Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "організація юридичної служби на підприємстві" для студентів спеціальності
Скачати 181.01 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "організація юридичної служби на підприємстві" для студентів спеціальності
Дата05.06.2013
Розмір181.01 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ “ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.060101 “ПРАВОЗНАВСТВО”

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності 5.060101 "Правознавство" заочної форми навчання / Укладач В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 20с.


Кафедра права


^

3

Пояснювальна запискаУскладнення відносин у сфері економіки України, пов’язане із завершенням переходу від планово-розподільчої до змішаної економіки, відбилося і на їх правовому регулюванні. Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена об’єктивними чинниками, а саме: динамізмом та різноманітністю господарських відносин, що підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань основ цивільного, господарського, підприємницького, трудового та інших галузей права, які тісно взаємопов’язані з такою дисципліною, як організація юридичної служби на підприємстві та практичних навичок застосування норм чинного законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, при розробленні та візуванні локально-правових актів, що приймаються на підприємстві.

Навчальна дисципліна “Організація юридичної служби на підприємстві” покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання діяльності підприємств – укладання господарських договорів, організація приймання продукції і товарів за кількістю і якістю та претензійно-позовної роботи, правове забезпечення дотримання вимог трудового, природоохоронного законодавства.

Навчальним планом вивчення дисципліни “Організація юридичної служби на підприємстві” передбачено виконання студентами контрольної роботи.

Контрольна робота виконується з метою:

  • закріплення і поглиблення знань у галузі діяльності юридичної служби підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм;

  • набуття навичок і вмінь з юридичного оформлення договорів, організації приймання продукції і товарів за кількістю і якістю, ведення претензійно-позовної роботи та ін.4

У контрольній роботі повинні бути розкриті суть і зміст того чи іншого правового інституту, показано його значення в тих чи інших відносинах і визначити, які правові норми охоплює цей інститут.

Структура контрольної роботи повинна бути такою:

Тема роботи:

а) план роботи (не менше 3 питань) із вступом;

б) розкриття питань плану роботи;

в) практична частина;

г) список використаних джерел.

Титульний аркуш контрольної роботи оформляється відповідно до загальновстановлених вимог університету.

Варіант контрольної роботи обирається студентом за останнім номером його залікової книжки.


5
^

Варіанти завдань до контрольної роботи з предмета


Організація юридичної служби на підприємстві”


Варіант 1


Теоретичне завдання

Суть і значення правової роботи у господарській діяльності. Роль юридичної служби в її здійсненні.

Практичне завдання

Скласти статут товариства з обмеженою відповідальністю.

^

Методичні вказівки до варіанта 1Правова робота у народному господарстві – це нормотворча і правозастосовча діяльність, спрямована на правове забезпечення господарською діяльністю та керування нею, пов’язана з питанням відповідальності, взаємозв’язку ланок господарського механізму, посадових осіб та працівників, що забезпечує зміцнення законності, державної, планової та договірної дисципліни, господарського розрахунку в діяльності підприємств.

Розкриваючи теоретичне завдання контрольної роботи, студенти повинні, використовуючи чинні нормативно-правові акти, розкрити поняття господарської діяльності, загальні принципи господарювання, суб’єкти господарювання, основи правопорядку у сфері господарювання, поняття правової роботи і роль юридичної служби в її здійсненні.

Виконуючи практичне завдання, студенти повинні скласти статут ТОВ відповідно до норм чинного законодавства України, оформивши його відповідно до вимог загального діловодства.

^

Список нормативних актів та літератури1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. – 14 березня.

2. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.


6

3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – Ст. 263.

4. Господарське законодавство України: правове регулювання господарської діяльності: Збірник нормативних актів // Упоряд. М.І. Комлик. – К. : Атака, 2004.

5. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

6. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі: Навчально-методичний посібник. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 229 с.


Варіант 2


Теоретичне завдання

Суб’єкти правової роботи на підприємствах.

Практичне завдання

Скласти статут унітарного підприємства.

^

Методичні вказівки до варіанта 2Суб’єктами правової роботи є Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства, які видають нормативно-правові акти, визначають основні напрямки правової роботи і контролюють їх.

Підприємство є основною ланкою господарства України. Підприємства можуть складатися з виробничих структурних підрозділів.

Розкриваючи теоретичне завдання, студенти повинні дати характеристику підприємствам залежно від форм власності і організаційно-правових форм у сучасних умовах, розкрити компетенцію основних структурних підрозділів підприємств.

Особливу увагу слід приділити юридичній службі підприємства як спеціалізованому структурному підрозділу підприємства.


7

Використовуючи практичну частину роботи, слід звернути увагу на норми Господарського кодексу України, що регулюють діяльність підприємств, у т. ч. і унітарних.

^

Список нормативних актів та літератури1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. – 14 березня.

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.

3. Горевий В.І., Завальний В.М. Правове забезпечення діяльності підприємств. Методичні рекомендації. – Суми: СНАУ, 2004. – 212 с.

4. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


Варіант 3


Теоретичне завдання

Правовий статус юридичної служби.

Практичне завдання

Скласти комплект документів з приймання продукції і товарів за якістю.

^

Методичні вказівки до варіанта 3У сучасних умовах докорінної зміни механізму господарювання чільне місце посідають економічні методи управління господарством, підвищується роль господарських договорів. Великого значення набуває правове забезпечення господарювання, підвищується роль і авторитет юридичних служб підприємств. Тому важко переоцінити значення Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства.

Розкриваючи питання про правовий статус юридичної служби, студенти повинні звернути увагу на обов’язки, права та відповідальність юридичних служб у проведенні правової

8

роботи, розкрити посадові обов’язки працівників цієї служби, кваліфікаційні вимоги до цих працівників. Слід розкрити питання планування роботи юридичної служби, діловодство.

Складаючи комплект документів з приймання продукції (товарів) за якістю, слід використовувати відповідні державні стандарти, технічні умови, Інструкцію П-7, що регулює порядок приймання продукції (товарів) за якістю. Акт з приймання продукції (товарів) за якістю, телефонограма (факс) про виклик представника постачальника (виготовлювача), довіреність, посвідчення повинні відповідати вимогам зазначеної інструкції та інструкції з діловодства.
^
Список нормативних актів та літератури1. Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

3. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 р., № П-7 (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР). – 1975. - № 2.

4. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

5. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


9

Варіант 4


Теоретичне завдання

Структура і керівництво юридичною службою.

Практичне завдання

Скласти комплект документів з приймання продукції (товарів) за кількістю.

^

Методичні вказівки до варіанта 4Питанням організації правового обслуговування, забезпечення реалізації державної правової політики у відповідній галузі захисту законних інтересів міністерств, підприємств надається велике значення з боку держави.

Згідно із Загальним положенням про юридичну службу міністерства та відомства зобов’язані впорядковувати роботу юридичних служб у центральному апараті галузі, вживати заходи щодо забезпечення належного правового обслуговування підприємств галузі.

Юридичній службі надається особлива функція, тому порядок її організації і правове положення визначаються Загальним положенням про юридичну службу. Юридична служба як самостійний підрозділ у системі управління підприємством має певну організаційну структуру. Остання залежить від обсягу і характеру правової роботи.

Розкриваючи цю тему, студенти повинні розкрити основні форми правового обслуговування підприємств, методичне керівництво правовою роботою Мін’юстом України, галузевими міністерствами, управліннями юстиції в областях, АРК, у м. Києві та Севастополі, які постійно працюють з юрисконсультами, організують їх стажування, підвищення кваліфікації тощо.

Складаючи комплект документів з приймання продукції (товарів) за кількістю, слід використовувати відповідні державні стандарти, технічні умови, статути залізничного та автомобільного транспорту України, правила перевезення вантажів на відповідному транспорті, Інструкцію П-6, що регулює порядок приймання продукції (товарів) за кількістю.

10

Акт приймання продукції (товарів) за якістю, телефонограма (факс) про виклик представника постачальника (виготовлювача), довіреність, посвідчення повинні відповідати вимогам зазначеної інструкції та інструкції з діловодства.

^

Список нормативних актів та літератури1. Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України.–1996. - № 1. – Ст.20.

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

3. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затверджена Постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 р., № П-6 (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР). – 1975. - № 2.

4. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

5. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


Варіант 5


Теоретичне завдання

Загальні положення організації роботи юридичної служби.

Практичне завдання

Скласти комплект документів з укладення договору поставки.

^

Методичні вказівки до варіанта 5Велике значення для організації роботи юридичної служби мають правильний добір та розстановка кадрів. Це означає, що кожний працівник повинен відповідати таким вимогам: правильно розуміти державну політику і впроваджувати її в

11

життя; досконало володіти спеціальністю; у повному обсязі знати питання, які має вирішувати; забезпечувати дотримання державних інтересів і трудової дисципліни та ін.

У п. 5 Загального положення про юридичну службу визначено кваліфікаційні вимоги до працівників юридичних служб.

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні враховувати саме п. 5 названого положення, а також розкрити питання планування роботи юридичної служби, розподіл обов’язків працівників цієї служби, діловодство юридичної служби, довідкову роботу, аналіз правової роботи.

Виконуючи практичну частину контрольної роботи, студенти повинні скласти договір поставки, протокол розбіжностей і протокол узгодження протоколу розбіжностей, супровідні листи про направлення проекту договору і повернення підписаного договору з дотриманням вимог Інструкції з діловодства.

^

Список нормативних актів та літератури1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. –

14 березня.

2. Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003. – 12 – 13 березня.

3. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

4 Загальне Положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р. № 1153.

6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.

7. Горевий А.М. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.


12

8. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


Варіант 6


Теоретичне завдання

Організація договірної роботи на підприємстві.

Практичне завдання

Оформити особову справу юрисконсульта чи працівника кадрової служби.

^

Методичні вказівки до варіанта 6Особливе місце в діяльності юридичних служб посідає договірно-правова робота, оскільки кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є виконання виробничої програми з найменшими витратами необхідних ресурсів і отримання максимального прибутку. А це прямо залежить від виконання договірних зобов’язань сторонами договору.

Договір повинен бути основним документом, що визначає права та обов’язки його сторін з урахуванням конкретних особливостей господарських відносин для кожного випадку, взаємних економічних та інших інтересів сторін. Договірна робота складається з укладання, зміни, припинення, обліку, збереження, виконання і контролю за своєчасним та якісним виконанням договорів.

Виконуючи цю роботу, студенти повинні дотримуватися вимог, визначених в нижчепереліченій літературі.

Оформляти особову справу необхідно відповідно до вимог з кадрового діловодства. Обов’язковими документами в особовій справі повинні бути: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копія диплома, заява, наказ.

Окремим переліком скласти список документів, необхідних при укладенні трудового договору.
^

13

Список нормативних актів та літератури1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. – 14 березня.

2. Цивільний кодекс України // Голос України. – 2003. – 12 – 13 березня.

3. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

4 Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.

7. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

8. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


Варіант 7


Теоретичне завдання

Організація правової роботи з підвищення якості продукції, робіт, послуг.

^ Практичне завдання

Оформити статут виробничого кооперативу.


Методичні вказівки до варіанта 7

Підвищення якості виготовлюваної продукції, виконуваних робіт і послуг, що надаються, – один з основних напрямків перебудови господарського механізму, підвищення ефективності виробництва.


14

Правове забезпечення якості продукції, робіт, послуг на підприємстві передбачає виконання таких завдань: дотримання і зміцнення законності при виготовленні продукції, надання послуг, виконання робіт; організація ефективного застосування правових засобів з метою підвищення якості продукції, робіт і послуг до належного рівня; застосування правової відповідальності до осіб, винних у випуску продукції неналежної якості; правова регламентація господарських відносин з управління якістю продукції, робіт, послуг.

Розкриваючи тему контрольної роботи, студенти повинні обов’язково, згідно із складеним планом, використати нижче- перелічену літературу. Статут оформити відповідно до Господарського кодексу України, Інструкції із загального діловодства.

^

Список нормативних актів та літератури1. Закон України “Про стандартизацію” // ВВР України. – 2001. - № 31. – Ст. 145.

2. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” // ВВР України. – 1998. - № 19. – Ст. 98.

3. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

5. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 р., № П-7 (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР). – 1975. - № 2.

6. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

7. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


15


Варіант 8


Теоретичне завдання

Участь юридичної служби в дотриманні законодавства про працю.

^ Практичне завдання

Скласти по дві претензії, відповіді на претензії, позовні заяви до господарського суду, відзиви на позовні заяви щодо поставки продукції (товарів) неналежної якості.

^

Методичні вказівки до варіанта 8Юридичні служби підприємств беруть активну участь у роботі із забезпечення дотримання законодавства про працю та зміцнення трудової дисципліни.

Форми і методи участі у забезпеченні додержання законодавства про працю та зміцненні трудової дисципліни відображаються у Загальному положенні про юридичну службу.

Реалізація основних напрямків роботи юридичної служби у забезпеченні законодавства про працю та зміцненні трудової дисципліни здійснюється на підставі планів роботи юридичної служби. Розкриваючи тему контрольної роботи, студенти повинні звернути увагу на такі питання:

  • правове регулювання трудових правовідносин і участь юридичної служби у цьому;

  • участь юридичної служби в розробленні документів правового характеру, що регулюють трудові відносини на підприємстві;

  • забезпечення відповідності чинному законодавству правових актів, що видаються на підприємстві;

  • участь юридичної служби у роботі із зміцнення трудової дисципліни.

Виконуючи практичне завдання, слід користуватися Господарським процесуальним кодексом України, Інструкцією з діловодства та іншою літературою, переліченою нижче.

^

16

Список нормативних актів та літератури1. Закон України “Про зайнятість населення” // ВВР України. – 1991. - № 14. – Ст. 170.

2. Закон України “Про колективні договори і угоди”// ВВР України. – 1993. - № 36.- Ст. 361.

3. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами (Бюлетень законодавства і юридичної практики України). – К.: Юрінком Інтер. – 2004. - ч. 1, ч. 2

4. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

6. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

7. Пилипенко П.Д. Трудове право України. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 536 с.


Варіант 9


Теоретичне завдання

Участь юридичної служби підприємства в природоохоронній діяльності.

^ Практичне завдання

Скласти по дві претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви щодо поставки продукції (товарів) з нестачею.

^

Методичні вказівки до варіанта 9Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання, відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація


17

негативного впливу господарської та іншої діяльності на довкілля. Активну роль у цій роботі повинні брати юридичні служби. Ця робота зводиться до попередження порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні визначити основні принципи охорони довкілля і відповідно до цих принципів розкрити діяльність держави, підприємств та їх юридичних служб в охороні довкілля, використовуючи нижче- перелічену літературу.

Виконуючи практичне завдання, слід користуватися Господарським процесуальним кодексом України, Інструкцією з діловодства та літературою, наведеною нижче.
^

Список нормативних актів та літератури1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // ВВР України. – 1991. - № 41. – Ст. 56.

2. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

3. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

4. Горевий В.І., Завальний В.М. Правове забезпечення діяльності підприємств: Методичні рекомендації. – С.: СНАУ, 2004. – 212 с.

5. Попов В.К., Гетьман А.П. Екологічне право України.– Харків: Право, 2001. – 385 с.


Варіант 10


Теоретичне завдання

Організація претензійно-позовної роботи.

Практичне завдання

Підготувати позовні заяви до місцевого суду (про поновлення на роботі, про виплату заробітної плати, про відшкодування збитків працівником, про зняття дисциплінарного стягнення, про

18

відшкодування збитків роботодавцем працівнику або членам його сім’ї).

^

Методичні вказівки до варіанта 10Одне з основних завдань правової роботи на підприємстві – забезпечення належних умов для нормальної роботи підприємства, досягнення високих економічних показників, подальшого розвитку виробництва. Пред’явлення претензій сторонами за договором та їх розгляд є одними з ознак господарського розрахунку. Шляхом пред’явлення претензій до контрагентів з приводу тих чи інших договірних зобов’язань підприємство захищає свої законні права і вимагає відновлення порушеного права.

Якщо підприємство, яке допустило те чи інше порушення умов договору, відхилило повністю або частково обґрунтовану претензію, то його контрагент має право звернутися з позовною заявою до Господарського суду про поновлення порушених прав.

Розкриваючи цю тему, студенти повинні розкрити мету та завдання претензійної роботи, прийоми і методи претензійної роботи, підвідомчість справ господарському суду, зміст претензій, позовних заяв та відповідей на них.

Позовні заяви практичної частини повинні відповідати цивільному процесуальному праву, трудовому праву та Інструкції з діловодства.


^

Список нормативних актів та літератури1. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами (Бюлетень законодавства і юридичної практики України).– К.: Юрінком Інтер. – 2004. - ч. 1, ч. 2.

3. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої служби, державного підприємства, установи, організації, затверджене

19

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.,№ 690 // ЗП України. – 1996. - № 1. – Ст.20.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., № 1153.

5. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі. – К.: Мінагрополітики України, 1998. – 232 с.

6. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

з курсу “Організація юридичної служби на підприємстві”

для студентів спеціальності 5.060101 "Правознавство"

заочної форми навчання


Укладач Володимир Іванович Горевий


Редактор С.М. Симоненко


Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Підп. до друку поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж100 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.060101 “ПРАВОЗНАВСТВО”

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач В.І.Горевий


Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Декан факультету В.Я.Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни організація юридичної
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства саприка О. В., Сухаревський О.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень”
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconА. В. Якунин методичні вказівки до виконання контрольних робот з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольних робот з курсу “Вища математика: спеціальні розділи для студентів 2-3 курсів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"організація юридичної служби на підприємстві\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи