Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Сторінка1/11
Дата04.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Перший проректор В.Д. Карпуша


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


"Контролінг"


для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

заочної форми навчання


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.А. Лук’янихіна

Є.В.Кірсанова


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Заступник директора інституту

заочної, дистанційної

та вечірньої форми навчання О.А.Білоус


Суми, Вид-во СумДУ, 2006

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


Контролінг”


для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

заочної форми навчання


Затверджено

редакційно видавничою

радою університету

Протокол №____

від __ __ ________


Суми, Вид-во СумДУ, 2006.


Укладачі: к.е.н., доц. Лук’янихіна Олена Анатоліївна,

асист. Кірсанова Євгенія Владиславівна


^ Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М. Теліженко


Кафедра управління


ВСТУП


Метою виконання розрахункової роботи з дисципліни “Контролінг” є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок студентів в області економічного управління підприємством і використання методів стратегічного й оперативного контролінгу.


Основними завданнями є такі:

 • набуття практичних навичок розрахунку повної собівартості продукції і методів розподілу накладних витрат;

 • формування вмінь щодо розроблення бюджету підприємства;

 • оволодіння навичками використання маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень.

Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми:

  • Витрати як основний об’єкт контролінгу.

  • Управлінський облік як основа контролінгу.

  • Бюджетування у контролінгу.

Для виконання розрахункової роботи студент повинен вибрати варіант завдання (один із 10) згідно з останньою цифрою залікової книжки. Виконану розрахункову роботу необхідно представити на кафедру. Протягом 10 днів вона перевіряється викладачем і повертається студенту.

У разі наявності зауважень студент повинен уважно з ними ознайомитися і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні похибки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи, після підпису викладача. Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або оформленням повертаються студентам на доопрацювання або перероблення. Зарахована робота є допуском студента до складання іспиту.


^ 2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Менеджмент для магистров: Учебник для вузов / Под ред. А.А.Епифанова, С.Н.Козьменко. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 600 с.Менеджмент для магістрів під ред. С.М. Козьменка, А.Єпіфанова

 2. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.Г.Мельника.- Суми: ВДТ "Університетська книга". – 2004. – 648 с.

 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

 5. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.


Додаткова література


 1. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002 . -256 с.

 2. Петр лабзунов Функции затрат на промышленных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. – 2004.- №2. – С. 118-122.

 3. Михаил Хазан Предприятие как открытая система // Проблемы теории и практики управления. – 2005.- №1. – С. 1084-111.

 4. Скляр Е.Н., Звернович И.О., Хрычикова Т.Д. Теоретические основы формирования системы интегрированного контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №3. - С. 65-70.

 5. Орлов О., Рясних Є., Рудніченко Є. Нетрадиційний метод розподілу накладних витрат // Економіст. – 2005. - №7(225). – С. 69-74.

 6. Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №11(53). – С.136-149.

 7. Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №11(54). – С.83-88.


Завдання 1.


Постановка завдання


Підприємство виробляє три види продукції: А, Б и В. Вироби проходять обробку у двох цехах – механічному й складальному. Для виробництва продукції використовується три види основних матеріалів - X,Y,Z. Крім змінних витрат при виробництві цих видів продукції у підприємства плануються загальновиробничі витрати механічного цеху, складального цеху і згальногосподарські витрати підприємства.

Для цілей управління витратами підприємства і управління ним довгостроковому і поточному періодах необхідно підготувати наступні документи:

 1. Програму збуту.

 2. План виробництва.

 3. Кошторис використання основних матеріалів.

 4. Кошторис витрат на придбання матеріалів.

 5. План по праці основних виробничих робітників у розрізі цехів.

 6. Кошторис загальновиробничих витрат цехів.

 7. Кошторис загальногосподарських витрат підприємства.

 8. Калькуляцію виробничої собівартості виробів А,Б,В.Методичні вказівки до розв’язання завдання 1


1 Складання програми збуту або бюджету реалізації.


Бюджет реалізації – це прогноз майбутніх доходів. Він є основою для всіх інших бюджетів: в остаточному підсумку витрати залежать від обсягу випуску, а обсяг випуску встановлюється на основі обсягу реалізації. У бюджеті реалізації вказується прогноз збуту по видах продукції в натуральному й вартісному вираженні.

^ Програму збуту потрібно скласти, використовуючи вихідні дані із табл.1 (дод. А), у вигляді таблиці:

Виріб


Обсяг продажів

(планований обсяг реалізації), шт.

Ціна реалізації, грн

Сукупний доход, грн

1

2

3

Стовп.2*стовп.3

А


Б


В


Разом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
Менеджмент організацій" та "Маркетинг" денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи