Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни icon

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
НазваМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Сторінка1/16
Дата05.06.2013
Розмір2.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


"організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"


для студентів заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

"організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

для студентів інженерних спеціальностей

(заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання)


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.Г.Дегтяренко,

В.М.Кислий,

С.М.Рибальченко


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко

Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А.Білоус


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством» / Укладачі: О.Г.Дегтяренко, В.М.Кислий, С.М.Рибальченко. – Cуми: Вид-во СумДУ, 2007. – 84 с.


ЗМІСТ

^ 2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

3.2 Завдання 2 "Розрахунок основних параметрів 17

перервно-потокової лінії" 17

3.3 Завдання 3 "Організація та планування роботи перервно-потокової лінії" 22

3.4 Практичне завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії" 30

- час обслуговування кожного верстата в ручному режимі 33

- час простою робітника багатоверстатника 34

3.5 Завдання 5 "Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта технологічного процесу" 35

3.6 Завдання 6 "Сіткові методи планування і управління" 39

3.7 Завдання 7 "Організація планово-попереджувального ремонту обладнання" 43

КР1 – ТО1 – ТО2 – ПР1 – ТО3 – ТО4 – КР2. 45

Розраховуємо тривалість виконання ремонтних робіт (технічне обслуговування), виходячи з тризмінного графіка роботи ремонтних робітників: 47

Сумарна трудомісткість ремонтних робіт визначаємо за формулою 47

Розраховуємо тривалість виконання ремонтних робіт: 48

3.8 Завдання 8 "Планування потреби в технологічному оснащенні" 48

3.9 Завдання 9 "Планування потреби в енергетичних ресурсах для дільниці механічного цеху" 54

^ ДОДАТОК А 62

ДОДАТОК Б 63

Варіант завдання 63

Варіант завдання 63

ДОДАТОК В 64

Варіанти завдань 64

Варіанти завдань 64

Варіант завдань 65

Варіанти завдань 65

Варіант завдань 66

Варіанти завдань 66

Варіант завдань 67

Варіанти завдань 67

^ ДОДАТОК Д 72

Варіант завдання 72

Варіант завдання 73

ДОДАТОК Е 75

Варіант завдання 76

ДОДАТОК Ж 77

Варіант завдань 77

Варіант завдань 77

Варіант завдань 77

Варіант завдань 78

Варіант завдань 78

Варіант завдань 78

Продовження таблиці Ж 1 79

Варіант завдань 79

Варіант завдань 79

Продовження таблиці Ж 1 80

^ ДОДАТОК И 81

ДОДАТОК К 84

........77

ДОДАТОК К.Таблиця К.1 – Характеристика даталі ..................80

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"


^ 1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання


Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Організація, планування та управління підприємством" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення цієї дисципліни, формування вміння самостійно працювати із спеціальною літературою, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення та висновки.

У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні набути практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних з проектуванням організаційних процесів, засадами наукової організації праці, оволодіти методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та сучасних технологій, оцінкою ефективності наявних організаційних резервів у діяльності виробничих систем та обґрунтування їх використання з метою підвищення ефективності виробництва.

Підготовка розрахункової роботи складається з таких етапів: підбір літературних джерел, нормативного і фактичного матеріалу, консультації з викладачем і уточнення вихідних даних, написання та оформлення розрахункової роботи, подання її на кафедру для перевірки.


^ 1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи


Варіант розрахункової роботи визначається викладачем дисципліни.


1.3 Порядок викладення матеріалу і оформлення розрахункової роботи


Текст повинен бути написаний чітким, розбірливим почерком, грамотно, висота літер не менше 2,5 мм. Для написання роботи застосовуються чорнило (паста) синього або чорного кольору. Можна виконувати роботу на комп’ютері з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою вбудованих функцій Word, формули – за допомогою редактора Equation. Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані (перший аркуш – титульний - не нумерується). Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформляється за встановленою формою (додаток А).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст розрахункової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумерують порядковими номерами і позначають арабськими цифрами (1, 2 і т. д.). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т. д.). Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзацу, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом повинна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим кольором.

Текст розрахункової роботи краще проілюструвати таблицями та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визначених зв'язків показників і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер і назву. Слово “Таблиця” і порядковий номер пишуться зліва, потім через тире пишуть назву таблиці. Слід уникати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад: "табл. 5.".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово "див.", наприклад: "див. табл. 7", "див. рис. 1.2".

Таблицю, ілюстрацію розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинниковою стрілкою.

У процесі виконання розрахункової роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють в тексті вільними рядками. Обґрунтування значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою після слова "де" без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. В кінці роботи залишається одна сторінка для рецензії.

Закінчену роботу студенти подають на кафедру згідно із термінами, визначеними навчальним графіком.


^ 1.4 Порядок рецензування та захисту розрахункової роботи


Після реєстрації на кафедрі, оформлена розрахункова робота передається на рецензування викладачу. Під час рецензування визначаються відповідність структури та змісту розрахункової роботи завданню, правильність складання планів-графіків та виконання розрахунків. Особлива увага під час рецензування приділяється наявності висновків та пропозицій щодо питань, які розглядаються.

Розрахункова робота повертається студенту на доопрацювання у таких випадках:

  • відсутності розділу, який передбачено структурою роботи;

  • невідповідності варіанта завдання змісту розрахункової роботи;

  • відсутності висновків;

  • невідповідності роботи вимогам цих методичних вказівок.

Після доопрацювання розрахункова робота повертається студентом на кафедру для рецензування. Результати рецензування "зараховано", "незараховано", а також недоліки і переваги розрахункової роботи зазначаються викладачем у письмовій рецензії розрахункової роботи. Студент повинен ознайомитися з результатами рецензування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ організація виробництва" для студентів спеціальності „економіка підприємства"
Практичне завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії" 24
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни " організація виробництва" для студентів спеціальності «економіка підприємства»
Практичне завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії" 29
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення розрахункової роботи 3 дисципліни " програмне забезпечення еом" для студентів денної форми навчання
Розрахункова робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці розрахункової роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи