нової строки напівжирним пишеться слово Література (якщо є посилання). З наступної строки друкується список літератури шрифтом в 13пт. Текст повинен бути уважно вичитаний та перевірений автором. Відповідальність за помилки несе сам автор.

^ Електронний варіант. Представляється на дискеті 3,5”. Формат файлу *.rtf. Назва файлу повинна містити прізвище автора (якщо авторів декілька – прізвища перших двох) та назва ВНЗ.


Зразок оформлення тез (одна сторінка, як приклад!)

Тези згідно вимог представляються у форматі А4

(дві повні сторінки)
^

УДК 33

проблеми нової економікиСизоненко А.В.

Дніпропетровський національний університет

м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13, тел. 776-82-01,

e-mail: sizonenko@ua.fm


Лідерство у світовій економіці ХХІ століття безумовно буде належати постіндустріальній господарчій системі. В західних країнах вона почала складатись з середини 70-х р.р. і досягла на сьогоднішній момент досить зрілого стану. Фундаментальною основою цих важливих процесів є якісно новий тип технологічного та господарчого стану, що визрів у найбільш розвинутих країнах Заходу, у якому роль головного виробничого ресурсу, починають відігравати інформація та знання. Проте серед вчених, що займаються вказаною проблематикою, нема поки що єдності у визначеності нової формації. З одного боку, переважна їх більшість сходиться на тому, що нова економіка базується на виробництві та використанні інформації, яка стає основним підгрунттям не лише економічної системи, але й соціальної структуризації суспільства.

Інформація – це єдиний продукт виробництва, який можна нарощувати практично безкінечно в умовах наявності матеріальних меж. Вона єдина природна субстанція, видобування якої не наносить шкоди живій природі. Більше того, вона в значній мірі сприяє зменшенню, а то й зовсім позбавляє від необхідності видобування із навколишнього середовища речовин та енергії.


Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див наказ Мiнiстерства...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див наказ Мiнiстерства...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 20 12 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПоложення про конкурс наукових студентських робіт "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища" ( Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1187 від 13. 10. 2011 р. )
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування І охорони навколишнього середовища”
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
move to 0-17361792
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних гуманітарних наук (Додаток 1 до наказу мон україни від 13. 10. 2011 року №11X7). Конкурсна робота повинна включати
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України від 13. 10. 201 1 року №1187 на базі Хмельницького національного університету...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\" iconКонкурс студентських наукових робіт
Всеукраїнський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (далі – Конкурсу) буде проведено в Одеському...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи