Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" icon

Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Скачати 390.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Сторінка1/2
Дата05.06.2013
Розмір390.97 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИз оформлення письмових робіт

(рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових та дипломних робіт)

для студентів спеціальності “Маркетинг”

денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності “Маркетинг” денної та заочної форм навчання /Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська, В.Ю. Школа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 32 с.


Кафедра маркетингу

Зміст
С.

Вступ ......................................................................................................

4

1

Загальні рекомендації щодо оформлення і структуризації письмових робіт…………………………………………………5

1.1

Загальні положення .....................................................................

5

1.2

Типова структура .........................................................................

6

1.3

Правила цитування та посилання на використані джерела ….

9

1.4

Оформлення списку використаних джерел……………………

10

1.5

Додатки ………………………………………………………….

11

2

Характеристика дипломних робіт……………………………

12

2.1

Характер, орієнтовна структура та тематика кваліфікаційної роботи бакалавра………………………………………………..

12

2.2

Характер, орієнтовна структура та тематика дипломної роботи спеціаліста………………………………………………

13

2.3

Характер, орієнтовна структура та тематика магістерської роботи……………………………………………………………

14

3

Вимоги щодо оформлення нумерації, таблиць, формул та ілюстрацій……………………………………………………….


17

3.1

Нумерація .....................................................................................

17

3.2

Таблиці …………………………………………………………..

20

3.3

Формули .......................................................................................

22

3.4

Ілюстрації......................................................................................

23

Додаток А……………………………………………………………...

25

Додаток Б ……………………………………………………………..

26

Додаток В………………………………………………………………

27

Додаток Г ……………………………………………………………...

28

Додаток Д ……………………………………………………………...

29

Додаток Е ……………………………………………………………...

30Вступ


При написанні письмової роботи необхідно враховувати такі загальні вимоги:

 • відповідність орфографічним та граматичним правилам;

 • відповідність стандартним вимогам щодо оформлення текстової документації;

 • послідовність та простота викладення матеріалу роботи;

 • дотримання єдності та відповідності використовуваної термінології загальновизнаним у науковій літературі та встановленим стандартним вимогам.

Дані методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до оформлення будь-яких письмових робіт. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПИСЬМОВИХ РОБІТ
  1. Загальні положення


Письмову роботу друкують машинописним текстом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на одній сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Зазначені вимоги з оформлення робіт відповідають: при використанні друкарських машинок – друкування через 2 інтервали на папері формату А4; комп’ютерів – застосування шрифтів текстового редактора Word розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Можна подавати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм. Рамка не потрібна.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Робота повинна бути акуратно оформлена, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Оформлена робота повинна мати акуратну оправу. Застосування швидкозшивачів та м’яких палітурок для кваліфікаційних, дипломних робіт спеціаліста і магістерських робіт не допускається.

Для робіт невеликого обсягу (ОДЗ, реферати, контрольні та курсові роботи) дозволяється використання м’яких напівпрозорих папок зі швидкозшивачем. Однак у цьому випадку робота повинна бути надійно скріплена і не «розпадатися» на окремі складові у руках того, хто її перевіряє.

Загальний обсяг письмових робіт становить:

1) для рефератів – 15-20 сторінок;

2) для ОДЗ і контрольних робіт – 20-30 сторінок;

3) для курсових робіт – 30-40 сторінок;

4) для дипломних робіт:

а) кваліфікаційних робіт (для бакалаврів) – 60-80 сторінок;

б) дипломних робіт (для спеціалістів) –100-140 сторінок;

в) магістерських робіт – 120-150 сторінок.

  1. ^ Типова структура


Типова структура письмової роботи передбачає наявність титульного аркуша, реферату (для дипломних робіт), змісту, переліку використаних джерел і додатків (за необхідності).

^ Титульний аркуш є першою сторінкою письмової роботи і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Інформацію, яку представлено на титульному аркуші, допускається розміщувати у будь-якому положенні, яке автор вважає прийнятним з естетичної точки зору, при цьому можуть бути використані різні шрифти.

Перенесення слів у заголовках титульного аркуша (вид та назва роботи, назва звіту) не допускається.

Підписи відповідальних осіб та виконавця оформлюють так: зліва вказують посади, наукові ступені, вчені звання, групу, потім залишають вільне місце для особистих підписів, а справа від них у відповідних рядках розміщують ініціали та прізвища осіб, які підписали роботу.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатках А, Б, В, Г.

Реферат (для дипломних робіт) призначений для ознайомлення з роботою. Він повинен бути стислим, інформативним та містити дані, які дозволять ухвалити рішення про доцільність ознайомлення з усією роботою. Його розміщують безпосередньо за титульним аркушем. Приклад оформлення реферату наведено в додатку Д.

Реферат повинен містити:

 • інформацію про обсяг роботи;

 • кількість частин роботи, ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел;

 • об’єкт дослідження;

 • мету роботи;

 • методи дослідження;

 • результати та їх новизну;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи (сфери використання);

 • висновки, прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розробки;

 • ключові слова.

Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту роботи, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст роботи. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти. Їх подають у називному відмінку, друкують великими літерами в рядок через кому.

Обсяг реферату повинен бути не більше 500 слів (одна сторінка формату А4).

Зміст розміщують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Зміст містить: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів (пунктів) основної частини; висновки; перелік використаних джерел; назви додатків та справа напроти кожного структурного елемента номери сторінок, на яких розміщено початок матеріалу.

У вступі потрібно коротко відзначити теоретичне і загальногосподарське значення проблеми, що вивчається, обґрунтувати її актуальність на сучасному етапі розвитку економіки.

Необхідно чітко і коротко сформулювати мету та завдання, предмет і об’єкт роботи, її зв’язок із попередніми дослідженнями у даній галузі. Обсяг вступу повинен бути у межах 5-10 відсотків від загального обсягу письмової роботи.

В основній частині розкривається зміст теми. При цьому слід широко користуватися комплексом існуючих методів аналізу, пов’язаних з основною темою роботи. Рекомендується застосовувати аналітичні розрахунки, довідкові та оглядові таблиці, графіки, тому що це дозволяє більш наочно подати найбільш суттєве і тим самим полегшує сприйняття матеріалу.

Основна частина складається як мінімум з двох розділів. Основну частину викладають, розділяючи матеріал на розділи, а розділи поділяють на підрозділи (пункти), які, у свою чергу, якщо це необхідно, розділяють на підпункти, але до змісту їх не виносять і не нумерують. Кожний підрозділ (пункт) та підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Якщо в роботі необхідно викласти інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар про результати та причини, на основі яких роблять висновки та рекомендації, до неї вводять розділи та підрозділи (пункти), які мають дискусійний характер. Дискусійні розділи можуть бути включені до розділів, в яких описуються результати роботи.

Відповідальність за достовірність відомостей, наявних у роботі, несе студент, який її виконав. При викладенні даних, взятих з інших джерел, на них повинні бути наведені посилання згідно зі встановленою формою.

Усі розділи роботи повинні бути логічно взаємопов’язані, кожний попередній повинен складати базу для наступного. Цей зв’язок потрібно оформити стилістично.

Заголовки структурних частин письмової роботи друкують великими літерами симетрично до тексту, заголовки розділів – маленькими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту, а підрозділів (пунктів) друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 5 знакам.

Відстань між заголовком та подальшим і попереднім текстом повинна бути:

 • при машинописному способі – не менше двох інтервалів;

 • при використанні комп’ютера – не менше одного рядка.

Не припускається розміщення розділу, підрозділу (пункту) та підпункту у нижній частині листа, якщо після нього розміщують тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять титульний аркуш, зміст, реферат (для дипломних робіт), список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

У висновках формулюють основні результати та обґрунтовують пропозиції (рекомендації) в рамках розробленої (дослідженої) роботи. Текстовий матеріал по можливості доповнюється конкретними цифровими даними. Обсяг висновків – 5-10 відсотків загального обсягу роботи.

^ Список використаних джерел розміщують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.

У додатках розміщують матеріал, який:

 • є необхідним для повноти подання матеріалу, але включення його в основну частину роботи може змінити впорядкованість та логічне уявлення про роботу;

 • не може бути послідовно розміщене в основній частині роботи через більший об’єм або спосіб відтворення;

 • може бути виключений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців у даній галузі.

У додатках можуть міститися:

 • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форми подання не можуть бути внесені до основної частини, оригінали фотографій та ін.; математичні доведення, формули, розрахунки; програми робіт, інструкції, методики, описи комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання робіт, та ін.);

 • додатковий перелік джерел, на які не було посилань в роботі, але які можуть зацікавити.


^ 1.3 Правила цитування та посилання на використані джерела


При написанні роботи повинні бути посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документів, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “…у працях [1-7]…”, “...як визначено автором у роботі [10]...”.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Наприклад: “... В. Тарасевич підкреслює [26, с. 54], що ...”

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторське джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, які викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявляти ставлення автора письмової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.


^ 1.4 Оформлення списку використаних джерел


Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можуть розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Д.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо загальних вимог можна одержати із таких стандартів: ГОСТ7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.


  1. Додатки


Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої її частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток” і велика літера української абетки, що позначає додаток, за винятком літер Ґ, З, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші друкують великими літерами слово “ДОДАТОК”.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, Додаток А.2 – другий розділ додатка А; додаток В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.


^ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ


2.1 Характер, орієнтовна структура та тематика кваліфікаційної роботи бакалавра


Характер роботи: теоретико-прикладний і базується на результатах аналізу літературних джерел, даних, що ілюструють діяльність конкретного підприємства чи регіону

^ Обсяг: 60-80 сторінок.

Зміст основної частини: у першому розділі висвітлюються теоретичні положення, що стосуються тематики роботи; у другому – здійснюється огляд методичного інструментарію (методичного апарату) дослідження та обґрунтовується вибір конкретних інструментів (методик); у третьому – аналізується діяльність досліджуваного підприємства чи ринку та здійснюється розроблення поліпшувальних заходів.

^ Тематика (напрямки, яких може стосуватися тематика кваліфікаційної роботи):

1 Аналіз тенденцій розвитку досліджуваного ринку та ринкових позицій досліджуваного підприємства.

2 Розроблення програми маркетингу, спрямованої на розвиток ринкових можливостей підприємства.

3 Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової товарної політики підприємства.

4 Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової цінової політики підприємства.

5 Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової збутової (розподільчої) політики підприємства.

6 Аналіз стану та розроблення заходів щодо удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства.

7 Аналіз ефективності діяльності маркетингової служби підприємства та розроблення заходів з її підвищення.

8 Маркетингові дослідження ринку, споживачів, товару, рівня і динаміки цін тощо.

9 Аналіз стану і тенденцій розвитку інфраструктури товарного ринку.

10 Аналіз комерційних ризиків у діяльності підприємства та розроблення заходів з їх зниження.

11 Формування логістичної системи підприємства.

Примітка. У роботі слід використовувати пакет програм EXEL для вирішення завдань оптимізації, виконання необхідних розрахунків, побудови прогнозів тощо.

^ Захист роботи: підписана студентом, керівником, нормоконтролером і завідувачем кафедри робота повинна мати відгук керівника і внутрішню рецензію. Захист роботи відбувається при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри і запрошені фахівці-практики з маркетингу. Основні результати роботи студент представляє за допомогою розроблення презентації у пакеті програм POWER POINT і роздруковує слайди, які також повинні мати відповідні підписи студента, керівника, нормоконтролера і завідувача кафедри.


^ 2.2 Характер, орієнтовна структура та тематика дипломної роботи спеціаліста


Характер роботи: практично-орієнтований і базується на матеріалах конкретного підприємства чи ринку.

^ Обсяг: 100-140 сторінок.

Зміст основної частини: у першому розділі аналізується ринок, для чого здійснюється його загальний опис, висвітлюється структура за споживачами (покупцями) та товаровиробниками (продавцями), характеризуються елементи інфраструктури ринку та тенденції його розвитку, місце аналізованого підприємства на ринку; у другому – аналізується маркетингова діяльність підприємства за обраними напрямками; у третьому – розробляються і економічно обґрунтовуються заходи щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

^ Тематика (напрямки, до яких може відноситися тематика роботи):

1 Розроблення конкурентної стратегії підприємства.

2 Розроблення і обґрунтування системи заходів, орієнтованих на посилення ринкових позицій підприємства.

3 Розроблення стратегії стимулювання збуту.

4 Формування товарної інноваційної політики підприємства.

5 Розроблення стратегії маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку.

6 Формування комплексу інноваційного маркетингу.

7 Формування збутової мережі підприємства.

8 Організація посередницького підприємства.

9 Дослідження поведінки споживачів і розроблення заходів комплексу стимулювання на цій основі.

10 Розроблення маркетингової стратегії підприємства.

11 Аналіз і удосконалення комплексу маркетингу підприємства.

12 Організація служби маркетингу на підприємстві.

13 Розроблення плану, проведення і обробка результатів маркетингового дослідження.

14 Аналіз ринку для нового товару.

15 Розроблення стратегії виведення і просування продукції на ринку.

16 Регіональний маркетинг. Територіальний маркетинг. Маркетинг на державному рівні.

17 Соціальний маркетинг.

18 Маркетингові інформаційні системи.

19 Аналіз логістичної системи підприємства та розроблення заходів щодо її удосконалення.

20 Аналіз маркетингових ризиків.

Примітка. Дипломна робота спеціаліста може бути написана для розвитку тематики кваліфікаційної роботи бакалавра, однак її структура і зміст повинні відповідати вимогам до основної частини, викладеним вище у п. 2.2. При написанні роботи студенти повинні застосовувати пакет програм EXEL з елементами програмування.

^ Захист роботи: підписана студентом, керівником, нормоконтролером і завідувачем кафедри робота повинна мати відгук керівника і зовнішню рецензію. Захист роботи відбувається при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри і запрошені фахівці-практики з маркетингу. Основні результати роботи студент представляє за допомогою розроблення презентації у пакеті програм POWER POINT і роздруковує слайди, які теж повинні мати відповідні підписи студента, керівника, нормоконтролера і завідувача кафедри.


^ 2.3 Характер, орієнтовна структура та тематика магістерської роботи


Характер роботи: теоретико-методичний (теоретико-прикладний) з елементами наукового дослідження.

^ Обсяг: 120-150 сторінок.

Зміст основної частини може бути одним з двох варіантів:

1) у першому розділі аналізуються теоретичні підходи (теоретичні передумови) до вирішення поставленого завдання; у другому – аналізується ринок та/або підприємство із застосуванням відомого методичного апарату для вирішення нових завдань; у третьому – розробляються і обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення методів ринкової діяльності підприємства;

2) у першому розділі аналізуються теоретичні підходи (теоретичні передумови) до вирішення поставленого завдання; у другому – здійснюються дослідження у галузі теоретико-методичних основ маркетингу і розробляються пропозиції щодо їх удосконалення; у третьому – апробуються результати дослідження у практиці маркетингової діяльності.

^ Орієнтовна тематика охоплює теоретико-методичні чи теоретико-прикладні аспекти маркетингу за напрямками:

1 Стратегічний маркетинг.

2 Оперативний маркетинг.

3 Міжнародний маркетинг.

4 Маркетинг інновацій.

5 Маркетингова товарна політика.

6 Маркетингова цінова політика.

7 Маркетингова збутова (розподільча) політика.

8 Маркетингова комунікаційна політика.

9 Ризики у маркетингу.

10 Маркетинг у антикризовому менеджменті.

11 Теорія мотивації.

12 Поведінка споживачів.

13 Комерційна діяльність посередницьких підприємств.

14 Некомерційний маркетинг.

15 Мерчандайзинг.

16 Інфраструктура товарного ринку.

17 Маркетинговий менеджмент.

18 Маркетингові ринкові дослідження і маркетингові прогнози.

19 Екологічний маркетинг.

20 Логістика.

21 Регіональний маркетинг. Територіальний маркетинг. Маркетинг на державному рівні.

22 Соціальний маркетинг.

23 Маркетингові інформаційні системи.

24 Промисловий маркетинг.

25 Маркетинг послуг.

Примітка. У процесі навчання в магістратурі студенти повинні обов’язково виступити з науковими (теоретико-методичними чи прикладними) доповідями на конференціях та опублікувати результати дослідження (самостійно чи у співавторстві з керівником магістерської роботи). У роботі слід використовувати маркетинговий пакет програм SPSS.

^ Захист роботи: підписана студентом, керівником, нормоконтролером і завідувачем кафедри робота повинна мати відгук керівника і зовнішню рецензію. Захист роботи відбувається при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри і запрошені фахівці-практики з маркетингу. Основні результати роботи студент представляє за допомогою розроблення презентації у пакеті програм POWER POINT і роздруковує слайди, які теж повинні мати відповідні підписи студента, керівника, нормоконтролера і завідувача кафедри.

Примітка. При поданні роботи на зовнішню рецензію необхідно мати: оформлену і підписану дипломну роботу (спеціалістів чи магістрів); направлення на рецензію; бланк рецензії.


^ 3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НУМЕРАЦІЇ, ТАБЛИЦЬ, ФОРМУЛ ТА ІЛЮСТРАЦІЙ


  1. Нумерація


Нумерацію сторінок розділів та підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою письмової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як зміст, перелік використаних джерел, вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати “1 ВСТУП” або “6 ВИСНОВКИ”.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини та позначаються арабськими цифрами без точки, наприклад, 1,2,3 і т.д. Потім у тому самому рядку йде заголовок розділу.

Підрозділи (пункти) повинні мати підпорядковану нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу (пункту) складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу (пункту), розділених крапкою. Після номера підрозділу (пункту) крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Потім іде заголовок підрозділу (пункту).

Нумерувати підпункти не потрібно.

Переліки за необхідності можуть бути наведені всередині підрозділів (пунктів) або підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. Перед кожною позицією переліку слід ставити букву українського алфавіту з дужкою або, не пронумеровуючи, – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).


Приклад

“Для визначення сутності товарного ринку виділяють основні маркетингові поняття, які з ним пов’язані:

а) нужда;

б) потреба;

 1. потреби, пов’язані з певними зобов’язаннями кожної людини в родині, особистому житті;

 2. потреби, продиктовані суспільними умовами проживання людей, що передбачають підпорядкування законам, підзаконним актам і прийнятим правилам;

 3. потреби, що виникають внаслідок залучення людей до діяльності у великих колективах - виробничих (завод, фірма, майстерня, цех, бригада, робоча ділянка) і невиробничих (театр, спортивна організація, наукова і конструкторська установа, кафедра, профспілка, мерія та ін.);

в) попит;

г) товар;

д) обмін;

е) угода.”


Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно розміщення переліку першого рівня.

Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках письмової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують арабськими цифрами послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першому аркуші, пояснюючі дані – на кожній сторінці, під ними зазначають: “Рис…, аркуш…”.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.


Приклад

Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).


Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, які подаються у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.


Приклад

“Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).


Якщо в письмовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл.1.2”.

Формули та рівняння в роботі (за винятком формул та рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією у межах розділу. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули та рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщається у рядку з формулою, переносять на наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку напроти основного ряду формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і повернене в бік номера.

Примітки розміщують в роботі у разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації, до яких вони відносяться. Одна примітка не нумерується.

Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку та з великої літери у тому самому рядку дають текст примітки.


Приклад

Примітка. _________________________________


Декілька приміток нумеруються послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітка” ставиться двокрапка та з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери дають текст примітки.


Приклад

Примітки:

 1. ____________________________________

 2. ____________________________________


Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або у таблицях, допускається оформлювати виносками.

Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знаки виносок ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого наводиться пояснення, та перед текстом пояснення. Текст виноски розміщують під таблицею або в кінці сторінки та відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною зліва. Текст виноски починають з абзацного відступу та друкують машинописним способом через один інтервал, машинним способом – з мінімальним інтервалом.


Приклад

Цитата у тексті: “Він грунтується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфі1)” .

Відповідне представлення виноски:


1) У давньому місті Дельфі жреці змагалися у пророкуванні майбутнього. Метод, названий ім’ям цього міста, спочатку використовувався для “пророкування” часу настання прогнозованої події. Він не припускає прямих контактів між експертами.


3.2 Таблиці


Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують після її номера та тире в одному рядку. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Після назви таблиці повинен бути залишений один вільний рядок.

Нижче наведений приклад оформлення таблиці.


Приклад


Таблиця _____ – ______________________________

(номер) (назва таблиці)

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розділяють рядки таблиці, а також лінії, які обмежують таблицю справа, зліва та знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблиці.

Припустимо розміщення таблиці вздовж довгої сторони аркуша.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються) розміщують у боковику, голівці чи в них обох, а не у пустографі; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) – у пустографі, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в голівці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і голівка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ними.

У пустографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

На всі таблиці в роботі повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “табл.1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див.табл.1.3”.

Таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці, таким чином, щоб їх можна було читати без повороту переплетеного блоку письмової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину над іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами “Те саме”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних та хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових І дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів
Методичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових І дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconА. В. Ковалевська, Н.І. Склярук методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових І дипломних робіт
Економіка підприємства", 050100 "Облік І аудит", 050200 "Менеджмент організацій" / Укл.: Ковалевська А. В., Склярук Н.І харків: хнамг,...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів зі спеціальності 050100 "Маркетинг" усіх...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломних та бакалаврських дипломних робіт для студентів
Напряму підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи